Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Insulinom


Uppdaterad den: 2022-05-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Insulinom är neuroendokrin pankreastumör som huvudsakligen utgår från Langerhanska cellöar.
 • Tumörcellerna har egen insulinproduktion och orsakar episodisk hypoglykemi hos i övrigt friska och välnärda personer.1

Förekomst

 • Incidensen är cirka 1–4/1 000 000 invånare per år.2
 • >90 % av insulinomen är benigna, cirka 10 % är multipla och cirka 5–10 % är hereditärt associerade med multipel endokrina neoplasi typ 1 (MEN-1).3
 • Insulinom är något vanligare hos kvinnor.4
 • Insulinom kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast i 50-årsåldern.4
 • Vid MEN-1 är medianåldern för insjuknande i insulinom 23 år.5

Etiologi och patogenes

 • Gemensamt för alla insulinom är att de producerar insulin mer eller mindre oberoende av serumglukos.
 • Insulin:
  • Insulinet bildas från den inaktiva prekursorn proinsulin
  • Vid spjälkning av proinsulin bildas insulin och C-peptid
  • Hos friska personer utgör proinsulin mindre än 20 % av det totala insulinet som frisätts till cirkulationen
 • Sekretion:
  • Insulinutsöndringen från tumörcellerna kan vara stabil eller komma i korta "ryck" så att glukosnivån stiger plötsligt
  • Dessutom frisätter insulinomceller en förhållandevis stor mängd proinsulin så att proinsulin utgör 30–90 % av det totala insulinet
 • Hypoglykemi:
  • Personer med normal insulinproduktion tål förhållandevis uttalad hypoglykemi på grund av en kompensatorisk ketonproduktion
  • Ohämmad insulinproduktion hindrar ketonbildning och patienter med insulinom får därför symtom redan vid subnormal glukosnivå
 • Produktion av andra hormoner:
  • I likhet med andra neuroendokrina tumörer kan vissa insulinom producera andra hormoner än insulin
  • Vanligast är gastrin, ACTH, glukagon, hCG och somatostatin
 • Patologi:
  • De allra flesta insulinom är benigna och uppstår av okänd anledning
  • De tycks uppstå i det duktala/acinära systemet i pankreas6
  • 5–10 % är maligna
  • Histologiskt är det svårt att skilja mellan benigna och maligna insulinom
  • De maligna tumörerna är oftast större än de benigna
  • En tredjedel har metastaserat till levern vid tidpunkten för diagnos
  • I cirka 10 % av fallen hittar man multipla insulinom i pankreas
 • MEN-1:
  • MEN 1 är en autosomalt ärftlig sjukdom som beror på en defekt i tumörsupressorgenen menin på kromosom 11 långa arm (11q13)
  • Cirka 50 % av patienterna med multipla insulinom har MEN-1
  • Cirka 20 % av patienterna med MEN-1 utvecklar insulinom
 • Mindre än 1 % av insulinomen är ektopiska (vanligast i ventrikel, duodenum, Meckels divertikel, gallgångar och oment).

Predisponerande faktorer

 • Ärftlig förekomst av MEN-1.

ICD-10

 • E15 Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup medvetslöshet på grund av glukosbrist)
 • E16 Andra rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion
  • E16.1 Annan hypoglykemi

ICD-10 Primärvård

 • E16-P Annan rubbning i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen misstänks utifrån anamnesen.
 • En slutgiltig diagnos förutsätter att man i samma prov påvisar både hypoglykemi, förhöjd insulinnivå och förhöjd C-peptidnivå.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser vid hypoglykemi

 • Idiopatisk postprandial hypoglykemi.
 • Missbruk av insulin eller sulfonylurea:
  • Är en inte ovanlig orsak hos personer som utreds för hypoglykemi
  • Exogen tillförsel av insulin avslöjas lätt genom att man i samma prov mäter hög insulinnivå och supprimerad C-peptid i plasma (förhållande insulin:C-peptid >1)
  • Missbruk av sulfonylurea är svårare att påvisa eftersom preparatet ökar både insulin- och C-peptidnivån
 • Psykomotorisk epilepsi.
 • Psykiatriska tillstånd.
 • Autoimmun hypoglykemi:
  • En mycket sällsynt orsak7
  • Tillståndet förekommer huvudsakligen hos personer med japansk bakgrund
  • Autoimmun hypoglykemi kan orsaka allvarliga neuroglykopena symtom
  • Ofta behövs immunsuppressiv behandling
 • Andra orsaker till hypoglykemi kan vara leversjukdom, extrapankreatiska insulinproducerande tumörer och vissa andra endokrina sjukdomar.

Andra pankreastumörer

 • Bara hälften av tumörerna i pankreas cellöar är insulinom. Differentialdiagnostiskt måste andra endokrina tumörer utvärderas:
  • Gastrinom utgör cirka 30 %
  • VIPom utgör 10–15 %
  • Andra former (bland annat glukagonom och somatostatinom) utgör 5–10 %

Anamnes

 • Ålder:
  • Medianåldern vid tidpunkten för diagnos är 50 år
  • Vid insulinom i ung ålder (<30 år) ska MEN-1 misstänkas
 • Hypoglykemi:
  • Vanligtvis uppstår hypoglykemin flera timmar efter måltid (75 %), men en retrospektiv studie fann att cirka 20 % av patienterna angav både fastande och postprandiella symtom och 6 % angav endast postprandiella symtom8
  • Typiska symtom vid hypoglykemi är svettning, takykardi, palpitationer och hungerskänslor
  • Andra symtom kan vara synpåverkan förvirring, personlighetsförändringar, medvetanderubbningar och amnesi
  • Epileptiska anfall (vanligen generaliserade motoriska anfall) uppträder hos vissa
  • Hypoglykemisymtomen är oftast mest uttalade på morgonen
 • Faktorer som kan förvärra symtomen är fysisk aktivitet, alkohol, överhoppade måltider, bantning och behandling med sulfonylurea.
 • Många av patienterna går upp i vikt.
 • Om patienten dessutom har menstruationsrubbningar, erektil dysfunktion, njursten i anamnesen eller förhöjt s-kalcium måste man utreda med hänsyn till MEN-1.

Kliniska fynd

 • De klassiska fynden vid insulinom är Whipples triad:3
  • Symtom som orsakas av, eller sannolikt orsakas av, hypoglykemi
  • Lågt glukos (blod eller plasma) uppmätt vid tidpunkten för symtomen
  • Lindring av symtom när glukosnivån höjs tillbaka till det normala

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid anamnes talande för insulinom tas B/P-glukos och eventuellt andra prover utifrån anamnes och kliniska fynd i differentialdiagnostiskt syfte.
 • Observera att B/P-glukos inom referensvärden inte utesluter insulinom eftersom hypoglykemin vid insulinom är episodisk.
 • Hypoglykemi som uppmäts vid samtidiga symtom talande för hypoglykemi talar för insulinom.

Andra undersökningar på sjukhus

Fasteprovokation

 • Görs inneliggande på sjukhus, och patienten kan övervakas kontinuerligt med beredskap att ge att ge 30 %-glukoslösning intravenöst om fastan måste avbrytas i förtid
 • Under testet mäts glukos, insulin, C-peptid och eventuellt proinsulin med vissa intervall.
 • Glukos och insulin mäts efter fastställt schema och vid symtom på hypoglykemi
 • Diagnosen är sannolik om man i samma prov påvisar både hypoglykemi, förhöjd insulinnivå och förhöjd C-peptidnivå
 • Vid signifikant hypoglykemi avslutas testet när blodproverna har tagits
 • I de flesta fall är 2 dygns fasta tillräckligt för att upptäcka diagnosen9
 • Om ingen hypoglykemiepisod har uppstått inom 72 timmar kan man avsluta med att provocera med fysisk aktivitet
 • Negativt 3-dagars fasteprovokation har hög specificitet

Multipla insulinom eller misstanke om MEN-1

 • Vid multipla insulinom eller symtom på andra endokrina besvär bör man utreda med hänsyn till MEN-1 och utesluta följande:
  • Hyperprolaktinemi på grund av hypofysadenom
  • Hyperparatyreoidism på grund av paratyreoideahyperplasi
  • Hypergastrinemi på grund av gastrinom

Bilddiagnostiska undersökningar

 • Lokalisering av tumören och bedömning av eventuella metastaser görs med DT-undersökning, alternativt endoskopisk ultraljud eller MRT.3
 • Perioperativ palpation och ultraljud med sond direkt på pankreas är en bra metod för tumörlokalisering.3
 • PET-DT med särskilda spårsubstanser (exempelvis GLP-1R eller 68Ga-NOTA-exendin-4) för att visualisera insulinom är lovande ny teknik, men som än så länge bara är tillgänglig på vissa sjukhus.3,10

När remittera?

 • Remiss till endokrinolog för utredning vid misstanke om insulinom.
 • Sedan våren 2022 ingår behandling av neuroendokrina tumörer och avancerade binjuretumörer i Nationellt Högspecialiserad Vård (NHV-uppdrag), och utförs på fyra orter i Sverige – Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

Behandling

Behandlingen i korthet

 • Tumörresektion är kurativ behandling vid benigna insulinom.8
 • Vid maligna insulinom med metastaser är behandlingen vanligtvis symtomatisk.

Egenbehandling

 • I väntan på operation kan kolhydratrika måltider med frekventa intervall (2–3 timmar) dämpa hypoglykemiepisoderna.

Läkemedelsbehandling

 • Symtomatisk behandling i väntan på operation eller som palliativ behandling:10
  • Glukosinfusion, kortison, glukagoninjektion, diazoxid, kalciumblockerare, eller somatostatinanalog (oktreotid eller lanreotid) för att upprätthålla blodsockernivån
  • Vid användning av diazoxid måste hydroklortiazid ges samtidigt för att undvika ödem och hyperkalemi och för att potentiera den hyperglykemiska effekten3
 • Hos patienter med inoperabla låggradiga metastaserande maligna insulinom kan sandostatinanalog ges i selekterade fall för kontroll av tumörtillväxt.3
 • Maligna insulinom kan behandlas med cytostatika och/eller mTOR-hämmaren everolimus:
  • Everolimus kan användas som första linjens behandling eftersom effekten på hypoglykemin är påtaglig.3,10

Kirurgi

 • Vid ett enstaka solitärt insulinom görs tumörresektion:
  • Det är viktigt med noggrann övervakning av glukosnivån preoperativt
  • Enukleation av tumören och bevarad pankreas räcker normalt
  • Vid särskilda lokalisationer eller multipla tumörer kan det vara nödvändigt att ta bort stora delar av pankreas
 • Kirurgisk tumörreduktion ger ofta god palliativ vård även vid metastaserande insulinom.
 • Patienter med MEN 1 har ofta hyperkalcemi på grund av hyperparatyreoidism och paratyreoidektomi måste göras före insulinomresektion.
 • Levermetastaser kan resekteras eller behandlas med transarteriell embolisering (TAE), radioembolisering (SIRT), radiofrekvensablation (RFA), mikrovågs- ​​och kryoablation, högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU), laser, brachyterapi och irreversibel elektroporation (IRE) beroende på lokal tillgänglighet.3
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tiden från symtomdebut till tidpunkten för diagnos varierar från ett par få veckor till tiotals år.

Komplikationer

 • Om insulinom inte behandlas kan det ge svår hypoglykemi och i allvarliga fall irreversibel hjärnskada.
 • Övervikt/fetma kan uppstå på grund av ett kompensatoriskt för stort matintag.
 • Postoperativ morbiditet och mortalitet varierar i olika studier.
  • Lokala komplikationer dominerar, bland annat fistelbildning, abscesser och pankreatit
  • Om en stor del av pankreas måste tas bort kan patienten utveckla diabetes

Prognos

 • 5-årsöverlevnaden för radikalt opererade icke-metastaserade insulinom är nära 100 %.10

Uppföljning

 • Efter radikal operation av sporadiskt kliniskt benignt insulinom bör patienten följas upp en gång, därefter endast om det finns särskilda skäl:10
  • Vid en endokrin pankreastumör bör man alltid överväga risken för MEN1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons