Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Etanolförgiftning (akut)


Uppdaterad den: 2017-02-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Akut förgiftning orsakas av alkohol med övergående mentala rubbningar och nedsatt muskulär koordinationsförmåga.

Klassificering av alkoholpåverkan bedöms efter klinisk undersökning 

 • Lindrig alkoholpåverkan:
  • Alkohollukt, lätt beteendepåverkan med påverkad funktions- och reaktionsnivå eller lätt koordinationsstörning
 • Måttlig alkoholpåverkan:
  • Alkohollukt, måttlig beteendepåverkan med påverkad funktions- och reaktionsnivå eller måttlig koordinationsstörning
 • Svår alkoholpåverkan:
  • Avsevärd beteendepåverkan med påverkad funktions- och reaktionsnivå, betydliga koordinationsproblem och nedsatt samarbetsförmåga
 • Mycket svår alkoholpåverkan:
  • Starkt nedsatt funktions- och reaktionsnivå, allvarliga koordinationsproblem och brist på samarbetsförmåga

Klinisk indelning av alkoholabstinens:

 • Lindrig:
  • Oro, ångest, nedstämdhet, sömnlöshet
 • Måttlig:
  • Efter 24–36 timmar. Mer uttalade psykiska symtom och ökad adrenerg aktivitet: skakningar, svettning, huvudvärk, illamående, lätt takykardi, hyperventilering, systolisk hypertoni
 • Svår:
  • Betydande oro, övergående hallucinationer eller illusioner. Uttalad autonom hyperaktivitet med kraftiga skakningar, illamående och kräkningar. Allmäntillståndet är tydligt påverkat
 • Komplicerad:
  • Omfattar delirium tremens eller somatiska komplikationer som generella kramper, hypertermi eller allvarlig takykardi och hypertoni
  • Bara 5 % av patienter med alkoholabstinens progredierar till delirium tremens
 • Gränserna mellan faserna är glidande och alla symtom behöver inte förekomma.

 

Förekomst

 • 186 personer per 100 000 invånare som är 15 år eller äldre i Sverige vårdades under 2014 inom sluten-eller öppenvård på grund av etanolförgiftning.1
 • Sjukhusinläggning på grund av alkoholrelaterad sjukdom har ökat något bland kvinnor senaste 10 åren och utgör ca 65/100000 per år. Bland män har en kraftig minskning skett i åldergruppen 25-44 år men totalsiffran är 160/100000 och år.
 • År 2009–2011 var det i genomsnitt 528 kvinnor (8,5/100 000) och 1 625 män (34/100 000) som dog med en alkoholrelaterad diagnos som dödsorsak.
 • Sedan 1991 har dödligheten i alkoholrelaterade diagnoser minskat bland män men ökat bland kvinnor, vilket inneburit att könsskillnaderna minskat.2
 • Man brukar ange att ca 5 % av den manliga befolkningen kan klassas som alkoholberoende medan ytterligare 5 % har en på sikt skadlig överkonsumtion.
 • Sekundära psykiatriska tillstånd, självmord och annat drogmissbruk är också mycket vanligare bland alkoholister än hos resten av befolkningen.

Etiologi och patogenes

Effekter av etanol

 • Ger försenad impulsöverföring i CNS.
 • Hypotoni, blodtrycksfall.
 • Hypoglykemi på grund av hämmad glukoneogenes.
 • Ökad diures.
 • De flesta eliminerar etanol från blodet med en hastighet på cirka 0,15–0,20 ‰ i timmen, samtidigt som personer med alkoholberoende kan göra detta dubbelt så snabbt.

Predisponerande faktorer

 • Dåligt näringstillstånd.
 • Alkoholintag hos barn och unga
 • Kvinnor (har lägre distributionsvolym och lägre förstapassagemetabolism då de har mindre alkoholdehydrogenas).
 • Blandintoxikation med särskild risk för andningsproblematik

ICD-10

 • T56 Toxisk effekt av etanol (etylalkohol)
  • T51.0 Etanol
 • F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol
  • F10.0 Akut intoxikation
  • F10.1 Skadligt bruk
  • F10.2 Beroendesyndrom
  • F10.3 Abstinens
  • F10.4 Abstinens med delirium
  • F10.5 Psykotiskt störning
  • F10.6 Amnesisyndrom
 • Y90 Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt
  • Y90.0 Blodalkoholhalt lägre än 0,2 promille (–4 mmol/l)
  • Y90.1 Blodalkoholhalt 0,20–0,39 promille (4–8 mmol/l)
  • Y90.2 Blodalkoholhalt 0,40–0,59 promille (9–12 mmol/l)
  • Y90.3 Blodalkoholhalt 0,60–0,79 promille (13–17 mmol/l)
  • Y90.4 Blodalkoholhalt 0,80–0,99 promille (19–22 mmol/l)
  • Y90.5 Blodalkoholhalt 1,00–1,19 promille (22–25 mmol/l)
  • Y90.6 Blodalkoholhalt 1,20–1,99 promille (26–43 mmol/l)
  • Y90.7 Blodalkoholhalt 1,20–1,99 promille (26–43 mmol/l)
  • Y90.8 Blodalkoholhalt 2,40 och högre promille (52– mmol/l)
  • Y90.9 Förekomst av alkohol i blodet, halten ej specificerad
 • Y91 Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad
  • Y91.0 Lindrig alkoholintoxikation
  • Y91.1 Måttlig alkoholintoxikation
  • Y91.2 Svår alkoholintoxikation
  • Y91.3 Mycket svår alkoholintoxikation
  • Y91.9 Alkoholpåverkan, som ej specificeras på annat sätt

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kliniska tecken tillsammans med uppmätt koncentration av etanol i blod, utandningsluft eller urin.

Differentialdiagnoser

 • Trauma/annan CNS-påverkan (speciellt epidural eller subdural blödning).
 • Intoxikation av annan orsak eller blandintoxikation med narkotiska ämnen.
 • Läkemedelsförgiftning, särskilt bensodiazepiner och neuroleptika

Anamnes

Upplysningar från närstående är viktiga:

 • Hur mycket alkohol har patienten fått i sig?
 • Tid sedan intaget? Hur länge har patienten druckit (timmar, dagar, veckor)?
 • Har patienten ett långvarigt, kroniskt alkoholproblem?
 • Intag av andra narkotiska medel eller tabletter?
 • Har patienten haft kramper i anknytning till alkoholintaget, i så fall - hur länge varade de?
 • Har patienten varit utsatt för trauma? Fråga speciellt om trauma mot huvudet

Vid misstanke om utveckling av delirium

 • Ser patienten syner eller hör han/hon röster?
 • Darrar patienten på händerna?
 • Har patienten haft kramper?
 • Har patienten haft delirium tidigare?

Kliniska fynd

 • Vid lindrig påverkan:
  • Lätt nedsatt medvetande i olika grad
  • Sluddrande tal
  • Motorisk tröghet och nedsatt koordinationsförmåga
 • Fynd som är tecken på svårare intoxikation är:
  • Medvetandesänkning - koma
  • Hypotoni och takykardi
  • Hypotermi
  • Nedsatt respirationsfrekvens

Delirium tremens

 • Präglas av förvirring, hallucinationer, kraftig oro och aggressivitet efter perioder utan alkoholintag
 • Fysiska symtom omfattar svettning, kraftiga skakningar, hög puls och feber.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Klinisk bedömning, andra undersökningar inte nödvändigt i akutfasen

Andra undersökningar

På sjukhus

 • Alkoholkoncentration i blod och urin:
  • Etanolkoncentration i mmol/l med gaskromatografi. (En promille motsvarar en etanolhalt av 27 mmol/l).3
  • Metanol påvisas i regel rutinmässigt samtidigt med etanol. Metoden bestämmer även isopropylalkohol (spolarvätska).
 • Syrabasstatus:
  • Fynd av metabol acidos bör föranleda provtagning av metanol, om denna ej uppmätts tidigare, och etylenglykol
  • Beräkning av anjon-gap och bestämning av S-osmolalitet för beräkning av osmolalitets-gap övervägs vid misstanke på förgiftning med metanol eller etylenglykol när dessa substanser inte kan bestämmas direkt.
  • Kontakta Giftinformationscentralen vid misstanke på eller påvisad metanol- eller etylenglykolförgiftning.
 • Glukosnivå i blodet.
 • CT av hjärnan för att utesluta hjärnskada som orsak till eventuell koma:
  • Om känt/misstänkt skalltrauma
  • Om neurologiskt status talar för akut strukturell skada.
  • Om diskrepans mellan medvetandegrad och etanolkoncentration och om blandförgiftning bedöms osannolik
  • Om mentalt status försämras efter det att patienten har kommit till medicinsk observation
  • Om mentalt status inte förbättras inom tre timmar efter inläggning

När remittera?

 • Vid blandintoxikation och/eller medvetandesänkning.
 • Vid delirium eller risk för delirium.
 • Sociala indikationer.

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nedan sammanfattas de främst prioriterade rekommendationerna – prioritet 1–4 (av 10), prioritet 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

Hälso- och sjukvården eller socialtjänsten bör (prioritet 1–3, ibland även 4) eller kan (prioritet 4, ibland även 3):

BEDÖMNINGSINSTRUMENT

 • Identifiering av alkoholproblem:
  • Använda AUDIT för att identifiera alkoholproblem (prioritet 1)
 • Diagnostik av skadligt bruk, missbruk eller beroende:
  • Använda ADDIS, SCID I eller MINI som underlag (prioritet 3)
 • Bedömning av hjälpbehov för personer med alkohol- eller narkotikaproblem:
  • Använda ASI (prioritet 1)
 • Bedömning av hjälpbehov för ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem:
  • Använda ADAD  (prioritet 4)

MEDICINSKA TEST

 • Upptäcka nyligt intag av alkohol:
  • Använda mätning av EtG eller EtS i urin (prioritet 2)
 • Upptäcka långvarigt högt intag av alkohol:
  • Använda mätning av CDT eller PEth i blodprov (prioritet 2)
  • Använda mätning av GT i blodprov (prioritet 3)

LÄKEMEDELSBEHANDLING

 • Alkoholabstinens:
  • Erbjuda bensodiazepiner eller klometiazol till personer med delirium tremens (prioritet 1)
  • Erbjuda bensodiazepiner till personer med alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens (prioritet 1)
  • Erbjuda bensodiazepiner till personer med alkoholabstinens (prioritet 2)
  • Erbjuda klometiazol eller karbamazepin till personer med alkoholabstinens (prioritet 3)
 • Alkoholberoende:

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING

 • Vid missbruk eller beroende av alkohol:
  • Erbjuda MET (prioritet 1)
  • Erbjuda KBT eller återfallsprevention, CRA (community reinforcement approach), tolvstegsbehandling eller SBNT (social behaviour network therapy) (prioritet 2)
  • Erbjuda psykodynamisk eller interaktionell terapi (prioritet 4)
 • Vid missbruk eller beroende av bensodiazepiner, centralstimulerande preparat eller opioider:
  • Erbjud psykologisk och psykosocial behandling
  • Metoder med hög prioritet är exempelvis KBT eller återfallsprevention och CRA
 • Nätverks- och parterapi vid alkohol- eller narkotikaproblem:
  • Erbjuda parterapi som tillägg till annan behandling till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 3)
  • Erbjuda nätverksterapi som tillägg till annan behandling till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 4)

PSYKOSOCIALA STÖDINSATSER

 • Arbetsförberedande träningsmodeller och IPS-modellen (individual placement and support):
  • Erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS-modellen till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning (prioritet 3)
 • Personellt boendestöd:
  • Erbjuda personellt boendestöd till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika, som har behov av stöd i boendet (prioritet 4)
 • Modeller för boendeinsatser vid hemlöshet:
  • Erbjuda boendeinsatser i form av vårdkedja eller bostad först till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och som är hemlösa (prioritet 4)
 • Samordning i form av case management:
  • Erbjuda individuell case management i form av strengths model till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av samordning (prioritet 4)
  • Erbjuda case management i form av integrerade eller samverkande team till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svår psykisk sjukdom (prioritet 3)
 • Psykosocialt stöd till vuxna anhöriga:
  • Erbjuda anhöriga till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika psykosocialt stöd i form av Al- eller Nar-anon-inspirerade stödprogram (prioritet 2)
  • Erbjuda anhöriga till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika psykosocialt stöd i form av coping skills training (prioritet 3)
 • Stöd till anhöriga som vill motivera närstående till behandling:
  • Erbjuda stöd i form av CRAFT (community reinforcement and family training) till anhöriga som vill motivera en person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika till behandling (prioritet 3)

BEHANDLING VID SAMSJUKLIGHET

 • Psykologisk och psykosocial behandling:
  • Erbjuda integrerad behandlingsmetod till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom (prioritet 3)

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR UNGDOMAR

 • Kort intervention, MET/KBT och ACRA/ACC:
  • Erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem kort intervention eller MET, MET i kombination med KBT, eller ACRA (adolescent community reinforcement approach) eller ACC (assertive continuing care) (prioritet 3)
 • Familjebehandling:
  • Erbjuda familjebehandling i form av FFT (functional family treatment) eller MDFT (multidimensional family therapy) till ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 3)
  • Erbjuda familjebehandling i form av BSFT (brief strategic family treatment) eller multisystemisk terapi till ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 4)

Till: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen 2019.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen; 2011 och 2017)

 • En remissversion finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida. Denna artikel uppdateras när den slutgiltiga versionen publiceras (förväntas komma under 2018).
 • Kort sammanfattning från tidigare Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen; 2011):
  • Några definitioner:
  • Alkohol:
   • Vuxna med riskbruk av alkohol: Rådgivande samtal
   • Komplement: Webb- och datorbaserad rådgivning
   • Gravida som brukar alkohol: Rådgivande samtal
   • Vårdnadshavare för späd- eller småbarn med riskbruk av alkohol: Rådgivande samtal
   • Inför operation av personer med riskbruk av alkohol: Rådgivande samtal

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning 2018

Behandlingsmål

 • Övervaka patienten tills faran är över.
 • Behandla i förekommande fall skador eller komplikationer som intoxikationen har lett till.

Allmänt om behandlingen

 • För de allra flesta är tid den bästa medicinen, kroppen eliminerar själv etanol.
 • Medvetslösa patienter skall observeras med tanke på aspirationsrisk och respirationsuppehåll och bör ligga i stabilt sidoläge för att undgå att andas in maginnehåll vid eventuell kräkning.
 • Ventrikeltömning/-sköljning uförs sällan även om patienten kommer in kort tid efter intaget.
 • Vitamin B vid alkoholberoende och malnutrierade patienter.

Läkemedelsbehandling

 • Tiamin - vid alkoholberoende och malnutrition för att förebygga Wernicke-Korsakovs sjukdom:4-5
  1. Först ges vitamin B1 (tiamin) 100 mg intramuskulärt eller intravenöst
  2. Därefter ges injektion av B1-vitamin 100 mg intramuskulärt eller intravenöst dagligen i 4-5 dagar
  3. Därefter ges T Oralovite 1 x 2-3 i 2-3 veckor, eventuellt tillsvidarebehandling.
 • Glukosbehandling:
  • Kontrollera alltid P-glukos. Hypoglykemi är ovanligt i det akuta skedet. B1-vitamin skall ges före eventuell glukosbehandling. Om patienten är vid medvetande ges glukos/kolhydrater per os.

Abstinens

 • Bensodiazepiner är förstahandsalternativet vid måttlig till svår abstinens:5-7
  • Behandling och dosering styrs av symtom
  • Diazepam 10 mg peroralt per timme så länge det föreligger måttliga eller svåra abstinenssymtom
 • Alternativ:
  • Oxazepam peroralt 10-20 mg var 4-6:e timme det första dygnet
  • Oxazepam peroralt 10-20 mg var 6-8:e timme andra och tredje dygnet
  • Vid (hotande) delirium intravenös administrering (midazolam eller diazepam) och titrering av dosen så att patienten sover men är lätt att väcka (IVA-fall).
 • Vid överdosering av bensodiazepiner finns antidot:
  • Flumazenil: 0,1–0,3 mg snabbt intravenöst till önskad effekt
 • Om hypoglykemi föreligger:
  • Tiamin 100–200 mg intravenöst innan glukos. Upprepa dosen i minst tre dygn
  • Glukos 30 %, 25–50 ml
 • Även karbamazepin och klometiazol har dokumenterad effekt för behandling av ospecifika abstinenssymtom, men har ingen evidens för profylax av abstinenskramper och delirium tremens.

Vid akuta och ihållande kramper

 • Diazepam rektalt 10 mg, 1 tub i ändtarmen, upprepas vid behov
 • Alternativt midazolam 10 mg intramuskulärt:

Förebyggande behandling

 • Behandling av infektioner (kan utlösa delirium).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Gradvis ökande berusningssymtom vid stigande etanolkoncentration. De flesta är berusade vid en etanolkoncentration över 40 mmol/l (1,5 ‰). Vid en koncentration över 80 mmol/l kan patienten vara djupt komatös och reflexlös.
 • När all etanol har eliminerats förekommer en lindring/måttlig metabolisk acidos (alkoholacidos) på grund av ansamling av ketoner och laktat.
 • Som huvudregel kan man säga att alkohol elimineras från blodet med en hastighet av ca 5 mmol/l (0,15 ‰) per timme.

Komplikationer

 • Alkoholpåverkan har ofta en central roll i samband med:
  • Olyckor och ökar risken för att råka ut för olyckor (till exempel är 80 % av alla dödsolyckor med båt relaterade till alkoholpåverkan)
  • Trauma generellt, speciellt vid trauma mot huvudet och CNS-påverkan
  • Hälften av alla självmord och självmordsförsök
 • Lindrigare abstinensfenomen (vanligaste, kräver sällan behandling).
 • Delirium tremens (ett allvarligt abstinenssyndrom).
 • Hypotermi:
  • Etanol har en bedövande effekt och kan medföra att patienten inte känner av kyla
  • Etanol hämmar den centrala termoregleringen och kan i sig själv leda till nedkylning (bland annat genom perifer vasodilatation)
 • Aspirationspneumoni.
 • Leverskada (akut toxisk hepatit).
 • Akut pankreatit.
 • Interaktion med andra läkemedel.

Prognos

 • År 2014 dog 4,8 personer per 100 000 invånare som är 15 år eller äldre i Sverige på grund av etanolförgiftning:1
  • Det är svårt att ange vad som är en dödlig dos på grund av att det förekommer stora individuella variationer, men vissa anger att det är cirka 5 g/kg
  • Personer med alkoholberoende tål som regel en högre alkoholpromille innan intoxikation uppstår (personer med kroniskt alkoholberoende med nedsatt allmäntillstånd eller nedsatt leverfunktion tål mindre etanol)
 • Dödsfall kan inträffa vid relativt låga koncentrationer, framför allt efter aspiration hos barn och undomar.
 • Alkoholpåverkan är en bidragande orsak till en mängd olyckor. I USA ger man etanol skulden för 3 % av alla dödsfall.

Uppföljning

Plan

 • Det finns ofta behov för psykiatrisk uppföljning.
 • Medicinsk uppföljning med tanke på somatiska komplikationer.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons