Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt

Afebril och febril urinvägsinfektion hos män


Uppdaterad den: 2018-01-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.
 • Vid akut cystit är urinblåsans och urinrörets slemhinnor engagerade. Räknas som en afebril urinvägsinfektion (afebril UVI). Vid okomplicerad akut cystit föreligger anatomiskt normala förhållanden med normal funktion.
 • Vid febril UVI är parenkymatös vävnad i njure och/eller prostata (akut pyelonefrit, akut prostatit) engagerad.

Epidemiologi

 • Symtomatisk UVI är ett förhållandevis sällsynt tillstånd hos män, särskilt hos män under 55 år.

Etiologi och patogenes

 • Uropatogena bakterier från patientens egen tarm koloniserar periuretralt, och förflyttar sig till blåsa, prostata eller njurbäcken:
  • E. coli är den vanligaste bakterien
  • Klebsiella pneumoniae, enterokocker och Proteus mirabilis är ovanligare
 • Man antar att det är vanligt att prostatan är engagerad i hög grad vid febril UVI:
  • Det är något oklart om detsamma gäller för afebril UVI

ICD-10

 • N30 Cystit (blåskatarr)
 • N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit

Anamnes

 • Se Utredning av UVI hos män.
 • Hos äldre är ospecifika symtom såsom oro, förvirring, agitation/ilska, aptitlöshet, falltendens och trötthet inte specifika för akut cystit.

Kliniska fynd

 • Vid febril UVI/pyelonefrit hos män är det vanligt att ömhet över njurlogen och palpationsömhet saknas.
 • Rektalpalpation för att finna en eventuell förstorad, oregelbunden och/eller öm prostata.

Utredning av urinvägsinfektion hos män

 • UVI:
  • Påvisning av bakteriuri tillsammans med typiska symtom/tecken talande för UVI
  • Urinsticka och urinodling rekommenderas alltid vid UVI hos män
  • CRP och kreatinin, provtagning för PSA rekommenderas inte vid samtidiga sumtom på UVI
 • Akut cystit:
  • Trängningar, sveda och smärta vid miktion och frekvent miktion. Ibland suprapubisk smärta. Ingen feber eller CRP-stegring.
 • Febril UVI (pyelonefrit +/- prostatit):
  • Feber ≥38°C. Akuta miktionsbesvär av varierande grad, allmän sjukdomskänsla, ofta illamående, ibland förekomst av ospecifika buksmärtor. Stegring av inflammatoriska parametrar (leukocytos, CRP)
 • Akut bakteriell prostatit (ABP):
  • Relativt ovanlig sjukdom med hög feber, ofta svår sepsis, med lokala smärtor samt miktionssvårigheter med risk för akut urinretention
 • Kronisk bakteriell prostatit (KBP):
  • Lokala smärtor i varierande grad i nedre delen av buken, perineum och skrotum/testiklar. Kan presentera sig om symtomgivande UVI (recidiverande)
 • Andra undersökningar:
  • Uretrocystoskopi vid makroskopisk hematuri
  • PSA, IPSS, miktionslista, tidsmiktion, residualbestämning (avflödeshinder)
  • DT urinvägar för att bedöma om urinvägskonkrement föreligger
  • Vid upprepade fynd av Proteus i urinodling utredning för stensjukdom
  • Akut radiologisk undersökning

Differentialdiagnoser

 • Nedre urinvägssymtom av icke-infektiös genes.
 • Uretrit.

Behandling av UVI hos män

 • Behandlingen består i huvudsak av antibiotikabehandling.

Läkemedelsbehandling

 • Behandling av akut cystit:
  • Nitrofurantoin/pivmecillinam rekommenderas i första hand istället för behandling med bredspektrumantibiotika (ciprofloxacin, trimetoprim)
  • Nitrofurantoin 50 mg × 3 eller pivmecillinam 200 mg × 3 i 7 dygn
  • Nitrofurantoin är ineffektivt vid GFR <40 mL/min/1,73 m2
 • Behandling av febril UVI:
  • Ciprofloxacin 500 mg x 2, trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2, ceftibuten (licens) 400 mg x 1 i 14 dagar. Trimetroprim/sulfametoxazol endast efter resistensbestämning
 • Patienter med blåskateter:
  • Afebril UVI kan oftast behandlas genom att byta kateter
  • Vid feber och allmänsymtom väljs i första hand ciprofloxacin i 7 dygn

Annan behandling

 • Smärstillande behandling (NSAID, paracetamol).
 • Eventuellt antibiotikaprofylax vid recidiverande UVI.

Komplikationer

 • Sepsis.
 • Stenbildning.

Prognos

 • I regel god prognos.
 • Kontakt efter 2 veckor rekommederas för att bedöma om patienten har blivit symtromfri.

Källor

 • Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, 2020. (Hämtad 2021-02-12).
 • Läkemedelsverket (2017). Urinvägsinfektioner i öppenvård.

Annons
Annons
Annons

Annons