Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Diabetes insipidus


Uppdaterad den: 2021-01-18
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Diabetes insipidus är en sjukdom som kännetecknas av ökad törst och passage av stora mängder okoncentrerad urin. Urinen är normal i övrigt.1
 • Sjukdomsbilden beror på brist av eller resistens mot antidiuretiskt hormon (vasopressin, ADH).1

Förekomst

 • Sällsynt tillstånd (prevalens 1 på 25 000 individer).2
 • Central/neurogen diabetes insipidus uppstår lika ofta hos män som hos kvinnor och kan uppstå vid varje ålder.3

Etiologi och patogenes

Fysiologi4

 • Osmolaliteten hålls ganska konstant mellan 275 och 295 mOsmol/kg:
  • Normala värden vid provtagning ligger mellan 275 och 300 mOsmol/kg
 • Vid en osmolalitet under 280 mOsmol/kg utsöndras nästan inget vasopressin (ADH, antidiuretiskt hormon) alls, medan sekretionen ökar kraftigt när osmolaliteten kommer upp till 283 mOsmol/kg.
 • En människa känner inte någon törst förrän osmolaliteten når omkring 293 mOsmol/kg. Tack vare denna mekanism slipper människan för det mesta att bli törstig eftersom vasopressin balanserar osmolaliteten.
 • Vasopressin aktiverar receptorer i njurarnas samlingsrör så att mer vatten reabsorberas (urinen koncentreras), vilket leder till en lägre serumosmolalitet.

Patogenes (allmänt)

 • Diabetes insipidus uppstår till följd av inadekvat produktion/sekretion av vasopressin eller okänslighet i njurarna för ADH.4
 • Sjukdomen delas in i två huvudgrupper beroende på orsak:4-5
  • Central diabetes insipidus
  • Nefrogen diabetes insipidus
 • Graviditetsutlöst diabetes insipidus beror på en relativ brist av vasopressin under graviditeten.
 • Primär polydipsi, stort intag av vätska som leder till större mängder av okoncentrerad urin, nämns också som en form av diabetes insipidus.1-2 

Neurogen/central diabetes insipidus (vasopressinbrist)

 • Orsakas vanligen av trauma eller skador på neurohypofysen som leder till en partiell eller total brist på vasopressin: 
  • Skador kan vara anoxi, kirurgisk eller traumatisk, strålbehandling, infektion, tumör eller sällsynta systemsjukdomar
  • Metastaser till hypofysen ger oftare diabetes insipidus än adenom i hypofysen
 • En genetisk orsak är sällsynt. 

Nefrogen diabetes insipidus

 • Beror på en medfödd eller förvärvad okänslighet för vasopressin i njurarna:
  • Medfödd okänslighet:
   • Ovanligt
   • Beror i 90 % av fallen på en defekt gen på X-kromosomet
   • Ger vanligen symtom från födseln
  • Förvärvad okänslighet:
   • Mycket vanligare
   • Kan bero på till exempel:
 • Vid nefrogen diabetes insipidus ses normala eller förhöjda vasopressinnivåer. Vasopressintillförsel har ingen effekt. 

Graviditetsutlöst diabetes insipidus

 • Vasopressininducerad diabetes insipidus:
  • Uppstår efter 3–4 månaders duration av graviditeten och kan kvarstå cirka en månad efter födseln 
  • Beror på förhöjda nivåer av ett cirkulerande enzym, vasopressinas/oxytoxinase, som förstör vasopressin som har bildats i kroppen:
   • Enzymnivån kan också vara förhöjd vid HELPP-syndromet
   • Enzymet förstör inte syntetiskt ADH (desmopressin)

Primär polydipsi1

 • Primär polydipsi är en form av diabetes insipidus som beror på ett stort intag av vätska.
 • Dipsogen polydipsi beror på en abnorm törst, psykogen polydipsi beror på psykiatrisk sjukdom. Dipsogen polydipsi kan bero på till exempel trauma, multipel skleros och litiumbehandling. 
 • Stora mängder okoncentrerad urin beror på att njurarna utsöndrar mycket vatten till följd av låga vasopressinnivåer. 

Predisponerande faktorer

 • Familjär förekomst.
 • Strålbehandling, kirurgiskt trauma.
 • Neurokirurgiska ingrepp.
 • Stroke.
 • Hjärntumörer.
 • Vissa läkemedel (se Etiologi och Patogenes).

ICD-10

 • E23 Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen
  • E23.2 Diabetes insipidus
 • N25.1 Nefrogen diabetes insipidus
 • R63.1 Polydipsi

ICD-10 Primärvård

 • E23-P Sjukdom i hypofysen

Diagnos

Diagnoskriterier1-2,4

 • Polyuri:
  • Vuxna: >40–50 mL/kg per 24 timmar
  • Barn: 2 L/mper 24 timmar
 • Låg osmolalitet av urinen:
  • <300 mOsmol/kg
 • Anamnes på polydipsi.

Differentialdiagnoser

 • Diabetes mellitus, med polyuri och törst
 • Urinvägsinfektion med polyuri
 • Polyuri vid Cushings syndrom
 • Behandling med glukokortikoider eller litium
 • Vissa former av njursvikt

Anamnes

 • Polydipsi:
  • Intensiv törst om man inte dricker tillräckligt
  • Om personen dricker mycket kan törst vara frånvarande
 • Polyuri:
  • Eventuellt inkontinens och nokturi (barn)
 • Ospecifika symtom:2,4
  • Svaghet, letargi, trötthet och myalgi
  • Vid allvarlig dehydrering (om vattentillgången är begränsad) kan ett hyperosmolärt tillstånd uppstå med neurologiska symtom som i värsta fall kan leda till minskad medvetandenivå, krampanfall och koma
  • Barn kan ha allvarlig dehydrering med symtom såsom förstoppning, kräkningar, feber, agitation och tillväxtrubbningar
 • Symtom på bakomliggande sjukdomar:
  • Vid hjärntumörer kan huvudvärk och visusstörningar finnas

Kliniska fynd

 • Tecken på dehydrering kan finnas.
 • Eventuellt tecken på bakomliggande sjukdomar. 

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinsticka.
 • Mätning av plasmaglukos, njurfunktion och elektrolyter inklusive kalcium.
 • Mätning av dygnsurinvolym.
 • Mätning av serum- och urinosmolalitet:
  • Låg urinosmolalitet
  • Serumosmolaliteten kan vara hög, normal eller låg, beroende på tillgång till vatten och bakomliggande tillstånd
  • Vid primär polydipsi är serumosmolaliteten låg eller normal och urinosmolaliteten låg
  • Vid hyperosmolära tillstånd bör man skilja mellan central och nefrogen diabetes insipidus med hjälp av ett törsttest (se nedan)

Andra undersökningar1-2,4-5

 • Analys av dygnsurin för bestämning av kalcium, natrium och kalium och kreatinin.
 • Törsttest:
  • Inget intag av vatten
  • Bör endast göras på specialiserad klinik, eftersom ett nära samarbete med laboratoriet ska säkerställas
  • MRT kan i vissa fall ersätta törsttest
  • Mätning av urinosmolalitet, serumosmolalitet och elektrolyter gör det möjligt att differentiera mellan central och nefrogen diabetes insipidus
 • Vasopressintest:
  • Vasopessin eller desmopressin kan ges i standarddoser för att kunna skilja mellan allvarlig central diabetes insipidus eller allvarlig nefrogen diabetes insipidus
 • MRT av hypofysen och hypotalamus:
  • Utförs i regel vid misstanke om central/neurogen orsak, även vid till exempel dipsogen polydipsi (abnorm törst)
  • Kan möjligen ersätta andra tester om det finns typiska fynd på MRT som stödjer diagnosen central diabetes insipidus
 • Mätning av vasopressin kan i vissa fall göras:
  • Mätning av copeptin, CT-proAVP:6
   • Låga halter talar för en central genes
   • Höga halter talar för en nefrogen genes

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet, till (barn-)endokrinolog.
 • Om ingen rimlig förklaring till polydipsi/polyuri hittas. 

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindra symtomen och förhindra komplikationer.

Behandlingen i korthet

Central/neurogen diabetes insipidus1-2,4

 • Behandling med desmopressin:
  • Desmopressin är en syntetisk vasopressinanalog med antidiuretisk effekt, men mindre pressoreffekt än vasopressin
  • Behandling med desmopressin kan ge hyponatremi och därför bör elektrolyter kontrolleras ofta samt patienten och närstående informeras om tecken på hyponatremi
 • Andra behandlingsalternativ är lågt intag av salt, tiaziddiuretika, karbamazepin och NSAID.
 • Behandling av graviditetsutlöst diabetes insipidus är densamma som vid central diabetes insipidus. 

Nefrogen diabetes insipidus1,4

 • Behandling av bakomliggande orsaker. 
 • Behandlingen består av lågt saltintag, behandling med tiaziddiuretika och eventuellt behandling med NSAID och/eller amilorid.

Primär polydipsi1 

 • Behandlingen består av minskat intag av vatten, eventuellt med hjälp av psykologisk/psykiatriskt stöd. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tillståndet är ofta stabilt på grund av olika mekanismer som gör att det inte uppstår komplikationer.
 • Personer med hyperosmolär diabetes insipidus som inte kan dricka (till exempel vid en olycka eller operation) kan få hög serumosmolalitet med risk för allvarliga komplikationer (se nedan).

Komplikationer

 • Utan tillräcklig vätsketillförsel leder polyurin till svår dehydrering.
 • Patienter med rubbad törstmekanism är sårbara för hypernatremi.
 • Hos patienter som får antidiuretisk behandling finns risk för vattenintoxikation/hyponatremi som kan ge huvudvärk, illamående, kräkning och krampanfall. 

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god, så länge patienten kan dricka vatten.
 • Läkemedelsbehandling har vissa risker och därför bör regelbunden bedömning av tillståndet göras.

Patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons