Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Diabetesretinopati


Uppdaterad den: 2022-04-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Diabetesretinopati är en progressiv mikroangiopati vars prevalens ökar ju längre en person har haft diabetes mellitus.1
 • Retinopatier:2
  • Simplex retinopati:
   • Mikroaneurysm, retinala ounktblödningar, hårda exsudat
  • Proliferativ retinopati:
   • Tillkomst av allvarligare förändringar – exempalvis större blödningar och mjuka exsudat 
  • Makulopati:
   • En icke-proliferativ retinopati med mikroaneurysm, exsudat och ödem i makulaområdet

Förekomst

 • En global metaanalys (2012) visade att 35 % av personer med diabetes hade diabetesretinopati och att 10 % hade så allvarlig diabetesretinopati att den hotade synen.3
 • Förekomsten var lika mellan män och kvinnor, men retinopati var vanligare bland personer med typ 1-diabetes jämfört med typ 2-diabetes.3

Etiologi och patogenes

 • Retinopati som hotar synen beror vanligtvis på neovaskularisering, glaskroppsblödning och näthinneavlossning till följd av traktion vid typ 1-diabetes och makulopati med ödem och permanent skada på makula vid typ 2-diabetes. Dock kan båda varianterna förekomma vid både typ 1- och typ 2-diabetes.
 • Högre blodtryck har ett samband med tidig utveckling av retinopati oberoende av diabetesregleringen. Det går inte att definiera några tröskelvärdesgränser.4

Retinopati

 • Orsaken till retinaförändringarna är ischemi i näthinnans vävnad på grund av mikroangiopati i de retinala prekapillära arteriolerna, kapillärerna och venolerna:1
  • Diabetesretinopati börjar med ökad vaskulär permeabilitet och efterhand vaskulära ocklusioner och ischemi
  • Proliferativ retinopati: ischemi leder till frisättning av neovaskulära polypeptider som Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) som stimulerar till lokal proliferation av blodkärl från näthinnan, men även i exempelvis iris
  • Makulaödem: makulopati eller makulaödem beror på försämrad kapillärfunktion och ökad permeabilitet, som leder till läckage och ödem i makula
 • Mikroaneurysm:
  • Små utvidgningar av kapillärerna beroende på lokal distension av kapillärväggarna
  • Ofta det första tecknet på retinopati som kan påvisas kliniskt och kan ses som små röda fläckar som vanligtvis finns temporalt om makula
 • Blödningar:
  • Kan förekomma inne i det kompakta mellanskiktet i näthinnan och yttrar sig som "prickar". Mikroaneurysm och småblödningar kan vara svåra att skilja åt och kallas ofta kollektivt "red spots"
  • Mer sällan förekommer blödningar i det ytliga lagret med nervfibrer där blödningarna är flamformiga – förändringarna har oftare ett samband med mer uttalad retinopati
 • Hårda exsudat:
  • Gula vaxartade avlagringar med förhållandevis skarpa avgränsningar
  • De förekommer vanligtvis i kanten av områden med ödem och bildar ofta ett cirkulärt mönster runt ett kärl som läcker
  • De kan flyta ihop och bilda större områden med exsudat
  • Synen drabbas när de hårda exsudaten påverkar makula
  • Reversibelt – försvinner om läckaget behandlas
 • Retinalt ödem:
  • Beror på mikrovaskulärt läckage
  • Syns som gråaktiga områden av förtjockning av näthinnan
  • Förtjockningen kan se ut som en bladformad cysta på makula, och det kan leda till betydande synpåverkan, som initialt är reversibel, men som så småningom leder till irreversibel synnedsättning
 • Kliniskt signifikant makulaödem:
  • Retinalt ödem närmare fovea än 500 µm (1/3 av en papilldiameter) eller
  • Hårda exsudat närmare än 500 µm från fovea om det har medfört angränsande förtjockning av näthinnan eller
  • Retinalt ödem som är en diskdiameter (1500 µm) eller bredare, och där delar av detta är närmare fovea än en papilldiameter

Preproliferativ retinopati

 • Vid icke-proliferativ retinopati ses blödning och mikroaneurysm i näthinnan i ett tidigt skede.
 • Retinal ischemi till följd av mikrovaskulär ocklusion kan leda till neovaskulär proliferation. Kärlen är patologiska och läcker vätska och protein, vilket innebär att blod-retinabarriären är skadad
 • Tecken på ischemi är bomullsexsudat (mjuka exsudat), större blödningar, venförändringar och intraretinala mikrovaskulära förändringar.
 • Mjuka exsudat ses som vita fläckar med lite oskarp avgränsning och representerar mikroinfarkter i nervfiberlagret.
 • Om retinopatin inte påverkar makula orsakar den i sig inte synpåverkan.

Proliferativ retinopati

 • Nybildning av kärl kan förekomma vid papillen eller andra ställen på näthinnan.
 • Nya kärl på papillen utgör ett särskilt hot mot synen, och om de får utvecklas leder det ofta till blödning inne i glaskroppen.

Framskriden ögonsjukdom

 • Vid långt framskriden diabetesretinopati leder progressiv fibrovaskulär proliferation till blödningar i glaskroppen och näthinneavlossning till följd av traktion.
 • Rubeosis iridis och neovaskulärt glaukom förekommer när nya kärl bildas i iris och i kammarvinkeln i den främre kammaren.
 • Resultatet kan bli ett smärtsamt blint öga som i vissa fall kräver enukleation.

Blindhet

 • Blödning i corpus vitreum:
  • Inträder plötsligt och utan smärta
  • Blodet löser vanligtvis upp sig under de närmaste veckorna, men den underliggande proliferativa retinopatin orsakar upprepade blödningar och gradvis ökande synpåverkan om den inte behandlas
  • Näthinneavlossning inträder till följd av bindväv som drar i näthinnan
 • Makulopati:
  • Kan bero på exsudation med retinalt ödem eller ischemi
  • Synförlusten utvecklas smygande
  • Tillståndet kan behandlas med intravitreala injektioner av anti-VEGF och andra läkemedel, eller i vissa fall laserbehandling. Behandlingarna kan ge tillfällig eller varaktig förbättring av synen, men resultatet är avhängigt regleringen av grundsjukdomen
 • Katarakt:
  • Linsförändringar utvecklas tidigare och progredierar snabbare hos personer med diabetes
 • Primärt öppenvinkelglaukom:
  • Personer med diabetes löper ökad risk att utveckla öppenvinkelglaukom. Bakomliggande orsaker är ofullständigt kända5

Predisponerande faktorer

 • Typ 1-diabetes mellitus
 • Typ 2-Diabetes mellitus

ICD-10

 • H36 Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • H36.0 Diabetisk retinopati

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av specifika förändringar som mikroaneurysm, exsudat och blödningar i näthinnan.

Differentialdiagnoser

 • Andra kärlförändringar i näthinnan vid generell ateroskleros
 • Exsudativ (våt) senil makuladegeneration
 • Katarakt
 • Hypertoni
 • Central ventrombos

Anamnes

 • Tillståndet är länge asymtomatiskt.
 • Senare förekommer synpåverkan i varierande grad.

Kliniska fynd

 • Oftalmoskopi bör utföras med dilaterade pupiller i mörkt rum.

Oftalmoskopifynd

 • Retinopati:
  • Tidiga tecken – mikroaneurysm, småblödningar
  • Senare – hårda och mjuka exsudat
  • Allvarligt tecken – nybildning av blodkärl (kärlproliferation) förekommer på papillen och i centrum av näthinnan, fibros
 • Katarakt:
  • I sällsynta fall hos barn och ungdomar med diabetes
  • Diabetes mellitus kan påskynda utveckling av katarakt

Refraktionsproblem

 • Särskilt under perioder med dåligt reglerat blodsocker kan en hypermetropi eller myopi påverkas med upp till 3–4 dioptrier och synen blir otydlig.

Ögonmuskelpares

 • Kan ge plötslig diplopi.
 • Beror på infarkt i nerven, vanligen n. abducens.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Undersökningar som ingår i den vanliga kontrollen av typ 1- eller typ 2-diabetes mellitus.

Andra undersökningar

 • Digital fundusfotografering.
 • Optisk koherenstomografi (OCT) för detaljerad avbildning av näthinnan, framför allt för detektion av makulaödem.

När remittera?

 • Efter diabetesdiagnos rekommenderas regelbunden fotografering och bedömning av ögonbottnarna via specialiserad vård. Ofta görs detta med 1–2 års intervall, men vid tecken på begynnande retinopati bör ögonen kontrolleras tätare:6-7
  • Ögonkliniken beslutar om kontrollintervall utifrån gällande nationella riktlinjer. Faktorer som vägs in är exempelvis diabetesduration och -reglering och förekomst av andra riskfaktorer


Checklista vid remittering

Diabetesretinopati

 • Syftet med remissen
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Dåligt reglerad diabetes? Övrigt?
 • Anamnes
  • När påvisades diabetes? Utveckling? Eventuella komplikationer? Njurskada – hur länge?
  • Eventuella symtom? Eventuella tecken på andra komplikationer? Eventuella problem med hypoglykemi/hyperglykemi?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Aktuella läkemedel?
  • Pågående behandling för diabetes? I förekommande fall, hur väl reglerat?
  • Konsekvenser – arbete, fritid?
 • Kliniska fynd
  • Längd, vikt, BMI
  • Generellt organstatus? Ögonstatus? Neuropati? Perifer cirkulation?
  • Blodtryck
 • Kompletterande undersökningar
  • Blodsocker, HbA1c, lipidvärden, kreatinin, elektrolyter
  • Urin – mikroalbuminuri, makroalbuminuri?

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen formulerar rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda vid ett visst tillstånd. Syftet är att stödja mottagarna att tolka och tillämpa rekommendationer med rangordningen 1–10. Formuleringen används för rekommendationer med rangordning 1–3, kan för 4–7 och kan i undantagsfall för 8–10. Nedan listas rekommendationer med rangordning 1–3 samt åtgärder som inte bör erbjudas.

Att förebygga typ 2-diabetes

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Stöd till att förändra ohälsosamma levnadsvanor och systematiskt följa upp vikt, blodglukos och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till kvinnor som har haft graviditetsdiabetes (prioritet 3)

Att förebygga diabeteskomplikationer

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Intensiv behandling med statiner vid diabetes och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (prioritet 1)
  • Standardiserad behandling med statiner vid diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom (prioritet 2)
  • Blodtryckssänkande läkemedel vid diabetes och högt blodtryck (prioritet 1)
  • Stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 2-diabetes (prioritet 1)
  • Stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 1-diabetes (prioritet 3)
  • Intensivbehandling till personer med typ 1-diabetes för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, försämrad livskvalitet eller annat som skulle kunna tänkas påverka patienten negativt (prioritet 1)
  • Intensivbehandling till personer med nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad återstående livslängd och annan sjukdom (prioritet 1)
  • Arlig undersökning av förekomsten av albumin i urinen hos personer med diabetes (prioritet 1)
  • Ögonbottenfotografering vart tredje år vid typ 2-diabetes utan ögonbottensjukdom (prioritet 1)

Patientutbildning

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2- diabetes med stöd av personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens (prioritet 3)

Att följa och kontrollera blodglukosnivån

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Systematisk egenmätning av blodglukos till personer med typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes som behandlas med insulin (prioritet 1)
  • Riktad egenmätning av blodglukos till personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin vid specifika situationer, såsom vid förändringar i behandling, akut svängande blodglukos eller i pedagogiskt syfte (prioritet 3)
  • Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 2)
  • Nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukosmätning (FGM eller realtids-CGM) till gravida med typ 1-diabetes (prioritet 2)
  • Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 3)
  • Personer med typ 2-diabetes metformin som monoterapi om det inte finns intolerans eller kontraindikationer (prioritet 1)
  • Personer med typ 2-diabetes insulin som tillägg till metformin (prioritet 3)
  • Personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlssjukdom GLP-1-analogen liraglutid eller SGLT-2-hämmaren empagliflozin (prioritet 3)
  • NPH-insulin, kombinationsinsulin eller måltidsinsulin (med eller utan NPH-insulin) till personer med typ 2-diabetes och otillräcklig glukoskontroll av peroral behandling och utan problem med nattlig hypoglykemi (prioritet 3)
  • Insulin detemir eller insulin glargin till personer med typ 2-diabetes, om behandling med NPH-insulin ger upprepade nattliga hypoglykemier (prioritet 3)
  • Personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för ställningstagande till förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit (prioritet 3)

Allvarliga fotproblem

 • Hälso och sjukvården bör erbjuda:
  • Behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter (prioritet 1)

Målnivåer för diabetesvård

 • Typ 1-diabetes:
 • Typ 2-diabetes:

Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård, publicerad 2018-10-31

Behandlingsmål

 • Förebygga diabetesretinopati.
 • Behandla och begränsa de retinala förändringarna som har uppstått.

Behandlingen i korthet

 • Primära åtgärder:
  • Intensiv kontroll av plasmaglukos och blodtryck kan minska incidensen av diabetesretinopati6,8
 • Sekundära åtgärder:
  • Laserfotokoagulation kan förhindra ytterligare progression och synförlust med minst 60 %9
  • Intravitreal injektion av anti-VEGF kan minska makulaödem och förbättra synen vid diabetesmakulopati

Egenbehandling

 • Se typ 1-diabetes mellitus
 • Se typ 2-diabetes mellitus

Primära åtgärder

Glykemisk kontroll

 • Det finns ett tydligt samband mellan HbA1c-värden och incidensen av diabetesretinopati.10-11
 • Behandlingsstudier har bekräftat att noggrann glykemisk kontroll minskar både incidens och progression vid typ 1-diabetes12-14 och vid typ 2-diabetes:15-16
  • Strikt glykemisk kontroll vid typ 1-diabetes är förenad med en signifikant lägre risk för ögonkirurgi17
 • Tidig insättning av intensiv glykemisk kontroll ger bättre resultat än senare åtstramning av behandlingen.13,15-16
 • Nackdelarna med en strikt glykemisk kontroll är att cirka 10 % upplever en initial försämring av diabetesretinopatin, men detta förbättras normalt. Det finns även en ökad risk för hypoglykemiska episoder.18

Blodtryckskontroll

 • Det finns vetenskapligt stöd för att blodtrycksbehandling minskar förekomsten av retinopati, åtminstone under en period av 4–5 år.19
 • Det saknas bra vetenskapligt stöd för att blodtrycksbehandling reducerar progressionen av diabetesretinopati.19

Angiotensin II-antagonister

 • En studie visar att behandling med angiotensin II-antagonister (kandesartan) kan minska incidensen av retinopati hos patienter med typ 1-diabetes utan hypertoni.20
  • Behandlingen bidrog inte till att reducera progressionen för befintlig retinopati
 • Vissa studier har visat försenad progression av retinopati med användning av ACE-hämmare, andra studier har inte kunnat bekräfta detta.19

Lipidsänkande behandling?

 • Epidemiologiska studier tyder på att dyslipidemi ökar risken för diabetesretinopati.21
 • Hittills finns det dock inga övertygande uppgifter från RCTer när det gäller de lipidsänkande läkemedlens effekt.21

Sekundära åtgärder

Intravitreala läkemedel

 • Intravitrealt anti-VEGF:
  • Preparat som hämmar den vaskulära endoteliala tillväxtfaktorn (VEGF)
  • Har antiproliferativ effekt på kärlbildning, minskar kärlläckage och retinalt ödem
  • Vid diabetiskt makulaödem finns det god evidens för att behandlingen är effektiv – också framför laserfotokoagulation
  • Behandlingen sker på särskild avdelning och ges som intravitreala injektioner med cirka 1 månads intervaller
 • Intravitreala kortikosteroider:22
  • Är ett alternativ till anti-VEGF

Laserbehandling och kirurgiska ingrepp

 • Laserfotokoagulation:
  • Koagulerar/destruerar ischemisk näthinnevävnad och kan därmed dämpa tendensen till neovaskularisering och minska risken blödningar och skador på näthinnan
  • Anti-VEGF föredras i ökande grad23
  • Indikationer:
   • Nybildningar av kärl i papillen eller på andra ställen i näthinnan – avancerade preproliferativa förändringar
   • Vissa fall av kliniskt signifikant makulaödem
   • Vissa fall där hårda exsudat som växer inåt mot fovea
  • Effekter:
   • Minskar risken för allvarlig synnedsättning
  • Ogynnsamma effekter:
   • Kan orsaka inskränkt synfält, nedsatt mörkerseende och försämring av makulaödem
 • Vitrektomi (borttagning av glaskroppen) kan i svårafall vara aktuellt för patienter med makulaödem eller proliferativ retinopati där intravitrealt anti-VEGF och laserfotokoagulation inte har tillräcklig effekt.22

Förebyggande åtgärder

 • Bästa möjliga metabola kontroll.
 • Regelbundna kontroller hos ögonläkare.
 • Optimal blodtryckskontroll.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Smygande, länge asymtomatisk.
 • Förekommer inte sällan redan vid tidpunkten för diagnos vid typ 2-diabetes.

Komplikationer

 • Obehandlad retinopati leder i värsta fall till blindhet:
  • I en dansk kohort förlorade 10 % av patienterna med typ 1-diabetes synen inom 25 år24
 • Globalt sett är det en av de vanligaste orsakerna till nedsatt syn och blindhet bland människor i arbetsför ålder.25-26

Prognos

 • Bättre prognos vid strikt reglerad diabetes
  • Bland patienter som hade haft typ 1-diabetes i 30 år var den kumulativa incidensen av retinopati 21 % bland dem som hade blivit intensivt behandlade, jämfört med 50 % bland dem som behandlades konventionellt27
 • Anti-VEGF, specifik laserbehandling av näthinnan och vitrektomi har förbättrat behandlingsmöjligheterna och kan minska diabetesrelaterad blindhet väsentligen.9

Uppföljning

Plan

 • Allmänläkaren ska inte ansvara för uppföljning och behandling vid diabetesretinopati.
 • Alla personer med diabetes bör – i enlighet med gällande nationella riktlinjer – få genomgå grundliga undersökningar hos ögonläkare eller personal vid ögonklinik med dokumenterade kvalifikationer inom digital näthinnefotografering och OCT-mätning.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Vikten av god diabeteskontroll så att skador på ögonen undviks.
 • Att det är viktigt med regelbundna kontroller hos ögonläkare

Skriftlig patientinformation

 • Diabetes och ögonkomplikationer

Animationer

 • Diabetes

Patientförening

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons