Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Addisonkris, akut binjurebarkssvikt


Uppdaterad den: 2020-07-01
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Se även Addisons sjukdom.
 • Livshotande tillstånd på grund av för liten mängd eller plötsligt minskad mängd binjurebarkshormoner.
 • Utlöses oftast av sjukdom eller stress.
 • Begreppet används både om primär och sekundär binjurebarkssvikt.

Förekomst

 • Sett ur ett befolkningsperspektiv är det ett ytterst ovanligt tillstånd, men sett hos patienter med binjurebarkssvikt är det inte helt ovanligt.
 • Man har estimerat en incidens på 8 personer per 100 patientår av de med binjurebarkssvikt.1 

Etiologi och patogenes

 • Addisonkris beror oftast på mineralkortikoidbrist.
 • Orsaker:
  • Plötslig utsättning av behandling med kortikosteroider:
  • Längre tids steroidbehandling hämmar bildningen av ACTH och därmed produktionen av binjurebarkshormoner
  • Långtidsbehandling med prednisolon (över tre veckor) kan ge långvarig binjurebarksuppression
  • Obehandlade Addison-patienter eller patienter som inte tagit sina tabletter
  • Patienter med känd kortisolbrist/steroidbehandlade patienter som inte ökar dosen tillräckligt vid feber eller andra fysiska och psykiska påfrestningar
  • Addison-patienter som inte får i sig tillräckligt av sin behandling till följd av exempelvis en gastroenterit
  • Efter bilateral binjureinfarkt eller blödning
 • Patogenesen är inte fullständigt känd:
  • Kortfattat finns det en diskrepans mellan behovet och tillgängligheten på kortisol

Predisponerande faktorer

 • Steroidbehandlade patienter som utsätts för:
  • Infektioner
  • Trauma, brännskador eller operationer
  • Graviditet och förlossning
  • Hypertyreos
  • Vissa läkemedel, särskilt hypnotika eller generell anestesi
  • Psykisk stress
  • Kräkningar
 • Icke-diagnostiserade fall av Addisons sjukdom.

ICD-10

 • E27.2 Addisonkris

ICD-10 Primärvård

 • E271 Primär binjurebarksinsufficiens

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Addisonkris är ett akut, livshotande tillstånd som måste behandlas grundat på klinisk misstanke.
 • Tecken på cirkulatorisk chock.
 • Lågt serumkortisol.

Diagnostisk tankegång

 • Akut binjurebarksvikt måste misstänkas i följande situationer:
  • Akut sjukdom hos patient med känd primär eller sekundär binjurebarksvikt
  • Akut sjukdom hos patient som använder glukokortikoider motsvarande > 7,5 mg dagligt prednisolon per dag och har använt detta i mer än tre veckor
  • Patienter med sepsis och cirkulationschock som inte reagerar adekvat på behandling
  • "Oförklarlig" hypotoni ofta i kombination med hyponatremi

Differentialdiagnoser

 • Cirkulatorisk chock på grund av till exempel sepsis eller av kardiella orsaker.
 • Akut buk.

Anamnes

 • Anamnes på binjurebarkssvikt.
 • Primär binjurebarksvikt:
  • Upplever symtom som svaghet, yrsel, trötthet, anorexi, illamående, förvirring, koma och viktnedgång
  • Buksmärtor och diarré kan förekomma
 • Steroidbehandlade patienter:
  • Abrupt utsättning/tar patienten sin medicin?
   • Varför står patienten på steroidbehandling?
   • Hur länge har patienten behandlats med steroider?
   • När slutade behandlingen?
   • På vilket sätt sattes behandlingen ut?
   • Har patienten lidit av kräkningar/diarré den senaste tiden (och därmed inte fått i sig tillräckligt av sina mediciner)?
  • Otillräcklig dosökning vid ökad stress (fysisk/psykisk)?
  • Otillräcklig behandling av addisonpatienter?
 • Hur länge har symtomen pågått?
 • Ofta anorexi, illamående och kräkningar samt magsmärtor.

Kliniska fynd

 • Akut sjuk och medtagen patient.
 • Hypotoni och hypovolemi.1
 • Patienten är dehydrerad och visar tecken på cirkulationskollaps:
  • Svag men snabb puls
  • "Mjuka" och svaga hjärtljud
 • Ofta temperaturstegring.
 • Akuta, starka magsmärtor, illamående och kräkningar är vanligt.
 • Ökad motorisk aktivitet som kan utvecklas till delirium och krampanfall.
 • Om obehandlat med tiden övergång till koma.
 • Hos patienter med Addisons sjukdom:
  • Hyperpigmentering kan observeras hos upp till 90 % av patienterna med Addisons sjukdom
  • Pigmentering mest uttalad i böjveck, i ärr och på solexponerade hudytor

Kompletterande undersökningar

På sjukhus

 • Serum:
  • Lågt serumkortisol. Utebliven stegring av S-kortisol efter givet Synachten
  • Hyponatremi är vanligt, oftast måttligt sänkt
  • Hyperkalemi kan förekomma
  • Hypoglykemi är typiskt
  • Anemi och lätt förhöjt kreatinin- och ureavärde
 • Urin:
  • Lågt kortisol i dygnsurin

När remittera?

 • Addisonkris kräver inläggning på sjukhus snabbast möjligt.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återställa glukokortikoid-, vätske- och elektrolytnivå.
 • Identifiera och behandla underliggande orsak.

Behandlingen i korthet

 • Livshotande tillstånd!
 • Vid misstanke om akut binjuresvikt ska patienten läggas in för intravenös tillförsel av fysiologisk koksaltlösning och hydrokortison.
 • OBS! Behandlingen ska inledas snabbt, helst innan patienten transporteras till sjukhuset:
  • Om patienten måste transporteras bör behandling inledas (gärna efter att ha tagit ett blodprov för s-kortisol som skickas med patienten till sjukhuset. Om prov inte kan tas ska detta inte leda till att behandling inte ges/startas)
 • Vätske- och elektrolytrubbningen korrigeras med NaCl 0,9 % intravenöst:
  • I genomsnitt ligger vätskeunderskottet på omkring 20 %, det vill säga runt tre liter

Läkemedelsbehandling

 • NaCl 0,9 % intravenöst omedelbart och under transport till sjukhus.
 • Om lång transporttid, påbörja även hydrokortisonbehandling.
 • Patienter med känd binjurebarksvikt kan i vissa fall ha hydrokortison i injektionsform på sig.

Addisonkris, sjukhusbehandling

 • Hydrokortison bör ges i bolusdos, därefter kontinuerlig infusion:2
  • 100 mg hydrokortison iv eller im som bolus
  • Därefter kontinuerlig infusion, 200 mg per dygn 
 • Rehydrering:
  • Snabb intravenös infusion med 1 000 mL isoton lösning, NaCl 0,9 % på en timme
  • Därefter infusion, cirka 4–6 L kan behövas på ett dygn
 • Glukos kan behövas ges om patienten är hypoglykemisk:
  • 50 mg/mL (5 %) intravenöst, mängden beror på glukosnivån
 • Hydrokortisondosen trappas ner under tre dagar till en underhållsdos på 15–20 mg hydrokortison peroralt.3
 • Vätskebehovet täcks ofta av 3–4 liter NaCl-lösning under det första dygnet:
  • NaCl 0,9 % (isoton) intravenöst
  • 1 liter den första timmen
  • 2–3 liter under resten av dygnet

Fortsatt behandling de följande dygnen

 • Hydrokortison:
  • Dosen minskas successivt under de kommande dygnet till normal dos för underhållsbehandling
  • Så länge patienten har gastrointestinala symtom ges kortikosteroid intravenöst eller intramuskulärt
  • Därefter går man över till peroral behandling
  • Underhållsbehandling ges som vid kronisk binjurebarkinsufficiens
 • Tillägg av mineralkortikoider behövs inte så länge hydrokortisondosen är över 70–100 mg per dygn.

Förebyggande åtgärder

Patienter som behandlas för binjurebarksvikt bör

 • Förses med läkemedelskort som visar medicinering och dosering.
 • Få information att öka kortisondoserna vid feber och situationer som medför ökad stress.
 • Ha kortisonsprutor hemma som patienten själv eller andra kan ge vid illamående, kräkningar och diarré.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Akut, livshotande tillstånd med progredierande dehydrering och utveckling av chock.
 • Vid adekvat behandling bör krisen förbättras inom ett par timmar efter behandlingsstarten.
 • Intensivvård och övervakning bör pågå i 24–48 timmar.
 • Övergången till peroral behandling tar vanligen 7–10 dagar.

Komplikationer

 • Flera faktorer under krisen kan leda till död:
  • Cirkulationskollaps till följd av dehydrering
  • Hyperkalemi med arytmier som följd
  • Hypoglykemi kan ibland vara så allvarlig att den bidrar till dödsfall

Prognos

 • Obehandlat leder en Addisonkris till döden till följd av dehydrering och cirkulationskollaps eller hyperkalemi-inducerade arytmier.
 • Vid snabb diagnos och adekvat behandling klarar sig de allra flesta patienter bra.
 • Dock verkar den långsiktiga prognosen ändå innefatta ökad morbiditet och minskad förväntad överlevnad.1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons