Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Kolorektalcancer


Uppdaterad den: 2023-02-19
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Bakgrund

Definition

 • Malign tumör lokaliserad i kolon eller rektum:1
  • Nästan två tredjedelar är lokaliserade till rektum och sigmoideum
 • Majoriteten är adenocarcinom.

Förekomst

  • Prevalens och incidens globalt:2
   • Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen globalt sett, efter lung- och bröstcancer
   • Cirka 1,2 miljoner nya fall per år
  • Prevalens och incidens i Sverige:2
   • Incidensen är 6 000 fall per år, varav cirka 2 000 rektalcancer
   • År 2016 var den totala prevalensen för kolorektalcancer nästan 53 000
   • Livstidsrisken att utveckla kolorektalcancer är cirka 5 %
  • Kön:2
   • Tillståndet är vanligare bland män
  • Ålder:2
   • Högst incidens i åldrarna 70–85 år
   • 4 % av all koloncancer och 5 % av all rektalcancer diagnostiseras i Sverige hos patienter <50 år
   • I höginkomstländer ökar incidensen av tidig kolorektalcancer (<50 år):3
    • Orsaken till ökningen tycks vara kopplad till levnadsvanor som kosthållning, viktökning och förändring i tarmfloran

Etiologi och patogenes

 • De flesta fall av kolorektalcancer utvecklas från adenom:2
  • Det tar i de flesta fall 10–15 år för utveckling till kolorektalcancer från ett adenom (neoplastisk polyp) 
 • Kolorektalcancer kan spridas genom lymfbanor, blod och/eller direkt inväxt och spridning av cancerceller i peritoneum.
 • De vanligaste metastatiska platser är regionala lymfkörtlar, lever och lungor.
 • Etiologi och patogenes för kolorektalcancer innefattar både genetiska och miljömässiga faktorer.

Genetiska faktorer

 • För beskrivning av kontroller vid ärftlig kolorektalcancer, se Förebyggande behandling nedan.
 • Ärftliga faktorer beräknas ligga bakom 20–25 % av all kolorektalcancer.2
 • Familjär kolorektalcancer:2
  • Ärftligt ökad risk finns, men ingen bakomliggande patogen variant kan påvisas
 • Ärftliga tillstånd med uttalad förhöjd risk för kolorektalcancer:
  • Lynch syndrom (kallades tidigare Hereditär Nonpolyposis Colorektal Cancer, HPNCC):2
   • Livstidsrisk för kolorektalcancer är 38 %4-5
   • Förekomsten i befolkningen beräknas vara cirka 2–4 promille6
   • I Sverige känner man till cirka 400 familjer med Lynch syndrom, men det är sannolikt underdiagnostiserat7
   • Lynch syndrom ska misstänkas vid låg insjuknandeålder eller om flera släktingar har insjuknat i Lynch-associerade tumörsjukdomar.
  • Familjär kolonpolypos (FAP):2
   • Autosomalt dominant ärftlig – obehandlad utvecklar närmare 100 % av alla bärare kolorektalcancer med en medianålder för insjuknande på 40 år
   • Kännetecknas av ett stort antal (100–1 000) polyper i framförallt duodenum, kolon och rektum
   • Prevalensen är 35 per miljon, och i Sverige finns cirka 200 familjer med FAP
   • I ca 20 % av fallen föreligger en nymutation och familjehistoria saknas
  • MUTYH-associerad polypos (MAP):2
   • Autosomalt recessivt ärftligt
   • Kännetecknas av adenomatösa tjocktarmspolyper, främst i
    högerkolon
   • Knappt 1 % av normalpopulationen är heterozygota (friska) bärare av MAP
  • Övriga, ovanligare syndrom med en ökad risk för kolorektalcancer:2

Miljömässiga faktorer

 • Se Levnadsvanor under Förebyggande behandling nedan.

Predisponerande faktorer

 • Ålder:
  • 1 % under 40 år
  • 5 % under 50 år
 • Vikt och längd:
  • Enligt en metaanalys (2018) fanns dos-responssamband både för BMI och längd och riskökning för kolorektalcancer:8
   • Associationen var starkare vid BMI >27
   • Riskökning med 5 % per 5 cm i längd
  • Risken är ökad med antal kilo överikt och antal år med övervikt9
 • Adenom:
  • Risken för malignt adenom ökar med storlek, antal och vid villöst utseende10
  • Cancerfrekvens för polyper beroende på storlek:11
   • polyper <10 mm:
    • 0–1,5 %
   • Polyper >10 mm:
    • 2,4– 10,2 %
 • Ärftlighet:
  • Se Etiologi och patogenes ovan
 • Rökning:
  • Det finns en översjuklighet och ökad dödlighet i kolorektalcancer bland rökare12
 • Alkohol:
  • Enligt en metaanalys (2018) fanns dos-responssamband för alkoholkonsumtion och riskökning för kolorektalcancer:8
   • Signifikant ökad risk vid intag av ≥30 g alkohol/dag
   • Ingen signifikant ökad risk vid intag av <20 g alkohol/dag
   • Riskökningen var 7 % per 10 g alkohol/dag
 • Inflammatorisk tarmsjukdom:2
  • Långvarig och utbredd ulcerös kolit innebär en något ökad risk för kolorektalcancer
  • Patienter med Crohns sjukdom tycks ha en ökad risk att insjukna i kolorektalcancer, men sambandet är inte lika tydligt som för ulcerös kolit
 • Diabetes:
  • En metaanalys (2011) visade en riskökning på >30 % för kolorektalcancer även efter justering för faktorer som rökning, fysisk inaktivitet och fetma13

ICD-10

 • C18 Malign tumör i magsäcken
  • C186 Malign tumör i colon descendens
  • C187 Malign tumör i sigmoideum
  • C188 Malign tumör i kolon med övergripande växt
  • C189 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon
 • C19 Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen
 • C20 Malign tumör i magsäcken

ICD-10 Primärvård

 • C18-P Malign tumör i tjocktarmen
 • C20-P Malign tumör i ändtarmen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Histologi från biopsi efter endoskopi eller vid akut operation.

Differentialdiagnoser

 • Benigna adenom.
 • Primär obstipation.
 • IBS (Irritable Bowel Syndrome).
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
 • Divertikulos.

Screening

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–74 år.14
 • För screening av ärftlig kolorektalcancer, se Förebyggande behandling nedan.

Anamnes

 • Distala tumörer: Ändrad avföring, känsla av ofullständig tarmtömning, eventuellt blod i avföringen (rött), slem i avföringen och defekationssmärtor.
 • Mörk avföring, diarré, viktförlust, subileus/ileus är andra förekommande symtom som säger något om tumörens lokalisering i tarmen.
 • Symtom på anemi.

Presentationsformer relaterade till lokalisation

 • Höger kolon:
  • Stor kolondiameter, tunn muskelvägg, blött tarminnehåll. Ger symtom först sent i förloppet. Ofta nekros i tumörvävnaden och därför inflammationsreaktioner, blödning och perforationsrisk
  • Klinik:
   • Anemi, trötthet, anorexi, subfebrilitet, eventuellt förhöjd SR
   • Ockult blod i avföring, palpabel tumör, eventuellt lokal ömhet
 • Vänster kolon:
  • Liten kolondiameter, kraftig muskelvägg, fast tarminnehåll
  • Ofta mindre tumörer ("äppelskrutt")
  • Klinik:
   • Lokalsymtom – gaser, knipsmärtor, ändrade avföringsvanor
   • Blod i/på avföring
   • Ibland obstruktion – akut debut med kolonileus eller perforation med peritonit
 • Rektalcancer:
  • Klinik:
   • Ändrade avföringsvanor, blodig avföring, slem, obstipation
   • Palpabel tumör vid rektal undersökning

Kliniska fynd

 • Resistens i buken, särskilt på sidorna?
 • Tumör i levern?
 • Palpabel tumör vid rektal undersökning eller gynekologisk undersökning?
 • Palpabla lymfkörtelmetastaser i ljumskarna och nacke?
 • Tecken på anemi?

Prediktiva symtom i primärvård

 • En stor svensk studie bland primärvårdspatienter visade att negativt FHb i kombination med ingen anemi indikerar låg risk för kolorektalcancer inom två år.15
 • Nedanstående tabell visar positivt prediktivt värde (PPV) för enskilda och parade symtom för patienter ≥50 år rapporterade i svensk primärvård ett år före diagnostiserad icke-metastaserad kolorektalcancer. Den diagonala raden visar PPV när symtom har rapporterats en andra gång.16-17
Icke-metastaserad kolorektalcancer – PPV (%) för enskilda symtom16
  Förändrade avföringsvanor Blödning Viktnedgång Buksmärta Anemi
Ett symtom 1,1 3,9 1,0 0,9 1,4
Förändrade avföringsvanor 1,0 13,7 - 1,5 2,9
Blödning* - 5,0 - 12,2 2,9
Viktnedgång - - 2,9 - 5,6
Buksmärta - - - 1,0 4,2
Anemi - - - - 1,6

*Blödning inkluderar rektal blödning, melena och gastrointestinal blödning

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om tjock- och ändtarmscancer enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande kan föranleda misstanke, enskilt eller tillsammans:
  • Blod i avföringen
  • Anemi
  • Ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter >40 år
 • Där misstanken har väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar:
  • Anamnes inklusive IBD och ärftlighet
  • Rektalpalpation
  • I första hand rektoskopi och i andra hand proktoskopi
  • Vid anemi: anemiutredning
  • Vid ändring av annars stabila avföringsvanor: FHb
 • Om undersökningarna visar annan blödningskälla ska denna behandlas med uppföljning efter 4 veckor.
 • Positivt FHb som isolerat fynd ska utredas enligt rutin och inte enligt SVF.
 • Individer med riskfaktorer bör särskilt uppmärksammas avseende symtom som ger misstanke om tjock- och ändtarmscancer. Det finns också anledning att vara vaksam för kombinationer av symtom, se nationellt vårdprogram.
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • Synligt blod i avföringen där rektalpalpation och prokto-/rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla (eller där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla)
  • Järnbristanemi utan annan uppenbar orsak
  • Ändrade avföringsvanor >4 veckor hos patienter >40 år i kombination med positivt FHb
  • Fynd vid prokto-/rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer
  • Fynd vid bild- eller vävnadsdiagnostik eller koloskopi som inger misstanke om kolorektalcancer.r
 • Observera att blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med blod i avföringen eller anemi har en bakomliggande kolorektalcancer.
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer, RCC (hämtad 2022-05-19)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Blod i avföringen:
  • Immunokemiskt FOBT (detekterar humant hemoglobin med hjälp av antikroppar) rekommenderas:
   • Immunokemiskt FOBT har hög sensitivitet: 79 % respektive 94 % specificitet18
   • Ett enskilt prov har samma sensitivitet och specificitet som upprepad provtagning18
   • Undersökningen verkar ha lika god precision för proximala som för distala tumörer19
   • Användning av blodförtunnande medicinering minskar positivt prediktivt värde något, men positivt test bör följas upp20
   • Provtagningsinstruktioner:
    • Prov ska ej tas i synligt blod i avföringen
    • Patienter med menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen bör ej testa sig under denna period
    • Inga dietföreskrifter behövs då endast humant hemoglobin påvisas
    • Tre på varandra följande prov, tagna olika dagar, krävs för säker diagnostik
 • Vid anemi görs anemiutredning inom 10 dagar.2
 • Rektoskopi:2
  • Rektalpalpation och rektoskopi görs inom 10 dagar vid misstanke om kolorektalcancer 

Andra undersökningar

Rekommendationer enligt Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer

 • Rektalpalpation och rektoskopi, med nivåangivelse av tumören, bör utföras vid symtom på kolorektal neoplasi
 • Koloskopi är förstahandsmetod för detektion av kolonneoplasi, och möjliggör (till skillnad från DT kolon) histopatologisk verifiering
 • DT thorax-buk bör utföras som metastasutredning vid kolorektalcancer
 • MRT av lilla bäckenet bör utföras vid rektalcancer för bedömning av tumörens lokala utbredning.
 • FDG-PET-DT bör utföras för bedömning av om situationen är potentiellt kurativ eller endast palliativ i situationer när det är oklart efter standardutredning
 • Vid samtliga bilddiagnostiska undersökningar före behandling bör man använda mallen för standardiserad bedömning och utlåtande enligt det nationella kvalitetsregistret
 • Enligt SVF får tiden från välgrundad misstanke till start av behandling uppgå till högst 53 kalenderdagar vid utökad utredning
 • Efter preoperativ behandling av rektalcancer inför planerad fördröjd kirurgi bör rektoskopi och MRT av lilla bäckenet upprepas för att bedöma behandlingsrespons

Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer, RCC 2021

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke om kolorektalcancer cancer ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt:21
  • Informera patienten om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Checklista vid remittering21

Kolorektalcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om tjock- och ändtarmscancer
 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Genomförd utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes)
  • Läkemedel (särskilt immunosuppression, antikoagulantia och metformin)
  • Läkemedelsöverkänslighet med eventuella kommentarer om patientens förutsättningar att genomgå koloskopi, till exempel behov av inneliggande laxering
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer, RCC (hämtad 2022-05-19)

Behandling

Nationella rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tjocktarms- och ändtarmscancervård (2014)

Nedan sammanfattas de främst prioriterade rekommendationerna – prioritet 1–4 (av 10), prioritet 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

Rekommendation

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med kolorektalcancer:
  • Bedömning vid multidisciplinär konferens (prioritet 3)
  • Namngiven kontaktsjuksköterska som också kan ge psykosocialt stöd och råd om symtomlindring (prioritet 4)

Diagnostik

 • Vid nydiagnostiserad lokalt avance­rad kolorektalcancer erbjuds PET-DT inför beslut om kurativt syftande behandling (prioritet 3).
 • Vid lokalt återfall, lever- eller andra metastaser erbjuds PET-DT inför eventuell kurativt syftande behandling (prioritet 3).

Behandling

 • Öppen kirurgi eller, där sådan bedöms som lämplig, laparoskopisk kirurgi (prioritet 2).
 • Efter radikalt opererad koloncancer i stadium II med riskfaktorer eller stadium III med eller utan riskfaktorer, erbjuds behandling med ett eller två läkeme­del med start inom åtta veckor (prioritet 3).
 • Som första linjens palliativa behandling vid lokalrecidiv eller metastasering där kombinationsbehandling inte är lämplig, erbjuds fluoropyrimidin (prioritet 4).
 • Vid metastaser i bukhålan kan patienter, som är i gott allmäntillstånd och bedöms möjliga att operera, erbjudas operation och cytostatika direkt i bukhålan (prioritet 5).

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård (2014) – Stöd för styrning och ledning

Behandlingsmål

 • Kurativ behandling, ökad livskvalitet, symtomlindring – beroende av stadium:
  • Ta bort tumören för att förhindra obstruktion och perforation av tarmen
  • Undvika att göra en permanent stomi genom att återskapa intenstinal kontinuitet när det är tekniskt möjligt
  • Hindra och minimera metastaser
  • Minimera biverkningar av behandlingen

Behandlingen i korthet2

 • Kirurgi, cytostatika och strålbehandling används i behandlingen.
 • Den kirurgiska tekniken har de senaste två decennierna standardiserats och har, i kombination med utveckling inom medicinsk onkologisk behandling, bidragit till förbättrade resultat.
 • Adjuvant cytostatika minskar risken för metastasering efter behandling av primärtumör. 
 • Hälften av patienterna utvecklar metastaser någon gång. Metastasbehandling kan ge förlängd överlevnad och i vissa fall bot.
 • För detaljerad beskrivning av behandling hänvisas till Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer.

Förebyggande åtgärder

Screening

 • Socialstyrelsen rekommenderar att Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för kolorektalcancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–74 år.

Endoskopiska kontroller efter kolorektal polypektomi

Endoskopiska kontroller vid ärftlig kolorektalcancer

Rekommendationer enligt Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer 2021

 • Ärftlighet för cancer bör alltid efterfrågas vid kolorektalcancer-diagnos.
 • Testning för defekt mismatch repair (dMMR) med MSI eller IHC i tumörvävnad bör göras vid diagnos av kolorektalcancer.
 • Individer med påvisat förhöjd risk:
  • Lynch syndrom:
   • Koloskopi-kontroller från 20–25 års ålder med 2 års intervall 
  • Samtliga polyposyndrom:
   • Årlig koloskopi från cirka 12–15 års ålder
   • Profylaktisk kolektomi rekommenderas alla bärare när polypantalet blir svåröverskådligt
 • Individer med ärftligt ökad risk utan påvisad patogen variant rekommenderas koloskopikontroller enligt:
  • 1 förstagradssläkting med kolorektalcancer <50 år:
   • Engångskoloskopi vid 55 års ålder
  • 1 förstagradssläkting med kolorektalcancer ≥50 år:
   • Ingen koloskopi
  • Barn/syskon/förälder till kluster av 2 förstagradssläktingar med kolorektalcancer:
   • Engångskoloskopi vid 55 års ålder
  • Barn/syskon/förälder till kluster av 3 förstagradssläktingar med kolorektalcancer:
   • Koloskopi vart 5:e år med start 5 år innan det yngsta fallet

Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer, RCC 2021

Levnadsvanor

Rekommendationer enligt Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer 2021

 • Undvik:
  • >30 g alkohol/dag
  • Processat kött
  • Övervikt
  • Rökning
 • Uppmuntra till:
  • All form av fysisk aktivitet
  • Fullkorn, fiber och mejeriprodukter
  • C-vitaminrik mat, fisk och vitamin D

För mer detaljer och hänvisning till studier, se kapitel 4.2 Etiologi och kapitel 5 Primärprevention i Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer, RCC 2021

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet beror på i vilket stadium av cancersjukdomen som diagnosen ställs.

Komplikationer

Behandingskomplikationer

 • Stomiproblem.
 • Blåsdysfunktion:
  • Neurogen påverkan på urinblåsan och dess funktion inklusive miktionsreflexer förekommer efter kirurgi
  • Strålbehandling kan ge akut och/eller kronisk inflammation med trängningar, hematuri och ibland fibrotisering
 • Sexuell dysfynktion:
  • Beror liksom för blåsdysfunktion på omfattningen av skada på bäckenets autonoma nerver
  • Hos män består den sexuella dysfunktionen i erektil dysfunktion och/eller dysfunktion av ejakulation i form av utebliven, smärtsam eller retrograd ejakulation
  • Hos kvinnor ser man utebliven orgasm och dyspareuni, möjligen på grund av nedsatt vaginal lubrikation
  • En annan orsak kan vara att vagina och uterus sjunker ned i den kavitet som uppstår efter resektion av rektum och försvårar införandet av penis

Metastaser2

 • Levermetastaser:
  • Varje år upptäcks 2 000 nya fall med levermetastaser och 4 % av alla patienter med kolorektalcancer genomgår leverkirurgi
  • Cirka 15 % av levermetastaserna upptäcks samtidigt som primärtumören av patienterna
  • Femårsöverlevnad ses hos >50 % för hela gruppen som selekteras för ingrepp vid levermetastaserad kolorektalcancer
 • Lungmetastaser:
  • Antal lungmetastaser, metastaslokalisation och samsjuklighet påverkar postoperativ prognos
  • Lungmetastaskirurgi är en del av rutinbehandlingen
 • Paraaortalt lymfkörtelspridning:
  • Extirpation av patologiska paraaortala lymfkörtlar leder i selekterade fall till förbättrad långtidsöverlevnad
  • Spridning till multipla paraaortala lymfkörtlar har mycket dålig prognos utan övertygande överlevnadsvinst av kirurgisk utrymning
 • Peritoneal carcinos:
  • Potentiellt botbart 

Ileus

 • Kan förekomma vid akutinsjuknande, postoperativt och som sena biverkningar av strålbehandling.

Prognos

 • Svensk femårsöverlevnadsdata 2018:2
  • Koloncancer – 64 % hos män och 68 % hos kvinnor
  • Rektalcancer – 66 % hos både män och kvinnor
 • Årligen avlider cirka 1 900 personer på grund av koloncancer och cirka 800 personer på grund av rektalcancer i Sverige.2
 • Tumörer med högersidig lokalisation har sämre prognos jämfört med vänstersidiga. En trolig förklaring är att de vänstersidiga oftare ger tidiga symtom i form av rektalblödning och ändrade tarmvanor.23
 • Prognosen vid metastaserad koloncancer har med modern kombinationsbehandling förbättrats de senaste tio åren. Medianöverlevnadstid upp till 30 månader kan förväntas.24

Uppföljning

 • Enligt Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer:2
  • När uppföljningen avslutas på onkologisk enhet ska ett avslutande samtal med patienten hållas.
  • Patienten bör också få en skriftlig sammanfattning av sin diagnos och behandling inklusive livslånga behov eller risker:
   • I sammanfattningen bör eventuella råd till primärvården framgå och vart patienten ska vända sig med nya behov
  • Överlämning av kvarvarande rehabiliteringsbehov till primärvården bör vara aktiv.
  • Patienten bör uppmanas att berätta om sin sjukhistoria och sin behandling vid kontakter med primärvården eftersom symtom kan bero på återfall.
  • D-vitaminbrist kan uppstå hos patienter som fått strålbehandling mot bäckenet
  • Livslång symtomkontroll efter avslutad uppföljning:
   • Patienterna bör följas avseende nya tarmtumörer enligt rekommendationerna för högriskpolyper, det vill säga med högkvalitetskoloskopi efter 3 år och därefter vart 5:e år22

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientföreningar

Bredbasig kolonadenom (endoskopisk bild)

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons