Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Metabol alkalos


Uppdaterad den: 2018-12-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Förhöjt pH (> 7,4) och HCO3-.1-2
 • Primära metabola syra-basbalansrubbningar beror på förändringar i koncentrationen av bikarbonat.

Förekomst

 • Förekommer bland annat hos personer som använder diuretika.

Etiologi och patogenes

 • Beror på förlust av syra från extracellulärvätskan:
  • förlust av väte-, kalium- och/eller klorjoner

Vanliga och mindre vanliga orsaker:

 • Diuretikaanvändning.
 • Kräkningar eller ventrikeldränage.
 • Cushings syndrom.
 • Höga doser kortikosteroider.
 • Hyperaldosteronism.
 • Brännsår.
 • Intag av baser, eventuell oförsiktig tillförsel av bikarbonat:
  • Exempelvis överbehandling av acidos, hög tillförsel av citrat vid massiva blodtransfusioner (citrat omvandlas till bikarbonat)

Patofysiologi

 • Kroppen försöker vanligen kompensera för alkalosen genom att utsöndra HCO-- genom njurarna. I uttalade fall hämmas andningen, PCO2 stiger och pH sjunker.
 • Vid låg cirkulerande blodvolym upphävs denna korrigering av Na+- och HCO3--retention för att upprätthålla blodtrycket, och därmed kvarstår alkalosen.

Predisponerande faktorer

 • Hypokalemi

ICD-10

 • E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans
  • E87.3 Alkalos
  • E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • pH > 7,45
 • Förhöjt HCO3-

Differentialdiagnoser

 • Respiratorisk alkalos
 • Blandade syra-basbalansrubbningar

Anamnes

 • Vanligen symtom som är knutna till grundsjukdomen.
 • Irritabilitet.

Kliniska fynd

 • Neuromuskulär hyperexcitabilitet.
 • Vid allvarlig metabol alkalos och fall i joniserat Ca2+ kan muskelkramper uppstå.
 • Muskelsvaghet, nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen på grund av K+-brist.
 • Kalium- och magnesiumbrist kan bero på polyuri, exempelvis på grund av urspårad diabetes.
 • Hypoventilation.

Kompletterande undersökningar

Syra-basstatus

 • Artärblod tillsatt heparin i tät spruta alternativt kapillärblod i hepariniserat rör förs till laboratoriet omedelbart.
 • Referensintervall:
  • pH: 7,35–7,45
  • PCO2 : 4,50–6,00 kPa
  • PO2: 11,00–14,00 kPa
  • O2-mättnad: 95–98 %
  • Basöverskott: +/-3
  • Aktuell bikarbonat: 21–27 mmol/l

Fynd vid metabol alkalos

 • Högt pH.
 • Ökning av PCO2 upp till 8 kPa, kan vara tecken på respiratorisk kompensation.
 • Basöverskottet är högt.
 • PO2 är normalt.
 • Alkalisk urin utom vid kaliumbrist, då man kan se paradoxal aciduri.
 • Lågt Cl- och K+ är vanligt i samband med metabol alkalos.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla grundsjukdomen.
 • Korrigera alkalosen.
 • Korrigera eventuell hypokalemi.

Allmänt om behandlingen

 • Syra-basbalansen normaliseras oftast efter att grundsjukdomen har behandlats.
 • Tillförsel av klorid genom att man ger NaCl peroralt eller intravenöst botar ofta metabol alkalos (njurarna utsöndrar HCO3-)..
 • Mild alkalos (pH < 7,60) kräver vanligen ingen behandling, men snabb behandling är viktigt vid tecken på arytmier och/eller neuromuskulär hyperexcitabilitet.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på grundsjukdomen.
 • Korrigera kaliumbrist.
 • Korrigera klorbrist.
 • Metabol alkalos som orsakats av saltsyraförlust vid kräkning och förlust genom ventrikelsond kan korrigeras med infusionskoncentrat av natrium- och kaliumklorid:
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Beror på grundsjukdomen.
 • Utan behandling kan allvarliga elektrolytrubbningar uppstå.

Komplikationer

 • Elektrolytrubbningar

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons