Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Levertransplantation


Uppdaterad den: 2019-04-16
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Bakgrund

 • Levertransplantation är ett mycket omfattande ingrepp som fortfarande utvecklas, men resultaten förbättras hela tiden.1
 • Stor omsorgsfullhet vid patienturval, primärbehandling och uppföljning är avgörande för den enskilda patientens prognos.
 • Brist på leverdonatorer kräver strikt prioritering av vem som lämpar sig för levertransplantation.
 • I Sverige utförs levertransplantationer sedan 2010 bara vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.2

Förekomst

 • Frekvensen av leversjukdomar har ökat betydligt under de senaste decennierna. Därmed har även dödligheten i levercirros ökat.
 • I Sverige utfördes 166 levertransplantationer under 2017.1
 • Väntetiden i Sverige under 2017 för en förstagångstransplantation var 56,6 dagar i Stockholm och 91,5 dagar i Göteborg.1
 • Den genomsnittliga åldern för transplantation hos vuxna var 51,6 år, för barn 4,9 år.1

Patienturval

 • Levertransplantation bör övervägas om patientens uppskattade korttidsöverlevnad eller faktiska livskvalitet är nedsatt till följd av leversjukdom.
 • Det är viktigt att patienten remitteras till bedömning i god tid så att inte väntetiden på en lämplig donator eller en oväntad sjukdomsprogression blir avgörande för prognosen.
 • Samtidigt som indikationen för transplantation bedöms ser kompetenscentret till att patienten får optimal behandling – särskilt riktad mot komplikationer till cirros.
 • Många av de patienter som remitteras har cirros i slutstadiet med komplicerande faktorer som portal hypertoni med encefalopati, ascites, hepatorenalt syndrom och/eller blödning från esofagusvaricer – förhållanden som påverkar operationen och utfallet.
 • Även om det inte längre finns någon absolut övre åldersgräns för levertransplantation måste äldre patienter ha ett mycket bra allmäntillstånd för att godkännas för levertransplantation.

Indikationer

 • Akut eller kronisk leversvikt:
  • Primär skleroserande kolangit och hepatocellulärt karcinom var den främsta indikationen för levertransplantation under 2017, följd av alkoholrelaterad levercirros och metabola sjukdomar 
  • Den vanligaste orsaken för levertransplantationen hos barn är biliär atresi

Indikationsområden

 • Kronisk icke-kolestatisk leversjukdom:
  • Kronisk hepatit B/C
  • Alkoholeversjukdom
  • Autoimmun hepatit
 • Kolestatisk leversjukdom:
  • Primär skleroserande kolangit (PSC)
  • Primär biliär cirros (PBC)
  • Biliär atresi
  • Alagilles syndrom
  • Icke-syndromrelaterad brist av intrahepatiska gallvägar
  • Cystisk fibros
  • Progressiv familjär intrahepatisk cholestas
 • Metabola rubbningar:
  • Alfa-1-antitrypsinbrist
  • Tyrosinemi
  • Wilsons sjukdom
  • Non-alkoholisk steatohepatit (NASH)
  • Hereditär hemokromatos
  • Glykogenupplagringssjukdom typ IV
  • Neonatal hemokromatos
  • Familjär amyloidos med polyneuropati
  • Primär hyperoxaluri
  • Ureacykeldefekter
  • Defekter i grenade aminosyror
 • Primära levermaligniteter:
  • Hepatocellulär cancer
  • Hepatoblastom
  • Fibrolamellär hepatocellulär cancer
  • Hemangioendoteliom
 • Fulminant leversvikt.
 • Akut leversvikt:
  • Till exempel paracetamolinducerad leverskada och vid Wilsons sjukdom
 • Övriga:
  • Budd-Chiaris syndrom
  • Levermetastaser av neuroendokrina tumörer
  • Polycystisk leversjukdom

Specifika indikationer och kontraindikationer

Annons
Annons

Utredning och eventuell förbehandling

Utredning

Transplantationen

 • Hos vuxna:
  • Den sjuka levern explanteras tillsammans med den retrohepatiska vena cava efter anläggning av venovenös bypass mellan vena femoralis och vena jugularis
  • Den donerade levern placeras på samma plats (ortotop) och kärlen anastomoseras i ordningsföljden vena cava över levern, vena cava under levern, vena portae och arteria hepatica och till sist ductus choledochus
  • Transplantatet bör perfunderas i patienten inom tolv timmar efter att det har tagits från donatorn
 • Hos små barn:
  • Det går inte att använda bypass, därför måste den sjuka levern dissekeras fri från vena cava, som är intakt
  • Transplantatet, som ofta är en del av en donerad lever från en vuxen och ofta i två segment av vänstra leverloben, placeras ovanför vena cava i patienten, varefter transplantatets vena hepatica sinistra anastomoseras
  • Vena portae och arteria hepatica binds samman som hos vuxna, medan transplantatets gallvägar oftast anastomoseras till en tarmslynga

Leverdonation

 • De flesta leverdonatorer är avlidna personer.
 • På grund av brist på tillgängliga levrar har man allt mer gått över till att använda familj och makar som levande donatorer även till vuxna, cirka 10 % av transplantationerna i Sverige.
 • Operationen, som innebär att man avlägsnar omkring två tredjedelar av donatorns lever, är inte problemfri eftersom det föreligger en mortalitet på 0,5 % och en postoperativ morbiditet på cirka 20 %, förutom att efterverkningarna på lång sikt för tillfället är okända.

Efterbehandling och kontroll

Immunsuppression

 • Immunsuppressiv behandling är en mycket viktig del för att patienter ska kunna behålla sitt graft.
 • Behandlingen är mest intensiv de första 3 månaderna, varefter den kan minskas successivt. Nivåer av läkemedlen ska kontrolleras regelbundet. 
 • En viktig nackdel är en ökad risk för infektioner och tumörer:
  • Därav kan doseringen behöva minskas vid till exempel hepatit C-infektion
 • Behandlingen består i regel av kalcineurinhämmare (till exempel ciklosporin eller takrolimus) tillsammans med en antimetabolit (till exempel azatioprin eller mykofenolatmofetil). Vissa patienter får en mTOR-hämmare.
 • Högdos steroider kan ges vid rejektion. 
 • Interaktioner med andra läkemedel bör beaktas. 

Graftdysfunktion

 • Den nyinsatta levern (graftet) kan få problem av olika skäl.
 • Rejektion:
  • Akut avstötning ses oftast från den första veckan upp till tre månader efter operationen
  • Vid kronisk avstötning uppstår fibros och bortfall av gallgångar i portafälten
  • Behandlingen består av ökad immunsuppressiv behandling och i värsta fall retransplantation
 • Recidiv av grundsjukdom.
 • Gallgångskomplikationer:
  • Förekommer hos upp till 30 % av alla levertransplanterade
 • Vaskulära komplikationer.
 • CMV-infektion.

Bedömning av vanliga följdtillstånd2

 • Ökad risk för njursvikt:
  • Regelbunden kontroll av eGFR och urinsticka
 • Ökad kardiovaskulär risk:
  • Ökad risk för diabetes, dyslipidemi och obesitas
  • Regelbunden kontroll av B-glukos, fasteglukos, HbA1c, blodtryck, lipider
  • Behandling med dietåtgärder, viktreduktion, rökstopp, motion och eventuell ändring av vissa läkemedel vid förhöjd risk
 • Ökad risk för gikt:
  • Till följd av höga uratnivåer
  • Regelbunden kontroll av urat
  • Behandling med i första hand NSAID och/eller kortison, eventuellt allopurinol (som kan interagera med azatioprin)
 • Ökad risk för osteoporos.
 • Ökad risk för infektioner:
  • Till exempel CMV, hepatit B/C, EBV
  • Profylaktisk och terapeutisk behandling kan bli aktuell
  • Levande vacciner är kontraindicerade efter levertransplantation
  • Feber hos levertransplanterad patient inom 3 månader efter transplantationen ska alltid tolkas som allvarlig infektion och patienter bör uppsöka närmaste akutsjukhus för odling/behandling
 • Ökad risk för maligniteter:
  • Till exempel i huden, lymfoproliferativ sjukdom, solida tumörer
  • Förebyggande åtgärder består av rökstopp, undvika överdrivet solande, optimerad immunosuppression och regelbunden kontroll av hudkostymen
 • Ökad risk för levertransplantationsrelaterade komplikationer vid graviditet:
  • Graviditet rekommenderas inte första året efter transplantation
  • Profykatiska åtgärder såsom antikonception och anpassad immunosuppressiv behandling

Kontrollprogram

 • Kontroller sker med täta intervaller i början som långsamt glesas ut på hemsjukhus eller transplantationskliniken, efter individuell bedömning.

Förlopp och prognos

 • En lyckad transplantation ger bra överlevnad och i de allra flesta fall förbättrad livskvalitet.
 • Efter relevant rehabilitering återfår patienterna snabbt sin muskelkraft och funktionella kapacitet3 och efter tre till sex månader kan de flesta återuppta sitt tidigare arbete, sociala liv och kontakter. Några har dock något nedsatt aktivitet jämfört med bakgrundsbefolkningen.4
 • Årligen sker cirka 15–20 retransplantationer. 

Överlevnad1

 • Dödsorsak:
  • Komplikationer till immunsuppressiv behandling
  • Förlust av levergraftet:
   • Tidigt: vaskulära komplikationer, primär graftdysfunktion, rejektion
   • Sent: återkomst av grundsjukdomen, kronisk rejektion, artärstenos/-trombos
 • Överlevnad efter 1 år: 83–97 %.
 • Överlevnad efter 5 år: 78–89 %.
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Levertransplantation

Animation

 • Levertransplantation

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons