Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Matförgiftning


Uppdaterad den: 2022-08-04
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Livsmedelsburen sjukdom med illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré och eventuell feber som beror på matvaror som är förorenade med bakterier och/eller toxiner, eller med parasiter, virus eller kemikalier.
 • Kontaminering beror i regel på otillfredsställande hantering, produktion eller lagring av mat eller dryck.12
 • Sjukdomens inkubationstid och varaktighet avgörs av agens.
 • Tecken på mat- eller vattenburen sjukdom är:
  1. Motsvarande sjukdom hos minst två personer
  2. Belägg för att mat är smittkälla

Förekomst

 • Sverige:3
  • Enligt Livsmedelsverket rapporteras cirka 2000–3000 fall per år in till Livsmedelsverket
  • Denna rapportering görs av kommuner och Folkhälsomyndigheten. 
  • Troligtvis många fler då de flesta med matförgiftning inte söker vård och inte rapporteras in
 • USA:
  • En amerikansk studie visade att det minst fanns 37 miljoner fall årligen i landet2

Etiologi och patogenes

 • Patogenesen vid matförgiftning klassificeras brett som antingen inflammatorisk eller icke-inflammatorisk.
 • Inkubationstid:4
  • Timmar – beroende på toxiner i maten (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens) och icke-infektiösa toxiner
  • Timmar till dagar – bakterier
  • Dagar – de flesta virus
  • Veckor – hepatit A, parasiter, kronisk exponering för tungmetaller
 • I några fall av matförgiftning (S. aureus, B. cereus) orsakas kräkningar av ett toxin som verkar på centrala nervsystemet:
  • Botulism orsakas av att botulinumtoxinet hämmar frigörelse av acetylkolin i synapserna
 • Den vanligaste orsaken till tillväxt av bakterier och därmed toxinproduktion är att vanlig kökshygien inte följs:
  • Uppvärmning av varm mat vid en för låg temperatur (< 60° C)
  • Otillräcklig eller för långsam nedkylning
  • Förvaring i rumstemperatur
  • Otillräcklig uppvärmning av matrester
 • Om toxiner har bildats (gäller S. aureus och ett av toxinerna hos B. cereus) hjälper det inte längre att värma upp maten då toxinerna är värmestabila.

Icke-inflammatorisk diarré

 • Beror på effekter av enterotoxiner på sekretionsmekanismerna i tunntarmens slemhinna, utan invasion av bakterier.
 • Resultatet blir vattnig avföring utan blod, var eller kraftiga buksmärtor.
 • Enterotoxinerna kan antingen finnas i maten före intag eller bildas i tarmen efter intag.
 • Exempel är Vibrio cholerae, enterotoxinbildande Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus och Staphylococcus aureus. Även protozoer som Giardia lamblia och Cryptosporidium, samt noroviru, rotavirus, adenovirus kan orsaka en icke-inflammatorisk diarré.
 • Vanligast är toxiner från S. aureus därefter B. cereus.
Staphylococcus aureus-toxin
 • Hos människor finns stafylokocker främst på huden och i näsan. 20–30 % av alla friska vuxna är bärare. Vissa stafylokocker kan bilda enterotoxiner.
 • Smittorisken är extra stor när kökspersonal har stafylockockinfektion i huden.
 • Bakterien finns oftast i gravad lax, skaldjur, smörgåsar och kalla rätter som blivit förorenade av friska bärare.
Bacillus cereus-toxin
 • Bakterien finns överallt i jorden och i miljön. B. cereus bildar två olika typer av toxiner, ett kräktoxin som är värmestabilt och ett diarrétoxin, som är värmelabilt.5
 • När grönsaker skördas följer bakterien med och sporer från bakterien finns därför oftast i vegetabiliska produkter som ris och mjölkprodukter, men kan finnas i nästan alla typer av livsmedel.
 • Diarrésjukdom beror vanligen på att patienten smittats av kött och grönsaksrätter eller mjölkprodukter och desserter, medan kräkningar oftare orsakas av ris och risrätter.

Inflammatorisk diarré

 • Beror på effekten av cytotoxin på slemhinnan och/eller bakterieinvasion.
 • Oftast är kolon eller den distala delen av tunntarmen involverade.
 • Diarrén är ofta blodig och slemmig. Patienten har ofta feber och är medtagen.
 • Några gånger tränger mikroorganismerna igenom slemhinnan och in i det lokala lymfsystemet, vilket följs av systemisk spridning, detta är vanligast vid infektion med salmonellabakterier.
 • Exempel på mikroorganismer är Campylobacter jejuni, Vibrio parahaemolyticus, enterohemoragisk och enteroinvasiv E. coli, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, Entamoeba histolytica samt Salmonella- och Shigella-arter.

ICD-10

 • A0.5 Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras annorstädes
  • A05.0 Matförgiftning orsakad av stafylokocker
  • A05.1 Botulism
  • A05.2 Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
  • A05.3 Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus
  • A05.4 Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
  • A05.8 Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier
  • A05.9 Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A09-P Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes med akut insättande kräkningar eller diarré kort tid efter intag av kontaminerade matvaror.
 • Diagnosen bekräftas genom kvantitativ påvisning av bakterier i misstänkta livsmedel eller genom agenspåvisning i avföringsprover.

Differentialdiagnoser

 • Infektiösa diarrésjukdomar
 • Matallergi
 • Mikroskopisk kolit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom och Ulcerös kolit)

Anamnes

 • Inkubationstiden varierar beroende på sjukdomsframkallande agens:
  • Toxiner: en till tolv timmar och sjukdomen är vanligtvis över inom 24 timmar
  • Bakterier: timmar till dagar
  • Virus: dagar
  • Parasiter: dagar till ett par veckor
 • Riskfaktorer:
  • Dålig hygien vid matlagning och förvaring av mat1
  • Intag av för dåligt kokt/stekt mat, rå fisk eller råa skaldjur, hemkonserverad mat, opastöriserad mjuk ost, delikatessvaror, opastöriserad mjölk eller juice, råa ägg
  • Äldre, barn och gravida är mer utsatta för matburna sjukdomar
 • Typiska symtom:
  • Diarré, illamående, kräkningar, magsmärtor, feber, huvudvärk, eventuellt blod eller slem i avföringen
 • Feber:
  • Tyder på invasiv sjukdom, detsamma gäller slemmig och blodig avföring
 • Kräkningar som huvudsymtom:
  • Ger misstanke om att orsaken är Staphylococcus aureus, Bacillus cereus eller norovirus
 • Reaktiv artrit kan förekomma efter infektioner med framför allt Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia.

Toxinutlöst matförgiftning

 • Vanligtvis akut illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré hos en grupp människor som har ätit samma mat.
 • Kött, grönsaksrätter och desserter tenderar att ge diarré.
 • Ris och risrätter tenderar att ge kräkningar.

Exempel på källor till matförgiftning

 • För dåligt kokt eller stekt mat:
  • I regel Salmonella, Campylobacter, enterohemorragisk E. coli, Clostridium perfringens
 • Hemkonserverad mat:
  • Överväg Clostridium botulinum
 • Opastöriserad mjölk eller mjukostar:
  • Ofta Listeria (ost), Salmonella, Campylobacter, enterohemorragisk E. coli, Yersinia
 • Delikatesskött/gravad eller kallrökt lax:
  • Listeria
 • Råa ägg:
  • Salmonella
 • Grönsaker som förorenats i samband med gödsling eller bevattning är en vanlig orsak till livsmedelsburen smitta med bakterier, virus eller protozoer.

Kliniska fynd

 • Vanligtvis få kliniska fynd.
 • Kontrollera allmäntillstånd och eventuellt om det finns tecken på dehydrering.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vanligtvis behövs inga undersökningar.
 • Vid misstanke om utbrott från gemensam källa bör detta utredas i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning:
  • Prover från aktuella matvaror
  • Avföringsprover från sjuka personer
  • Hos patienter med feber kan även blododling vara indicerat
 • Eventuellt avföringsprov för att isolera infektionsagens.

Andra undersökningar

 • Är nästan aldrig nödvändiga.
Annons
Annons

Behandling

Behandlingsmål

 • Information

Allmänt om behandlingen

 • De flesta fallen är självbegränsande och kräver ingen behandling, utöver att patienten rekommenderas att dricka rikligt.6
 • Antibiotikabehandling rekommenderas vid infektion med Shigella och Giardia lamblia.
 • I några fall med allvarlig sjukdom krävs sjukhusinläggning med vätskebehandling och eventuell antibiotikabehandling.

Anmälningsplikt

 • Smittskyddsläkaren i regionen bör informeras samma dag vid misstanke om sjukdom som kan ha överförts via livsmedel.
 • Vid misstanke om att det finns ett samband mellan flera fall av livsmedelsburen sjukdom (utbrott från gemensam källa) informerar och samråder smittskyddsläkaren med kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning samt Folkhälsomyndigheten och vid behov länsveterinären.
 • Anmälningsplikt till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten gäller följande infektioner: salmonella, shigella, campylobacter, Yersinia, EHEC, V. cholerae, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, cryptosporidium.
 • Anmälan kan göras webbaserat via SmiNet.

Förebyggande åtgärder

 • God hygien, goda rutiner för matlagning och förvaring av mat, goda vanor hos konsumenterna.
 • Kontrollera bäst före-datum på matprodukter.
 • Kökspersonal bör informeras om risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Varm mat bör förvaras rykande varm fram till servering (> 60° C).
 • Om maten ska kylas ned bör detta ske snabbt och i små volymer.
 • Matrester måste värmas tillräckligt.

God mathygien

 • Rengör skärbrädor och kärl före och efter hantering av färsk mat.
 • Håll råa animaliska varor väl avskilda från färska varor i kylskåpet.
 • Använd köks-/stektermometer för att avgöra när maten är klar.
 • Lägg matrester i kylskåpet omedelbart efter måltid.
 • Sätt inte in stora mängder varm mat i kylskåpet utan att dela upp den i mindre portioner.
 • Se till att kylskåpet är tillräckligt kallt (inte över 6° C).

Speciella yrkesgrupper

 • Personer med hudsjukdomar där toxinproducerande bakterier har påvisats och som har direktkontakt med matvaror i livsmedelsindustrin, restaurangbranschen, kök, handel eller liknande får inte ägna sig åt sådant arbete förrän de är smittfria.
 • Sår eller bärartillstånd behandlas med sårvård och eventuellt användning av lokalt antibakteriellt medel.

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Inkubationstiden är en till sex timmar för kräkningar och sex timmar till ett dygn för diarré.
 • Kräkningar går oftast över inom tolv timmar, men diarré kan vara några dygn.

Komplikationer

 • Hemolytiskt uremiskt syndrom förekommer i 5–10 % vid infektion med enterohemorragisk E. coli.
 • Reaktiv artrit förekommer i 2–10 % framför allt vid infektion med Yersinia enterocoilitica, Salmonella, Shigella och Campylobacter.
 • Guillain-Barré syndrom är en ovanlig komplikation efter infektion med Campylobacter.

Prognos

 • De flesta fall av matförgiftning är självbegränsande.6

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons