Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Leverskador, läkemedelsorsakade


Uppdaterad den: 2020-10-20
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Det saknas en internationellt accepterad definition av läkemedelsorsakad leverskada, men tillståndet har beskrivits som en kemisk skada som resulterar i leverskada.1
 • Hepatotoxicitet är en skada på levern som medför nedsatt leverfunktion och som beror på att patienten utsatts för ett läkemedel eller annat icke-infektiöst ämne.2
 • Intrinsik versus idiosynkratisk:
  • Intrinsik leverskada är reproducerbar och förutsägbar med relation mellan dos och skada (till exempel paracetamol); vid normala doser är läkemedlet inte hepatotoxiskt
  • Idiosynkratisk leverskada är inte reproducerbar, med olika tider för när skadan debuterar och utan tydlig relation mellan dos och skada. Det är en ovanlig form
 • Biokemiska kriterier för läkemedelsorsakad leverskada:3
  • ALAT ≥5 x övre referensvärdet (ULN), eller
  • ALP ≥2 x ULN, särskilt vid samtidig GT-stegring (och därmed äkta stegring, inte från skelett), eller
  • ALAT ≥3 x ULN och bilirubin ≥2 x ULN
 • Skademönster:
 • Akut versus kronisk:
  • Tillståndet definieras som akut vid duration kortare än 3 månader och kronisk vid längre duration 

Förekomst

 • Incidens:
  • Incidensen rapporteras vara mellan 1 av 10 000 och 1 av 100 000, men den sanna incidensen är svår att fastställa och det förekommer troligtvis en betydande underrapportering2,4
 • Ålder och kön:
  • Vuxna är mer sårbara för hepatotoxicitet än barn, och kvinnor drabbas oftare än män2
 • Läkemedelsutlöst leversjukdom står för:
  • 2–5 % av alla fall av ikterus
  • 10 % av alla sjukhusinläggningar under diagnosen akut hepatit
  • 20–40% av alla fall av akut leversvikt5. Idiosynkratiska läkemedelsreaktioner står för 15 % av akut leversvikt6 
 • Läkemedel:
  • Endast ett fåtal läkemedel orsakar klinisk manifest leverskada hos mer än 1 % av alla som behandlas
  • Isolerad stregring av leverenzymer är en vanlig biverkning hos ett stort antal läkemedel (subklinisk leversjukdom)
  • Mer än 1000 olika läkemedel och naturläkemedel har hittats kunna ge läkemedelsorsakad leverskada, vanligast är paracetamol och olika antibiotika
 • I USA:

Etiologi och patogenes

 • Leverskada är en känd biverkning av en rad olika läkemedel, och varje läkemedel har sitt eget skademönster.7,9
 • Vanligast är leverenzymstegring utan kliniska symtom på leversjukdom.
 • Förklaringen är leverns stora kapacitet att läka skada genom utveckling av adaptiv tolerans.

Exponering och skada

 • Enstaka fall med akut hepatit och påföljande akut leversvikt har beskrivits efter användning av läkemedel i terapeutiska doser, men sammanhanget är inte alltid väldokumenterat.
 • Det är vanligare med lindrig leverpåverkan när läkemedlet används i terapeutiska doser.
 • Skadorna kan uppstå efter lång eller kort tids användning, beroende på de mekanismer som ligger bakom.
 • Många vanliga läkemedel kan ge leverbiverkningar, men det är sällsynt att läkemedlen utlöser manifest leverskada.
 • Beroende på leverskadans förmodade allvarlighetsgrad får man bedöma om det är nödvändigt att avbryta behandling med läkemedlet.

Spektrum av läkemedelsinducerad leverskada10

 • Subklinisk leverskada.
 • Akut leverskada:
 • Kronisk leverskada:
 • Kronisk kolestas:
 • Vaskulär sjukdom:
 • Granulomatös hepatit
 • Neoplasi:

Skademekanismer

 • Läkemedelsinducerad hepatotoxicitet är en komplex sjukdom, där direkt hepatotoxicitet, det ospecifika och adaptiva immunförsvaret anses spela en roll.1
 • De olika typerna av läkemedelsorsakad leverskada har karakteristiska fynd som kan ge ledtrådar om vilka mekanismer som orsakat skadan.
 • Intrinsik (toxisk) leverskada:
 • Idiosynkratisk leverskada:

Predisponerande faktorer

 • Ålder (tilltagande vid stigande ålder), dock ökad känslighet hos barn för valproat och aspirin.
 • Narkotikamissbruk, alkoholintag.
 • Övervikt och undernäring.
 • Graviditet, intag av andra mediciner samtidigt samt tidigare läkemedelsreaktioner ökar känsligheten för hepatotoxicitet.
 • Befintlig leversjukdom och annan samtidig sjukdom förefaller ha större effekt på förmågan till återhämtning från leverskadan än på sannolikheten att utveckla skada.11
 • Genetisk variabilitet är kanske den starkaste predisponerande faktorn för hepatotoxicitet.12

Exempel på läkemedel och skadeeffekter7

 • Paracetamol:
  • Förhöjd dos ger nekros av hepatocyter
  • 15–25 gram anges vara en dödlig dos 
 • Amiodaron:
  • Kumulativ dos ger steatohepatit
 • Kokain:
  • Förhöjd dos ger ischemisk nekros
 • Cyklofosfamid:
  • Förhöjd dos medför nekros av hepatocyter
  • Skadan blir värre om transferaserna är förhöjda
 • Cyklosporin:
  • Förhöjd dos ger kolestatisk skada
 • Metotrexat:
  • Förhöjd eller kumulativ dos ger nekros av hepatocyter och fibrogenes
 • P-piller:
  • Kumulativ dos är associerat med leveradenom
 • Antibiotika:
  • Flukloxacillin, amoxicillin, isoniazid, sulfametoxazol med trimetoprim, klindamycin, ciprofloxacin
 • NSAID:
  • Diklofenak, ibuprofen
 • Anti-TNF-alfa-läkemedel (infliximab, adalimumab)
 • Statiner:
  • Se Dyslipidemi (Uppföljning)

ICD-10

 • K71 Toxisk leversjukdom

ICD-10 Primärvård

 • K71-P Toxisk leversjukdom UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Patologiska biokemiska leverprover hos en patient som använder ett potentiellt hepatotoxiskt läkemedel:
  • Bedöm om det finns ett hepatocellulärt eller kolestatiskt mönster. Olika preparat har olika skademekanismer2
 • Eventuellt kan ikterus förekomma.
 • Diagnosen är svår att ställa och måste ofta fastställas genom uteslutning. Det är därför rimligt att genomföra biokemisk och serologisk utredning med hänsyn till andra orsaker till leversjukdom, se: Patologiska leverprover
 • Diagnosen kan ställas om symtom och laboratorieprover förbättras när patienten slutat ta läkemedlet.

Differentialdiagnoser

 • Hepatocellulärt mönster:
  • Hepatit A
  • Hepatit B
  • Hepatit C (mer sällsynt)
  • Alkoholorsakad eller autoimmun hepatit
  • Hjärtsvikt eller kardiogen chock
  • Genetiska och metaboliska störningar, till exempel hemokromatos
 • Kolestatiskt mönster:
  • Gallstenssjukdom, kolecystit
  • Pankreascancer

Anamnes

 • Symtom:
  • Sjukdomen kan variera från asymtomatisk och upptäckas i blodprover av en tillfällighet till fulminant hepatit6
  • Symtomen är ospecifika och kan förekomma vid en rad andra leversjukdomar
  • Ospecifika symtom sjukdomskänsla, trötthet, minskad matlust, illamående, obehag i övre högra delen av magen/epigastriet, ikterus, mörk urin och blek avföring kan vara de första tecknen på hepatotoxicitet
  • Hepatocellulärt mönster medför ofta trötthet, magsmärtor och ikterus; kolestatiskt mönster karakteriseras av ikterus, blek avföring och klåda (som kan vara kraftig)
  • Ibland förekommer symtom på allergisk reaktion, såsom feber, utslag och smärtsamma leder
 • Intag av läkemedel:
  • Paracetamol är den vanligaste orsaken till läkemedelsinducerad hepatotoxicitet2
  • Latensperioden från läkemedelsintaget till leverskada är mycket variabel (upp till ett år)
  • Normaliserades leverskadan efter behandlingsavbrott? 
   • Kolestatiska skador kan ta upp till flera månader, medan hepatocellulära skador repareras inom några veckor
Misstanke på läkemedelsorsakad leverskada
 • Använder patienten läkemedel, receptfria läkemedel, homeopatiska läkemedel, alternativmedicin, naturläkemedel, kosttillskott?
 • Finns det ett klart tidssammanhang? Vid hepatotoxiska skada snabb, vid idiosynkratisk reaktion betydligt längre tid. 
 • Är det känt att läkemedlet kan ge leverpåverkan? Ger läkemedlet ofta leverpåverkan?
 • Föreligger riskfaktorer som graviditet?
 • Stämmer patientens leverenzymmönster överens med det som vanligtvis förekommer för det aktuella läkemedlet?
 • Finns det allergiska ytterligare symtom?
 • Finns det hållpunkter för andra orsaker till leverskadan?

Kliniska fynd

 • Ikterus, ömhet över leverregionen/epigastriet, utslag, feber och ömma leder kan förekomma.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Utredning för patologiska leverprover görs vid misstanke om läkemedelsorsakade leverskador, eftersom diagnosen ställs genom uteslutning:
  • Se patologiska leverprover
  • Kan begränsas om det finns ett mycket tydligt samband mellan intag av en substans och leverskada (till exempel överdosering av paracetamol)
 • Ultraljud eller DT av lever, gallvägar och pankreas ska inte tala för annan sjukdom. 

Andra undersökningar

 • Eventuellt leverbiopsi. 
 • Eventuellt MR.

När remittera?

 • Vid allmänsymtom och/eller ikterus eller andra tecken på leversvikt (lågt NT och albumin) bör kontakt med specialist i leversjukdomar tas, eventuellt direkt remiss till akutsjukhus vid fulminant hepatit/leversvikt.

Behandling

Behandlingsmål

 • Hindra ytterligare leverskada.

Behandlingen i korthet

 • Vanligtvis går läkemedelsutlösta leverskador tillbaka när patienten slutar ta det aktuella läkemedlet (inom 6–8 veckor).6
 • Om sjukdomsbilden tyder på akut hepatit bör man sätta ut alla läkemedel utom de som är absolut livsnödvändiga, som till exempel insulin.

Behandlingsavbrott

 • Vid behandling med metotrexat, valproat, nitrofurantion eller metyldopa bör läkemedlet sättas ut om leverenzymerna har varit förhöjda i mer än 3–6 månader, oavsett hur stor ökningen har varit, eftersom dessa kan ge leverskador även vid måttligt förhöjda leverenzymer.
 • Vid uppfyllda kriterier för läkemedelsorsakad leverskada bör läkemedlet sättas ut.
 • Vid lägre värden för ALP och ALAT utan symtom kan behandlingen som regel fortsätta, men med regelbundna kontroller av leverenzymerna.

Läkemedelsbehandling

 • Kortikosteroid:
  • Om det finns behov av läkemedelsintervention kan kortikosteroid vara aktuellt, men det finns ingen dokumentation på dess effekt7
  • Används ofta vid misstänkt immunologisk process 
 • Ursodiol vid kolestatisk skada?
  • Inte heller i detta fall är effekten dokumenterad
 • Vid paracetamolförgiftning:
 • Vid valproatförgiftning:
  • Ge karnitin intravenöst14
 • Vid klåda kan antihistaminer användas.

Annan behandling

 • Levertransplantation kan bli aktuellt i vissa fall.

Förebyggande åtgärder

 • För att följa progressionen rekommenderas frekventa kontroller av leverenzymer hos patienter som har frisk lever, men som ska börja med ett potentiellt hepatotoxiskt läkemedel.
 • Testning bör utföras vid kliniska symtom som magsmärtor, trötthet, nedsatt allmäntillstånd, illamående/kräkningar eller ikterus.
 • Testning bör dessutom utföras på särskilda riskgrupper.

Observation

 • Biokemisk övervakning:
  • Tillståndet ska följas med prover
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Patienten kan vanligtvis bli helt frisk, men det kan ta flera veckor eller månader.2Framför allt vid ett kolestatiskt mönster kan ett längre förlopp ses (flera år).6
 • Förbättringen sker inte nödvändigtvis direkt efter att läkemedelsbehandlingen har avbrutits. Ibland förvärras tillståndet och övergår efter en tid i en långvarig återställningsfas.
 • Läkemedelsorsakad leverskada kan orsaka kronisk leverskada (med ökad risk för kolestatiskt mönster).15

Prognos

 • Tillståndet är oftast reversibelt om man slutar med det läkemedel som utlöst skadan. 
 • Läkemedelsinducerad hepatocellulär skada tillsammans med ikterus har större mortalitet eller behov av levertransplantation än kolestatisk eller blandad skada.16-17
 • Kombinationen ikterus, nedsatt leverfunktion (akut leversvikt) och encefalopati indikerar särskilt allvarlig leverskada och syndromet har dålig prognos utan levertransplantation.13,18
 • Dåliga prognostiska faktorer är alkoholism, diabetes mellitus, annan leversjukdom och övervikt. 6

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons