Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Endokrinologi

Tyreoidit


Uppdaterad den: 2018-08-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Akuta inflammationsförändringar i glandula tyreoidea där hormon läcker ut i cirkulationen och orsakar initial hypertyreos. Kan bero på flera orsaker – från infektiösa till autoimmuna.1

Klassificering

 • Autoimmun tyreoidit:
  • Silent
  • Post-partum
 • Infektiösa tyreoiditer:
  • Subakut tyreoidit (de Quervain)
  • Suppurativ tyreoidit – mycket ovanlig, bakteriell
 • Andra tyreoiditer:
  • Riedels tyreoidit – mycket ovanlig, ofta del av en systemsjukdom, fibroserande
  • Strålinducerad
  • Amyloidos
  • Sarkoidos
  • Trauma

Förekomst

 • Subakut tyreoidit är relativt vanlig, vanligast bland unga och medelålders kvinnor.
 • Tyreoidea-antikroppar finns hos upp till 10 % av befolkningen i stort och hos cirka 25 % av alla kvinnor äldre än 60 år i USA.2

Etiologi och patogenes

 • Autoimmun tyreoideasjukdom uppfattas som en polygen, multifaktoriell sjukdom, där genetiskt predisponerade individer utsätts för en exogen faktor, som utlöser en aktivering av immunsystemet.3
 • Olika virus har förknippats med autoimmun tyreoidasjukdom, men det föreligger inga bevis för ett kausalt samband mellan infektion och autoimmun tyreoideasjukdom.
 • Tyreoidea-antikroppar som påvisas är mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot tyreoglobulin (anti-TG):
  • Mängden antikroppar mot tyreoidea peroxidas är nära kopplad till graden av tyreoidea-dysfunktion och korrelerar med tyreoidea-skadans och lymfocytinfiltrationens omfattning
  • Antikroppar mot tyreoglobulin är mindre vanlig än anti-TPO och deras roll är oklar
 • Mekanismen vid den autoimmuna destruktionen av tyreoidea:
  • Omfattar både cellulär immunitet och humoral immunitet
  • Lymfocytinfiltration av körteln med samma antal B-celler och cytotoxiska T-celler är den vanligaste histologiska bilden vid alla former av autoimmun tyreoidit
 • Kliniska konsekvenser:
  • Den inflammatoriska destruktionen av körteln leder initialt till att lagrade tyreoideahormoner frigörs (hypertyreos) och så småningom töms lagren (hypotyreos)

Postpartum tyreoidit

 • Är en särskild form av autoimmun tyreoidit som uppträder strax efter förlossning.
 • Som regel övergående tyreotoxikos som debuterar två till fyra månader post partum och som följs av fyra till åtta månader med övergående hypotyreos.
 • Spontan förbättring sker i de flesta fall.
 • De flesta har positivt anti-TPO.
 • Upp till 20–25 % av alla kvinnor med post-partumtyreoidit kan utveckla bestående hypotyreos efter tre till fem år.
 • Kan uppkomma igen efter ytterligare en graviditet.
 • Postpartum tyreoidit är nära besläktad med Hashimotos sjukdom.1

Smärtfri sporadisk tyreoidit (tyst tyreoidit)

 • Skiljer sig inte från postpartum-tyreoidit på annat sätt än att tillståndet inte är kopplat till graviditet.4
 • Kan ge hypertyreos före hypotyreos.
 • Anti-TPO är ibland negativt.

Subakut tyreoidit

 • Också kallad de Quervains tyreoidit, är sannolikt virusbetingad, men det saknas dokumentation för detta.
 • Histologi visar en typisk bild med jätteceller.
 • Ett självbegränsande inflammatoriskt tillstånd.
 • Anti-TPO är negativt hos de flesta.
 • Lätta, övergående symtom hos vissa.
 • Allvarligare med uttalade allmänsymtom med kraftlöshet, feber, smärta och i början hypertyreotiska symtom.

Suppurativ tyreoidit

 • Är ovanligt.
 • Beror vanligtvis på bakteriell infektion som kan uppkomma genom skada utifrån till exempel vid finnålspunktion eller genom septiskt nedslag.
 • Akut sjukdom med uttalade symtom.
 • Inläggningsfall på grund av risk för påverkan på andningsvägarna.
 • Antibiotikabehandling

Läkemedelsutlöst tyreoidit

 • Amiodaron:5
  • Patienter med känd tyreoidea-autoimmunitet har ökad risk för att utveckla hypotyreos under behandling med amiodaron
  • Tyroxinbehandling kan krävas vid hypotyreos och amiodaronbehandlingen kan fortsätta
  • Tyreotoxikos förekommer hos en av fyra som använder amiodaron, ännu oftare i områden med jodbrist
 • Litium:
  • Hos patienter med tidigare tyreoidea-autoimmunitet kan litium öka koncentrationen av tyreoidea-antikroppar och leda till subklinisk eller klinisk hypotyreos6
  • Förekommer hos 10–33 % av alla patienter som tar litium7
  • Tyreotoxikos förekommer hos patienter som har använt litium under lång tid
 • Biologiska läkemedel:
  • Biologiska läkemedel som introducerats på senare år vid behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer kan ge tyreoideapåverkan genom aktivering av immunsystemet. Tyreoiditförloppet liknar den vid tyst tyroidit
  • Interferon-alfa och interleukin-28
   • Hos patienter med tidigare tyreoidea-autoimmunitet kan det hos upp till 15 % av alla patienter på interferon-alfa eller interleukin-2 uppstå tyreoideadysfunktion

Riedels tyreoidit

 • Mycket sällsynt tillstånd.
 • Är en lokal manifestation av en systemisk fibrotisk process.9
 • Innebär ökande fibros av tyreoidea-körteln som kan angripa omgivande vävnader.
 • Ökad mängd tyreoidea-antikroppar påvisas hos två av tre.
 • Föreligger en mycket hård struma som kan ge kompressionssymtom.

Predisponerande faktorer

 • Förlossning.
 • Luftvägsinfektion?

ICD-10

 • E06 Tyreoidit
  • E06.0 Akut tyreoidit
  • E06.1 Subakut tyreoidit
  • E06.2 Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos
  • E06.3 Autoimmun tyreoidit
  • E06.4 Läkemedelsutlöst tyreoidit
  • E06.5 Annan kronisk tyreoidit
  • E06.9 Ospecificerad tyreoidit

ICD-10 Primärvård

 • E06- Sköldkörtelinflammation

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om diagnosen.
 • Tillståndet bekräftas hos många genom påvisande av autoantikroppar och/eller förhöjt SR.

Differentialdiagnoser

 • Hypertyreos (primär)
 • Hypotyreos
 • Tyreoideacancer

Anamnes

Postpartumtyreoidit

 • 70 % har positiv familjeanamnes.
 • Är oftast ett milt och asymtomatiskt tillstånd.
 • Hypertyreos uppstår två till fyra månader efter förlossning och varar en till två månader.
 • Hypotyreos uppstår fyra till åtta månader efter förlossning och varar fyra till sex månader.
 • Humörsvängningar som upplevs efter förlossningen kan eventuellt vara förknippade med postpartumtyreoidit.
 • Under ett år kommer 90 % att återfå normal tyreoideafunktion.
 • En kvinna som har haft postpartumtyreoidit vid ett tillfälle löper 70 % risk för återfall vid senare graviditeter.10

Smärtfri sporadisk tyreoidit (tyst tyreoidit)

 • Det kliniska förloppet påminner om postpartum tyreoidit.
 • Symtomen är vanligtvis milda.
 • Hypertyreos är knappt märkbart, medan hypotyreosen kan bestå en tid.11

Subakut tyreoidit

 • Uppstår oftast efter en övre luftvägsinfektion, oftast under sommaren.12
 • Lätta, övergående symtom hos vissa.
 • I andra fall mer uttalade symtom med trötthet, feber och smärtor i tyreoidearegionen med sväljproblem, ofta utstrålning till öronen.
 • Kan ge hypertyreos tidigt, hos cirka 50 %, och hypotyreos sent – kan pågå i fyra till sex månader.
 • Tyreoideafunktionen normaliseras spontant hos 95 % inom sex till tolv månader.
 • Bestående hypotyreos finns hos cirka 5 %.13-14
 • Recidiv förekommer hos cirka 2 %.15

Kliniska fynd

Postpartumtyreoidit

 • De flesta har en oöm, fast struma.

Smärtfri sporadisk tyreoidit (tyst tyreoidit)

 • En liten, oöm, mycket fast, diffus struma finns hos cirka 50 %.16

Subakut tyreoidit

 • Smärtsam förstorad tyreoidea.

Kompletterande undersökningar i primärvården

Postpartumtyreoidit

 • Vid postpartumtyreoidit har 70 % antikroppar mot tyreoideaperoxidas.17
 • SR är normalt.

Smärtfri sporadisk tyreoidit (tyst tyreoidit)

 • Förhöjt anti-TPO hos cirka 50 %, men titern är vanligtvis lägre än vad man finner vid Hashimotos tyreoidit.16

Subakut tyreoidit

 • Hög SR och högt CRP.2
 • FT4 är ofta förhöjd, TSH lågt.
 • Inte förhöjda antikroppar.

Andra undersökningar

 • Sällan aktuellt att gå vidare med diagnostik. Finnålspunktion av värde i tveksamma fall vid subakut thyreoidit då jätteceller förekommer.
 • Ultraljud med färg-Doppler:
  • Kan användas för att skilja mellan Graves sjukdom och subakut tyreoidit
  • Vid Graves sjukdom är körteln hypervaskulär, medan hos patienter med subakut tyreoidit är körteln hypoekogen och har låg till normal vaskularitet18
 • Scintigrafi:
  • Indicerat när diagnosen Graves sjukdom inte kan säkerställas kliniskt eller serologiskt, det vill säga bland patienter med hypertyreos, utan tydliga tecken på tyroidit och med normala TRAK-värden:
   • Kan skilja mellan TRAK-negativ Graves sjukdom, toxiskt adenom och toxisk knölstruma19
   • Observera att diagnosen Graves sjukdom kan ställas utan scintigrafi om FT3 eller FT4 är klart förhöjda i kombination med förhöjda TRAK-värden och/eller typiska ögonsymtom
  • Scintigrafi visar tidigt i förloppet lågt upptag vid tyreoidit på grund av destruktion av körteln med utsöndring av hormon, inte hyperfunktion som vid Graves sjukdom. Senare i förloppet kan scintigrafi visa en normal bild vid tyreoidit.
  • Scintigrafi kan skilja mellan Graves sjukdom och postpartum tyroidit som båda förekommer i postpartumfasen:
   • Scintigrafi är dock svår att genomföra på grund av amning och ofta behövs inte scintigrafi göras då postpartum tyroiditen är övergående och man följer förloppet

När remittera?

 • Om diagnosen är oklar.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Eventuell substitution vid hypotyreos.

Läkemedelsbehandling

Postpartumtyreoidit

 • Mild tyreotoxikos behöver sällan behandlas, men vid uttalade symtom är betablockerare aktuellt:2
  • Tyreostatika är kontraindicerat
 • Behandling med tyroxin bör tillfälligt insättas vid symtom eller påtagligt låga värden under den hypotyreoida fasen – utsättning kan prövas efter sex till nio månader.

Smärtfri sporadisk tyreoidit (tyst tyreoidit)

 • Behandlingen är som för postpartumtyreoidit.

Subakut tyreoidit

 • Smärtlindring, till exempel med salicylat eller NSAID.
 • Prednisolon vid uttalade lokalsymtom:
  • Till exempel prednisolon 20–30 mg x 1 – ger omedelbar lindring
  • Nedtrappning av dygnsdosen med 5 mg/vecka till 10 mg och därefter 2,5 mg/vecka. Ger en behandlingsperiod i de flesta fall på 2 månader. Vid uppblossande symptom kan behandlingen behöva ökas.
 • Propranolol 10–40 mg x 3–4, mot eventuella tyreotoxiska symtom.
 • Eventuellt tyroxin vid övergående hypotyreos, men är sällan nödvändigt.

Läkemedelsutlöst tyreoidit

 • Amiodaronutlöst:
  • Tyroxinbehandling kan krävas vid hypotyreos och amiodaronbehandlingen kan då fortsätta
  • Hypertyreos kan vara aktuellt att behandla med tyreostatika (typ I) eller kortikosteroider (typ II) och ibland kaliumperklorat (specialistfall).
 • Litium.
 • Biologiska läkemedel:
  • Behandlingen som vid tyst postpartumtyreoidit

Graves sjukdom

 • Se separat text om Hypertyreos

Förebyggande åtgärder

 • Hos eutyreoida, gravida kvinnor med autoimmun tyreoideasjukdom (förhöjda anti-TPO) har man funnit att behandling med L-tyroxin tidigt under graviditeten minskar risken för spontanabort och för tidig födsel:20
  • Andra studier har inte kunnat bekräfta resultaten och de har inte fått kliniskt genomslag
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Subakuta tyreoiditer varar veckor till månader, kan ge både övergående hypertyreos och hypotyreos.
 • 20–25 % av alla kvinnor med postpartumtyreoidit utvecklar hypotyreos efter tre till fem år.

Komplikationer

 • Temporär hypertyreos
 • Hypotyreos

Prognos

 • Postpartumtyreoiditer blir som regel spontant bra.
 • Postpartum tyreoidit och smärtfri sporadisk tyreoidit (tyst tyreoidit) är associerade med andra autoimmuna sjukdomar:
  • Risken för tyreoidealymfom ökar, men det är ett mycket ovanligt tillstånd21
 • Subakuta tyreoiditer läker som regel spontant.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Förloppet
 • Godartat tillstånd

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Sköldkörtelsjukdom

Uppföljning

Plan

 • Patienten bör erbjudas kontroller med veckors (subakut tyreoidit) till flera månaders intervall (autoimmun).

Vad bör kontrolleras?

 • Det symtomatiska tillståndet
 • FT4 och TSH

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons