Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi


Uppdaterad den: 2018-09-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även vår text Hyperglykemi, akutbehandling

Basfakta

Definitioner

Diabetesketoacidos

 • Diabetesketoacidos är en allvarlig livshotande komplikation till diabetes och karaktäriseras av uttalad dehydrering, medvetandepåverkan, hyperglykemi, ketos och acidos.1
 • Tillståndet beror på otillräcklig insulinmängd, nedsatt glukosförbrukning och ökad glukoneogenes till följd av höga värden av de stimulerande hormonerna katekolaminer, glukagon och kortisol.2
 • Svårighetsgraden av diabetesketoacidos motsvaras inte alltid av hyperglykemigraden
Normoglykemisk ketoacidos
 • Normoglykemisk ketoacidos definieras som ketoacidos samtidigt med ett P-glukos <11,1 mmol/L. 

Hyperosmolär hyperglykemi

 • Hyperosmolär hyperglykemi är en allvarlig livshotande komplikation till diabetes:
  • Tillståndet karaktäriseras av uttalad dehydrering, medvetandepåverkan, betydande hyperglykemi, hyperosmolalitet och mild eller ingen ketoacidos

Överlappande tillstånd

 • Trots att diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi beskrivs som två olika tillstånd uppvisar cirka en av tre patienter fynd som är förenliga med båda tillstånden3
 • Diabetesketoacidos och hyperosmolär hyperglykemi representerar var sin ände av ett spektrum med dekompenserad diabetes som skiljer sig från varandra när det gäller debut, grad av dehydrering och ketoacidosens allvarlighetsgrad4

Förekomst

Diabetesketoacidos

 • Incidensen diabetesketoacidos är cirka 6/100 000 vuxna invånare och år.5
 • Tillståndet är vanligast vid typ 1-diabetes, men i upp till en tredjedel av fallen har patienten typ 2-diabetes5
 • I en studie av 4807 fall av diabetesketoacidos var fördelningen i åldersgrupper:
  • >70 år: 14 %
  • 51-70 år: 23 %
  • 30-50 år: 27 %
  • <30 år: 36 %
 • I en studie bland barn och ungdomar <20 år, totalt 28 770 personer, hade 94 % aldrig haft diabetesketoacidos, 5 % hade haft det vid ett tillfälle och 1 % vid minst två tillfällen (statistik från USA).6
 • Även om den högsta dödligheten ses bland de äldsta patienterna och dem med samsjuklighet, så är diabetesketoacidos den vanligaste orsaken till död bland personer <24 år med diabetes, på grund av cerebralt ödem.7-8
 • Diabetes debuterar som diabetesketoacidos hos en tredjedel, framförallt bland små barn.9
Normoglykemisk diabetesketoacidos
 • Normoglykemisk diabetesketoacidos förkommer främst hos:
  • Patienter med typ-2 diabetes med lång duration och uttalad betacellsinsufficiens
  • Vuxna med latent autoimmun diabetes som snabbt kan utvecklas till typ-1 diabetes
  • Patienter med långvarig svält, efter kirurgi eller genomgången infektion, speciellt i kombination med behandling med SGLT-2 hämmare:10-11
   • Det föreligger hittills ett hundratal fallrapporter av normoglykemisk ketoacidos i samband med behandling med SGLT2-hämmare10
 • Cirka 1 % av barn och ungdomar med ketoacidos har P-glukos <10 mmol/l vid ankomsten till sjukhus12

Hyperosmolär hyperglykemi

 • Förekommer i alla åldersgrupper, men oftast hos äldre patienter med typ 2-diabetes.3-4

Orsaker

Diabetesketoacidos (hyperglykemisk eller normoglykemisk)

 • Relativ insulinbrist.
 • Infektion – ofta asymtomatisk UVI, pneumoni eller gastroenterit.
 • För låg insulindosering, insulinseponering.
 • Psykosocial orsak – alkohol/substansmisbruk.
 • Nyupptäckt diabetes.
 • Hjärtinfarkt/akut koronarsyndrom.
 • Trauma/kirurgi.
 • Läkemedel – glukokortikoider, tiazider, SGLT2-hämmare:
  • Läkemedel ur gruppen SGLT2-hämmare som används för att behandla typ 2-diabetes (såsom kanagliflozin, dagagliflozin och empagliflozin) har lett till flera fall av diabetesketoacidos. Sjukvården uppmanas vara observant på möjliga riskfaktorer för diabetesketoacidos och Läkemedelsverket har i februari 2016 utgett rekommendationer för att minimera risken10
  • Hos patienter med långvarig typ 2-diabetes (risk för dålig endogen insulininsöndring) kan samtidig LCHF-kost och/eller kraftigt katabola situationer leda till ketoacidos. Vid tillstånd som leder till ökad ketosbenägenhet, som till exempel fasta, bör metformin och SGLT2-hämmare sättas ut temporärt13
 • Insulinpumpsvikt.
 • Pankreatit.
Minskad mängd cirkulerande glukos
 • Svält eller lågt kolhydratintag.
 • Störd törstreglering.
 • Kräkningar på grund av gastropares eller ketoacidos eller annan genes.
 • Extrem LCHF (Low Carb High Fat) kost.14
 • Depression förenad med lågt födointag på grund av ointresse att äta eller extrem anorexi.
 • Graviditet med illamående och kräkningar.
 • Glykogeninlagringssjukdomar.
 • Levercirrhos.
 • Behandling med SGLT2-hämmare:10-11
  • Läkemedelsverket rekommenderar att tillfälligt avbryta behandlingen med SGLT2-hämmare hos patienter inlagda på sjukhus för stora kirurgiska ingrepp eller vid allvarlig sjukdom
Exogena orsaker
 • Salicylat-överdos.
 • Metanol- eller etanolintoxikation.
Endogena orsaker
 • Laktacidos.
 • Pankreatit.
 • Sepsis.
 • Renal tubulär acidos.

Hyperosmolär hyperglykemi

 • De utlösande faktorerna kan delas in i sex kategorier:15-16
  • Infektioner
  • Läkemedel
  • Bristfällig efterlevnad av behandlingsanvisningar
  • Odiagnostiserad diabetes
  • Narkotikamissbruk
  • Annan samtidig sjukdom
 • Infektioner:
  • Är den vanligaste förklaringen (cirka 60 %)17
  • Den vanligaste infektionen är lunginflammation – ofta gramnegativ infektion, följt av urinvägsinfektion och sepsis16
 • Odiagnostiserad diabetes:
  • Beror på att man har förbisett tidigare symtom på diabetes
 • Andra sjukdomar:
  • Hjärtinfarkt16, cerebrovaskulära händelser, lungemboli och mesenteriell trombos har också påvisats som orsaker till hyperosmolär hyperglykemi
 • Hos barn:
  • Långvarig kortisonbehandling och gastroenterit är vanliga orsaker till hyperosmolär hyperglykemi hos barn

Patofysiologi

Diabetesketoacidos

 • Metabol rubbning som karaktäriseras av hyperglykemi, acidos och ketoacidos.18
 • Patogenes:
  • Tillståndet beror vanligtvis på en absolut eller relativ insulinbrist som leder till en ökning av de motreglerande hormonerna glukagon, kortisol, tillväxthormon och adrenalin
  • Den hormonella obalansen förstärker glukoneogenesen, glykogenolysen och lipolysen i levern
  • Resultatet blir hyperglykemi och alternativ förbränning av fria fettsyror (ketogenes) som gör att sura metaboliter ackumuleras
  • Acidos:
   • Ketonerna utgörs av aceton, betahydroxismörsyra och acetoacetat.
   • En gradvis ökning av de här sura organiska ämnenas koncentration i blodet leder i början till ketonemi, men efter hand sprids det till urinen (ketonuri)
   • Om tillståndet inte behandlas medför ansamlingen av syra en uppenbar klinisk metabol acidos (ketoacidos) med sjunkande pH-värde och bikarbonatnivå
  • Kliniska effekter:
   • Respiratorisk kompensation av detta acidotiska tillstånd medför djupa suckande andetag (Kussmauls andning)
   • Ketoner leder till illamående och kräkningar, vilket i sin tur förvärrar vätske- och elektrolytrubbningen
   • Aceton ger andedräkten en karaktäristisk fruktig lukt
   • Hyperglykemin överskrider njurtröskeln och medför glukosuri och ökad vätskeförlust till följd av osmotisk diures

Hyperosmolär hyperglykemi

 • Metabol rubbning som karaktäriseras av hyperglykemi, hyperosmolalitet och mild eller ingen ketos.
 • Patogenes:
  • Den utlösande händelsen vid hyperosmolär hyperglykemi är glukosuri med därav följande osmotisk diures
  • Under normala förhållanden fungerar njurarna som säkerhetsventiler och eliminerar glukos över en viss tröskel så att ytterligare ansamling förhindras
  • Men till följd av den nedsatta intravaskulära volymen eller en underliggande njursjukdom minskar den glomerulära filtrationshastigheten, vilket gör att glukosnivån ökar
  • Förlust av mer vatten än natrium leder till hyperosomolaritet
  • Insulin finns, men inte i tillräcklig mängd för att reducera blodsockret, i synnerhet vid betydande insulinresistens

Vätskeförlust

 • Leder till allvarlig dehydrering, törst, hypoperfusion i vävnaderna och möjligen laktacidos
 • Vätskeförlusten kan vara upp till sex liter, eller cirka 100 ml/kg kroppsvikt

Elektrolytrubbningar

 • Hyperglykemi, osmotisk diures, serumhyperosmolaritet och metabol acidos leder till allvarliga elektrolytrubbningar
 • Mest typiskt är förlust av kalium
 • Dock återspeglas inte kaliumförlusten i mätningar av P-kalium, som kan visa låga, normala eller höga värden
 • Kaliumförlusten beror på ett utbyte av kalium från det intracellulära till det extracellulära rummet mot H+-joner som ackumuleras extracellulärt
 • Det mesta av detta extra kalium försvinner via njurarna till följd av osmotisk diures
 • Patienter med initial hypokalemi, vilket dock är ovanligt, bedöms ha allvarlig kaliumbrist
 • Hög serumosmolaritet drar ut vatten från det intracellulära rummet till det extracellulära rummet och ger förtunningshyponatremi
 • Även natrium försvinner med urinen till följd av osmotisk diures
 • I regel omfattar den totala elektrolytförlusten 200–500 mEq/L kalium, 300–700 mEq/L natrium och 350–500 mEq/L klor

Förändrad medvetandegrad

 • Den kombinerade effekten av serumhyperosmolaritet, dehydrering och acidos leder till ökad osmolaritet i hjärnceller och hjärnödem, vilket manifesteras kliniskt som förändrad medvetandegrad

Predisponerande faktorer

 • Se Orsaker ovan

ICD-10

 • E10 Diabetes mellitus typ 1
  • E10.0 Med koma
  • E10.1 Med ketoacidos eller hyperosmolaritet
  • E10.2 Diabetes mellitus typ 1 med njurkomplikation UNS
  • E10.3 Med ögonkomplikation
  • E10.4 Med neurologisk komplikation
  • E10.5 Med perifer kärlkomplikation
  • E10.6 Med annan specificerad komplikation
  • E10.7 Med flera komplikationer
  • E10.8 Med komplikation UNS
  • E10.9 Utan komplikation
  • E10 Diabetes mellitus typ 1
 • E11 Diabetes mellitus typ 2
  • E11.0 Med koma
  • E11.1 Med ketoacidos eller hyperosmolaritet
  • E11.2 Diabetes mellitus typ 1 med njurkomplikation UNS
  • E11.3 Med ögonkomplikation
  • E11.4 Med neurologisk komplikation
  • E11.5 Med perifer kärlkomplikation
  • E11.6 Med annan specificerad komplikation
  • E11.7 Med flera komplikationer
  • E11.8 Med komplikation UNS
  • E11.9 Utan komplikation
  • E11 Diabetes mellitus typ 2

ICD-10 Primärvård

 • E109 Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer
 • E108P Diabetes melliuts typ 1, med komplikationer
 • E119 Diabetes mellitus typ 2, utan komplikationer
 • E118P Diabetes mellitus typ 2, med komplikationer
 • E14-P Diabetes UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnos ställs baserat på anamnes, klinisk undersökning, mätning av glukos, ketoner, syrabasstatus (blodgas) och osmolalitet.1
 • Vuxna:
  • Se tabellen nedan
 • Barn:
  • Diabetesketoacidos definieras som ett tillstånd med glukosuri, hyperglykemi (s-glukos >11 mmol/L), acidos (pH <7,3 och standardbikarbonat <15 mmol/L) och samtidigt mer än 5 % dehydrering19
 • Kriterier:1,20
  Lindrig diabetesketoacidos Måttlig diabetesketoacidos

Svår diabetesketoacidos

Hyperosmolär hyperglykemi
Plasmaglukos (mmol/L) >13,9 >13,9 >13,9 > 33,3
Arteriellt pH 7,25–7,30 7,00–7,24 <7,00 > 7,30
Serumbikarbonat (mEq/L) >15 10–15 <10 > 15
Urinketoner Positiv Positiv Positiv Kan vara svagt positiv
Serumketoner Positiv Positiv Positiv Kan vara svagt positiv
Betahydroxismörsyra Hög Hög Hög Normal eller förhöjd
Effektiv serumosmolalitet (mOsm/kg) Varierar Varierar Varierar > 320
Anjongap >10 >12 >12 Varierar
Medvetandegrad Vaken Vaken/sömnig Stupor/koma Stupor/koma

Normoglykelmisk ketoacidos

 • Förhöjda B-ketoner samtidigt med ett P-glukos <11,1 mmol/L:
  • B-ketoner är förhöjda men U-ketoner kan vara negativa då B-ketoner stiger mer än acetoacetat vid uttalad ketogenes:
   • Vid långvarig fasta kan förhållandet uppgå till 6:1 och vid ketoacidos till 10:1

Differentialdiagnoser

 • Hypoglykemi:
  • Vid osäkerhet angående diagnosen och avsaknad av utrustning för blodsockermätning kan 10 g glukos ges intravenöst av vårdpersonal. Hos barn: 0,5–1,0 g/kg kroppsvikt
 • Ketos kan uppstå vid alkoholförgiftning och vid hunger.
 • Metabol acidos med förhöjt anjongap:
  • Överproduktion av laktat
  • Salicylatfögiftning
  • Metanolförgiftning

Anamnes

Diabetesketoacidos

 • Diabetesketoacidos kan utvecklas inom loppet av mindre än 24 timmar20 och kan vara dramatiskt.
 • De framträdande symtomen är ökad blåstömning (polyuri), ökad törst (polydipsi), ökad aptit (polyfagi), synrubbningar, svaghet och djupa andetag (Kussmauls andning).
 • Illamående och kräkningar förekommer hos 50–80 % av patienterna, och magsmärtor förekommer hos 30 % (särskilt hos barn).21
 • Kaffesumpsliknande kräkningar, vanligtvis på grund av hemorragisk gastrit, förekommer hos 25 % av de patienter som kräks.
 • Ofta har patientens andedräkt en fruktig lukt.
 • Använder patienten läkemedel som kan öka risken för diabetesketoacidos (SGLT2-hämmare)?10

Hyperosmolär hyperglykemi

 • Vanligtvis rör det sig om äldre patienter med odiagnostiserad diabetes eller typ 2-diabetes som behandlas med särskild kost och/eller perorala antidiabetika.
 • Ofta tar patienten andra mediciner som förvärrar problemet, till exempel ett diuretikum som ger lätt dehydrering.
 • Många av de här patienterna lever ensamma eller på vårdhem där de inte kan förmedla sina behov till personalen på grund av andra sjukdomar, sedering eller koma.
 • De första symtomen är ofta ökad vattenkastning (polyuri) och ökad törst (polydipsi).
 • Förutom en eller flera utlösande faktorer (se ovan) föreligger det ofta svaghet, synrubbningar eller benkramper.
 • Illamående och kräkningar kan förekomma, men detta är mycket mer sällsynt än vid diabetesketoacidos.
 • Vid långt framskridet tillstånd utvecklar patienten tecken på dåsighet, förvirring, halvsidig förlamning som ofta misstolkas som stroke, kramper eller koma.16,22

Kliniska fynd

 • Medvetandegrad:
  • Varierar från vaket tillstånd till förvirrad till komatös hos färre än 20 %20
  • Medvetandegrad kan bedömas enligt Reaction level scale (RLS), RLS 85
 • Andning:
  • Vid ketoacidos:
   • Hyperventilation – Kussmauls andning
   • Acetonluktande andedräkt vid ketoacidos
 • Dehydrering:
  • Kan medföra torra slemhinnor, takykardi och hypotension
  • Vid inläggning är de flesta dehydrerade till cirka 10 %
 • Temperatur:
  • Är vanligtvis normal eller låg, även vid infektion

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • P-glukos:
  • Ketoacidos kan förekomma även vid P-glukos <13,9 (definieras som normoglykemisk ketoacidos vid P-glukos <11,1)8
 • Urinsticka:
  • U-ketoner kan vara falskt negativ (låg känslighet)
  • Mäter endast aceton och acetoacetat, inte betahydroxismörsyra som är den primära ketonen vid diabetesketoacidos2
 • B-ketoner:
  • Observera att P-glukos och urinsticka inte alltid räcker för att påvisa ketoacidos. Därför bör man vid klinisk misstanke vara frikostig med att även ta B-ketoner, särskilt i vissa riskgrupper såsom personer som behandlas med SGLT2-hämmare mot diabetes (se Orsaker  och Anamnes)

Andra undersökningar på sjukhus

Standardundersökningar20

Biokemiska prover
 • P-glukos:
  • Svårighetsgraden av diabetesketoacidos motsvaras inte alltid av hyperglykemigraden:
   • ketoacidos kan förekomma även vid P-glukos <13,9 (definieras som normoglykemisk ketoacidos vid P-glukos <11,1)8
   • Se orsaker till normoglykemisk ketoacidos
 • Blodgas (arteriell eller venös) för syrabasstatus:
  • Ketoacidosens svårighetsgrad värderas utifrån pH- och bikarbonatnivå:
   • Observera att en patient som kräks, använder diuretika eller har intagit alkaliska produkter, kan ha normalt eller till och med högt bikarbonatvärde
  • Basöverskott (BE) ger ett indirekt mått på syrakoncentrationen:
   • Vid samtidig förlust av vätejoner, till exempel vid kräkning, kan dock acidosens svårighetsgrad maskeras om enbart pH värderas
 • Blodstatus, SR, CRP:
  • Lätt ökning av LPK (10-15x109/L) är vanligt. Värden >25x109/L bör utredas avseende infektion
 • S-natrium, S-kalium S-klorid, S-fosfat, S-kreatinin, S-urea, S-osmolalitet, anjongap:
  • S-kalium:
   • Oavsett uppmätt P-kalium har patienter med diabetesketoacidos alltid kaliumbrist vid diagnos
   • Patienter med initial hypokalemi, vilket dock är ovanligt, bedöms ha allvarlig kaliumbrist
  • S-osmolalitet:
   • Det kan ta 1–2 timmar innan svar på akutpovet ges
   • Beräkning av osmolalitet: P-osmolalitet = 2 x S-Na + B-Glukos + S-urea (referensvärde 285–295)
  • Anjongap:
 • B-ketoner:
  • Snabbtest för patientnära testning1
  • Mäter betahydroxismörsyra som utgör ungefär 75 % av ketonerna vid ketoacidos23, och är om tillgängligt det prov som föredras för att monitorera tillståndet24
 • Urinsticka:
  • U-ketoner:
   • Testet mäter enbart acetoättiksyra, vilket kan undervärdera graden av ketoacidos
   • Acetoättiksyra utsöndras i urinen under lång tid, även efter det att det akuta tillståndet hävts
   • Testet lämpar sig därför inte för att följa behandlingen av diabetesketoacidos
Övriga undersökningar
 • EKG:
  • Sekundära förändringar till kaliumrubbning?
  • T-vågsförändringar?

Eventuella undersökningar20

Biokemiska prover
 • Eventuellt troponin och leverstatus:
  • Leverenzymnivån är dock ofta förhöjd av okänd orsak25
 • Magnesium om patienten har tecken på hypomagnesemi som hjärtrytmrubbningar, är påverkad av alkohol eller tar diuretika
 • HbA1c för att utreda om det är en akut episod hos en patient med välkontrollerad, odiagnostiserad eller dåligt kontrollerad diabetes
 • Vid nyupptäckt diabetes tas prov för diabetesdiagnostik (antikroppar).
 • C-peptid i akutskedet kan vara svårtolkat på grund av att nedsatt B-cellsfunktion inte sällan föreligger till följd av glukotoxicitet, vilket ger låga C-peptidvärden.
Odlingar
 • Odla frikostigt vid infektionsmisstanke
 • Odling av urin, blod, halsprov, sputum eller andra möjliga infektionsfoci
Övriga undersökningar
 • Röntgen av thorax om lunginflammation eller hjärt-lungsjukdom misstänks.
 • Eventuellt CT hjärna.
 • Vid pankreatit är mängden amylas och/eller lipas förhöjd, och det kan vara önskvärt att göra kontrastförstärkt CT.

När remittera?

 • Kräver omedelbar inläggning på sjukhus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Målsättningen med behandlingen är inte att uppnå snabb normoglykemi, men genom tillförsel av insulin och vätska korrigerar man långsamt ketoacidosen, dehydreringen och elektrolytrubbningarna. På detta sätt kan hjärnödem förebyggas.
 • Minst två av följande kriterier ska vara uppfyllda för att en ketoacidos ska anses vara hävd:
  • Bikarbonat >15 mEq/L
  • pH >7,3
  • Normaliserade B-ketoner/normaliserat basöverskott (BE)

Allmänt om behandlingen

 • Rehydrering, insulin och kalium är tre hörnstenar i behandlingen.
 • Monitorera patienten noggrant och ofta.
 • Behandla underliggande orsaker till diabetesketoacidos, och ge eventuellt antibiotika vid misstänkt eller bekräftad infektion.
 • Svår ketoacidos behandlas på intensivvårdsavdelning. 

Prehospital behandling

 • Före avresa till sjukhus sätts en grovkalibrig venflonkateter in och infusion med fysiologisk koksaltlösning (NaCl 0,9 %) påbörjas.
 • Snabb transport.
 • Infusion:
  • En liter ges snabbt, därefter 0,5 liter varannan timme
  • Undantagsvis (vid lång transportväg och säker diagnos) kan insulin ges (8 IE snabbverkande djupt intramuskulärt)
  • Om man är tveksam till om högt eller lågt blodsocker orsakar koman ges glukos intravenöst, inte insulin

Monitorering1,20

 • Alla mätningar registreras.
 • P-glukos mäts varje timme tills patienten är stabil:
  • Blod för analys av plasmaglukosnivå tas kapillärt eller intravenöst från en separat kanyl i en annan extremitet än där insulininfusion pågår
 • Blodgas, elektrolyter och B-ketoner mäts minst varannan timme tills patienten är stabil:
  • P-Natrium mäts varannan timme (varje timme om uppmätt värde ej ökar):
   • När blodsockernivåerna stiger, förskjuts vätska extracellulärt genom osmos. P-Natrium sjunker därför genom utspädning och speglar dåligt kroppens totala natriumförråd, se nedan Uträkning av korrigerat natrium
  • P-Kalium mäts varannan timme (varje timme om <3 mmol/L eller >6 mmol/L):
   • Oavsett uppmätt P-kalium har patienter med diabetesketoacidos alltid kaliumbrist vid diagnos
   • Vid acidos omfördelas kalium från intra- till extracellulära rummet, vilket ger förhöjda plasmanivåer och ökad utsöndring i njurtubuli
   • När acidosen korrigeras genom insulintillförsel kan allvarlig hypokalemi utlösas genom att kalium återgår intracellulärt. Detta motiverar täta kontroller av P-kalium, arytmiövervakning och tidigt insatt kaliumsubstitution
  • B-ketoner:
   • Bör sjunka långsamt; 0,5–1,0 mmol/L per timme, och indikerar då en adekvat insulineffekt
 • Puls och blodtryck mäts minst en gång per timme under det första dygnet för att upptäcka tecken på hjärnödem
 • Hjärtövervakning:
  • Kontinuerlig övervakning med EKG på grund av risk för allvarlig arytmi vid P-kalium <3 mmol/L eller >6 mmol/L
  • Heparinisering och mätning av centralt ventryck kan vara nödvändigt vid kraftig dehydrering hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.
 • Vätskebalans:
  • Vätsketillförsel inklusive peroral vätska och urinmängder dokumenteras varje timme
  • Urinförluster ska inte tas med i beräkningen av rehydreringsvolym:
   • Urinmängderna är stora på grund av osmotisk diures så länge blodsockret är förhöjt. En rehydrerad patient med normalt blodsocker kissar >1,5 ml/kg/timme
  • Mätning av timdiures med blåskateter:
   • Underlättar ofta snabb diagnos av prerenalt eller renalt betingad oliguri
 • Orienterande neurologisk utvärdering:
  • Bör genomföras varje timme med hänsyn till risksignaler vid hjärnödem
 • Ventrikelaspiration och sug:
  • Rekommenderas till komatösa patienter då det ofta föreligger ventrikeldilatation och -pares med stor risk för kräkning och aspiration

Akutbehandling på sjukhus

Se även tabell behandlingsalgoritm i ABC om Ketoacidos vid diabetes hos vuxna, Läkartidningen (2013)

Rehydrering

 • Vätskebehandling startas omedelbart och är i sig blodsockersänkande:
  • Rehydreringen står för upp till 80 % av sänkningen av P-glukos under de första timmarna26
 • Vätskeunderskott uppgår ofta till 3–6 L, men varierar med bland annat symtomduration.
 • Vuxna:
  • NaCl 0,9 % en liter första timmen, ofta 5 liter balanserad saltlösning (Ringer Acetat) eller mer första dygnet
 • Barn:
  • NaCl 0,9 % 10–20 ml/kg/timme under de första en till två timmarna
  • Beräkna vätskebehovet och korrigera sedan med NaCl 0,45–0,9 %. Kaliumtillskott
 • Patienter som kan dricka ges en del eller allt vätsketillskott peroralt.
 • Försiktighet:
  • Snabba förändringar i natriumnivån och osmolaliteten under behandlingen verkar ha stor betydelse för utveckling av hjärnödem
  • Barn löper högre risk för att utveckla potentiellt fatalt hjärnödem under behandlingen:
   • Av denna anledning bör återställningen av serumtoniciteten ske något långsammare än hos vuxna
  • Mannitol ska alltid finnas i beredskap vid sängen med färdig ordination

Korrigering av acidos, elektrolytrubbningar och hyperglykemi

Insulin och glukos
 • Snabbverkande insulin i små doser antingen kontinuerligt intravenöst eller intramuskulärt en gång i timmen:
  • Insulinbehandling påbörjas först när P-kalium är >3,5 mmol/L, se nedan Kaliumtillförsel20
  • Bolusdos 0.15 IE/kg ges initialt därefter 5–7 E/tim (0,1 E/kg och tim, för barn <5 år 0,05 IE/kg och tim) tills P-glukos når 15 mmol/L
  • Därefter byter man vätsketillförsel från natriumklorid till glukos 5 %:
   • Om glukos inte ges kan ketosen hålla i sig 
  • Vid normoglykemisk ketoacidos behövs oftast 10–20 % glukos i infusion, i vissa fall krävs upprepad injektion av 10–30 ml 30 % glukos
  • Infusionshastigheten regleras med ledning av blodsockret:
   • Optimalt glukossänkning är 4–5mmol/tim
 • Övergång till subkutant insulin:1
  • Den intravenösa insulinbehandlingen kan avslutas när acidosen är hävd, det vill säga när pH är >7,30, bikarbonat >15 mEq/L och basöverskott (BE)/B-ketoner är normaliserade, och när patienten är i skick att äta
  • Fortsatt intravenös insulinbehandling kan bidra till hypokalemi då det har en aldosteronliknande effekt.
  • Den först subkutana insulindosen bör ges cirka 1,5–2 timmar innan den intravenösa insulinbehandlingen avslutas:
   • Intravenöst givet insulin har en mycket kort halveringstid på cirka 5 minuter
   • För att undvika att patienten åter börjar producera ketoner rekommenderas en överlappande period om cirka 1,5–2 timmar 
  • Alternativt kan basinsulin ges och intravenöst insulin fasas ut långsamt under natten enligt blodsockersvar
  • Vätskebalansen bör följas noggrant, se Monitorering ovan, under 48 timmar (72 timmar om kraftigt förhöjd s-osmolaritet vid inkomsten):
   • Reducera infusionen med en mängd motsvarande det som patienten dricker själv
  • Dosen insulin reduceras när P-glukos är <13,9 mmol/L, och man försöker hålla patienten på ett plasmaglukos mellan 8,0 och 11,0 tills metabol kontroll har uppnåtts
Kaliumtillförsel
 • Kaliumbrist föreligger alltid vid ketoacidos även om kalium initialt är högt:
  • Kaliumtillskott bör sättas in så snart man konstaterar att det föreligger adekvat urinproduktion och P-kalium är <5 mmol/L:1,20
   • Vuxna: tillsätt 40 mmol K/L av Addex-Kalium (ej kaliumklorid på grund av risk för hyperkloremisk acidos)
   • Barn: tillsätt 20 mmol K/L vid P-kalium <5 mmol/L och 40 mmol/L vid P-kalium <4 mmol/L
   • Acidoskorrektion:
 • Vid allvarlig acidos (pH <6,9) kan korrigering med natriumvätekarbonat intravenöst övervägas, men bara cirka en tredjedel av full korrigering:
  • Ges på vitalindikation (inkluderande livshotande hyperkalemi)
  • Kan framförallt bli aktuellt för små barn (<6 månader gamla)
 • Användning av natriumvätekarbonat vid högre pH-värden kan vara ogynnsamt.27
 • Observera att natriumvätekarbonat sänker kaliumnivån – övervakning av P-kalium är därför viktigt.
Antibiotika
 • Utlösande infektioner (OBS! infektioner utan feber) eller andra sjukdomar behandlas.
Fosfattillförsel
 • Risken för svår hypofosfatemi ökar när strikt intravenös vätsketerapi ges utan samtidigt matintag under en tidsperiod >24 timmar. 
 • Fosfatbehandling övervägs vid P-fosfat <0,3 mmol/L och symtom på grav muskelsvaghet, hjärtpåverkan och andningsdepression.1
 • Trots att fosfatnivån ofta är låg verkar det inte som att rutinmässigt tillskott av fosfat förbättrar behandlingen, och överdriven behandling kan leda till hypokalcemi.28
 • Genom att använd Addex.Kalium ges även ett tillskott av fosfat (0,4 mmol/L) då denna tillsats innehåller dikaliumfosfat.29
Magnesium?
 • I regel föreligger ett underskott av serummagnesium på 0,5–1,0 mmol/L.
 • Överväg tillskott om serumnivån är <0,74 mmol/L och det föreligger symtom som parestesier, tremor, spasmer, agitation, kramper eller hjärtarytmi.30

Användbara formler vid behandling av hyperosmolära tillstånd

 • Beräkning av ytareal (BSA) hos barn > 10 kg:
  • BSA (m2) = ((höjd (cm) x vikt (kg))/3 600)½
 • Uträkning av korrigerat natrium:
  • Korrigerat natrium = uppmätt P-Na + 2,4 x [(P-glukos - 5,6)/5,6)]
 • Uträkning av serumosmolaritet:
  • Osmolaritet (mOsmol/L) = 2 x P-Na + P-glukos + S-bikarbonat
  • Effektiv osmolalitet (mosmol/kg) = 2 x P-Na + P-glukos

Hjärnödem

 • Hjärnödem är en sällsynt men allvarlig komplikation som typiskt uppträder 4–12 timmar efter igångsatt behandling31, men som även kan förekomma före behandlingsstart.32
 • Barn löper högre risk för att utveckla potentiellt fatalt hjärnödem under behandlingen20,33
 • Symtom:
  • Huvudvärk, gradvis nedsatt medvetandegrad, låg pulsfrekvens och ökat blodtryck34
  • I regel förbättras det mentala tillståndet under den tidiga behandlingen, men blir sedan snabbt sämre
  • Avsmalnande ventriklar kan ses vid CT eller MRT35
 • Behandling barn:
  • Mannitolbehandling har påvisats kunna reversera livshotande herniering36
  • Vid klinisk misstanke om hjärnödem rekommenderas vätskerestriktion (halvera infusionsvolymen) och ögonblicklig behandling med mannitol
  • Mannitol 1,0 g/kg under 20 minuter (5 ml/kg, 20 % lösning):
   • Behandlingen kan upprepas efter två timmar vid avsaknad av respons
  • Hyperton vätska (3 %) 5–10 ml/kg under 30 minuter kan vara ett alternativ
  • Vid utebliven respons eller förvärrat tillstånd bör man överväga respiratorbehandling och överflyttning till intensivavdelning
 • Behandling vuxna:
  • Mannitol 1,5-2,0 g/kg kroppsvikt (10–13 ml/kg kroppsvikt) infunderat under 30–60 minuter.

Förebyggande åtgärder

 • Information och utbildning angående egenbehandling.37-38
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Diabetesketoacidos

 • Tillståndet kan utvecklas snabbt under några timmar om patienten inte får insulintillförsel. 

Hyperosmolär hyperglykemi

 • Utvecklas ofta inom ett par dagar till ett par veckor.

Komplikationer

 • Komplikationer till behandlingen:
  • Hypoglykemi, hypokalemi och recidiverande hyperglykemi.
  • Hjärnödem, se ovan
 • Komplikationer till följd av inadekvat behandling:39
  • Vaskulära ocklusioner (mesenteriell artärocklusion och hjärtinfarkt)
  • Disseminerad intravaskulär koagulation
  • Rabdomyolys

Prognos

Diabetesketoacidos

 • Är vanligtvis god under ett akut anfall, men recidiv kan uppkomma senare om patienten inte inser betydelsen av strikt diabeteskontroll.37-38
 • Hjärnödem vid tillståndet medför en mortalitet på omkring 25 %, och av dem som överlever får cirka en fjärdedel betydande neurologiska sekvele.40

Hyperosmolär hyperglykemi

 • Dödligheten vid hyperosmolär hyperglykemi varierar från 10 till 50 %, vilket är betydligt högre än för diabetesketoacidos (1–9 %).3,17,39
 • Det är dock svårt att tolka dessa mortalitetsuppgifter eftersom det finns en hög förekomst av komorbiditet.
 • Ålder, grad av dehydrering, hemodynamisk instabilitet, underliggande utlösande orsaker och grad av medvetslöshet är alla prediktorer för en fatal utgång.3,41-42

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vikten av att följa läkemedelsordinationer och kontrollera blodsockret.
 • Insulindosen måste ökas vid infektioner:
  • Detta bör särskilt understrykas för yngre personer som bor ensamma. Det kan börja med en vanlig gastroenterit som i sig ger högre blodsocker. Eftersom patienterna inte äter som de ska när de är sjuka minskar de ofta insulindoserna, eller struntar i att öka dem. Ketoacidossymtomen blir efter hand mycket lika den ursprungliga gastroenteriten

Skriftlig patientinformation

Källor

 

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons