Artikel | Diabetes

HbA1c - ett viktigt mätvärde för att uppnå optimal behandling

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos  patienter med typ 2-diabetes1. Trots det visar Socialstyrelsens utvärdering på en bristande diabetesvård vad gäller måluppfyllelse för HbA1c-värden (långtidsblodsocker) och blodtryck, något som kan få långsiktiga negativa konsekvenser2. Så här kan du som läkare hjälpa dina patienter att uppnå behandlingsmålen vid ett riskfyllt Hba1c.


Sanofi
Innehållet är framtaget av: Sanofi

HbA1c - ett viktigt mätvärde för att uppnå optimal behandling

 

I år, 2021, fyller insulinet 1003  år och på senare tid har även flera moderna läkemedel  introducerats, liksom evidensbaserade behandlingsstrategier som effektivt sänker  långtidsblodsockret. Men trots det når bara hälften av patienterna de nationella  behandlingsmålen. Orsakerna till att målen inte nås är flera, men att vara uppdaterad om  vad som behöver göras är ett stort steg på vägen mot en jämlik diabetesvård.  

Insulinet räknas fortfarande som en av århundradets största upptäckter - läs mer här »  

Kontinuerlig provtagning 

Att bibehålla normala blodsockervärden vid behandling av typ-2 diabetes är av största vikt.  För att undvika kroniskt förhöjda glukosnivåer, som i sin tur kan orsaka progressiva skador  på patienternas organ, är kontinuerlig provtagning av patienterna mycket relevant.

För kontroll och övervakning gällande blodsockret över tid är HbA1c ett viktigt mätvärde.Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes4, som uppdaterades 2018, ska HbA1c-värden över 70 mmol/mol aktivt behandlas ner till lägre nivåer hos patienter i  fysiskt aktiv ålder.  

Målet är då normoglykemi med HbA1c nedåt 45 mmol/mol. Förutom HbA1c diskuteras  alltmer också Time in Range (TIR). Eftersträvansvärt är högsta möjliga TIR – helst 4-10  mmol/l under minst 70 procent av dygnet

Flexibilitet i den blodsänkande behandlingen 

Även om livsstilsvanor, kost och motion alltid är viktigt krävs det nästan alltid läkemedel.  Eftersom typ-2 diabetes är en progressiv sjukdom, kommer det successivt krävas fler och  fler åtgärder för att bibehålla bra blodsockerkontroll. Som behandlande läkare är ett viktigt att vara flexibel och individanpassa behandlingen. 

Insulinet viktigt 

Initialt kan metformin vara tillräckligt men med tiden avtar insulinproduktionen, vilket kräver  tillägg av ytterligare läkemedel, exempelvis insulin. När det gäller insulin finns idag flera  moderna varianter som i stor grad liknar det kroppsegna insulinet. Det finns också  andra, moderna läkemedel med stor betydelse där GLP 1-analoger och SGLT2-hämmare  kan ses som två av de allra viktigaste5

Stabila glukosnivåer tidigt avgörande  

Ett tidigt uppnått målvärde är ofta en avgörande faktor för den fortsatta prognosen. En nydiagnostiserad patient ska därför alltid behandlas intensivt, inte minst under de första  sex månaderna, då med HbA1c-kontroll var åttonde vecka. Det framgår av den  behandlingsstrategi som nationella arbetsgruppen för diabetes har tagit fram. 

Denna typ av intensivbehandling ställer stora krav på såväl diabetesansvarig läkare och  diabetessjuksköterska som på patienten och förutsätter förändrade levnadsvanor och flera  dagliga egenkontroller av blodglukosnivån. Under intensivbehandlingen kan sjukskrivning  under en tid vara ett alternativ som underlättar för patienten.  

Insulinet fyller i år 100  år »  

Uppföljning av behandling  

Ytterligare en bakomliggande orsak till varför de nationella behandlingsmålen inte uppnås har  att göra med hur vården följer upp behandlingen. Vid bristande uppföljning finns risk att insatt behandling ges utan tillräcklig effekt. För att undvika detta bör en individuell  behandlingsplan, både när det gäller HbA1c och andra kvalitetsparametrar såsom LDL kolesterol och blodtryck, sättas upp. Behandlingsplanen ska också inkludera intervall för  klinisk uppföljning. 

Det finns mycket att göra för att nå en jämlik och god diabetesvård. Sammantaget handlar  det om att se till hela patienten och sjukdomsbilden, där HbA1c är ett en av flera  kvalitetsparametrar6.

MAT-SE-2100639 v.1.0 maj 2021


  1.  Rapport: Behandlingsstrategi typ-2 diabetes, SKR https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/behandlingsstrategityp2diabetes.30283.html
  2.  Nationella riktlinjer - utvärdering 2015 - Diabetesvård, Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2015-2-1.pdf
  3.  Diabetesförbundet https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/insulinets-historia/
  4.   Nationella riktlinjer - utvärdering 2015 - Diabetesvård, Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2015-2-1.pdf
  5. Janusinfo.se https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/aldreshalsa/aldreshalsa/kloklakemedelsbehandlingavdemestsjukaaldre/bakgrundsmaterial/diabetes.5.3da1c377162bd90d9ee7280.html
  6.  Nationella riktlinjer - utvärdering 2015 - Diabetesvård, Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2015-2-1.pdf

 


Annons
Annons
Annons