Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Syntetiska cannabinoider (spice), förgiftning


Uppdaterad den: 2021-03-16
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Syntetiska cannabinoider är en grupp ämnen som efterliknar effekten av den psykoaktiva substansen tetrahydrocannabinol (THC) i cannabis.
 • De utgör en stor grupp av kemiska föreningar som består av flera hundra ämnen.

Allmänt

 • Syntetiska cannabinoider är utformade som substitut för cannabis (hasch, marijuana) och avsikten är att erfara lugnande, stimulerande och hallucinogena effekter.
 • Den aktiva substansen är i ständig förändring för att undkomma lagstiftningen mot narkotika. Resultatet är en drog som är nyckfull, och som kan ge mycket starka och potentiellt livshotande effekter.
 • Lagstiftningen i de flesta länder är baserad på listor över narkotikapreparat baserat på preparatens kemiska struktur. Preparat som inte ingår i dessa listor undgår på detta sätt lagstiftningen – åtminstone tillfälligt.1
  • Eftersom det hela tiden framställs nya kemiska strukturer av narkotiska preparat ("designer drugs") hinner lagstiftningen inte med2
 • Syntetiska cannabinoider är små, fettlösliga och flyktiga molekyler som lätt tas upp via inhalation. Vid tillverkningen sprutas cannabinoiderna (oftast flera olika) på växtmaterial såsom läkemalva, damiana, tobak och te.
 • "Spice" och "K2" är exempel på beteckningar som används på sådana droger, vilka säljs i form av torkade växtmaterial eller ren substans/pulver på internet:
  • Exponering sker främst genom rökning, inklusive e-cigaretter. Även peroral tillförsel förekommer, då oftast i te
  • Produkterna marknadsförs ofta som lagliga och säljs som växtgödningsmedel, rökelser, luftrenare och liknande
  • Innehållsdeklarationen är ofta bristfällig eller missvisande
 • Syntetiska cannabinoider fick internationell uppmärksamhet som drog runt år 2004. Då kom blandningar av växter och örter som marknadsfördes med svag ruseffekt, likt cannabisrus. "Spice" var ett av de första varumärkesnamnen som användes, och har därefter använts som ett gemensamt namn för sådana blandningar.3

Förekomst

 • Sedan 2016 rapporteras årligen runt 10 nya cannabinoider till EUs Early warning system. Siffran har sjunkit; mellan 2011–2015 rapporterades årligen drygt 20 nya cannabinoider.4
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN):s rapport 2015 över skolelevers drogvanor:5
  • Knappt 2 % i årskurs 9 och 3 % i gymnasiets år 2 svarade att de någon gång använt en nätdrog. Spice eller liknande rökmixar var den vanligaste preparatgruppen
 • Enligt Rättsmedicinalverket hittades drogen vid 24 obduktioner i Sverige under 2014 och i åtminstone 7 fall bedömdes spice ha varit bidragande dödsorsak.6

Etiologi och patogenes

 • Effekten av syntetiska cannabinoider beror på en bindning till cannabisreceptorer i hjärnan:
  • Två typer av cannabisreceptorer är kända:
   • CB1 återfinns i CNS och stimulering utlöser de psykiska effekterna
   • CB2 finns perifert och anses svara för immunologiska reaktioner
  • De syntetiska cannabinoiderna har en helt annan struktur än organisk cannabis, men binder sig till samma receptorer. Affiniteten kan vara upp till 800 gånger starkare än vid cannabis7
 • Det finns 14 kända kemiska familjer av syntetiska cannabinoider.1
 • Syntetiska cannabinoider har ofta högre toxicitet än traditionell cannabis, och kan ge liknande symtom som de som ses vid mycket stort intag av den traditionella varianten:
  • Effekt av mycket små doser ökar risken för felaktiga mätningar och överdosering:
   • En vanlig dos är <1 mg8
   • En vanlig dos av växtmaterial är 0,3 g. Koncentrationen av toxisk substans varierar dock mycket8 vilket gör det svårt för användaren att hitta en "lagom" dos

Predisponerande faktorer

 • Beroende, missbruk eller ett problematiskt förhållande till droger.
 • Många syntetiska cannabinoider ger inte utslag på vanliga drogtester.
 • Distributörer märker ofta paketen med "inte avsett för konsumtion" och drogen säljs som växtgödningsmedel, luftrenare, rökelse och liknande. Otydliga och felaktiga innehållsförteckningar ökar risken för överdosering.
 • Då flera syntetiska cannabinoider säljs lagligt i många länder och på internet kan unga människor luras att tro att de är ofarliga.

ICD-10

 • F12 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis
  • F12.0 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, akut intoxikation

ICD-10 Primärvård

 • F12 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis
  • F12.0 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, akut intoxikation

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Intag av syntetiska cannabinoider.

Differentialdiagnoser

 • Rus och komplikationer utlöst av annan drog.
 • Psykisk sjukdom.
 • Medfött hjärtfel eller annan orsak till hjärtinfarkt i ung ålder.

Anamnes

 • Symtom inträder snabbt, ofta inom 10 minuter vid rökning, och ruset varar vanligtvis i cirka 6 timmar – men symtom i över 24 timmar har beskrivits.
 • Cannabisrus kan orsaka både positiva och negativa symtom:
  • Positiva: En känsla av att vara "hög" och ha ökad energi och fokus, ökad aptit och svårigheter att kontrollera skratt
  • Negativa: Trötthet, yrsel, huvudvärk, minnesproblem, hallucinationer, oro, ångest, paranoia, agitation, svettningar, illamående, kräkningar, bröstsmärtor och hjärtklappning
 • Förgiftningar, olyckor och självmord har dokumenterats hos i övrigt friska efter intag av syntetiska cannabinoider.

Kliniska fynd

 • Röda ögon, somnolens, minnesproblem och talsvårigheter är vanligt vid cannabisberusning.
 • CNS-påverkan kan också orsaka förvirring, agitation, paranoia, hallucinationer och yrsel:
  • Generaliserade krampanfall kan förekomma
 • Hjärta och cirkulation: Takykardi och högt blodtryck ses ofta, men vissa kan reagera med hypotoni och bradykardi
 • Hypokalemi kan förekomma och bli allvarlig
 • Akut njurskada har också beskrivits efter intag av vissa syntetiska cannabinoider9

Kompletterande undersökningar8

 • Diagnostiskt EKG.
 • S-elektrolyter, B-glukos och syra–basstatus tas initialt. S-kreatinin bör kontrolleras vid upprepade tillfällen om uttalade symtom föreligger.10
 • Många syntetiska cannabinoider ger inte utslag på vanliga drogtester. Utvidgad och riktad analys kan användas för att bekräfta/utesluta intag, men är inte relevant för behandlingen:

När remittera?

 • Vid behandlingskrävande symtom. Patienten observeras på en lämplig behandlingsenhet tills symtomfrihet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra skadliga förgiftningsreaktioner.
 • Ge förebyggande information – många känner inte till riskerna med intag.

Behandlingen i korthet8

 • Användning av syntetiska cannabinoider kan orsaka allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd som kräver snabb läkarvård.
 • Vid behandlingskrävande symtom:
  • Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation tills symtomen klingat av
  • Observera risken för hypokalemi och hyperglykemi
 • Behandlingen är symtomatisk:
  • Mild förgiftning kan i regel behandlas med övervakning och vätskeersättning
  • Ångest, panikattacker och agitation kan eventuellt behandlas med lugnande medel
  • Vid psykos kan antipsykotisk medicinering vara nödvändig
 • Kontakta Giftinformationscentralen för rådgivning.

Läkemedelsbehandling8

 • Vätska iv är oftast tillräckligt vid hypotension (ovanligt) och acidos.
 • Vid påtaglig oro, ångest eller vid kramper ges i första hand diazepam 5–10 mg iv till vuxen (barn 0,1–0,2 mg/kg) initialt och upprepas efter behov (alternativt annat parenteralt bensodiazepinpreparat).
 • Sinustakykardi behöver sällan behandlas specifikt, men diazepam kan ges i dämpande syfte.
 • Akut psykos kan behandlas med haloperidol 5–15 mg intravenöst eller intramuskulärt.10
 • Om substansen intagits peroralt (ovanligt) ges kol, om det är befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Annan behandling8

 • Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation tills symtomen klingat av – vanligen inom 6–12 timmar.

Förebyggande åtgärder

 • Information om riskerna med syntetiska cannabinoider.
 • I efterförloppet bör drogmissbruket behandlas. Bedömning av psykiatriker och remiss till beroendemedicinsk klinik och socialtjänsten blir ofta aktuellt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Symtom inträder snabbt, ofta inom 10 minuter vid rökning, och ruset varar vanligtvis i cirka 6 timmar – men symtom i över 24 timmar har beskrivits.

Komplikationer

 • Akuta effekter:
  • Högt blodtryck, takykardi, bröstsmärta, hjärtinfarkt, stroke
  • Nedsatt andningsförmåga
  • Svår elektrolytrubbning
  • Generella kramper, CNS-depression, medvetslöshet, stroke och hjärtinfarkt
 • Sena effekter:
  • Njursvikt9 (debut inom 1–6 dygn8)
  • Lungsjukdom
  • Psykiska besvär
  • Problem relaterade till minne- och inlärningsfunktion, humörsvängningar, dålig sömnkvalitet och dålig aggressionskontroll är troligt, men dåligt dokumenterade
 • Risk för beroende, toleransutveckling och abstinens:3
  • Vid regelbundet missbruk av syntetiska cannabinoider uppkommer abstinensbesvär efter användning:
   • Till exempel huvudvärk, sömnstörningar, mardrömmar, ångest, tremor, illamående, svettningar, frossa, takykardi, bröstsmärtor, dyspné
  • Snabb toleransutveckling är trolig
 • Dödsfall – som en följd av förgiftning, olyckor och självmord – har inträffat efter intag av syntetiska cannabinoider

Prognos

 • Innehållet i de olika varianterna av syntetiska cannabinoider är dåligt kartlagda och i ständig förändring. Framtida skadeeffekter är därför svåra att bedöma:
  • Av dem som utvecklat psykos efter intag av syntetiska cannabinoider var cirka 30 % fortfarande psykotiska efter 8 månader7

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Då flera syntetiska cannabinoider säljs lagligt i många länder och på internet kan unga människor luras att tro att de är ofarliga. Betona de allvarliga riskerna med syntetiska cannabinoider, och hur dessa droger verkar framstå som legitima på grund av luckor i lagstiftningen.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons