Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Tyreoideacancer


Uppdaterad den: 2023-02-24
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Tyreoideacancer delas in i följande grupper enligt WHO 2017 (de 4 huvudtyperna markerade):1
  • Papillär cancer (utgör cirka 75 %)
  • Follikulär cancer
  • Onkocytär cancer
  • Medullär cancer
  • Blandad medullär och follikulär cancer
  • Lågt differentierad cancer
  • Anaplastisk cancer
 • Se Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer för klassificering och stadieindelning.1

Förekomst1

 • I Sverige upptäcks årligen cirka 550–600 nya fall av tyreoideacancer, varav minst 2/3 är kvinnor.
 • Tyreoideacancer kan drabba alla åldrar men är ovanlig hos barn.
 • Globalt sett har incidensen ökat och det spekuleras om detta beror på förbättrad diagnostik, ökad screening och/eller miljöfaktorer. Tyreoideacancerspecifik mortalitet tycks dock inte öka.

Etiologi och patogenes1

 • Papillär och follikulär tyreoideacancer utgår från celler som producerar tyreoideahormon.
 • Medullär tyreoideacancer utgår från celler som producerar hormonet calcitonin.
 • Vid anaplastisk tyreoideacancer utgår cancercellerna från odifferentierad vävnad.

Predisponerande faktorer

 • Ärftlig eller familjär tyreoideacancer:
  • 5–10 % av differentierad tyreoideacancer har en ärftlig eller familjär komponent2
  • Upp till 25 % av medullär tyreoideacancer är ärftliga eller familjära tillstånd (vanligast MEN2):
   • Mutation i RET-genen, en proto-onkogen
   • Mutationerna ärvs autosomalt dominant och orsakar cancerutveckling med nästan 100 % penetrans
   • Screening i form av mutationsanalys rekommenderas från tidig barndom
 • Riskfaktorer:
  • Tidigare strålningsexponering mot hals och huvud, bland annat efter behandling vid barncancer.3
 • Jodbrist.

ICD-10

 • C73 Malign tumör i sköldkörteln
 • C75 Malign tumör i andra endokrina körtlar och besläktade strukturer
  • C75.0 Bisköldkörtel
  • C75.8 Påverkan på multipla endokrina körtlar, ospecificerat
  • C75.9 Endokrin körtel, ospecificerat

ICD-10 Primärvård

 • C73- Malign tumör i tyreoidea

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kliniska fynd ger misstanke om diagnosen, se Välgrundad misstanke nedan.
 • Ultraljudsledd finnålsaspirationscytologi är grunden i diagnostiken och kan differentiera mellan olika typer av tyreosideacancer.

Differentialdiagnoser

 • Godartade knölar i tyreoidea
 • Tyreoidit
 • Struma
 • Lymfom
 • Sarkom

Anamnes

Frågor

 • Ärftlighet?
 • Varaktighet?
 • Lokala och generella symtom?
 • Tidigare strålning mot huvud-halsregionen?

Symtom

 • Differentierade carcinom:
  • Uppträder vanligtvis som en smärtfri knöl i sköldkörteln
 • Medullära carcinom:
  • Kan ge diarré, symtom på Cushings syndrom, flush i ansiktet och andra symtom på grund av produktion av calcitonin samt andra hormonellt aktiva peptider vid avancerad tumörsjukdom4-5
 • Anaplastiska carcinom:
  • Är snabbväxande lokalt

Kliniska fynd

 • Fast, oöm tumör.
 • Ibland förstorade lokala lymfkörtlar.
 • Eventuellt venstas och/eller heshet/stridor.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om tyreoideacancer enligt Nationellt vårdprogram

Följande ska föranleda misstanke:

 • Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln.
  • Knöl i sköldkörteln:
  • Med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten
  • Med anamnes på joniserande strålning mot halsen
  • Hos patienter <20 eller >60 år, speciellt hos män
  • Med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen
 • Oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller röstförändring hos en patient med struma
 • PET-positivt fynd i sköldkörteln.

Vid misstanke ska patienten remitteras till ultraljud och finnålspunktion (filterfunktion).

Observera: Vid klinisk misstanke om odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer (snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan) ska patienten handläggas akut.

Välgrundad misstanke föreligger vid minst ett av följande:

 • Ultraljudsfynd talande för sköldkörtelcancer.
 • Cytologiskt fynd med misstanke om sköldkörtelcancer (Bethesdakategori ≥IV).

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Kortversion för primärvården av standardiserat vårdförlopp för sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken (hämtad 2021-08-06)

Andra undersökningar

Hos endokrinolog eller på sjukhus

 • Biokemi:
  • TSH och fritt T4 för bedömning av  tyreoideafunktion.
  • Om operation planeras bör även S-kalcium analyseras.
  • Vid klinisk misstanke om medullär tyreoideacancer tas S-calcitonin och S-CEA (carcinoembryonalt antigen).
  • Tyreoglobulin och tyreoglobulinantikroppar. Analys av S-Tg används efter tyreoidektomi för att upptäcka återfall och för att följa sjukdomsförloppet efter behandling för tyreoideacancer (dock ej vid medullär tyreoideacancer).
 • Ultraljudsledd finnålsaspirationscytologi är grunden i diagnostiken och kan differentiera mellan olika typer av tyreoideacancer.
 • Bilddiagnostik:
  • Ultraljud för preoperativ utredning av säkerställd tyreoideacancer
  • Datortomografi av hals och thorax utan intravenös jodkontrastförstärkning preoperativt för kartläggning av metastaser
  • Endoskopier och MR hals/mediastinum görs vid lokalt avancerad tyreoideacancer för kartläggning inför operation
  • Laryngoskopi för bedömning om eventuell stämbandspares
  • Skintigrafi görs då blodprover indikerat återfall
  • FDG-PET/DT i vissa fall för bedömning av metastaser

När remittera?

 • Vid misstanke ska patienten remitteras till ultraljud och finnålspunktion (filterfunktion).
 • Vid välgrundad misstanke om tyreoideacancer ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Inför remiss till utredning vid välgrundad misstanke, informera om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.


Checklista vid remittering

Tyreoideacancer, remiss till ultraljud och finnålspunktion

 • Se även misstanke.
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke (lokalisation, tillväxt och duration)
  • Företagen utredning
  • Eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Tyreoideacancer, remiss vid välgrundad misstanke

 • Se även välgrundad misstanke.
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inklusive Bethesdakategori1 om tillgängligt
  • Företagen utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Lokalstatus, inkluderande uppgift om stämbandsstatus bedömts.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Behandling

Behandlingsmål

 • Fullständig resektion av tumör.
 • Minska risk för recidiv.
 • Långvarig sjukdomskontroll hos vissa.
 • Eventuellt lindrande, palliativ behandling.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen är främst kirurgisk – till intermediär- och högriskpatienter ges adjuvant behandling med radioaktivt jod.
 • TSH-supprimerande behandling för att förhindra återfall.
 • Vid lokalt avancerad sjukdom kan strålbehandling och cytostatika vara relevant.
 • Differentierad tyreoideacancer växer långsamt och kirurgi kan vara lämpligt för att ta bort solitära metastaser, symtomatiska metastaser eller om vitala funktioner riskerar att påverkas.
 • För mer detaljerad beskrivning av behandling hänvisas till Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer.

Förebyggande åtgärder

 • Screening av friska personer rekommenderas inte:
  • Har inte visat sig minska dödligheten i tyreoideacancer och leder till överdiagnostik med ökad risk för patientskador6
 • Screening och profylaktisk tyeroidektomi rekommenderas vid ärftlig medullär tyreoideacancer.1 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Risk för tyreotoxiska komplikationer:
  • Överaktiv TSH-hämmande tyroxinbehandling kan påskynda osteoporos,7 utlösa förmaksflimmer,8 leda till kardiell hypertrofi och dysfunktion samt försämrad livskvalitet9
 • Metastaser kan uppträda efter lång tid (>10–20 år).

Prognos

 • Prognosen för de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer är i de allra flesta fall god, även vid återfall.1
 • Relativ femårsöverlevnad är 83 % för män och 91 % för kvinnor.10

Uppföljning

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Sköldkörtelcancer
 • Smärtor och smärtbehandling

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom.

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons