Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Mikroskopisk kolit

Mikroskopisk kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som leder till kroniska, icke blodiga diarréer och indelas i två subgrupper: kollagen kolit och lymfocytär kolit.


Uppdaterad den: 2019-07-22
Författare: Andreas Münch, Överläkare gastroenterologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Magtarmkliniken
Uppdaterare: Mikael Lördal, Överläkare inom Gastroenterologi, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Mikroskopisk kolit
Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Mikroskopisk kolit utgörs av de två tillstånden kollagen kolit och lymfocytär kolit.
 • Tillstånden karakteriseras av ihållande vattnig, oblodig diarré med normala eller nästan normala slemhinnor observerade vid koloskopi och utan röntgenologiska förändringar, men ganska typiska histopatologiska förändringar.

Epidemiologi

 • I Sverige är incidensen cirka 12/100 000 årligen.
 • Medianålder för insjuknande är 64 år (kollagen kolit) respektive 59 år (lymfocytär kolit), men 25 % av patienterna är yngre än 45 år.
 • Tillståndet finns oftast hos kvinnor (7,5:1 kollagen och 2,1:1 lymfocytär).

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till mikroskopisk kolit är okänd. Den vanligaste hypotesen är dock att tillståndet beror på en immunologisk reaktion på en mukosaskada hos predisponerade individer.

ICD-10

 • K52 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen.

Anamnes

 • Ihållande oblodig och vattnig diarré upp till 1–2 liter per dag.
 • Ofta diarré också på nattetid.
 • Förloppet är ofta intermittent, men ibland är det kontinuerligt eller undantagsvis enstaka episoder.
 • Patienter rapporterar runt 4–9 tömningar per dag.
 • Kan initialt uppfattas som akut gastroenterit, men till skillnad från en infektion kvarstår diarrén.
 • Buksmärtor förekommer hos ungefär hälften och gör att tillståndet kan förväxlas med IBS.

Kliniska fynd

 • Ofta gott allmäntillstånd.
 • Inga specifika diagnostiska fynd.

Utredning av mikroskopisk kolit

 • Koloskopi:
  • Oftast makroskopiskt normalt
  • Flera biopsier bör tas till mikroskopi eftersom utbredningen av inflammationen oftast är fläckvis
  • Vänstra kolonhalvan kan vara mindre intensivt angripen än höger och biopsier från bara vänster kolon missar cirka 10 % av fallen
 • Histopatologiska karakteristika:
  • Dessa är inte patognoma och kan förekomma vid olika inflammatoriska tillstånd i kolon.
  • I kombination med anamnesen och negativ eller nästan negativ koloskopi är det dock sällan någon tvekan om diagnosen
  • Kollagen kolit:
   • Kollagen avlagras som ett förtjockat subepitelialt band, och det finns en del intraepiteliala lymfocyter
   • I avgränsande områden har ytepitelet lossnat från basalmembranen
  • Lymfocytär kolit:
   • Stora mängder lymfocyter migrerar in i epitelet, men det finns ingen kollagenavlagring

Differentialdiagnoser

 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Koloninfektioner
 • Divertikelsjukdom
 • Bakterieöverväxt i tunntarmen
 • Amyloidos
 • Celiaki
 • Hypertyreos
 • Carcinoid
 • IBS

Behandling av mikroskopisk kolit

 • Tillståndet går ofta över av sig själv, varför beslut om aktiv behandling beror på graden av symtom

Egenbehandling

 • Att upphöra med koffeinhaltig dryck och NSAID-preparat har föreslagits.

Läkemedelsbehandling

 • Antidiarroikum:
  • Loperamid provas ofta i lindriga fall, men har aldrig studerats i en RCT
  • Klinisk erfarenhet tyder på att det ibland har effekt
 • Budesonid:
  • Är förstahandsval vid behov för behandling
  • Är en glukokortikoid med lokal verkan i tarmen och som bryts ner i levern och ger mindre systemiska biverkningar än andra glukokortikoider
  • 1 dospåse (9 mg) dagligen i upp till 8 veckor, avtrappande doser mot slutet
  • Efter utsatt behandling är det stor risk får recidiv inom 3 månader
  • Underhållsbehandling bör ibland övervägas
 • Kolestyramin?
  • Bildar gallsalter i avföringen och kan eventuellt provas

Prognos

 • Förloppet varierar med omväxlande förbättring och försämring hos 30–60 %.
 • Tillståndet går ofta spontant tillbaka inom några veckor, även om patienten kan ha svåra besvär.
 • Det finns ingen ökad risk för cancer eller dödlighet jämfört med den allmänna befolkningen.

Källor

 • Wickbom A, Bohr J, Eriksson S, et al. Stable incidence of collagenous colitis and lymphocytic colitis in Orebro, Sweden, 1999-2008: a continuous epidemiologic study. Inflamm Bowel Dis 2013;19:2387-93.
 • Münch A, Aust D, Bohr J, et al. Microscopic colitis: Current status, present and future challenges: Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohn's Colitis 2012;6:932-45.
 • Kafil TS, Nguyen TM, Patton PH, et al. Interventions for treating collagenous colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD003575. DOI: 10.1002/14651858.CD003575.pub6

Annons
Annons
Annons

Annons