Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Djurbett


Uppdaterad den: 2019-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Med djurbett menas bett i eller genom huden orsakat av något av de vanligaste husdjuren/sällskapsdjuren i Sverige. I detta dokument omtalas först och främst bett av katt och hund, och i tillägg människobett.

Förekomst

 • I USA står djurbett för 1–2 % av alla besök på akutmottagning.1
 • En undersökning av bitskador vid Oslos kommunala akutmottagning visade följande:2
  • Hundbett är den vanligaste orsaken till läkarkontakt (76 %) och cirka 20 % blir infekterade:
   • Schäfern är den hundras som står för flest skador, följd av rottweiler och dobermann
  • Kattbett utgör 17 % och utgör en potentiell risk för allvarlig infektion, upp emot 80 % av kattbetten kan leda till infektion3
  • Hästbett utgör 2 %, och hälften av dessa bett drabbar unga flickor
  • Människobett utgör en mindre andel, men medför även en icke obetydlig fara för infektion

Etiologi och patogenes

 • Infektion i bitsåret är det största problemet, och beror ofta på sällsynta smittämnen.
 • Bakterierna tillhör normalfloran hos djuren. Katter är rovdjur och kan också överföra smitta från sina byten.

Kattbett

 • Kattbett är speciella genom att kattens spetsiga tänder kan implantera mikrober djupt, även om såret är litet. Risken för infektion ligger på uppåt 80 %.3
 • De flesta bett ses på de övre extremiteterna eller i ansiktet, färre än 25 % berör de nedre extremiteterna.
 • Handlesionerna utgör en särskild risk för infektion:
  • De kan orsaka artrit och böjsenesynovit
  • Allvarligast är det när ledkapseln penetreras
 • Andra riskfaktorer för infektion efter kattbett är ålder över 50 år eller nedsatt immunförsvar.

Varför biter hundar?4

 • De flesta angrepp från hundar är till synes oprovocerade, men det är inte alltid hunden som ska klandras.
 • Hundar ogillar:
  • Att bli störda när de äter
  • Att bli hotade
  • Att känna att deras territorium invaderas
 • Hundar kan dessutom bli svartsjuka när andra familjemedlemmar får mer uppmärksamhet.

Mikrobiologi vid bitsår

 • Blandinfektion är vanlig, och i genomsnitt påvisas fem isolat per odlingskultur.5
 • Pasteurella multocida:
  • Är det dominerande bakteriefyndet vid infekterade kattbett, och finns i upp till 75 % av odlingspositiva sårsekret5-6
  • Den har hög virulens, med högre letalitet än övriga agens
  • Förutom cellulit kan Pasteurella multocida leda till hematogen spridning och meningit, septisk artrit, osteomyelit och endokardit
  • Särskilt utsatta är personer som får immunsupprimerande behandling, och individer som inte har fått adekvat antibiotikabehandling
  • Även hos hund kan Pasteurella species pluralis påvisas i munhålan hos upp till 50 %, men ofta är dessa mindre patogena
 • Streptokocker:
  • Alfahemolytiska streptokocker är vanliga vid kattbett, och utgör också närmare hälften av fynden vid infektioner associerade med människobett
 • Stafylococcus aureus:
  • Gula stafylokocker är orsak till en låg andel infekterade sår efter kattbett. Vid hundbett är däremot andelen avsevärt högre (20 %). Högsta förekomsten, upp till 40 %, återfinns i sårinfektioner efter människobett7
 • Capnocytophaga canimorsus:
  • Gramnegativ stavbakterie som ofta associeras med hundbett, men den är relativt sällan orsaken till infektion
  • Kan ge septikemi och meningit, med en dödlighet på upp till 25 %8
  • Det är särskilt immunkomprometterade personer, alkoholister och splenektomerade som riskerar allvarlig sjukdom, men immunkompetenta individer kan också utveckla septikemi
  • Är sällsynt i Sverige, men den höga letaliteten innebär att uppmärksamhet krävs vid infektionssymtom efter hundbett
 • Eikenella corrodens:
  • En gramnegativ stavbakterie som är särskilt associerad till människobett och förekommer i cirka 25 % av bitskador orsakade av människor7,9
  • Osteomyelit och septisk artrit är kända komplikationer vid infektion med Eikenella corrodens och gör det nödvändigt med tidig behandling efter människobett, särskilt vid handlesioner
  • Människobett är associerade med större komplikations- och infektionsfrekvenser än djurbett9
 • Bartonella henselae:
  • Katter kan överföra denna gramnegativa rickettsialiknande bakterie vid bett eller klösning, vilket har givit upphov till "cat-scratch disease" eller kattklösningssjukdom
  • Det är en relativt godartad, självbegränsande sjukdom med lokal lymfadenopati och ofta långvarig feber
  • Katter yngre än tolv månader utgör den största risken för smitta med Bartonella henselae10
  • Det är högst incidens på hösten, eftersom katterna då tillbringar mer tid inomhus. Den förekommer emellertid mycket sällan hos huskatter i Sverige11
 • Actinobacilli:12
  • Vid infektioner hos människa efter häst- eller grisbett är den gramnegativa coccobacillin Actinobacilli (framförallt Actinobac illus lignieresii) vanligt agens.
  • Kliniskt ses ofta en abscess runt bitmärket.
 • Anaeroba bakterier:
  • Anaerob blandinfektion hittas i omkring 60 % av bitsåren efter katt, hund och människa:5,8
   • Oftast påvisas Fusobacterium species pluralis (33 %) och Bacteroides species pluralis (28 %)
  • Rena anaeroba infektioner är sällsynta

Predisponerande faktorer

 • Schäfer, rottweiler och doberman står högst upp i bettstatistiken, men alla hundar kan bita.13-14
 • Djupa bitsår predisponerar för infektion
 • Nedsatt immunförsvar medför fara för allvarligare förlopp efter eventuell infektion (till exempel alkoholism, diabetes, splenektomi, immundefekter, implantat).
 • Speciella riskfaktorer för infektion efter bitsår:15
  • Ålder > 50 år
  • Lokalisering på händer

ICD-10

 • T01.9 Flera öppna sår, ospecificerat
 • T14.1 Sårskada på icke-specificerad kroppsregion

ICD-10 Primärvård

 • T01-P Sårskada

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd.
 • Blodprov och mikrobodling vid infektion.

Differentialdiagnoser

 • Våldshandling
 • Självskador
 • Bett från människa
 • Andra sår

Anamnes

 • Djurbett eller människobett.
 • Såren kan förekomma i form av ytliga hudavskrapningar, som djupare märken efter tänder eller som djupare sår med olika grader av vävnadsskada.
 • Tecken på infektion blir synliga först efter åtta timmar eller mer.

Klarlägg följande4

 • Rabies?
  • För resande som har blivit bitna i utlandet, måste risken för rabies bedömas, eventuellt ges rabiesprofylax.
  • Hästar kan infekteras av rabies, men det finns inget beskrivet fall av rabiessmitta från häst till människa12
 • Klara ut om det föreligger immunnedsättande förhållanden såsom splenektomi, cirros och steroidbehandling.
 • Har patienten nyligen använt antibiotika? Vilken typ?

Kattklössjuka

 • Är huvudsakligen en klinisk diagnos, eftersom bakterien är svår att påvisa.
 • Vid typisk anamnes med långvarig feber och sjukdomsbild med lokal lymfadenopati, är vidare utredning inte nödvändig, eftersom sjukdomen är självbegränsande.
 • Antibiotikabehandling förbättrar inte det kliniska utfallet och de allra flesta blir friska inom tre månader.16

Förlopp relaterat till mikrobiologiska agens

 • Vid de vanliga patogena mikroberna uppstår kliniska symtom och fynd som vid ordinär sårinfektion.
 • I tidig fas är det därför svårt att skilja infektioner av de olika mikroberna från varandra på rent kliniskt underlag.
 • Tidsförloppet från bitskada till symtomdebut kan i enstaka fall vara till hjälp, eftersom inkubationstiden varierar.  Inkubationstiden för:
  • Pasteurella multocida: Symtomen kommer inom 2–4 timmar efter bettet, med intensiv smärta, rodnad och svullnad. Allmäntillståndet är däremot opåverkat17
  • Streptokocker och stafylokocker: 24–72 timmar
  • Capnocytophaga canimorsus: 2–9 dagar
  • Bartonella henselae: 3–14 dagar

Hundbett

 • Huvud- och nackbett:
  • De flesta hundbett hos barn är lokaliserade till huvudet eller ansiktet18
  • Avbiten karotisartär är huvudorsaken till död på grund av hundbett bland barn under tio år
  • Om det rör sig om ett litet barn och en stor hund kan det finnas risk att hunden har skakat barnet så kraftigt att barnet kan ha fått nack- och hjärnskador
 • Extremitets- och handbett:
  • Handbett är mer infektionshotade (36 %) än bett på andra ställen (20 %)19

Kliniska fynd

 • Infektionstecken:
  • Rodnad, svullnad, värmeökning, svår smärta eller purulent sekretion
  • Lymfangit, det vill säga ett rött streck i huden vid bettstället. Fara för spridning till blodet
  • Tecken på sepsis: Feber med frossbrytningar, nedsatt allmäntillstånd
 • Dokument:
  • Ta om möjligt bilder av skadan
 • Skadevärdering:
  • Bedöm sårets storlek och djup, grad av krosskada och devitaliserad vävnad, nerv- och senskada, involvering av ben och leder
  • I lokalanestesi eller full narkos företas en grundlig sårbedömning och debridering
 • Huvud- och nackbett (barn):
  • Kontrollera om lacerationer i kinden går in i munhålan

Kompletterande undersökningar

 • Bakteriologiskt prov bör tas från alla infekterade sår:
  • Odling från färska bettsår (<8 timmar) har ingen större mening
  • Odling från sårkanterna ger bättre utbyte än provtagning mitt i såret.
  • Blododling kan ge positivt utfall och bör tas hos patienter med feber (på sjukhus)
 • CRP, eventuellt LPK rekommenderas.

Andra undersökningar

 • Röntgenundersökning ska utföras om ett ben eller en led är penetrerad eller infekterad.

När remittera?

 • Fula sår i ansiktet bör remitteras till (plastik-)kirurg.
 • Sår som inte svarar på behandling.
 • Vid misstanke om sepsis ska patienten läggas in på sjukhus snarast.
 • Missprydande ärr efter djurbett bör remitteras till plastikkirurgi eller annan ärrbehandling.

Behandling

Läkemedelsverkets rekommendation

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (2019): Infekterade katt- och hundbett och Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket; 2018)

 • Handläggning:
  • Överväg antibiotikabehandling vid tecken på infektion, såsom rodnad mer än 2 centimeter runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion
  • Remittera till sjukhus vid feber och allmänpåverkan eller tecken på djupare infektion, såsom svårighet att röra en led
 • Antibiotikabehandling:
  • Kattbett:
   • Infektion vid kattbett av Pasteurella multocida debuterar oftast med rodnad och smärta redan efter 2–4 timmar och behandlas med PcV:
    • Vuxna: 1 g × 3 i 10 dagar
    • Barn: 25 mg/kg × 3 i 10 dagar
   • Vid sent debuterande symtom vid kattbett (>2 dygn), lednära infektion eller till immunsupprimerade patienter kan amoxicillin-klavulansyra övervägas:
    • Vuxna: 500 mg × 3 i 10 dagar
    • Barn: 20 mg + 5 mg/kg × 3 i 10 dagar
  • Hundbett, människobett och bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas med amoxicillin-klavulansyra:
    • Vuxna: 500 mg × 3 i 10 dagar
    • Barn: 20 mg + 5 mg/kg × 3 i 10 dagar
  • Vid penicillinallergi typ 1:

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (2019) – Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama

Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård (Läkemedelsverket; 2018)

 

Behandlingsmål

 • Förhindra eller behandla infektioner och missprydande ärr.

Allmänt om behandlingen

 • Bedöm riskgrupp, hög/ökad risk för infektion hos:
  • Sår på hand eller fot hos patient >50 år
  • Immunsupprimerade patienter
  • Borttagen mjälte
  • Drogmissbruk eller försvagat allmäntillstånd av annan orsak
 • Infektion:4
  • Alla bettskador leder inte till infektion,20 och en viss återhållsamhet vid användning av antibiotika rekommenderas
  • Bett som blir infekterade inom 12 timmar är ofta infekterade med Pasteurella multocida
  • Bett som blir infekterade mer än 24 timmar efter händelsen är ofta infekterade av stafylokocker eller anaeroba bakterier (Bacteroides)

Egenbehandling

 • Rengöra och skölja såret.
 • Lägga på bandage, och hålla sårstället stilla tills behandling hos läkare kan ske.
 • Om det rör sig om ett litet barn och en stor hund kan det finnas risk att hunden har skakat barnet så kraftigt att barnet kan ha fått nack- och hjärnskador. I sådana fall måste barnets nacke hållas stilla, tills en läkare har gjort en undersökning.

Förstahjälpen hos läkare

 • Rengör såret grundligt med koksaltlösning. Avlägsna eventuella främmande kroppar eller död vävnad:
  • Fula ansiktsskador bör revideras av en erfaren (plastik-)kirurg. De flesta ansiktsskador kan sys primärt (exakt adaptation, 4-0/6-0 sutur)
 • Kontrollera distalstatus:
  • Fula handskador kräver ofta bedömning av ortoped eller handkirurg
 • Primärsuturering vid bitskador övervägs om såret är mindre än åtta timmar gammalt:
  • Undantag: Handskador kräver speciell aktsamhet och bör inte stängas primärt
  • Vid primärsuturering ges antibiotikaprofylax
  • Eventuellt senarelagd suturering efter tre till fem dagar
 • Immobilisera skadeområdet i funktionsställning, och eftersträva högläge på bästa möjliga sätt.
 • Ge eventuellt tetanusvaccin.
 • Dagliga byten fram till att såret är torrt. Ta bakterieprov om såret blir infekterat.

Läkemedelsbehandling17

Antibiotika

 • Överväg antibiotikabehandling vid tecken på infektion, såsom rodnad mer >2 cm runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion.
 • Remittera till sjukhus vid feber och allmänpåverkan eller tecken på djupare infektion, såsom svårighet att röra en led.
 • Kattbett:
 • Hundbett, hästbett eller bett av människa:12
  • Vuxna: Amoxicillin + klavulansyra: 500 mg x 3 i 10 dagar
  • Barn: 20 mg/kg x 3 i 10 dagar i 10 dygn
  • Vid penicillinallergi: Doxycyklin 200 mg dag 1, därefter 100 mg x 1 i 9 dagar

Tetanusvaccin

 • Risken för tetanus efter bett är inte högre än vid andra sårskador och beror på eventuell förorening med smuts eller jord.
 • Vid förorenade sår:21
  • Boosterdos difteri/tetanusvaccin 0,5 ml intramuskulärt ges till personer som tidigare fått:
   • 3 doser tetanusvaccin i någon form (>10 år sedan tredje dosen eller om djupt, ej exciderbart sår även om <10 år sedan tredje dosen)
   • ≥4 doser tetanusvaccin (om >20 år sedan senaste dosen)
  • För den som tidigare i livet fått <3 doser tetanusvaccin fullföljs grundvaccination med rent tetanusvaccin och rent difterivaccin
  • Ovaccinerade, och möjligen till dem som tidigare endast fått en dos, ges immunglobulin mot tetanus i kombination med påbörjad grundvaccination
 • För mer detaljerad beskrivning av difteri-/tetanusvaccinering, inklusive åldrar för vaccinering av barn, läs Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.

Annan behandling

 • Missprydande ärr kan behandlas med plastikkirurgi eller annan ärrbehandling.

Förebyggande åtgärder

Åtgärder för att undvika djurbett

 • Se till att husdjuret är väldresserat.
 • Välja ett husdjur med gott lynne, undersök stamtavlan.
 • Vara snäll mot husdjuret.
 • Undvika våldsam lek, detta kan leda till situationer som djuret uppfattar som hotande, och då ökar faran för bett.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De allra flesta bitskador förlöper okomplicerat när de behandlas korrekt.

Komplikationer

 • Sårinfektioner och sepsis:
  • Bara 20 % av alla hundbett leder till infektion19
 • Allvarliga hand- och fingerinfektioner:
  • Bitskador på händer och fingrar kan leda till amputationer
 • Tetanus i sällsynta fall, och efter utlandsresor är även rabies aktuellt.
 • Vanställande/missprydande ärr är inte ovanligt.

Prognos

 • Prognosen är i de allra flesta fall god.
 • Risken beror på djurart, bettets allvarlighetsgrad, smittsamhet hos djurets saliv, värdfaktorer, typ av virus.

Uppföljning

Plan

 • Efterkontroll redan efter 24 timmar:
  • Efter primärsutur
  • Djupa skador hos patient med hög/ökad risk
 • Patienter bör upplysas om att de snabbt ska höra av sig igen om symtomen förvärras. Detta är särskilt viktigt vid infekterade bett i övre extremiteten.

Vad bör kontrolleras?

 • Speciellt tecken på infektion: ökande smärtor, celluliter eller svullnad bör leda till inläggning.
 • Om såret når in till ben eller leder bör patienten också här läggas in.
 • Har det uppstått missprydande ärr?

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Sansad information om egenbehandling och möjliga komplikationer:
  • Patienter bör upplysas om att de snabbt ska höra av sig igen om symtomen förvärras. Detta är särskilt viktigt vid infekterade bett i övre extremiteten
 • Viktigt att påpeka är att djurbett i de allra flesta fall har en utmärkt prognos.
 • Information om hur patienten själv kan upptäcka att det har blivit en infektion i såret.
 • Förebyggande åtgärder för att undvika flera bett.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons