Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Typ 2-diabetes (snabbguide)


Uppdaterad den: 2020-03-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allmänt

Riskfaktorer

 • Övervikt och fysisk inaktivitet.
 • Arv (diabetes, hjärt-kärlsjukdom).
 • Andra sjukdomar (hypertension, hjärt-kärlsjukdom, lipidrubbningar, PCO).
 • Etnisk bakgrund (mellanöstern, Indien, Kina, USA, mm).
 • Tidigare högt glukosvärde, graviditetsdiabetes.
 • Rökning.

Personer med riskfaktorer för diabetes mellitus bör få sitt plasmaglukos mätt regelbundet, till exempel vartannat till vart tredje år.

Diagnos 

 • E11 Diabetes mellitus typ 2

Diagnostik

Venös plasma/venöst serum

Kapillärprov (plasma)

Diabetes mellitus

Fastande P-glukos

≥7,0 mmol/L

≥7,0 mmol/L

Ej fastevärde och/eller värde två timmar efter intag av 75 g glukos

≥11,1 mmol/L

≥12,2 mmol/L

Och/eller tillfälligt P-glukos i kombination med symtom

≥11,1 mmol/L

≥12,2 mmol/L

 • Diagnostik med hjälp av HbA1c:

Anamnes

Symtom

 • De flesta är asymtomatiska; upptäcks ofta i samband med screening.
 • Högt plasmaglukos (> 10 mmol/L) ger typiska symtom som törst, polyuri, suddig syn, viktminskning, klåda/svampinfektion i underlivet eller balanit.
 • Vid mycket högt glukosvärde kan patienter bli omtöcknade eller utveckla hyperglykemiskt koma.

Kardiovaskulär riskbedömning

 • Rökvanor, kostvanor, motionsvanor, alkoholvanor.
 • Läkemedel.
 • Symtom på eller känd hjärt-kärlsjukdom (Stroke/TIA, MI, angina pectoris, perifer artärsjukdom, njursvikt).
 • Familjeanamnes (diabetes, hjärt-kärlsjukdom, i synnerlighet före 65 år).
 • Andra sjukdomar. 
Annons
Annons

Undersökningar

Klinisk undersökning:

 • Vikt, längd, BMI, eventuellt midjemått.
 • Blodtryck.
 • Hjärt- och lungundersökning, tecken på aterosklerotisk sjukdom.
 • Undersöka fötterna – distal puls, sår, tryckpunkter, deformiteter, monofilamenttest.
 • Eventuellt EKG (>50 år).

Kompletterande undersökningar:

 • Mätning av HbA1c.
 • Totalkolesterol, HDL, LDL och fastande triglycerider.
 • S-kreatinin eller P-cystatin C, beräkning av eGFR.
 • U-sticka, U-Alb/krea-kvot (kvot över 3 är patologiskt).
 • Ögonbottenfotografering.

Handläggning

Översikt

 • Patientens delaktighet ska stimuleras.
 • Målvärden för HbA1c:
  • Nydebuterade patienter (gäller de första 5–10 åren): 42–52 mmol/mol
   • Hos patienter 50–55 år vid diagnos, avsaknad av manifest hjärt-kärlsjukdom, avsaknad av andra komplicerande faktorer/samsjuklighet eller vid behandling med läkemedel utan hypoglykemirisk 42–48 mmol/mol
  • 53–69 mmol/mol för patienter med längre diabetesduration (> 10 år) och/eller problem att uppnå lägre målvärden på grund av biverkningar eller hypoglykemier.
  • Hos patienter som har allvarlig hypoglykemiproblematik eller manifest hjärt-kärlsjukdom och/eller ålder över 80 år kan ett mål på HbA1c < 70 mmol/mol vara rimligt
  • Hos sköra patienter/palliativa patienter finns inga målvärden för HbA1c utan behandlingen fokuseras på symtomfrihet och bra nutritionsstatus
 • Se mer detaljerad information i behandlingsförslaget.

Riskbedömning

 • Använd www.ndr.se/risk för riskbedömning; detta styr indikation för kolestorolsänkande behandling och lipidmålvärden
  • Risk <2 %: Låg risk – Ingen indikation för kolestorolsänkande behandling
  • Risk 2–8 %: Måttlig risk – Ibland indikation för kolestorolsänkande behandling
  • Risk 8–20 %: Hög risk – Indikation för kolestorolsänkande behandling
  • Risk >20 %: Mycket hög risk – Indikation för kolestorolsänkande behandling

Behandling

 • Livsstilsfaktorer (diabetes och nedsatt glukostolerans): inget bruk av tobak, viktminskning, 30 min/dag fysisk aktivitet, normalt bruk av alkohol, varierad kost med minskat energiintag.
 • Blodtryck: <140/85 mmHg, i första hand ACE-hämmare eller ARB, annars kalciumantagonist, tiazider eller betablockerare. 
 • Biokemiska markörer:
  • Målvärden för HbA1c. Glukosvärden: fasteglukos 4,4–7,2 mmol/L, äldre 7,8–8,3 mmol/L, äldre med förväntad livslängd <10 år eller komorbiditeter 8,9–9,4 mmol/L 
  • Lipidvärden, enligt riskbedömning ovan:
 • ACE-hämmare eller ARB vid mikro-/makroalbuminuri.
 • Glukossänkande läkemedel: se behandlingsförslag.
 • Inget stöd för användning av trombocythämmande läkemedel (ASA) vid okomplicerad typ-2 diabetes.
 • Patientutbildning/diabetesskola i grupp, eventuellt kulturanpassad.
 • Remiss till ögonspecialist vid diabetesretinopati; remiss till kärlkirurg vid tecken på nedsatt cirkulation.
 • Överväg fetmakirurgi hos patienter över 35 kg/m2.
 • Akuta komplikationer kan vara hypoglykemier, hyperglykemisk koma och metforminassocierat laktatacidos (MALA).

 

Behandlingsförslag

Steg Kommentar  Åtgärder
Steg 1
 • Varje patient
 • Utbildning/gruppbehandling
 • Levnadsvanor: Råd om viktminskning, fysisk aktivitet, kost och rökstopp
 • Behandling av eventuella andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom hypertoni och hyperlipidemi
  • Vid högt blodtryck med mikroalbuminuri behandling med ACE-hämmare eller ARB
  • Statinbehandling vid hög eller mycket hög risk för hjärt-kärlhändelser och övervägs vid måttlig risk som alternativ till ändrade levnadsvanor
 • Metformin (sätts i regel in i anslutning till
  diagnos, upp till tolerabel dos)
Steg 2
 • Varje patient med otillräcklig glykemisk kontroll, om metformin inte tolereras
 • Patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom eller nedsatt vänsterkammarfunktion 
 • Om metformin inte tolereras/önskas kan alla andra läkemedelsklasser användas i monoterapi:
  • Monoterapi med SU eller repaglinid
  • Monoterapi med DPP-4-hämmare, GLP-1-receptoragonist eller SGLT-2-hämmare28
  • Se även: Lämpliga val utifrån patientspecifika faktorer
 • Hos patienter med manifest hjärt-kärlsjukdom och/eller kronisk njursvikt rekommenderas behandling med GLP-1-receptoragonister eller SGLT-2-hämmare, oavsett HbA1c.
 • Vid nedsatt vänsterkammarfunktion bör behandling med GLP-1-receptoragonister eller SGLT-2-hämmare övervägas, oavsett  HbA1c.
Steg 3
 • Otillräcklig glukoskontroll efter 3 månader trots steg 2
 • Alternativ:
  • Tillägg av SU, repaglinid, DPP-4-hämmare, GLP-1-receptoragonister, SGLT-2-hämmare, akarbos, pioglitazon och/eller insulin beroende på patientspecifika faktorer
  • Tillägg av SU eller repaglinid vid oselekterad patientgrupp
Steg 4
 • Otillräcklig glukoskontroll efter ytterligare 3 månader trots steg 3

 

 • Alternativ:
  • Ett tredje läkemedel läggs till utifrån individuella förutsättningar med hänsyn tagen till eventuell samsjuklighet. Se: Lämpliga val
  • Fler än 3 läkemedel ger en mycket komplex behandling. Behåll metformin om möjligt och byt ut någon av de andra två läkemedlen mot annat peroralt preparat eller insulin (se nedan)
Steg 5
 • Indikikation för insulinbehandling
 • Kombination steg 1–4 och insulin (NPH till natten, tvåfasinsulin eller bolus-basalregim)
 • Byte till terapi med insulin utan metformin eller annan peroral behandling (tvåfasinsulin eller måltidsinsulinbaserad regim) kan övervägas
 • Byte till medellångverkande NPH-insulin
 • Nattliga hypoglykemier vid insulinbehandling:
  • Byte till detemir eller glargin som långverkande insulinanalog
 • Läkemedel och njursvikt: Se bakgrundsartikel.

Patientspecifika faktorer

Källa: Lakemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket (2017).

Uppföljning

Kontroller 

 • Frekvens: 1–2 gånger per år, utförd av läkare och/eller sjuksköterska. 
 • Behandlingsmål: glykemisk kontroll, blodtryck, lipidstatus.
 • Biverkningar och delaktighet/compliance.

Uppföljning - diabetes

 • Anamnes:
  • Rökning (varje besök)
  • Vaccinationsstatus (pneumokock, influensa)
  • Eventuellt egenkontroll (glukosvärden och blodtrycksvärden)
  • Fysisk aktivitet 
  • Tecken på hjärt-kärlsjukdom, neuropati, erektil dysfunktion med mera 
 • Fysisk undersökning:
  • Blodtryck (vid varje besök)
  • Fotundersökning: inspektion, perifera pulsar, sensibilitet med monofilament och stämgaffel 128 Hz (minst en gång per år)
  • Tandstatus (vid misstanke om dålig tandstatus)
  • Vikt, längd, midjemått, BMI 
  • Blod- och urinprov:
   • Lipidstatus (varje år till vart 5:e år vid låg risk)
   • HbA1c (1–2 gånger per år)
   • Albumin/kreatinin-ratio i urin (varje år)
   • P-kreatinin och eventuellt eGFR (varje år)
   • Eventuellt kobalamin vid behandling med metformin (varje år)
  • Övrigt:
   • Ögonbottenbedömning (varje år till vart tredje år)
   • Tåtryck eller ankeltryck (endast vid misstanke om nedsatt cirkulation och fotsår)
    • Tåtryck och ankeltryck har samma diagnostiska precision
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons