Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Autoimmun hepatit


Uppdaterad den: 2018-12-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Autoimmun hepatit (AIH) är en kronisk, inflammatorisk leversjukdom. Kronisk hepatit är av okänd orsak karakteriserad av en typisk histologisk bild, hypergammaglobulinemi och leverassocierade autoantikroppar.1-2
 • Tillståndet beskrevs för första gången omkring 1950, och även om många olika benämningar har använts för tillståndet är "autoimmun hepatit" en accepterad beteckning.
 • Diagnosen måste baseras på uteslutning av andra leversjukdomar med liknande sjukdomsdrag.
 • Autoimmun hepatit klassificeras antingen som typ 1 eller typ 2, där typ 1 är den vanligaste med cirka 80 % i Västeuropa.

Klassificering av autoimmun hepatit, typ 11

Klassificering av autoimmun hepatit, typ 21

Variantsyndrom

Förekomst

 • Sällsynt sjukdom.
 • Incidens och prevalens:5-6
  • Incidens på ca 1/100 000 invånare och år och en prevalens kring 16–18/100 000 invånare
 • Ålder och kön:5
  • En topp i sena tonåren (mest män), senare topp efter 50 års ålder (mest kvinnor)
  • Autoimmun hepatit är vanligare bland kvinnor (75 %) än män, men förekommer globalt både hos barn och vuxna av båda kön inom olika etniska grupper

Etiologi och patogenes

 • Autoimmuna mekanismer, men den exakta bakomliggande mekanismen är inte helt känd.
 • Möjliga utlösande faktorer:
  • Det är inte känt exakt vilken miljöfaktor som orsakar autoimmun hepatit, möjligtvis är ett virus inblandat7
  • Vissa läkemedel och örter kan också ge hepatocellulära skador som påminner om autoimmun hepatit8
 • Genetisk predisposition:
  • HLA-gener förefaller spela en dominerande roll när det gäller predisposition för autoimmun hepatit9
 • Mekanismen bakom autoreaktiviteten:
  • Kunskapen om autoantigener som initierar kaskaden av händelser vid autoimmun hepatit är ofullständig
  • Det ser inte ut som autoantikroppar spelar någon roll i patogenesen1

ICD-10

 • K75 Andra inflammatoriska leversjukdomar
  • K75.4 Autoimmun hepatit

ICD-10 Primärvård

 • K76-P Annan leversjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen är ofta svår att ställa.
 • Diagnosen baseras på kliniska fynd, karakteristiska biokemiska fynd (förhöjd nivå av leverenzymer och hypergammaglobulinemi, cirkulerande autoantikroppar) och typiska histologiska fynd, samt uteslutande av andra leversjukdomar.
 • Poängberäkning för att bedöma sannolikheten för autoimmun hepatit:5-6
Poängberäkning vid diagnostik av autoimmun hepatit
Parameter/variabel Poäng

IgG >16 g/L

IgG >18 g/L

1

2

ANA, SMA eller LKM-1 >1:40

ANA, SMA eller LKM-1 >1:80 eller SLA/LP positivt

1

2

Leverhistologi förenlig med AIH

Leverhistologi typisk för AIH

1

2

Negativa markörer för hepatit A-C 2
   
Evaluering:

6 poäng talar för möjlig AIH

7 poäng eller mer talar för definitiv AIH

 Differentialdiagnoser

 • Se: Patologiska leverprover.
 • Andra kroniska hepatiter, hepatit B och hepatit C.
 • Alfa-1-antitrypsinbrist.
 • Läkemedelsinducerad leversjukdom.
 • Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.
 • Hemokromatos.
 • Wilsons sjukdom.
 • Kolestatisk leversjukdom.
 • Primär biliär cirros.
 • Primär skleroserande kolangit.

Anamnes

 • Autoimmun hepatit framträder på olika sätt och förloppet kan präglas av perioder med ökad eller minskad aktivitet.
 • Debut:
  • Ungefär 1/3 av patienter debuterar med akut och allvarlig sjukdom. Dessa har sannolikt haft en subklinisk sjukdom under längre tid1
  • Ungefär 1/3 av patienter debuterar med komplikationer av cirros och portahypertension10
 • Symtom:
  • Spektrumet varierar från inga symtom till fulminant leversvikt
  • Vanligast är trötthet, ikterus och/eller klåda. Ospecifika symtom av varierande intensitet är svaghet, , förlorad matlust, illamående och magsmärtor
  • Artralgi i små leder är vanligt
 • I samband med graviditet:
  • I vissa fall visar sig tillståndet under graviditet eller tidigt efter förlossningen
  • Hos patienter där tillståndet förbättrats under graviditeten kan det förvärras efter förlossning10-12
 • Andra autoimmuna sjukdomar:
  • I vissa fall har patienten andra autoimmuna sjukdomar som autoimmun tyreoidit, Graves sjukdom, vitiligo, nefrit, ulcerös kolit, typ 1-diabetes, reumatoid artrit och celiaki13-14

Kliniska fynd

 • Patienten kan förefalla normal vid fysisk undersökning, men man kan se hepatomegali, splenomegali, ikterus, ascites samt andra symtom och tecken på kronisk leversjukdom.

Kompletterande undersökningar

 • Aminotransferaser och bilirubin:
  • ASAT och ALAT är ofta de prover som visar starkast utslag, särskilt hos patienter med symtom
  • Bilirubinet är ofta förhöjt, men sällan mer än tre till fyra gånger över referensvärdet
 • Alkalisk fosfatas, ALP:
  • Är vanligtvis lätt (under två till tre gånger referensvärdet) förhöjt
  • Vid högre värden bör kolestatisk leversjukdom misstänkas (se differentialdiagnoser)
 • Serum-gammaglobuliner:
  • IgG är vanligtvis förhöjt
 • Autoantikroppar:1
  • ANA och SMA (glattmuskelantikroppar; ibland SLA-antikroppar) är de serologiska huvudmarkörerna för typ 115men är inte specifika för AIH
  • Anti-LKM-1 och anti-LC-1 är typiska för typ 216-17men kan även förekomma vid hepatit C
  • Specifika för AIH är soluble liver antigen/liver pancreas (SLA/LP)
  • Anti-mitokondrieantikroppar (AMA) förekommer ibland. Överväg diagnosen primär biliär cirros
  • Cirkulerande antikroppar saknas hos 10 %
  • Autoantikroppar kan finnas vid olika leversjukdomar och fynd av autoantikroppar är inte diagnostiskt för autoimmun hepatit

Andra undersökningar

 • Ultraljud.
 • Leverbiopsi.

Histologi

 • Histologi vid autoimmun hepatit är densamma som vid kronisk hepatit, och det finns inga specifika fynd för AIH.
 • Histologiskt finns interfashepatit, panacinär inflammation, plasmacellsrik infiltration, hepatocytär degeneration, rosetting, nekros och rundcellsinvandring i hepatocyterna.
 • Avgränsningen mot primiär biliär cirros, primär skleroserande kolangit, hepatit C och läkemedelsorsakad leverskada kan svårt. 

När remittera?

 • Vid misstanke om sjukdomen.

Behandling

Behandlingsmål

 • Tid, komplett och stadig remission av inflammationsprocessen i levervävnaden.

Behandlingen i korthet

 • Prednison:
  • Är huvudbehandlingen för både typ 1 och typ 2
 • Individualiserad behandling:
  • Eftersom sjukdomen är så pass varierande måste behandlingen anpassas individuellt för såväl vuxna som barn18-19
  • Livslång behandling är ofta nödvändig för patienter med autoimmun hepatit typ 2, samt hos patienter som har cirros när diagnosen ställs
 • Absoluta indikationer för behandling (men dessa gränser är lägre vid symtom):2
  • ALAT/ASAT >10 x övre normalvärdet
  • S-gammaglobulin >2 x övre normalvärdet tillsammans med ALAT/ASAT >5 x över normalvärdet
  • Vissa histologiska fynd
  • Oacceptabla symtom
  • Behandling bör inte startas hos patienter med minimalt aktiv eller inaktiv sjukdom, eller hos patienter med cirros som har blivit inaktiv
 • Behandlingens effekt:
  • I en studie (2001) såg man en komplett eller partiell respons hos 90 % av patienterna inom loppet av ett år och en överlevnad i linje med den övriga befolkningen20
  • När sjukdomen har övergått i remission är underhållsbehandling med endast azatioprin framgångsrikt hos cirka 80 % av patienterna21
  • 20 % svarar otillräckligt och dessa patienter ska hänvisas till en högspecialiserad hepatologisk enhet tidigt i förloppet
 • Respons på behandling:
  • Är bra för att bekräfta diagnosen, även om responsen på standardbehandling är ungefär 80 %. Dålig effekt utesluter inte diagnosen
 • Även om optimal behandling förlänger överlevnaden, ger bättre livskvalitet och minskar behovet av levertransplantation, kvarstår betydliga terapeutiska utmaningar vid behandlingen av tillståndet18

Läkemedelsbehandling

Standardbehandling

 • Prednison och azatioprin:1-2
  • Initialt prednison (eller prednisolon) enbart i doser från 30 mg mg dagligen till 1 mg/kg/dag + osteoporosprofylax
  • Vid tydligt behandlingssvar läggs azatioprin 1 mg/kg/dag som underhållsbehandling till2
  • Behandlingen bör pågå i minst ett till två år. Leverbiopsi bör utföras innan behandlingen avslutas, för att säkerställa att sjukdomen är i remission
  • Kombinationsbehandling med azatioprin rekommenderas till en början för att undvika höga kortikosteroiddoser:
   • Eventuellt kan man vänta tills remission har uppnåtts innan man påbörjar kortikosteroidsparande behandling med azatioprin eller mercaptopurin
  • Behandlingen bör pågå tills remission är uppnådd, behandlingen misslyckas eller om det uppstår toxiska reaktioner
 • Biverkningar:
  • Överkänslighet mot azatioprin, mercaptopurin eller både och är ett problem
  • Vissa patienter kan få livshotande komplikationer
 • Underhållsbehandling:
  • Även om vissa patienter förblir i remission när den initiala behandlingen har avslutats kommer de flesta att behöva underhållsbehandling under lång tid/livslång
  • I allmänhet ger behandlingen bättre respons hos patienter med lindrigare sjukdom
  • Vuxna och barn som har cirros när den första biopsin tas – särskilt barn med typ 2-sjukdom – förblir sällan i remission när behandlingen avslutas. Livslång behandling är oftast indikerat hos sådana patienter
  • Azatioprin enbart eller i kombination med en kortikosteroid bör övervägas. Patienter som behandlas med azatioprin får ofta artralgi
 • Suboptimala kortikosteroiddoser kan vara aktuellt hos patienter som reagerar på höga doser, för att delvis få kontroll över sjukdomen.22

Annan behandling

 • Budesonid rekommenderas hos icke-cirrotiska patienter med allvarliga biverkningar av prednison/azatioprin23
 • Dokumentationen på effekten av andra läkemedel är bristande men aktuella preparat kan vara cyklosporin, takrolimus, metotrexat, cyklofosfamid, budesonid, ursodeoxicholsyra och mykofenolatmofetil.1
 • Det finns heller ingen dokumentation på hur överlappningssyndromen behandlas effektivt, men i regel rekommenderas behandlingen mot den dominerande typen och här kan kombination av prednison och ursodeoxykolsyra vara aktuell.

Kirurgi

Levertransplantation

 • 10 % av patienter med AIH kommer att behöva levertransplantation.5
 • Levertransplantation är nödvändigt hos patienter med akut, fulminant debut som inte svarar på medicinsk behandling, och där leversjukdom utvecklas i slutstadiet.
 • Överlevnaden för patienter och transplantat efter fem år är 80–90 %, överlevnaden efter tio år är cirka 75 % och recidivandelen rapporteras vara 20–40 %.24-27
 • Histologiska tecken på recidiv kan föregå kliniska och biokemiska symtom och tecken.27
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Autoimmun hepatit är en progredierande kronisk sjukdom.
 • Förloppet kan vara pendlande, präglat av perioder med ökad eller minskad sjukdomsaktivitet.1
 • Först efter 15 år är skillnad av överlevnaden mellan patient med AIH och övrig befolkning signifikant.6

Komplikationer

 • Komplikationerna är desamma som vid alla fortskridande leversjukdomar: cirros och karcinom.1
 • Primärt hepatocellulärt karcinom är en känd komplikation av autoimmun hepatit.

Prognos

 • Tioårsöverlevnaden är bland behandlade patienter 80 % medan den obehandlad är cirka 50 %.28
 • Vid obehandlad sjukdom utvecklas ofta leversvikt och/eller -cirros.
 • Levercirros vid diagnos är en dålig prognostisk faktor medan kraftigt förhöjt ALAT/ASAT var en gynnsam prognostisk faktor.
 • 10 % av patienter med behandling får levercirros trots behandling.

Uppföljning

 • Patientens förlopp följs genom att nivåerna av serum-aminotransferaser och cirkulerande gammaglobuliner övervakas.
 • Den histologiska responsen ligger vanligtvis tre till sex månader efter den biokemiska, varför en klinisk respons inte nödvändigtvis innebär att det föreligger histologiska bevis för att sjukdomen har gått tillbaka.
 • Ny leverbiopsi?
  • Innan behandlingen avslutas bör en ny biopsi tas för att avgöra om sjukdomen är i histologisk remission
  • Rimligt intervall för nya leverbiopsier är ett år efter att nivåerna för ASAT och ALAT har normaliserats eller nästan två år efter sjukdomsdebuten1
 • Några patienter kan vara i remission i månader eller år innan sjukdomen blossar upp igen. Tillståndet bör därför övervakas var tredje till sjätte månad, så att behandlingen kan återupptas om sjukdomen blir aktiv igen.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Illustationer

Animation

 • Leverinflammation, hepatit
Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons