Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allergologi

Luftvägsallergi och yrke


Uppdaterad den: 2019-09-25
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Arbetsrelaterad astma är den vanligast förekommande arbetsrelaterade lungsjukdomen i västvärlden. Förekomsten av arbetsrelaterad rinit är antagligen ännu högre.
 • Förvärrad existerande astma och rinit på grund av arbetsrelaterade faktorer spelar en väsentlig och ökande roll.
 • Allergisk alveolit/hypersensitivitetspneumoni är en sällsynt men allvarlig sjukdom som ofta är orsakad av yrkesexponering.
 • Se även texten om arbetsmedicinsk utredning av Misstänkt arbetsrelaterad astma.
 • I texten delas orsakerna upp i separata stycken: Arbetsrelaterad astma, Arbetsrelaterad rinit och Arbetsrelaterad allergisk alveolit.

Förekomst

 • Astma och allergiska sjukdomar är ett ökande problem.
 • Yrkesbetingad astma är orsaken till cirka 10–25 % av alla astmafall som uppstår i vuxen ålder.1-2

Etiologi och patogenes

 • Yrkesrelaterad astma börjar i vuxen ålder och induceras vid exponering för immunologiska och icke-immunologiska stimuli som förekommer på arbetsplatsen.3
 • Betydande resurser har använts för att minska exponeringen för rök, damm, gaser och irritanter i arbetsmiljön. Ändå sker en betydande yrkesexponering för luftburna allergener och irritanter.
 • Nya produktionsprocesser, material och produkter inför nya potentiella allergener och irritanter.
 • Mer än 350 ämnen är rapporterade att förorsaka yrkesrelaterad astma, och delas vanligtvis in i lågmolekylära och högmolekylära ämnen.4 
 • De flesta som exponeras för allergener på arbetsplatsen utvecklar inte yrkesrelaterad astma, risken beror på intensiteten av exponeringen, atopi, cigarettrökning och ärftlig disposition.

ICD-10

 • J45 Astma
  • J45.0 Huvudsakligen allergisk astma
  • J45.1 Icke allergisk astma
  • J45.8 Blandad astma
  • J45.9 Astma, ospecificerad
 • J30 Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)
  • J30.1 Allergisk rinit orsakad av pollen
  • J30.2 Annan säsongbunden allergisk rinit
  • J30.3 Annan allergisk rinit
  • J30.4 Allergisk rinit, ospecificerad
 • J67 Hypersensitivitetspneumonit (spridda, icke infektionsbetingade förändringar i lungorna) orsakad av organiskt damm
  • J67.7 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer
  • J67.9 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat

ICD-10 Primärvård

 • J45-P Astma
 • J304P Allergisk rinit
 • J67-P Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm

Arbetsrelaterad astma

Definition

 • Det finns ingen internationell konsensus kring definitionen.
 • I Danmark har följande definition föreslagits:
  • Astma förorsakat av allergener eller andra sensibiliserande faktorer som patienten är utsatt för på arbetsplatsen
  • Diagnosen förutsätter en specifik reaktion på en eller flera komponenter i arbetsmiljön

Patogenes

 • Ofta delas arbetsrelaterad astma in i tillstånd som uppstått med eller utan latenstid från exponeringens början till sjukdomsdebuten.
 • All arbetsrelaterad astma som orsakas av immunologiska mekanismer har en latenstid, och arbetsrelaterad astma består till övervägande del av de immunologiska fallen.
 • IgE-medierad:
  • IgE-medierad arbetsrelaterad astma är vanligast efter exponering för högmolekylära ämnen (>1 kDa)5
  • Vid IgE-medierad arbetsrelaterad astma ser man ofta både en snabb och en sen reaktion, som styrs av frisättning av histaminer respektive ett eosinofilt svar med frisättning av leukotriener
 • Icke-IgE-medierad:
  • Lågmolekylära ämnen orsakar framför allt en immunologiskt arbetsrelaterad astma medierad av andra mekanismer än IgE-medierad
  • En lång rad olika sensibiliserande ämnen från bakterier, mögel och endotoxiner till isocyanater och metaller kan via membranbundna receptorer aktivera NF-kB i cellen och därmed starta den inflammatoriska frisättningen av proinflammatoriska och inflammatoriska cytokiner

Förekomst

 • Arbetsrelaterad astma (astma som uppkommit på grund av arbetet) är den vanligast förekommande arbetsrelaterade lungsjukdomen i västvärlden.5
 • Förvärrad existerande astma på grund av faktorer på arbetsplatsen är också ett ökande problem.5 
 • Det finns olika siffror rapporterade för andelen astmafall som är arbetsrelaterade, från 5 % till 29 %.6

Diagnostik

 • Utredningen består av tre delar:
  • Fastställa astmadiagnosen
  • Bekräfta ett tidssamband mellan arbetet och symtomen
  • Om möjligt identifiera det utlösande ämnet.
 • PEF-mätningar:
  • Utförs på fasta tidpunkter under dygnet både under arbetstid och på fritiden
 • Identifiering av allergener och irritanter?
  • Sensibilisering för vanliga luftvägsallergener och irritanter bör utredas, och om det är möjligt ska detta kompletteras med undersökning för sensibilisering mot misstänkta ämnen som förekommer i arbetsmiljön
 • Provokation? 
  • Om det kausala sambandet är osäkert, kan det kompletteras med specifik bronkial provokation över misstänkta ämnen
  • Provokation kan utlösa allvarliga reaktioner som anafylaxi och allvarlig astma. Sådana undersökningar bör därför utföras på särskilda diagnostiska enheter
 • Arbetsmedicinska enheter kan i utvalda fall göra arbetsplatsbedömningar med exponeringsmätningar.

Arbetsrelaterad rinit

Definition

 • En inflammatorisk sjukdom i näsan orsakad av exponering för luftburna allergener och irritanter som finns i arbetsmiljön och som inte är orsakad av exponering för ämnen utanför arbetsplatsen.
 • Mekanismerna kan vara allergena, neurogena eller toxiska.
 • Det finns ingen internationell konsensus kring definitionen, men det finns en definition inom EU som dock kritiseras för att exkludera lågmolekylära ämnen som orsak till arbetsrelaterad rinit.

Patogenes

 • Arbetsrelaterad rinit delas ofta in om det finns en latenstid från exponeringens början till sjukdomsdebuten.

Förekomst

 • Arbetsrelaterad rinit och astma är nära kopplade till varandra och har gemensamma orsaksfaktorer, och arbetsrelaterad rinit kan utvecklas till arbetsrelaterad astma.5 
 • Ofta föregås arbetsrelaterad astma av arbetsrelaterad rinit.
 • Risken för att få arbetsrelaterad astma när man har arbetsrelaterad rinit är avsevärt förhöjd (OR Odds Ratio 4,8).

Diagnostik

 • Det finns ingen konsensus om vilka kriterier som ska användas.
 • I en finsk studie baserades definitionen av allergisk rinit på arbetsrelaterade symtom, specifik sensibilisering mot arbetsplatsallergener, positiv nasal provokation och uteslutande av andra orsaker till rinit.7
 • Nasalt provokationstest är dock tidskrävande och inte standardiserat.
Annons
Annons

Hypersensitivitetspneumoni, arbetsrelaterad allergisk alveolit

Definition

 • Detta är en lungsjukdom som beror på inhalation av allergener från arbetsplatsen.
 • Allergisk alveolit är en interstitiell och alveolär inflammatorisk sjukdom som drabbar de perifera delarna av lungan.
 • Det rör sig i huvudsak om inhalation av organiskt damm med innehåll av termofila bakterier (ofta), amöbor, svamp och bakterier, djur- och växtproteiner (ofta), men sjukdomen kan också debutera efter inhalation av kemikalier med låg molekylvikt (isocyanater och syraanhydrider) och metaller (beryllium och kobolt).8

Förekomst

 • De flesta fallen beror på yrkesexponering och förekommer oftast hos lantbrukare och bland personer som arbetar med levande fåglar.
 • Ett fåtal av dem som exponeras blir sjuka.
 • Prevalensen är okänd. Bland bönder rapporteras den vara mellan mindre än 1 % och upp till 6 %. I Sverige har man funnit en årsincidens på 2–3 per 10 000 bönder i en studie från slutet av 80-talet.9

Patogenes

 • Allergisk alveolit delas in i en akut, en subakut och en kronisk form.8
 • Akut form:
  • Den akuta formen uppstår från några timmar till dagar efter kraftig exponering och symtomen är influensaliknande med feber, frossa och hosta
  • Vid DT med hög upplösning (HRCT) syns ”ground glass”-infiltrat och vid histologisk undersökning finner man alveolitförändringar
 • Subakut form:
  • Den subakuta formen kännetecknas av dyspné och hosta, ofta med periodiska exacerbationer som har ett samband med upprepade exponeringsepisoder under flera veckor eller månader
  • Röntgen visar mikronodulära infiltrat och luftfickor och vid histologisk undersökning observeras granulombildning och bronkiolitförändringar
 • Kronisk form:
  • Den kroniska formen kommer efter månader eller år av lågdosexponering och ger symtom med dyspné, hosta, trötthet och viktminskning
  • Vid radiologisk och histologisk undersökning ses fibros med bikakemönster och emfysem
 • Sjukdomen drabbar huvudsakligen icke-rökare.8

Diagnostik

 • Diagnosen baseras på kliniska fynd, restriktiv lungfunktionsnedsättning och nedsatt diffusionskapacitet (DLCO), typiska radiologiska förändringar och immunologiska kännetecken (normal CD4/CD8-kvot).
 • I utredningen kan ingå undersökningar som bronkioalveolärt lavage, DT med hög upplösning (HRCT) och lungbiopsi.

Exponeringar i arbetsmiljön

 • Man har identifierat över 350 ämnen som kan ge astma och rinit.
 • Riskyrken:
  • Bagare
  • Bönder
  • Svetsare
  • Personer som exponeras för enzymer, isocyanater, syraanhydrider, trädamm och försöksdjur
  • Exempel är anställda inom läkemedelsindustrin och frisörer

Förebyggande åtgärder

 • Primär profylax:
  • Det finns klar dokumentation för att det finns ett dos-respons-samband10
  • Arbetsrelaterade allergiska sjukdomar kan därför förebyggas genom att man minimerar eller eliminerar exponeringen på arbetsplatsen
  • Atopiker har föreslagits undvika att börja arbeta med yrken där de utsätts för allergener och hudbarriärskador,11 men detta är omdiskuterat
 • Sekundär profylax:
  • Tidig diagnos och efterföljande eliminering av antigener förbättrar prognosen12
  • Vid allergisk alveolit är det avgörande för prognosen att exponeringen upphör
 • Effekt av förebyggande åtgärder:
  • Det finns inget publicerat att profylax av arbetsrelaterade luftvägssjukdomar har gett minskad sjukdomsincidens,13 men det finns exempel på att konkreta åtgärder har gett effekt14-16

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons