Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Charcotfot, akut osteoartropati


Uppdaterad den: 2022-11-11
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Charcotfot är en ortopedisk komplikation, en neuroartropati:
  • Beror huvudsakligen på diabetesneuropati1
  • Tillståndet karaktäriseras av patologiska frakturer och dislokation av leder, oftast i foten, och det kan leda till deformitet vid sen eller utebliven behandling
 • Namngivningen:
  • Tillståndet har fått sitt namn av Jean-Martin Charcot (1825–93) som beskrev tillståndet i detalj och nämnde möjliga patogena mekanismer
  • Kliniskt används beteckningen Charcotfot om både det akuta tillståndet och den kroniskt deformerade foten
 • Diabetesfotsår är en annan komplikation till följd av diabetesneuropati.  

Förekomst

 • Incidens:
  • Upp till 1 per 1000 diabetespatienter per år1
 • Prevalens:
  • I utländska studier uppges en prevalens på 0,2–0,3 % hos patienter med diabetes1
  • Risken för att drabbas har uppskattats till 0,1–0,9 %2-3
  • 0,15–2,5 % personer med diabetes (både typ 1 och 2) med minst 10 års anamnes drabbas, det är eller blir bilateralt i 30 % av fallen4

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Globalt sett är diabetesneuropati den vanligaste orsaken till Charcotfot (andra orsaker är bland annat neurosyfilis, lepra eller neuropati vid alkoholöverkonsumtion).5

Patogenes

 • Forskare tror att tillståndet beror på små skador på extremiteten som har minskad sensorik och/eller förändrad aktivitet i det autonoma nervsystemet vilket leder till ökat blodflöde och osteopeni:6
  • Trauma tycks utlösa de patologiska förändringarna
  • Autonom dysfunktion och inflammation behövs alltid för att en Charcotfot ska uppstå
 • Hyperglykemi tillsammans med inflammation leder till försvagade ligament och ledband vilket i slut leder till instabilitet i foten. Vid fortsatt belastning/trauma uppstår luxationer, frakturer och sammanbrott av fotskelettet.
 • Förändrad anatomi kan öka risken för andra frakturer och sår. 

Predisponerande faktorer

 • Diabetes med följande faktorer som ökar risken:3
  • Övervikt/fetma
  • Aterosklerotisk sjukdom
  • Diabetesduration >5 år
  • Högt HbA1c
  • Neuropati
  • Osteoporos
  • Perifer kärlsjukdom
 • Alkoholöverkonsumtion.

ICD-10

 • M14.6 Neurogen artropati

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bör alltid övervägas vid tecken på inflammation (svullnad, rodnad och värmeökning) i foten:
  • I regel hos patienter med känd diabetes, men även andra personer med perifer neuropati
  • Ofta efter trauma (men patienter minns inte alltid eller traumat är beskedligt)
 • Patienter med klinisk misstanke (akut svullen fot) har Charcotfot tills motsatsen är bevisad:
  • Diagnosen bör uteslutas med hjälp av röntgen (eventuellt MRT)
 • Det finns olika klassifikationssystem men de har inget stort värde för den initiala diagnostiken i primärvården.5-7 

Differentialdiagnoser

 • Djup ventrombos
 • Giktartrit
 • Mjukdelsinfektion
 • Hematom
 • Osteomyelit:
  • Bör främst övervägas vid tidigare och aktuella huddefekter/sår
  • Osteomyelit kan leda till Charcotfot på grund av ökad inflammatorisk aktivitet5
 • Fraktur av annan orsak
 • Diabetesfotsår:
  • Förekomsten av ett sår utesluter inte Charcotfot
  • Upp till 60 % av alla med Charcotfot har ett diabetessår vid presentation2

Anamnes

Akut Charcotfot2,6-7

 • Typiska symtom är en akut svullen fot och värmeökning:
  • Patienter kan uttrycka att foten inte längre passar i skon
  • Ett trycksår kan förekomma till följd av ändrad belastning
 • Smärtor:
  • Det kan föreligga ospecifika symtom i form av molande värk, obehag och känsla av instabilitet, men ofta gör det inte ont
  • Utöver detta har patienten ofta få besvär, på grund av neuropatin med nedsatt känsel eller smärtupplevelse
 • Trauma:
  • Symtom kan uppstå i samband med aktiviteter som belastar foten extra mycket, till exempel i samband med ovanligt långa promenader. En del patienter berättar om ett mindre trauma
  • Det är även vanligt att patienten inte kan förklara varför foten har svullnat.
 • Sjukdomshistorik:
  • Diabetes, duration, kontroller och tidigare komplikationer
  • Tidigare neuropati:
   • Observera att många patienter är omedvetna om neuropatin
 • Feber:
  • Charcotfot ger inte feber

Kronisk Charcotfot

 • Vid ett mer kroniskt förlopp uppstår de patologiska förändringarna långsammare med långsam utveckling av förändrad fotanatomi. 
 • Vid belastning kan fotskelettet kollapsa, vilket till slut leder till en kroniskt deformerad Charcotfot:
  • Felställning med så kallad gungfot är vanligast
 • Typiska symtom och tecken på inflammation vid kronisk Charcotfot kan utebli.2

Kliniska fynd

 • Inspektion:
  • Erytematös och svullen fot, oftast ensidig:
   • Erytemet brukar avta om benet höjs länge (till skillnad från infektion)6
  • Förändrad anatomi kan finnas (nedsjunket fotvalv eller konvex fotsula, ett sent tecken)
  • Eventuella sår (särskilt vid fotdeformiteter)
 • Temperaturskillnad:
  • En tydlig temperaturskillnad kan vanligen fastställas mellan den friska och den sjuka foten:7
   • Temperaturskillnaden kan fastställas genom palpation eller genom mätning av hudtemperaturen med en termometer
   • Mätningarna ska utföras efter 15–20 minuter efter att ha tagit av skor/strumpor då kroppen har acklimatiserats sig till omgivningen
   • Temperaturskillnaden är vanligen 3–5 grader men kan ibland överstiga 12 grader6-7
 • Neuropati:
  • Alla med Charcots artropati har neuropati, ofta i betydande grad7
  • Se texten om Diabetesneuropati (Kliniska fynd)
 • Perifera pulser:
  • Tecken på nedsatt perifer cirkulation är vanliga vid diabetes men har en skyddande effekt mot Charcot till följd av att det motverkar vasodilatation
 • Se instruktionsfilm: Fot- och fotledsstatus (7:26) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Illustrerande bilder

Charcotfot med tydlig svullnad av foten
Charcotfot

 Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blodprover:6
  • SR/CRP är ofta inte förhöjda eller måttligt förhöjda
  • Höga nivåer av CRP talar för infektion
 • Provtagning i samband med utredning av orsaker, såsom HbA1c. 

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Fynden kan vara normala tidigt i förloppet, men genom att jämföra bilder med den friska foten kan subtila förändringar ofta upptäckas
  • Senare i förloppet ses ofta luxationer, fragmentering och frakturer samt förändrade vinklar i foten
  • Vid klinisk misstanke men normal röntgen kan undersökningen upprepas med några veckors intervall medan behandlingen påbörjas8
 • MRT:
  • Kan användas vid osäkerhet och är den bästa bildtagningstekniken för avbildning av skelettstrukturen9
 • Skintigrafi:
  • Kan utföras som alternativ till MRT

När remittera?

 • Det är viktigt att inte missa diagnosen och remittering ska därför ske vid misstanke:
  • Omedelbar röntgen
  • Vid oklara fall rekommenderas kontakt med ortoped och/eller hänvisning till akutmottagning
 • Tillståndet hanteras i regel av ett team med till exempel diabetolog/endokrinolog, ortoped, nuklearmedicinare, fotterapeut, gipstekniker och ortopedingenjör.

Checklista vid remittering

Charcotfot

 • Syftet med remissen
  • Diagnostik? Konservativ behandling? Kirurgi?
 • Anamnes
  • Diabetesdebut. Fotbesvärens debut. Utveckling av besvär.
  • Smärtor? Svullnad? Gångsvårigheter? Ihållande besvär? Akut förvärring?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser. Funktionsnedsättning. Arbetsförmåga.
 • Kliniska fynd
  • Svullnad? Lokal temperaturökning? Neuropati? Fotdeformitet? Fotsår?
 • Kompletterande undersökningar
  • CRP/SR?
  • Röntgen? MRT?

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Att förebygga typ 2-diabetes

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Stöd till att förändra ohälsosamma levnadsvanor och systematiskt följa upp vikt, blodglukos och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till kvinnor som har haft graviditetsdiabetes (prioritet 3)

Att förebygga diabeteskomplikationer

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Intensiv behandling med statiner vid diabetes och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (prioritet 1)
  • Standardiserad behandling med statiner vid diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom (prioritet 2)
  • Blodtryckssänkande läkemedel vid diabetes och högt blodtryck (prioritet 1)
  • Stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 2-diabetes (prioritet 1)
  • Stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 1-diabetes (prioritet 3)
  • Intensivbehandling till personer med typ 1-diabetes för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, försämrad livskvalitet eller annat som skulle kunna tänkas påverka patienten negativt (prioritet 1)
  • Intensivbehandling till personer med nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad återstående livslängd och annan sjukdom (prioritet 1)
  • Arlig undersökning av förekomsten av albumin i urinen hos personer med diabetes (prioritet 1)
  • Ögonbottenfotografering vart tredje år vid typ 2-diabetes utan ögonbottensjukdom (prioritet 1)

Patientutbildning

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2- diabetes med stöd av personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens (prioritet 3)

Att följa och kontrollera blodglukosnivån

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes som behandlas med insulin (prioritet 1)
  • Riktad egenmätning av blodglukos till personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin vid specifika situationer, såsom vid förändringar i behandling, akut svängande blodglukos eller i pedagogiskt syfte (prioritet 3)
  • Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 2)
  • Nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukosmätning (FGM eller realtids-CGM) till gravida med typ 1-diabetes (prioritet 2)
  • Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 3)
  • Personer med typ 2-diabetes metformin som monoterapi om det inte finns intolerans eller kontraindikationer (prioritet 1)
  • Personer med typ 2-diabetes insulin som tillägg till metformin (prioritet 3)
  • Personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlssjukdom GLP-1-analogen liraglutid eller SGLT-2-hämmaren empagliflozin (prioritet 3)
  • NPH-insulin, kombinationsinsulin eller måltidsinsulin (med eller utan NPH-insulin) till personer med typ 2-diabetes och otillräcklig glukoskontroll av peroral behandling och utan problem med nattlig hypoglykemi (prioritet 3)
  • Insulin detemir eller insulin glargin till personer med typ 2-diabetes, om behandling med NPH-insulin ger upprepade nattliga hypoglykemier (prioritet 3)
  • Personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för ställningstagande till förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit (prioritet 3)

Allvarliga fotproblem

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter (prioritet 1)

Målnivåer för diabetesvård

 • Typ 1-diabetes:
 • Typ 2-diabetes:

Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård, publicerad 2018-10-31

Behandlingsmål

 • Förebygga deformiteter.
 • Förebygga ytterligare skador i foten.
 • Förebygga funktionsnedsättning i foten.

Behandlingen i korthet

 • Klinisk misstanke om Charcotfot:
  • Omedelbar immobilisering med avlastning av foten
  • Även om röntgenundersökningen är negativ bör avlastningen fortsätta tills diagnosen har uteslutits
 • Farmakologisk behandling:
  • Har oklar nytta
 • Kirurgisk behandling:
  • Kan bli aktuellt i vissa fall när icke-kirurgiska åtgärder inte har haft effekt

Konservativ behandling

Avlastning/immobilisering

 • Avlastning är primärbehandlingen vid akut Charcotfot:
  • Total immobilisering är det bästa. Patienten kan använda krycka/käpp inomhus, och kan motionera på motionscykel
 • Metoder för att stabilisera/avlasta foten:
  • Olika metoder kan användas, såsom gips, ortos eller särskilda fotbäddar
  • Särskild gipsning som avlastar foten kan stabilisera >50 % av alla fötter6
  • Det är viktigt att behandlingen inte leder till att den andra foten överbelastas7
  • Immobiliseringen kan behöva fortgå i 2– till >12 månader, beroende på till exempel svullnad och temperaturutvecklingen i foten6-7
 • En del patienter får recidiv och måste immobiliseras igen.2

Efter avslutad primär immobilisering

 • Gradvis övergång till specialanpassade skor eller skor med särskilda inlägg.7
 • Under de sista månaderna av avlastningsperioden tar man i regel mått för specialskor.
 • Anpassningen bör gälla båda fötterna.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns ingen gedigen evidens för nytta av läkemedelsbehandling.6-7 

Kirurgi

 • De flesta patienter som behöver en kirurgisk åtgärd har långvarig diabetes med utbredda skador i ändorganen. 
 • Andra indikationer är återkommande ulcerationer, djup infektion, allvarlig deformitet, akut luxation eller okontrollerad smärta.6,8 
 • Ibland behövs artrodes (instabil fot).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Även om neuropati föreligger kan små frakturer läka vid avlastning:
  • Läkningstiden vid traumatiska frakturer med samtidig neuropati är två till tre gånger längre än normalt, och komplikationsfrekvensen är hög10
  • Personer med Charcotfot kan utveckla permanenta fotdeformiteter8  
 • Samtidig benartärsjukdom kan påverka läkningen.
 • Risk för recidiv finns vid tidig belastning.

Komplikationer

 • Fotdeformiteter.
 • Amputation:2,6
  • Risken för en större amputation är 15 %
  • Risken för amputation är 2,7 %/år trots optimal behandling
  • Risken är högre vid förekomsten av ett neuropatiskt sår eller sår på bakfoten/ankel
 • Fotsår. 
 • Nedsatt mobilitet.

Prognos

 • Ofta föreligger en betydande komorbiditet. Många patienter har retinopati och nefropati.
 • Potentiellt modifierbara riskfaktorer som hypertension, dyslipidemi, rökning och sendiabetiska komplikationer kräver intensiv medicinsk behandling och kontroll:
  • Hos personer som har haft Charcotfot är det mycket viktigt med god metabol kontroll, normalvikt och behandling för att förebygga sår8
 • Personer med Charcotfot och ett neuropatiskt sår har en minskad förväntad livslängd på 14 år.2 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons