Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Cushings syndrom


Uppdaterad den: 2023-02-13
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Cushing syndrom är den kliniska bild som uppstår vid långvarigt förhöjt kortisol.
 • Endogent Cushings syndrom:1
  • Orsaken är kronisk överproduktion av kortisol:
   • ACTH-producerande hypofystumör (kallas Cushings sjukdom) 
   • ACTH-producerande tumörer utanför hypofysen (ektopiska) 
   • Binjureadenom som producerar kortisol 
 • Exogent Cushings syndrom:
  • Långvarig suprafysiologisk kortisonbehandling1
  • Orsakas av behandling med glukokortikoider och är den vanligaste orsaken till Cushings syndrom2

Förekomst

 • Incidens:3
  • Endogent Cushings syndrom (hyperkortisolism) är ovanligt, med cirka 3 nya fall per miljon och år:
   • De flesta beror på ACTH-producerande hypofystumör
   • Cirka 15 % orsakas av kortisolproducerande binjureadenom4
  • Exogent Cushings syndrom som orsakas av intag av kortison eller ACTH är betydligt vanligare

Etiologi och patogenes

 • Hypofystumör (Cushings sjukdom):
  • Cushings sjukdom orsakas av en hypofystumör som insöndrar ACTH, vilket leder till sjukligt förhöjd insöndring av kortisol från binjurebarken
  • Tumören är oftast benign (adenom) men i mycket sällsynta fall malign (carcinom)
 • Fysiologiska effekter av förhöjt kortisol:
  • Eftersom kortisolreceptorer finns i ett flertal vävnader ger förhöjda kortisolnivåer en mängd olika symtom
  • Nedsatt glukostolerans, diabetes mellitus och hyperlipidemi orsakas av kortisolpåverkan i muskler, fettvävnad och lever

Predisponerande faktorer

 • Behandling med glukokortikoider.

ICD-10

 • E24 Cushings syndrom
  • E24.0 Hypofysberoende Cushings syndrom
  • E24.1 Nelsons syndrom
  • E24.2 Läkemedelsutlöst Cushings syndrom
  • E24.3 Ektopiskt ACTH-syndrom
  • E24.4 Alkoholutlöst pseudo-Cushings syndrom
  • E24.8 Annat specificerat Cushings syndrom
  • E24.9 Cushings syndrom, ospecificerat

ICD-10 Primärvård

 • E279 P Annan sjukdom i binjurarna

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Se Kompletterande undersökningar nedan.

Differentialdiagnoser

Pseudocushingsyndrom

 • Vid pseudocushingsyndrom är kortisolvärdena lätt förhöjda och de fysiska symtomen mindre uttalade än vid Cushings syndrom.:
  • Stress:
   • Det är fysiologiskt normalt med förhöjd kortisolnivå vid svår fysisk stress, till exempel vid svår sjukdom
   • Psykologisk stress och depression kan också ge höga kortisolvärden
  • Ändrad dygnsrytm:
   • Skiftarbete kan exempelvis orsaka hyperkortisolism
  • Allvarlig övervikt och långvarig hög alkoholkonsumtion kan också orsaka hyperkortisolism

Anamnes

 • Patienten söker ofta för viktuppgång och trötthet.5
 • Utvecklingen av hyperkortisolism sker oftast smygande medan exogent Cushings syndrom har ett snabbare förlopp.
 • Gör en noggrann läkemedelsanamnes för att utesluta exponering av exogena glukokortikoider:3
  • Läkemedelsanamnes avseende exogena glukokortikoider, inklusive hudkrämer, inhalationer, orala och rektala lösningar samt ledinjektioner bör inhämtas
  • Observera att läkemedel och naturpreparat som hämmar CYP3A4 och/eller 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenas typ 2 (11beta-HSD2) påtagligt kan minska clearance av exogena glukokortikoider och ge Cushings syndrom vid relativt låga kortisondoser

Symtombild hos vuxna

 • Metabola symtom:
  • Ökad aptit
  • Viktökning
  • Central fetma
 • Hudpåverkan:
  • Hudblödningar (kapillär skörhet)
  • Atrofisk hud, striae 
  • Akne
  • Ansiktsrodnad
  • Hirsutism:
   • Vid ACTH-beroende orsak till Cushings syndrom hos kvinnor är ofta androgennivåerna förhöjda, vilket kan leda till hirsutism (ökad behåring)
 • Rörelseapparaten:
  • Proximal myopati
  • Muskelsvaghet
  • Ofta ryggsmärtor, kan vara tidigt tecken på Cushings och beror på osteoporos
 • Gynekologiska symtom:
  • Amenorré och nedsatt fertilitet
  • Polycystiskt ovariesyndrom förekommer ofta
 • Nedsatt libido och impotens:
  • Förhöjd kortisolnivå kan ge hypogonadotrop hypogonadism med minskad testosteronproduktion hos män och låg östrogennivå hos kvinnor
 • Nedsatt infektionsresistens.
 • Ökad uttröttbarhet.
 • Kognitiva besvär och depression.

Symtombild hos barn

 • De vanligaste debutsymtomen är:
  • Viktökning
  • Minskad längdtillväxt
  • Hypertension

Kliniska fynd

Klinisk bild vid Cushings syndrom
 • Den kliniska bilden kan variera mycket.
 • Vissa av de kliniska fynden har större diagnostiskt värde för Cushings syndrom:
  • Blåmärken, blå-lila striae (till skillnad från ljusa striae på buken vid vanlig fetma eller efter graviditet), proximal muskelsvaghet, reducerad muskulatur på lår och överarmar och osteoporos
 • Progress av symtom över tid ger också stöd för Cushings syndrom:
  • Tidigare fotografier (körkort eller annat) ger som regel god hjälp att bedöma tecken på nytillkommet kortisolöverskott.
 • Central fettansamling:1
  • Oproportionellt smala extremiteter
 • Cirkulatoriskt:
  • Majoriteten av patienter har hypertoni:1
   • Ett av de vanligaste debutsymtomen hos barn
   • Ofta svårbehandlat
 • Endokrint:
  • Diabetes mellitus ses hos cirka en tredjedel1
 • Komorbida psykiska tillstånd:2
  • Humörsvängningar
  • Depression
  • Mani
  • Sömnsvårigheter5

Kompletterande undersökningar3 

Rekommendationer om utredning av Cushings sjukdom från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Initiala frågor

 1. Har patienten endogent Cushings syndrom?
 2. Om ja på fråga 1 – vad är orsaken till patientens Cushings syndrom?
 • Noggrann läkemedelsanamnes avseende exogena glukokortikoider, inklusive hudkrämer, inhalationer, orala och rektala lösningar samt ledinjektioner bör inhämtas:
  • Observera att läkemedel och naturpreparat som hämmar CYP3A4 och/eller 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenas typ 2 (11beta-HSD2) påtagligt kan minska clearance av exogena glukokortikoider och ge Cushings syndrom vid relativt låga kortisondoser

Kliniska karaktäristika

 • Den kliniska bilden vid Cushings sjukdom kan variera mycket.
 • Vissa av de kliniska fynden har större diagnostiskt värde för Cushings syndrom: blåmärken, blå-lila striae (till skillnad från ljusa striae på buken vid vanlig fetma eller efter graviditet), proximal muskelsvaghet, reducerad muskulatur på lår och överarmar och osteoporos.
 • Progress av symtom över tid ger också stöd för Cushings syndrom. Tidigare fotografier (körkort eller annat) ger som regel god hjälp att bedöma tecken på nytillkommet kortisolöverskott.

Biokemi

 • Vid klinisk misstanke om endogent Cushings syndrom bör patienten bedömas av endokrinolog, alternativt specialist i invärtesmedicin med erfarenhet av diagnostik av Cushings syndrom.
 • Biokemisk screening med dexametasonhämningstest (1 mg), salivkortisol vid sänggåendet eller dygnsurinskortisol bör utföras på alla patienter med misstänkt Cushings syndrom.
 • Tolkning av biokemisk screening:
  • Vid patologiskt screeningtest bör minst ytterligare ett diagnostiskt test genomföras
  • Vid normalt screeningtest och stark klinisk misstanke om Cushings syndrom bör minst ytterligare ett diagnostiskt test genomföras
  • Patienter med diskordanta tester bör genomgå ytterligare ett test och/eller uppföljning över tid om ingen uppenbar felkälla med falskt högt kortisol påvisats, särskilt vid kliniska tecken och/eller symtom som tyder på Cushings syndrom och/eller misstanke om cyklisk Cushings sjukdom
  • Patienter med två normala tester bör endast utredas vidare vid stark klinisk misstanke om Cushings syndrom eller cyklisk Cushing
  • Vid misstanke om cyklisk Cushing rekommenderas upprepade mätningar av salivkortisol, kortison vid sänggåendet eller nattsamling urinkortisol under en längre tid

Nivådiagnostik

 • Vid bekräftat Cushings syndrom bör nivådiagnostik utföras med i första hand bestämning av plasma-ACTH på morgonen, minst två prover. 
 • Om P-ACTH är högt eller normalt bör sinus petrosus-kateterisering göras. 
 • Vid hypofystumör ≥6 mm på MR och övrig icke-invasiv utredning (inklusive högdosdexametasonhämningstest och CRH-belastning) talar för Cushings sjukdom kan hypofysskirurgi övervägas utan sinus petrosus-kateterisering.

Bilddiagnostik

 • Vid bekräftat Cushings syndrom med P-ACTH inom referensområdet eller förhöjt bör MR hypofys göras. 

Sinus petrosus-kateterisering

 • Vid bekräftat Cushings syndrom med P-ACTH inom referensområdet eller förhöjt bör sinus petrosus-kateterisering utföras. Hyperkortisolism i samband med sinus petrosus-kateteriseringen måste bekräftas. 

Patologi

 • Efter hypofysoperation av ett förmodat ACTH-producerande hypofystumör bör PAD utföras.

Ögonstatus och synundersökning

 • Patienter med chiasmanära ACTH-producerande makroadenom i hypofysen bör genomgå fullständig syn- och ögonundersökning vid diagnos.

Multidisciplinär konferens

 • Om utredning enligt ovan talar för Cushings sjukdom (ACTH-producerande hypofystumör) bör patienten diskuteras vid multidisciplinär konferens.

Utvärdering av samsjuklighet vid påvisat Cushings sjukdom

 • Kontroll av blodtryck, elektrolytstatus, lipidstatus, plasma-glukos, HbA1c och bentäthet bör utföras på samtliga patienter med Cushings sjukdom.
 • Psykiatriska och kognitiva symtom samt tecken till nedsatt fysisk förmåga bör aktivt efterfrågas.
 • Patienter med Cushings sjukdom bör utvärderas för riskfaktorer avseende venös tromboembolism och blödning.
 • Patienter med påvisad Cushings sjukdom bör utvärderas avseende infektionsrisk och behov av vaccinationer, i första hand influensa och pneumokocker.

Nationellt vårdprogram hypofystumörer, RCC (Hämtad 2021-09-20)

När remittera?

 • Alla patienter ska remitteras för fullständig diagnostisk utredning vid positiva screeningtester, eller negativa tester men stark klinisk misstanke.1

Checklista vid remittering

Cushings syndrom

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Primär eller sekundär? Progression?
  • Viktökning? Fetma? Hirsutism? Hudblödningar? Striae? Övrigt?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Aktuella läkemedel?
 • Kliniska fynd:
  • Central fetma? Månansikte? Hirsutism? Hypertoni? Övrigt?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Eventuella prover

Behandling

Behandlingsmål

 • Normalisering av hormonnivåer med minsta möjliga skada och så få biverkningar som möjligt.
 • Förhindra komplikationer.
 • Förbättrad livskvalitet.

Behandlingen i korthet

 • Om exogen tillförsel är orsaken så är behandlingen uttrappning av kortisonpreparatet.
 • Hormonproducerande tumör bör avlägsnas.

Behandlingsrekommendationer Cushings ssjukdom från Nationellt vårdprogram hypofystumörer

Behandling för att normalisera kortisolnivåerna bör erbjudas patienter med Cushings sjukdom

Förstahandsbehandling

Hypofyskirurgi

 • Förstahandsbehandlingen för patienter med Cushings sjukdom bör vara transsfenoidalt avlägsnande av tumören av en erfaren hypofyskirurg.

Pre- och perioperativ behandling

 • Preoperativ behandling av eventuell hypertoni, hypokalemi samt diabetes mellitus rekommenderas hos alla patienter med Cushings sjukdom för att minska komplikationsrisken under och efter operation.
 • Alla patienter med Cushings sjukdom bör ha blodförtunnande profylaktisk behandling perioperativt. Hos patienter med uttalat Cushings syndrom bör blodförtunnande profylaktisk behandling från diagnos till en månad efter operation övervägas.
 • Hos patienter med Cushings sjukdom och kraftigt stegrade kortisolnivåer bör preoperativ behandling med steroidsynteshämmande läkemedel starkt övervägas.

Andrahandsbehandling

Hypofyskirurgi

 • Förnyad hypofysoperation bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall

Strålbehandling

 • Strålbehandling eller gammaknivbehandling bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ vid Cushings sjukdom med icke-operabel tumör, om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall.
 • Eftersom behandlingseffekten ofta tar månader till år efter strålbehandling mot en hypofystumör bör läkemedelsbehandling enligt nedan övervägas fram till dess patienten uppnått biokemisk remission.

Läkemedelsbehandling

 • Steroidsynteshämmare bör övervägas i väntan på hypofysoperation, särskilt hos patienter med måttlig och uttalad Cushings sjukdom.
 • Kortisolsänkande medicinsk behandling bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ vid Cushings sjukdom med icke-operabel tumör eller om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall.
 • Steroidsynteshämmare bör övervägas efter avslutad strålbehandling tills effekten av strålbehandlingen uppnåtts.
 • Se läkemedel och dosering i tabell 11.5.2.3. Farmakologisk behandling vid Cushings sjukdom i Nationellt vårdprogram hypyfystumörer.

Bilateral adrenalektomi

 • Bilateral adrenalektomi bör övervägas vid multidisciplinär konferens som ett av flera andrahandsalternativ vid Cushings sjukdom med uttalad hyperkortisolism där patienten har en icke-operabel hypofystumör, om patienten inte uppnår biokemisk remission efter primär hypofysoperation eller vid återfall.

Behandling av samsjuklighet och komplikationer

 • Högt blodtryck, lågt kaliumvärde, nedsatt glukostolerans eller diabetes samt blodfettrubbningar bör behandlas.
 • Benskörhet eller nedsatt bentäthet bör utvärderas och vid behov behandlas.
 • Psykiatrisk samsjuklighet bör utvärderas och behandlas.
 • Vaccination mot influensa och pneumokocker bör övervägas.
 • Nedsatt fysisk förmåga bör identifieras och vid behov bör patienten erbjudas kontakt med fysioterapeut.
 • Patienter med påvisat Cushings sjukdom bör informeras och utbildas angående sjukdomen och samsjuklighet.

Nationellt vårdprogram hypyfystumörer, RCC (hämtad 2021-09-20)

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Om tillstånden inte behandlas kommer de att progrediera oavsett orsak.
 • I Sverige finns det en fördröjning på cirka 2 år från första läkarkontakt till diagnos:6
  • Dessvärre är livskvaliteten påtagligt nedsatt hos dessa patienter och kan inte hämta sig utan behandling 

Komplikationer

 • Hypertension
 • Diabetes mellitus
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Osteoporos
 • Hypokalemi
 • Depression
 • Frakturer:
  • Kraftigt ökad risk vid pågående hyperkortisolism

Prognos

 • Obehandlat är diagnosen dålig, med för tidig död.
 • Efter behandling förekommer recidiv hos många, vilket gör det viktigt med täta kontroller hos endokrinolog.
 • Hypofystumör som producerar ACTH:
  • Transsfenoidal hypofyskirurgi har i många fall kurativ effekt och ger en tillbakagång av sekundär binjurebarkshyperplasi
 • Följdsjukdomar:
  • Kardiovaskulär sjukdom, frakturer, DVT och lungemboli är särskilt vanligt tiden innan diagnosen ställts1
 • Ökad mortalitet:1
  • Ses vid lång duration av hyperkortisolism
  • Oftast på grund av kardiovaskulära orsaker
  • Även infektioner och självmord 
  • Vid otillräckligt behandlad sjukdom är mortaliteten mellan 5 och 7 gånger högre

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning sker med endokrinolog.
 • Ökad tendens till recidiv efter behandling gör det viktigt med regelbundna kontroller.
Ett runt ansikte (månansikte), rodnade kinder, puckelrygg, hirsutism, akne utgör det typiska Cushingoida utseendet. Proximal muskelsvaghet, atrofisk hud med försämrad sårläkning, lätt att få blåmärken och striae är andra tecken på för mycket kortisol

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons