Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Typ 1-diabetes


Uppdaterad den: 2022-08-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom med olika bakomliggande orsaker. Sjukdomen karakteriseras av kronisk hyperglykemi med rubbningar i kolhydrat-, fett- och proteinmetabolismen. Diabetes beror på defekt insulinutsöndring, nedsatt insulineffekt eller en kombination av båda dessa faktorer.
 • Typ 1-diabetes kännetecknas vanligen av en autoimmun destruktion av betacellerna i pankreas med utveckling av absolut insulinbrist:
  • I vanliga fall föreligger serologiska markörer som tyder på en autoimmun process (diabetes typ 1a)
  • Ofta akut klinisk presentation vid debut
 • Andra typer av diabetes:
  • Typ 2-diabetes: 
  • Graviditetsdiabetes (graviditetsutlöst diabetes):
  • LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult) har beskrivits som en sjukdom som har vissa likheter med både typ 1- som typ 2-diabetes:1
  • Icke-autoimmuna former förekommer (diabetes typ 1b eller idiopatisk diabetes):2
  • Exempel på andra typer:3

Förekomst 

 • Typ 1-diabetes kan debutera i alla åldrar. Det är vanligast i åldersgruppen under 20 år, men bara 50–60 % är yngre än 16–18 år:4
  • Diagnosen bör övervägas även hos patienter över 50 år med typiskt insjuknande
 • Prevalens:
  • Det finns cirka 50 000 patienter med typ 1-diabetes i Sverige, varav cirka 7 000 av dessa är barn
 • Incidens:
  • I Sverige:
   • Uppskattningsvis 40–49 barn per 100 000 per år i åldersgruppen 0–14 år5-6
   • Sverige har, näst efter Finland, världens högsta frekvens av diabetes hos barn5
 • Trender:

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Typ 1-diabetes är en ren insulinbristsjukdom som i regel beror på en autoimmun destruktion av betacellerna i pankreas som producerar insulin:8
 • Det finns andra variabler som påverkar den tidigare modellen:8
 • Utgångspunkten för sjukdomen är en samverkan mellan genetisk disposition och miljömässiga faktorer:
 • Vissa individer har en idiopatisk typ 1-diabetes:
 • LADA:

Patogenes

 • Den autoimmuna reaktionen ger en så kallad insulit med delvis/total destruktion av betacellerna:
 • Symtom och tecken uppstår när kroppens insulinproduktion inte räcker till:

Predisponerande faktorer

 • Ålder:
  • Över 90 % av alla barn och ungdomar med diabetes har typ 1-diabetes
 • Genetisk predisposition:
  • Enbart 2–4 % av individer med typ 1-diabetes har en förälder med diabetes
  • Bland enäggstvillingar är konkordansen av typ 1-diabetes cirka 50 % och risken för att en förstagradssläkting har sjukdomen är 5 %13-14
  • HLA-DQ och -DR är gener som ger ökad risk:14
  • Den kumulativa risken för att syskon till en person med typ 1-diabetes som debuterar i barndomen också får diabetes är enligt en finsk undersökning:16
 • Yttre faktorer:

ICD-10

 • E10 Diabetes mellitus typ 1

ICD-10 Primärvård

 • E108P Diabetes mellitus typ 1, med komplikationer
 • E109 Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer

Diagnos

Diagnoskriterier22

 • Vid misstanke om typ 1-diabetes rekommenderas akut remittering till akutsjukhus för att förhindra övergång till diabetisk ketoacidos (DKA).
 • Höga glukosnivåer med typiska symtom räcker för diabetesdiagnos (se nedan).
 • Typ 1-diabetes debuterar oftast men inte alltid akut, även om sjukdomsutvecklingen kan ha tagit lång tid:
  • Patienterna är ofta unga (vuxna), har ofta nedsatt allmäntillstånd, polyuri, törst och snabb viktnedgång
  • Glukosnivån kan bli så hög att patienten blir omtöcknad och utvecklar koma, se komplikationer (ketoacidos)
  • I högre åldersgrupper är debuten ofta långsam (LADA) och tillståndet blir ofta feldiagnostiserat som typ 2-diabetes

Glukosvärden diagnostiska för typ 1-diabetes

  Venös plasma/venöst serum Kapillärprov (plasma)
Fastande P-glukos ≥7,0 mmol/L* ≥7,0 mmol/L*
Och/eller icke-fastande värde eller två timmar efter intag av 75 g glukos ≥11,1 mmol/L* ≥12,2 mmol/L*
Och/eller tillfälligt P-glukos i kombination med symtom Över ovanstående värden Över ovanstående värden
*Två oberoende mätningar behövs för diagnos

Anamnes

 • Anamnesen utgör en mindre viktig del i diagnostiken av typ 1-diabetes men är en viktig del vid planering av behandlingen:
  • Kartlägg tidigare sjukdomar (särskilt hjärt-kärlsjukdom), tidigare operationer, läkemedel, ärftlighet
  • Kartlägg sociala faktorer, såsom utbildning/arbete, boende, sociala kontakter och relationer, fritidsaktiviteter, religion
  • Kartlägg nutrition och fysisk aktivitet
  • Kartlägg eventuellt bruk av alkohol, tobak och andra droger 
  • Kartlägg psykiskt välbefinnande
 • Även om de flesta patienter är unga bör typ 1-diabetes som diagnos övervägas vid snabbt insjuknande och behov av insulin, även hos patienter över 50 år.23
 • Om det finns andra autoimmunsjukdomar i den egna sjukhistorien eller i släkten ökar risken för att typ 1-diabetes föreligger.

Typiska symtom

 • Typiska symtom är polydipsi (intag av mycket vätska på grund av törst), polyuri (ökad diures), viktnedgång, enures. Andra icke-akuta symtom som kan förekomma:
  • Enures hos barn som tidigare varit torr kan vara ett tecken på typ 1-diabetes
  • Candidainfektion i underlivet
  • Tillväxtrubbning
  • Irritabilitet och försämrade skolprestationer
  • Upprepade hudinfektioner

Kliniska fynd

Allmänt

 • Ofta har patienter ett BMI under 25 kg/m2 men diagnosen bör även övervägas hos individ med typiskt insjuknande och BMI över 25 kg/m2.
 • Patologiska kliniska fynd kan saknas hos patienter vars insjuknande skett långsamt.
 • Undersökning av hjärta, lungor och blodtryck för allmän riskbedömning.
 • Fynd av glukosuri bör alltid leda till mätning av plasmaglukos. 

Fynd vid diabetisk ketoacidos

 • Typiska fynd vid diabetisk ketoacidos är:
  • Allvarlig dehydrering
  • Frekventa kräkningar
  • Polyuri trots dehydrering
  • Viktnedgång på grund av vätskeförluster och förlust av muskler/fettvävnad
  • Kräkningar och buksmärtor (som kan misstas för gastroenterit)
  • Acetonlukt
  • Hyperventilation (typisk takypné med djupa andetag) utan hosta/andningssvårigheter
  • Nedsatt medvetandegrad
  • Försämrad perifer cirkulation med snabb hjärtfrekvens
  • Hypotension med perifer cyanos (allvarligt tecken)

Kompletterande undersökningar i primärvård 

Riskbedömning för kardiovaskulär sjukdom

 • Sker i ett icke-akut skede:
  • Kartläggning av vikt, längd och BMI.
  • Tecken på bakomliggande hypertoni: blodtryck.
  • Tecken på bakomliggande hjärtsjukdom: undersökning av hjärta (arytmi?)
  • Tecken på försämrad perifer cirkulation: tecken på perifer arteriell insufficiens, ankel/armindex?
  • Tecken på hudskador: sår, tryckpunkter, deformiteter
  • Tecken på perifer neuropati: nedsatt känsel med monofilament?

Andra undersökningar 

Akutfas (misstanke om ketoacidos)

 • Plasmaglukos.
 • Ketoner i blod. Eventuellt blodgasanalys med pH-mätning.
 • Elektrolyter, framför allt kalium.

Kompletterande blodprover

 • HbA1c.
 • Totalkolesterol, HDL-, LDL-kolesterol och triglycerider.
 • eGFR (baserad på kreatinin, cystatin C).
 • Albumin-kreatininkvot (ACR):
  • Screening genomförs av ACR i ett tillfälligt urinprov
  • Gränsvärden 3–30 mg/mmol står för mikroalbuminuri, värden över detta klassificeras som (makro-)albuminuri. Konfirmerande prov krävs för diagnos
 • Anti-TG och TSH:
  • Anti-TG (transglutaminas) på grund av komorbiditet mellan typ 1-diabetes och celiaki
  • TSH på grund av komorbiditet mellan typ 1-diabetes och autoimmuna tyreoideasjukdomar

Antikroppsserologi

Användning
 • Exempel på autoantikroppar är anti-GAD (GAD), antikroppar mot ö-celler (ICA), tyrosinfosfatas IA-2 och IA-2-beta (IA-2), och anti-ZnT8 (ZnT8):14
  • Vid typ 1-diabetes föreligger i regel en eller fler av dessa autoimmuna markörer:24
  • Antalet olika typer av autoantikroppar verkar framför allt vara relaterad till risken att utveckla typ 1-diabetes
  • Förekomst av 2 eller fler typer av autoantikroppar kan med hög säkerhet förutsäga klinisk relevant hyperglykemi och diabetes25
 • Screening för autoantikroppar rekommenderas inte rutinmässigt för friska individer och behövs inte för diagnos. 
Anti-GAD
IA-2

När remittera?

Inläggning

 • Patienter (vuxna) med DKA eller de som är allmänpåverkade ska läggas in på vårdavdelning.

Remittering

 • Samtliga patienter med nyupptäckt typ 1-diabetes (eller misstanke om detta) ska remitteras akut till sjukhus.
 • Patienter med typ 1-diabetes ska som huvudregel remitteras till en specialist vid diagnostidpunkten.
 • Remitteras senare i förloppet om man trots adekvat behandling inte når behandlingsmålen.
 • I akuta fall av betydande hyperglykemi.

Checklista vid remittering

Typ 1-diabetes

 • Syftet med remissen
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Dåligt reglerad diabetes? Övrigt?
 • Anamnes
  • När påvisad, eventuellt hur? Nydebuterad– vad baseras diagnosen på, eventuellt utlösande faktor? Eventuell utveckling? Eventuella tidigare komplikationer
  • Eventuella symtom? Eventuella problem med hypoglykemi/hyperglykemi?
  • Familjedisposition? Andra sjukdomar av betydelse? Läkemedel?
  • Pågående behandling för diabetes? Eventuellt hur bra reglerat?
  • Konsekvenser – skola, fritid, hobbyer, tillväxt?
 • Kliniska fynd
  • Längd, vikt, BMI
  • Allmän organstatus med särskild vikt vid cirkulatoriska förändringar
  • Blodtryck
  • Tillväxtkurva 
 • Kompletterande undersökningar
  • Plasmaglukos, HbA1c, eventuellt lipidvärden, kreatinin, eventuellt albumin-kreatininkvot (ACR)
  • Urin, eventuellt mikroalbuminuri

Undersökning hos ögonläkare

 • Patienter med typ 1-diabetes ögonbottenundersöks vid diagnos.
 • Barn remitteras första gången vid tio års ålder.

Behandling

Nationella rekommendationer

Diabetes nationella riktlinjer SOS
Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer

Mat vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt från SBU (2022)

Mat vid diabetes SBU 2022

Behandlingsmål

Allmänt

 • Symtomfrihet, hög livskvalitet och normal livslängd.
 • Förhindra akuta komplikationer som allvarlig hypoglykemi eller hyperglykemi med ketoacidos.
 • Minska förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och sena komplikationer av diabetes.26-28

Målvärden29

 • HbA1c: De allmänna rekommendationerna är att HbA1c ska ligga under 52 mmol/mol, men individuella anpassningar av målnivån ska göras:
  • Hos individer med nydebuterad diabetes kan ett lägre värde vara motiverat
  • Hos individer med ökad risk för hypoglykemier kan ett högre värde vara motiverat
  • En övre gräns på 70 mmol/mol rekommenderas
  • Lägre målvärden?
 • Glukosvärden:
  • Fastande: 4,5–7 mmol/L
  • Före måltid: 4,5–7 mmol/L
  • Efter måltid: <10 mmol/L (1–2 timmar efter måltid)
  • Justeras vid komorbiditet, hög ålder och ökad risk för hypoglykemier
 • Blodtryck: 140/85 mmHg.
 • Lipider:
  • Mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom: LDL <1,8 mmol/L eller 50 % reduktion
  • Hög risk för hjärt-kärlsjukdom: LDL <2,5 mmol/L
  • Måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom: Behandling kan övervägas med målvärde av LDL <3,0 mmol/L

Behandlingen i korthet

 • Patienter med typ 1-diabetes har bristande egenproduktion av insulin och måste behandlas med insulininjektioner eller insulinpumpbehandling.
 • Insulinbehandling:
  • Insulinbehandling vid typ 1-diabetes är en substitutionsbehandling och den syftar till att återupprätta en normal fysiologisk funktion som har förlorats
  • En studie visade att intensiv insulinbehandling med mål-HbA1c <42,6 mmol/mol resulterade i en signifikant minskning av antalet fotsår31
  • Behandlingen ska ersätta bristen på produktion av basalt insulin och bortfallet av de normala utsöndringstopparna vid måltid. Normalt stiger insulinnivån i plasma mycket snabbt efter en måltid, för att sedan sjunka tillbaka igen till den basala nivån
 • Behandlingens effekt:
  • Det finns dokumentation för att god metabol kontroll minskar förekomsten av specifika sena diabeteskomplikationer som neuropati, retinopati och nefropati32
  • En god metabol kontroll på hjärt- och kärlsjukdomar visade i en studie ge en relativ riskminskning på över 50 % medan den absoluta riskminskningen var 0,42 % per patientår33

Egenbehandling

Allmänt

 • Egenbehandling och egenvård är helt avgörande för att uppnå en framgångsrik behandling av diabetes.34
 • Egenbehandling är helt avgörande för att uppnå en framgångsrik behandling av diabetes.
 • Kartlägg patientens motivation att genomföra levnadsvaneförändringar vid osunda levnadsvanor:
  • Intensiva kombinerade interventioner syftande till livsstilsförändringar rekommenderas hos alla patienter med diabetes och högt blodtryck (utan mikroalbuminuri)
 • Patienten bör förstå sin sjukdom och bör delta aktivt i de terapeutiska besluten för att säkerställa bästa möjliga genomförande av behandlingen.
 • Det är viktigt med en bra dialog om mål och måluppfyllelse:
  • Interventioner syftade till att stärka patientens empowerment rekommenderas vid bristande delaktighet i den egna vården:
  • Läs mer om sjukdomsförebyggande metoder vid livsstilsändringar (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor)
  • Avvägning mellan behandlingsfördelarna och den belastning som det medför bör göras

Utbildning

 • Patienten bör få information om hur man mäter glukosnivåer, vilka nivåer eftersträvs och hur man gör vid hypo- och hyperglykemier:
  • Mätning av glukos görs vanligtvis 4–7 gånger per dag, genom subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) eller genom kontinuerlig glukosmonitorering (realtids-CGM)
  • Socialstyrelsen rekommenderar att man kan erbjuda FGM till typ 1-diabetespatienter utan återkommande hypo- eller hyperglykemier medan det enbart i undantagfall kan erbjuda realtids-CGM:
 • Gruppbaserade utbildningsprogram kan erbjudas till patienter:
  • Gruppbaserade utbildningsprogram (diabetesskola), givna av personer med pedagogisk kompetens, kan förbättra HbA1c-värden mot en låg kostnad
  • Socialstyrelsen avråder från motiverande samtal enligt MI-metoderna i syfte att förbättra glukoskontrollen
  • Kulturellt anpassad grupputbildning och individuell planering (enligt case management) rekommenderas:
   • Case management-modellen påminner mycket om den traditionella svenska diabetesvården och innebär att det runt patienten finns ett team som sätts samman av olika yrkeskategorier med utbildning inom diabetes. En Case Manager (oftast diabetessjuksköterskan) har huvudansvaret för att insatserna genomförs enligt en uppgjord vårdplan

Kosthållning och viktminskning

Diabetes och kost

 • Det finns vetenskapligt stöd för att vissa livsmedel och drycker kan vara bra vid diabetes. Att öka intaget av följande livsmedel och minska mindre bra alternativ kan vara en tillräcklig kostförändring:34
  • Frukt och grönt
  • Baljväxter
  • Fisk
  • Fullkorn
  • Nötter och jordnötter
  • Alkohol och kaffe
   • När det gäller alkohol måste nyttan vägas mot de negativa effekterna alkohol medför, till exempel risken att utveckla ett missbruk, beroende eller andra sjukdomar
 • För traditionell diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med lågt GI finns ett visst vetenskapligt stöd och de kan vara bra vid diabetes:
  • Traditionell diabeteskost: 500 gram frukt och grönsaker, fisk två till tre gånger i veckan, flytande margarin eller olja till matlagning, fullkornsvarianter av bröd, flingor, gryn, pasta och ris, mestadels nyckelhålsmärkta livsmedel och måttlig alkoholkonsumtion
  • Måttlig lågkolhydratkost: Kosten utgörs av kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker, baljväxter och vegetabiliska proteiner samt fett från olivolja och smör; kosten innehåller mindre socker, bröd, flingor, rotfrukter och ris än traditionell diabeteskost
  • Medelhavskost: Kost som innehåller riktigt med frukt, baljväxter och grönt, fisk, sparsamt med rött kött, olivolja och nötter, daglig konsumtion av alkohol; kosten innehåller mindre socker, bröd, flingor, rotfrukter och ris än traditionell diabeteskost
  • Traditionell diabeteskost med lågt GI: Kost som innehåller bönor, linser, pasta, klibbfritt ris, korngryn, bulgur, bröd med hela korn och lösliga fibrer, grönsaker och frukt med lågt glykemiskt index (såsom äpple, apelsin och päron)
  • Extrem lågkolhydratkost: Det finns ingen evidens kring långtidseffekten av extrem lågkolhydratkost och dess risker
 • Allmänna råd:
  • Regelbundna matvanor med frukost, lunch och middag samt 1–3 mellanmål rekommenderas på grund av klinisk erfarenhet och gör det lättare att dosera insulin men har inget vetenskapligt stöd
  • Använd tallriksmodellen som hjälpmedel för att åskådliggöra fördelningen mellan livsmedel som är rika på kolhydrater, fett och protein i olika koster
  • Vid användning av insulin bör det totala energiintaget minskas
  • Intaget av snabba kolhydrater som mjölk, ljust bröd, potatis och socker bör minskas och ersättas eller kompletteras med fullkornsprodukter
  • Energiminskning vid övervikt eller fetma
  • Användningen av sötningsmedel ger möjligheten att minska intag av kalorier om det ersätter sockerhaltig kost, om användningen inte leder till ökad konsumtion av andra kolhydrater:36
  • En randomiserad studie (2018) bland patienter med diabetes (oavsett typ) fann ingen effekt av tillskott av omega-3-fettsyror på större hjärt-kärlhändelser37
  • Fibrer:
   • Kost med högt innehåll av fiber (alla typer) kan ge en minskning på HbA1c, blodlipider och vikt och minska diabetesrelaterad mortalitet38

Motion39

 • Personer med typ 1-diabetes bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att förbättra
  den metabola kontrollen.
 • För optimal glukoskontroll bör det vara maximalt två dygn mellan träningspassen.
 • Fysisk aktivitet kan innebära en ökad risk för hypoglykemi. För att förhindra
  hypoglykemi vid fysisk träning behöver insulindoserna reduceras och kolhydrater
  tillföras både före, under och efter ett träningspass:
  • Vid långvarig fysisk aktivitet rekommenderas tillförsel av kolhydrater var 20–30:e minut med 0,3–0,9 gram kolhydrat per kg kroppsvikt och timme, beroende på grad av fysisk aktivitet39
 • Kontinuerlig glukosmonitorering kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att bättre kunna
  anpassa insulindoserna och kolhydratintag framför allt vid långa träningspass eller
  tävlingssituationer.
 • Personer med typ 1-diabetes bör även rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet
  enligt de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet.
 • Hypoglykemi och fysisk aktivitet:
  • Fysisk aktivitet kan sänka plasmaglukos akut
  • Glykogensyntesen kan öka efter träning. Den här effekten kan hålla i sig i flera dagar
  • Insulinsensitiviteten kan höjas efter träning och kan hålla i sig i 24 timmar
  • För att förebygga hypoglykemi under eller efter träning måste man prova sig fram med täta mätningar
  • På grund av ihållande förhöjd insulinkänslighet efter träning bör man ha med sig snabba kolhydrater till den stunden
 • Insulindosering, praktiska råd:
  • Vid pennbehandling:
  • Vid insulinpump:
  • Doseringsjusteringen beror på träningens intensitet och på måltidens sammansättning och storlek. Patienten kan lära sig mer om det här genom att mäta före och efter träning

Kontraindikationer för högintensiv fysisk aktivitet

 • Förhöjda värden av ketoner i blodet med risk för diabetisk ketoacidos.
 • Kraftigt förhöjda glukosvärden (>15 mmol/L). 
 • Ögonbottenförändringar kan utgöra kontraindikation på grund av ökad risk för glaskroppsblödning eller näthinneavlossning.
 • Låga glukosvärden (<5 mmol/L) kan ge ökad risk för hypoglykemi. Intag av kolhydrater rekommenderas.

Rökning

 • Cigarrettrökning verkar öka insulinresistensen.
 • Rökning är en signifikant extra riskfaktor för att få hjärt-kärlsjukdom:
  • Rökstopp är den viktigaste åtgärden för att minska riskfaktorn vid diabetes29,40
 • Enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal kan vara aktuellt:
  • Enkel intervention består av råd om att sluta röka samt två frågor: "Röker du för närvarande" och om ja: "Vill du sluta röka?". Om ja får patienten en broschyr om att sluta röka. Se även Enkel intervention
  • Se för övrigt rökavvänjningsmotivation
 • Behandling med läkemedel kan vara aktuellt, se separat artikel om Rökning. 

Psykisk ohälsa

 • Vid psykisk ohälsa i form av stress, relaterad till att leva med sjukdomen, kan kontakt med terapeut med kompetens i stresshantering övervägas; detta kan ge bättre livskvalitet och förbättrade HbA1c-värden.
 • Psykosocialt stöd till familjer med barn som har diabetes typ 1

Läkemedelsbehandling

Allmänt

 • Insulinbehandling är standard vid typ 1-diabetes och kan behöva användas vid graviditetsutlöst diabetes och LADA:
  • Vid osäkerhet om det rör sig om typ 1- eller typ 2-diabetes ska behandlingsupplägget för typ 2-diabetes följas initialt
 • Förutsättningen för insulinbehandling är att patienten eller vårdgivare kan mäta glukosvärden.
 • Patienter med samtidig hypertoni och dyslipidemi kräver en intensivare behandling och uppföljning, det krävs ofta behandling med antihypertensiva och statiner.

Peroral behandling

 • Behandling med perorala läkemedel såsom metformin eller sitagliptin kan övervägas hos enstaka personer med LADA och låga nivåer av anti-GAD.11

Insulinbehandling

Börja med insulinbehandling 
 • Systematisk egenmätning av plasmaglukos ska säkerställas.
 • Standard är behandling med multipla insulininjektioner.
 • Det är vanligast med en eller två doser basinsulin (morgon och kväll) och måltidsinsulin i samband med varje huvudmåltid (frukost/lunch/middag).
 • Det glukosvärde som uppmäts vid den tidpunkt som är bäst lämpad för att justera den aktuella insulindosen:
 • Preparat:
  • Ultrasnabbverkande insuliner: insulin aspart (lösligt)
  • Exempel på snabbverkande insulinanaloger med direkt insättande effekt: insulin aspart, insulin lispro, insulin glulisin
  • Humaninsulin: olika preparat
  • Medellångverkande basinsulin med NPH-insulin (Neutral-Protamin-Hagedorn): olika preparat
  • Långverkande insulinanaloger (basinsulin): insulin detemir, glargin eller degludec:
   • Socialstyrelsen rekommenderar detemir eller glargin i första hand
 • Dosering:
  • Vanlig dygnsdos är 0,5–0,7 E per kg kroppsvikt, men startdosen är ofta 0,2–0,4 E per kg
  • Den normala fördelningen är:
   • Cirka 50 % av dygnsdosen som kvällsdos med basinsulin
   • Resterande mängd (ungefär 50 %) fördelas till huvudmåltiderna beroende på måltidernas storlek
  • Måltidsinsulinet kan fördelas på tre till fem måltider beroende på patientens önskemål och livsstil:
   • Måltidsinsulin tas 15 minuter innan måltiden börjar
   • Ultrasnabbverkande insulin tas vid måltidens start
 • Remissionsfas:
  • När man inleder insulinbehandling för en patient med nyupptäckt typ 1-diabetes inträder oftast en remissionsfas som kan hålla i sig i veckor upp till månader
  • I den här fasen är det ofta tillräckligt med små doser exogent insulin och man kan uppnå en bra glukoskontroll även med en relativt enkel insulinregim
  • Det är viktigt med utförlig information och en bra kontroll för att fånga upp när remissionsfasen är över
 • Insulin tas subkutant på magen, överarmen eller i låret:
  • Det är viktigt att regelbundet byta injektionsställe 
 • I olika faser kan en blodsockerkurva ge viktig information. 

Insulinpumpsbehandling

Komorbiditet och behandling

 • Blodtrycksbehandling och lipidbehandling – se typ 2-diabetes.
 • Hos patienter med typ 1-diabetes, hypertoni och mikroalbuminuri rekommenderas i första hand ACE-hämmare/ARB.
 • Hos patienter med typ 1-diabetes med mikroalbuminuri utan hypertoni finns studier som indikerar lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Svårreglerad diabetes

Annan behandling

 • Transplantation av pankreas eller ö-cellstransplantation leder både till remission (partiell eller total) men kräver immunosuppresiv behandling.
 • Stamcellsbehandling?
  • Kan möjligen vara aktuellt i framtiden48
 • Intraperitonell insulinpumpsbehandling ges till ett fåtal patienter
 • SGLT-1/2-hämmare sotagliflozin har godkänts av EMA för behandling av typ 1-diabetiker, men finns inte på den svenska marknaden ännu (mars 2019).49
 • Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas inte:29
  • En randomiserad studie (2018) hittade att ASA förebygger allvarliga hjärt-kärlhändelser hos diabetiker (oavsett typ) men risken för större blödningar är också högre50

Förebyggande åtgärder

 • En stor del av själva diabetesbehandlingen är avsedd att förebygga senkomplikationer till diabetes.
 • Behandling av blodtryck är en viktig del:
 • Vid diabetes typ 1 hos barn kan psykosociala familjeinterventioner med undervisningsinslag ha positiv effekt på barnens blodsockernivåer, positiva effekter på kunskap om hur sjukdomen bäst hanteras och positiva effekter på barnens syn på sin egen förmåga.52
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Patienter med typ 1-diabetes har liten eller ingen endogen insulinproduktion och måste behandlas med insulin livslångt.
 • Förloppet beror på den metabola kontrollen och på behandling av blodtryck eller andra komplicerande tillstånd. Dessutom finns det sannolikt en del andra okända faktorer (genetiska/epigenetiska) som också spelar en roll för förloppet och utvecklingen av sena komplikationer till diabetes.

Akuta komplikationer

Akuta komplikationer

 • Patienter kan utveckla hypoglykemier, med plasmaglukos oftast under 3 mmol/L, på grund av läkemedelsbehandling och relativ glukosbrist. Symtom på hypoglykemi är oro, svettning, snabb puls, hjärtklappning, humörsvängningar och hungerkänslor. Se separat artikel om hypoglykemi vid diabetes.
 • Patienter kan utveckla diabetisk ketoacidos med följande symtom: magsmärtor (särskilt hos barn), illamående och kräkningar, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, frekvent blåstömning, slöhet, hyperventilation, synrubbningar och eventuellt varierande grad av medvetslöshet. 

Senkomplikationer

 • Se även typ 2-diabetes.
 • Nefropati:
 • Hjärtsvikt:

Andra komplikationer

Viktökning
Relativ insulinbrist vid infektioner
Ätstörningar – ”insulinbantning”

Prognos

 • Med god glykemisk kontroll och uppföljning samt behandling av komplikationer och kardiovaskulära riskfaktorer har långtidsprognosen för patienter med diabetes förbättrats avsevärt58
 • För varje 10 mmol/mol minskning av HbA1c-värdet minskar risken för mikrovaskulära komplikationer uppskattningsvis med 30 %26
 • Mikroalbuminuri och proteinuri är viktiga riskmarkörer för förtida död.
 • Dålig kontroll av diabetes hos barn och ungdom riskerar deras normala tillväxt och utveckling och kan ge sena komplikationer.
 • Riskfaktorer i samband med ökad dödlighet i tidig vuxen ålder är att vara en kvinna, som har höga HbA1c-nivåerna, återkommande allvarlig hypoglykemi i barndomen och har låg socioekonomisk bakgrund:59
  • I en metaanalys baserad på data från fler än 200 000 individer fann man att kvinnor med typ 1 diabetes, hade drygt 40 % överdödlighet jämfört med män och dubbelt så hög risk för kardiovaskulära komplikationer60

Överlevnad

 • En stor svensk registerstudie visade att bland personer med typ 1-diabetes ≥45 år utan kardivaskulära eller renala riskfaktorer under perioden 2017–2019 inte hade förhöjd mortalitet jämfört med kontroller. Om man tog med alla med typ 1-diabetes, det vill säga oavsett ålder eller komplikationer, var mortaliteten dock högre bland personer med typ 1-diabetes jämfört med kontroller (7,62 vs. 2,23 dödsfall/1000 personår).61
 • En amerikansk studie jämförde effekten av intensiv versus konventionell terapi:62
  • Efter en genomsnittlig uppföljning över 27 år var 6,5 års initial intensiv diabetesterapi förknippad med en beskedlig reduktion i mortalitet (6,0 % versus 8,8 %) jämfört med konventionell terapi
  • Dödligheten var tydligt högre hos dem med högre HbA1c-värden och bland dem med njursjukdom 

Uppföljning

Allmänt

 • Man bör sätta individuella behandlingsmål i samråd med patienten.
 • Målen varierar om man bara vill eliminera symtomen på hyperglykemi eller om det också är viktigt att förebygga utvecklingen av sena diabeteskomplikationer.
 • Behandlingsmålen bör omfatta riktvärden för plasmaglukos före måltid och 1,5 till 2 timmar efter måltid, antalet hypoglykemier som är acceptabelt och en målnivå för glykosylerat hemoglobin (HbA1c).
 • Olika internationella organ anger något skilda mål för god kontroll, och kraven skärps successivt.
 • Det är viktigare med individuella mål som justeras fortlöpande än med idealmål som är ouppnåeliga för de flesta.

Plan

Systematisk uppföljning

 • Patienter med diabetes bör erbjudas en systematisk uppföljning.63
 • Viktiga delar i uppföljningen är:
  • Egenkontroll
  • Regelbundna kontroller på läkarmottagningen
  • Nedladdning av glukosmätare, CGM, insulinpumpar och insulinpennor
  • Standardiserat innehåll i kontrollerna

Egenkontroll

 • Alla patienter med typ 1-diabetes bör kunna mäta plasmaglukos.
 • När glukossänkande behandlingen är igång är målet för de flesta patienter att de själva ska kunna ändra insulindoserna efter behov. 
 • Patienter med diabetes bör föra diabetesdagbok (elektronisk/på papper).
 • Behovet av glukosmätningar beror på hur högt eller svängande plasmaglukosnivåerna är. I regel rekommenderas mätningar av plasmaglukos före måltider och till natten.
 • Vid insulinpumpsbehandling ska plasmaglukos mätas lika ofta minst lika ofta som vid multipla insulininjektioner via penna. Många patienter har insulinpump integrerad med glukossensor (Sensor Augmented Pump – SAP).

Kontroller på diabetesmottagningen

 • I regel var tredje månad eller baserat på individuella behov.
 • Rutinkontrollerna bör bestå av utvärdering av:
  • Kontrollera patientens mätteknik (vid egenmätning) och vilken noggrannhet patientens glukosmätare har (en felmarginal på ±15% kan accepteras).
  • Tendens till hypoglykemianfall:
   • Vid upprepade hypoglykemier kan grad av symtom avta vilket gör att det är svårare att känna igen
  • Blodtryck
  • Längd och vikt
  • HbA1c
  • Undersökning av fötterna vid särskilda indikationer
  • De omständigheter som patienten vill ta upp
 • Årskontrollen bör fokusera på om det har tillkommit några komplikationer:
  • Hjärta och lungor
  • Analyser av lipider (kolesterol/HDL-kolesterol och triglycerider), kreatinin, urinanalys inklusive mikroalbuminuri
  • EKG på patienter med tilläggsrisk för hjärt- och kärlsjukdom
  • Undersökning av fötterna med inspektion, kontroll av distal puls och monofilamenttest (tecken på nedsatt sensibilitet/neuropati?)

Ögonundersökningar

 • Vid typ 1-diabetes rekommenderas ögonbottenundersökning vart 5:e år för patienten utan retinopati. Individualiserade intervall sätts beroende på glukoskontroll och förekomst och allvarlighetsgrad av retinopati:
  • Första undersökningen utförs i allmänhet från 10 årsåldern

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Egenbehandling, särskilt risken med tobaksbruk.
 • Komplikationer: Hur känna man igen hypoglykemier och tecken på hyperglykemi och vilka åtgärder bör vidtas.
 • Egenkontroller och vikten av att föra diabetesdagbok.

Skriftlig patientinformation

Allmänt om typ 1-diabetes

Kost och typ 1-diabetes

Insulinbehandling

Komplikationer till typ 1-diabetes

Animationer

 • Diabetes
 • Diabetesmediciner

Patientorganisation

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons