Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Respiratorisk acidos


Uppdaterad den: 2018-12-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Vid minskad alveolär ventilation retineras koldioxid (CO2). Därmed ökar PCO2 (hyperkapni), som leder till sänkt pH, varvid respiratorisk acidos uppstår.
 • Ökningen av PCO2 är omvänt proportionell mot minskningen av den alveolära ventilationen (om koldioxiproduktionen är konstant).
 • Respiratorisk acidos:1-2
  • Primär ökning av PCO2
  • Lågt pH
  • Kan vara ett akut eller kroniskt tillstånd

Förekomst

 • Vanligt hos KOL-patienter med exacerbation.

Etiologi och patogenes

 • Orsakas av alveolär hypoventilation:
  • Luftvägssjukdomar:
   • KOL, allvarlig pneumoni, lungödem, svår astma, pneumotorax
   • Obstruktion av larynx eller trakea
  • Hämning av andningscentrum:
   • Läkemedel, anestesi, neurologisk sjukdom, nedsatt sensitivitet för CO2
  • Försämring av bröstkorgens bälgfunktion:
   • Muskelsvaghet:
    • Myasthenia gravis, muskeldystrofi
   • Nervskador:
    • Polio, Guillain-Barrés syndrom, ALS
   • Mekaniska begränsningar:
    • Revbensskador, kyfoskolios, pleuravätska
 • Den vanligaste orsaken till alveolär hypoventilation är ökat luftvägsmotstånd vid obstruktiv lungsjukdom.
 • Neurologiska komplikationer kan uppstå om det utvecklas likvor-acidos eller intracellulär acidos i hjärnan.
 • Sedativa, lunginfektioner eller O2-behandling kan utlösa CO2-narkos hos personer med allvarlig respirationssvikt.
 • Vid hyperkapni och luftandning föreligger i regel hypoxi.

Kompensatoriska mekanismer

 • Inom 6–12 timmar utlöser den primära ökningen av PCO2 en renal kompensation för öka bikarbonatinnehållet och därmed pH-värdet.
 • Denna process tar flera dagar.
 • Beroende på om denna kompensation har inträffat eller ej talar man om akut respektive kronisk respiratorisk acidos. I det senare fallet är pH i regel normalt.

Predisponerande faktorer

 • Tillståndet är vanligast hos patienter med kroniska lungsjukdomar.

ICD-10

 • E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans
  • E87.2 Acidos
  • E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • pH <7,35
 • PCO2 >6,0 kPa

Differentialdiagnoser

 • Metabol acidos
 • Blandade syra-basbalansrubbningar

Anamnes

 • Kronisk respiratorisk acidos:
  • Trötthet, sömnrubbningar, minnesrubbningar, irritabilitet
 • Akut respiratorisk acidos:
  • Ångest, dyspné, förvirring, medvetandesänkning, eventuellt koma
 • Huvudvärk.
 • Symtom som är knutna till grundsjukdomen.

Kliniska fynd

 • Motorisk oro.
 • Myoklonier.
 • Hyperkapni:
  • Ökar den cerebrala blodgenomströmningen och trycket i cerebrospinalvätskan
  • Metabol encefalopati som kännetecknas av huvudvärk och trötthet och som kan utvecklas till medvetslöshet och koma (CO2-narkos)
  • I svåra fall dilatation av retinala venoler och papillödem som tecken på ökat intrakraniellt tryck

Kompletterande undersökningar

Syra-basbalansstatus

 • Artärblod tillsatt heparin i tät spruta alternativt kapillärblod i hepariniserat rör förs till laboratoriet omedelbart.
 • Referensintervall:
  • pH: 7,35–7,45
  • PCO2: 4,50–6,00 kPa
  • PO2: 11,00–14,00 kPa
  • O2-mätnad: 95–98 %
  • Basöverskott: +/-3
  • Aktuell bikarbonat: 21–27 mmol/L

Fynd vid respiratorisk acidos

 • Lågt pH, högt PCO2.
 • Basöverskottet är normalt vid akuta tillstånd och upp till 15(–25) mmol/L när njurarna har hunnit kompensera maximalt efter fem till sex dygn.
 • HCO3- ökar parallellt med basöverskottet
 • Obs! PO2 är ofta något lågt på grund av lungsjukdomen och hypoventilation, lägre vid ventilations- eller perfusionsrubbningar.
 • Hypokloremi vid kroniskt tillstånd:
  • Beror på urinutsöndring av syror vid kronisk respiratorisk acidos

Andra undersökningar

 • Lungfunktionsundersökningar.

När remittera?

 • PCO2 >6–8 beroende på klinik. Lägre gräns vid akut andningsinsufficiens.
 • Tecken på metabol acidos.
 • PO2 <8 kPa.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla grundsjukdomen
 • Förbättra ventilationen
 • Förbättra syresättningen

Allmänt om behandlingen

 • CO2-narkos är ett potentiellt livshotande tillstånd och det är viktigt med snabb behandling vid förändring i medvetandet.
 • Försiktighet ska iakttas vid syrgasbehandling till personer med kronisk CO2-retention eftersom deras andningsdrive ofta styrs av lågt PO2.
 • OBS!
  • Snabb korrigering av hög PCO2 ger allvarlig metabol alkalos hos patienter med långvarig CO2-retention (och kompensatoriskt ökad HCO3-)
  • Den medföljande vänsterförskjutningen av oxyhemoglobinets dissociationskurva samt cerebral vasokonstriktion kan utlösa kramper och plötslig död

Egenbehandling

 • Rök inte.
 • Reducera övervikt.

Läkemedelsbehandling

 • Optimera behandling av grundsjukdom.
 • Läkemedel som direkt stimulerar andningen används ej.
 • Naloxon ges vid opiatöverdosering eller misstanke om detta.

Annan behandling

Akut respiratorisk acidos:

 • Före transport:
  • 1 liter syre per minut via näskateter eller öppen mask. Kontrollera saturationen om möjligt. Allvarlig syrebrist, saturation <80% kräver högre syreflöden
  • Vid sjunkande medvetandegrad avbryts behandlingen
 • På sjukhus:
  • O2 via mask
  • Assisterad ventilation, eftersträva långsam sänkning av PCO2
  • Övervakning av PCO2 med frekventa blodgasmätningar

Förebyggande åtgärder

 • Beror på grundsjukdomen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Akut respiratorisk acidos är ett livshotande tillstånd. Obehandlat kan det progrediera till koma och död.
 • Vid försämring av kronisk respiratorisk acidos är målet att komma tillbaka till habituella mätvärden.

Komplikationer

 • Kronisk respiratorisk acidos.

Prognos

 • Beror på grundsjukdomen.
 • Kronisk respiratorisk acidos är en relativt vanlig syra-basbalansrubbning och orsakas oftast av kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Respiratorisk acidos.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons