Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Pankreascancer


Uppdaterad den: 2021-09-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Malign tumör i pankreas.
 • Det finns en rad olika histologiska typer och adenokarcinom är absolut vanligast och utgör mer än 90 %.1
 • Pankreascancer är fortfarande ett stort olöst hälsoproblem där konventionella behandlingsmetoder har liten effekt på sjukdomsförloppet:1
  • Nästan alla utvecklar metastaser och dör
  • När diagnosen ställs har över hälften metastaser och endast 8 % har lokaliserade förändringar

Stadieindelning

 • Stadium I:
  • Sjukdomen är lokaliserad till pankreas utan fjärrmetastaser eller lokal spridning i lymfkörtlar
 • Stadium II-III:
  • Tillstånd med tumörtillväxt utanför bukspottkörteln, och ökad grad av spridning till lokala lymfkörtlar
 • Stadium IV:
  • Pankreascancer med påvisade fjärrmetastaser

Förekomst

 • Incidens:2
  • År 2012 registrerades i Sverige 1 405 nya tumörer utgående från exokrina pankreas och det periampullära området -extrahepatiska gallvägar, papilla Vateri och duodenum
  • Genomsnittet har varit 1 152 nya fall per år under de senaste 20 åren.
 • Ålder:
  • Sjukdomen är sällsynt före 50-årsåldern.
  • Sjukdomen är vanligast förekommande i 70-årsåldern1
 • Pankreascancer utgör 2 % av alla cancerfall och 5 % av alla dödsfall på grund av cancer, samt är den fjärde vanligaste cancerdödsorsaken.1
 • Kring 15 % har resektabel cancer när de söker läkare.1

Etiologi och patogenes

 • De flesta neoplasmer i pankreas är adenokarcinom som utgår från pankreasgången.
 • Dessa tumörer drabbar lokala strukturer och metastaserar till lokala lymfkörtlar i ett tidigt stadium:
  • 75 % sitter i pankreashuvudet och resten i pankreaskroppen och pankreassvansen
 • Karcinom i pankreashuvudet:
  • Tränger ofta in i gallgången vilket kan leda till obstruktiv ikterus
 • Karcinom i pankreaskropp eller -svans:
  • Ger sällan obstruktiva symtom eller tecken
 • Framsteg inom molekylärbiologisk forskning har ökat vår kunskap om sjukdomens patogenes.

Predisponerande faktorer

 • Rökning:
  • Ökar risken för pankreascancer3-4
  • Risken som kan tillskrivas rökning är cirka 25 %
 • Snus?
  • Vid en tidigare samlad genomgång av sex studier från USA och de nordiska länderna fann man att användning av rökfri tobak ökade risken för cancer i bukspottkörteln med omkring 60 %
  • I de två nordiska studierna var cancer i bukspottkörteln den enda cancertypen som associerades med snusanvändning (skandinavisk typ)
 • Hög ålder.
 • Familjeanamnes: (cirka 5 %)
  • Första gradens släktingar till patienter har en något ökad risk att drabbas av pankreascancer
  • En rad genetiska syndrom är associerade med pankreascancer5-7
 • Övervikt och låg fysisk aktivitet:
  • Ökar risken för att utveckla pankreascancer8
  • Kan det bero på hyperinsulinism?
 • Fiberfattig kost.9
 • Diabetes:
  • Är associerad med ökad risk för cancer i bukspottskörteln10
  • En metaanalys av prospektiva observationsstudier visar ett linjärt samband med 15% ökad risk för cancer i bukspottskörteln för varje 0,5 mmol/l ökning av fasteblodglukos11
   • Detta förhållande har också upptäckts i det övre intervallet av normal glukos (prediabetes)
 • Kronisk pankreatit.
 • Alkoholmissbruk:12
  • Dagligt intag av mer än tre enheter alkohol är associerat med ökad risk för pankreascancer
  • En mekanism kan vara att alkoholbruk är associerat med kronisk pankreatit som är en etablerad riskfaktor för cancerutveckling

ICD-10

 • C25 Malign tumör i pankreas
  • C25.0 Malign tumör i caput pankreatis
  • C25.1 Malign tumör i corpus pankreatis
  • C25.2 Malign tumör i cauda pankreatis
  • C25.3 Malign tumör i ductus pankreatis
  • C25.4 Malign tumör i pankreas endokrina del
  • C25.7 Malign tumör i pankreas med andra lokalisationer
  • C25.8 Malign tumör i pankreas med övergripande växt
  • C25.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas

ICD-10 Primärvård

 • C25- Malign tumör i pankreas

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs i regel med DT eller MR (om DT inte finns att tillgå).

Differentialdiagnoser

 • Kolorektal cancer
 • Ventrikelcancer
 • Malignt lymfom
 • Gallstenssjukdom

Anamnes

 • Sjukdomen är långt framskriden hos de flesta patienter när diagnosen ställs:
  • Symtomen är till en början vaga och ospecifika och i regel uppträder de flera månader innan patienten söker läkare
   • Smärta
   • Gulsot
   • Viktnedgång
   • Illamående
 • Symtomen beror på var tumören sitter:
  • Vid periampullära tumörer kan ikterus uppträda tidigt i förloppet
 • Smärtorna:
  • Strålar ofta ut till ryggen
  • Förorsakas av inväxt i plexus coeliakus och är ihållande och skärande13
  • Smärtorna utstrålar ofta från de övre delarna av buken till ryggen och förbättras något när man böjer sig fram
  • Smärtan kan förvärras efter måltid och när man ligger plant
 • Ikterus:
  • Beror på obstruktion och kan följas av kraftig klåda
 • Några enstaka patienter har diarré på grund av pankreasgångobstruktion och resulterande enzymbrist.
 • Även vid akut insättande pankreatit utan kända predisponerande faktorer
  samt vid diabetesdebut utan känd hereditet, bör pankreascancer misstänkas
  då detta kan utgöra debutsymtom

Kliniska fynd 

 • De kliniska fynden vid debut är få då tumören oftast inte är palpabel.
 • De tre vanligaste kardinal­symtomen vid debut är viktnedgång, smärta och ikterus.14
 • Ofrivillig viktnedgång är det vanligaste debut­symtomet, men det är samtidigt mycket ospecifikt.
 • Smärta är vanligast vid tumör i corpus och cauda, och beskrivs som molande i epigastriet, och radierar ofta ut mot ryggen.
 • Ikterus - vid tumör i caput är ikterus, ofta tillsammans med klåda, det vanligaste symtomet, och kallas ofta "tyst ikterus" p.g.a. avsaknaden av kolikartad smärta
 • Om gallvägarna är helt obstruerade kan ibland en utspänd gallblåsa palperas (Courvoisiers tecken).

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer

Nedanstående kan föranleda misstanke. Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är ikterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

 • Gulsot eller gallstas:
  • Akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, gallvägar och pankreas
  • Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)
 • Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré:
  • Gastroskopi
  • Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)
 • Palpabel knöl i övre delen av buken:
  • DT buk eller MRT
 • Fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom:
  • DT buk eller MRT
 • Bilddiagnostiskt fynd som kan tala för primär levercancer, exempelvis överraskningsfynd vid annan utredning:
  • DT buk eller MRT
 • Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi:
  • DT buk eller MRT
 • Vid stark malignitetsmisstanke kan utredningsprocessen förkortas om en DT pankreas/buk respektive fyrfas DT lever/buk eller MRT utförs redan i denna situation (vid misstanke).

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom:
  • Remittera till standardiserat vårdförlopp
 • för bukspottkörteln och periampullärt eller gallblåsan och perihilär gallgång
 • Kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion >1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod:
  • Primär levercancer
 • Bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring:
  • Aktuellt diagnosområde
  • Vid annan känd malign sjukdom, överväg att utreda leverförändringar som metastas och inte inom vårdförloppet för primär levercancer
 • Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet:
  • Aktuellt diagnosområde
 • Misstanke om malignitet i levern vid bukoperation:
  • Aktuellt diagnosområde

Standardiserat vårdförlopp cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer, RCC (hämtad 2021-09-09)

Kompletterande undersökningar

 • Allmänna prover: Hb och SR, eventuellt leukocyter och trombocyter.
 • Amylas.
 • ALP, GT, ASAT, ALAT, bilirubin, albumin, Ca, glukos, elektrolyter:
  • Tecken på kolestas?
  • Förhöjda nivåer av bilirubin och ALP?
  • De flesta patienter har varken förhöjda serumnivåer av amylas, lipas eller trypsin15
 • Antigener:
  • Cancerantigen -9 (CA 19-9) kan vara förhöjt, sensitiviteten är 50–75 % och specificiteten är drygt 80 %16
  • Beta-hCG och CA 72-4 beror i högre grad på prognostiska faktorer än CA 19-917

Andra undersökningar

 • DT:
  • En pankreasinriktad DT ger mest heltäckande information för diagnos och stadieindelning av malignitet i pankreas och är därför förstahandsmetod vid klinisk misstanke om pankreascancer
 • Ultraljud:
  • Att utesluta pankreastumör med en transabdominell ultraljudundersökning är svårt och vid klinisk misstanke om pankreastumör bör därför alltid DT utföras2
 • MR:
  • Om DT inte finns att tillgå
 • MRCP – eller ERCP:
  • ERCP eventuellt med intraduktal biopsi/cytologi
 • Endoskopiskt ultraljud:
  • Aktuell för klargörande diagnostik och för finnålsbiopsi18
  • Med endoskopisk ultraljudsskanning kan man diagnostisera pankreastumörer medan de är små, samt visualisera förstorade lymfkörtlar och ta biopsiprov
 • Biopsi/cytologi:
  • Utförs helst som DT-väglett perkutant ingrepp

När remittera?19

 • Vid välgrundad misstanke ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
 • Utredningen för de 3 standardiserade vårdförloppen (cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer) inleds på liknande sätt och patienter som remitterats till "fel" utredning kommer att tas om hand utan att återremitteras.
 • Informera patienten om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remiss till bilddiagnostik (filterfunktion)

 • Anamnes som relevant för undersökningen, exempelvis:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer
  • Företagen utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedelsöverkänslighet
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, kortversion för primärvården (hämtad 2021-09-09)

Remiss till utredning (välgrundad misstanke) 

 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Resultat av utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, kortversion för primärvården (hämtad 2021-09-09)

Behandling

Behandlingsmål

 • Lindrande behandling

Behandlingen i korthet

 • Pankreascancer kan enkelt delas in i resektabel, lokalt framskriden och metastatisk cancer.20
 • Den enda möjligheten till bot av pankreascancer är kirurgisk behandling, men det är en tekniskt svår och komplikationsbelastad behandling.
 • Patienter som har genomgått pankreasresektion ska erbjudas adjuvant
  cytostatikabehandling om det inte finns omständigheter som talar emot det.14
 • Patienter som har en lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom men i
  övrigt god funktionsstatus bör få palliativ cytostatikabehandling.14
 • Varken kirurgi, cytostatika eller strålbehandling har någon särskild effekt på sjukdomen.

Preoperativ bedömning

 • Vid ikterus med bilirubinnivåer >100 görs en preoperativ ERCP med inläggning av endoprotes eller perkutan transhepatisk kolangiografi, PTC, med externt/internt dränage för att förbättra patientens kliniska tillstånd före operation:
  • Dock finns det studier som visar att detta är associerat med ökad morbiditet och mortalitet21
 • Patienter som inte kan opereras:
  • I vanliga fall väljer man att inte resekera patienter med peritoneal karcinomatos, levermetastaser, metastatiska lymfkörtlar vid truncus coeliakus och lokal inväxt i strukturer som anses som icke-resektabla
 • Pankreascancer som kan opereras:
  • Mycket få tumörer kan opereras och prognosen är dålig22
  • Tumörens placering avgör val av operation, antingen Whipples operation eller total pankreatektomi:
   • Tumörer i corpus pancreatis eller cauda pancreatis är resektabla i högre grad än tumörer i caput pancreatis
   • Ventrikelresten anastomoseras till tarmen i enlighet med Roux-en-Y
  • Vid cancer i caput pancreatis, i papilla Vateri och i duodenum väljer man Whipples operation
 • Avlastande preoperativt galldränage?
  • En studie visade att ett sådant ingrepp ökade risken för komplikationer 23

Kirurgi

 • Resektabel sjukdom:
  • Är den enda potentiellt kurativa behandlingsmetoden
  • Whipples resektion är standardbehandling vid tumörer i caput pancreatis, medan distal resektion används i tumörer i corpus pancreatis och cauda pancreatis24
  • Total pankreatektomi kan vara nödvändigt vid diffus infiltration av pankreas
  • Betydande postoperativa komplikationer bör inte överstiga 30 % och mortaliteten bör inte överstiga 5 %. De flesta komplikationer kan behandlas utan reoperation
 • Icke-resektabel sjukdom:
  • Definieras av fjärrmetastaser, inväxt av arteria mesenterica superior, vena cava inferior, aorta eller coeliaca, samt ocklusion av venkomplexet vena mesenterica superior/vena porta
  • Dissektion av utvidgad lymfknuta och lokal resektion av kärl verkar inte gynna patienterna

Komplikationer av kirurgi

 • Fördröjd ventrikeltömning, pankreasfistel, anastomosläckage, sårinfektion, intraabdominal abscess, blödning, diabetes och exokrin pankreassvikt.24

Inoperabel pankreascancer

 • Vid plågsam ikterus görs ERCP/PTC med inläggning av internt dränage:
  • Hos patienter med inexstirpabla tumörer kan gallvägsendoprotes avlasta svår ikterus och hudklåda, men överlevnaden förlängs inte
 • Vid ventrikelretention:
  • Gastroenterostomi, eventuellt även koledokoduodenostomi eller annan kirurgisk avlastning, gärna utförd via laparoskopi
  • Traditionellt har öppen kirurgisk gastroenteroanastomos använts som behandling. De senaste åren har man börjat använda minimalinvasiva åtgärder som laparoskopi eller självexpanderande metallstent,25 där den sistnämnda metoden kanske också är den bästa26
 • Se även Annan behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Lindrande behandling.
 • Substitution med pankreasenzym vid steatorré.
 • Cytostatika:
  • Till exempel kombination av oxaliplatin, irinotekan, fluorouracil alternativt gemcitabin/nab-paklitaxel27
  • Sådan behandling kan i utvalda fall ge förlängd överlevnad med förbättrad livskvalitet och mindre smärta utan allvarligare biverkningar27
  • Internationellt sett är gemcitabin (folsyraantagonist) standardbehandling vid metastatisk pankreascancer:
   • Kan förlänga överlevnaden och öka livskvaliteten28-29
   • Ges som monoterapi eller kombinationsbehandling

Palliativ behandling

 • Aktuella specifika åtgärder kan vara:
  • Substitution med enzymer vid exokrin pankreassvikt
  • Opiater, strålbehandling, cytostatika eller neurolys av plexus coeliacus
  • Stentimplantation
  • Koledokojejunostomi
  • Kolecystojejunostomi

Annan behandling

 • Nervblockad:
  • Det är väldokumenterat att smärtor som orsakas av pankreascancer lindras effektivt med coeliacusblockad30.
 • Avlastande operation eller stent vid obstruktion av tarm eller gallgångar kan övervägas:
  • Endoskopiskt galldränage bör vara förstahandsvalet, men perkutant transhepatiskt galldränage är ett bra alternativ
 • Strålbehandling:
  • Denna behandling ska utvärderas i samråd med onkolog vid smärtsamma tumörmanifestationer
  • Behandlingen kan hämma den lokala progressionen hos patienter med icke-resektabel, lokalt framskriden sjukdom, men påverkar varken överlevnad eller metastastendens31
  • Högdosstrålbehandling kan också vara aktuellt vid lokaliserad sjukdom hos yngre patienter med gott allmäntillstånd
  • I kombination med cellgiftsbehandling med fluorouracil förbättras ettårsöverlevnaden32
  • Postoperativ kemoradioterapi anses i Sverige inte vara standardterapi på grund av bristande dokumentation och påtaglig toxicitet14

Förebyggande behandling

 • En metaanalys av prospektiva observationsstudier visar ett linjärt samband med 15% ökad risk för cancer i bukspottskörteln för varje 0,5 mmol/l ökning av fasteblodglukos11
 • Det är möjligt, men inte bevisat, att tidig och effektiv behandling av prediabetes och typ 2-diabetes kan bidra till att förhindra uppkomsten av cancer i bukspottskörteln?
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • När diagnosen ställs är tillståndet ofta så långt framskridet att kirurgi inte är aktuellt vid ”vanligt” adenokarcinom i pankreas.
 • Men det är viktigt med en histologisk bekräftelse eftersom vissa sällsynta histologiska typer har ett annat förlopp och kräver en annan behandling.

Prognos

 • Symtomen vid pankreascancer är så okaraktäristiska att när diagnosen ställs, vilket ofta är fyra till sex månader efter att symtomen debuterar, är 80–85 % av tumörerna omöjliga att operera bort.
 • Det har knappast skett några genombrott när det gäller kirurgisk och onkologisk behandling under senare år och ytterst få patienter kan botas.33
 • Prognosen är dålig eftersom tumören:
  • Är svårtillgänglig
  • Ligger nära andra vitala organ
  • Har ett aggressivt tillväxtmönster
  • Innebär signifikant morbiditet
  • Är resistent mot de flesta typer av behandling
 • Överlevande:
  • Efter att diagnosen har ställts är den genomsnittliga överlevnadstiden ett halvår
  • Relativ femårsöverlevnad (%) (2010−2014):34
   • Män 10 %
   • Kvinnor 10 %
 • Antal dödsfall per år (medeltal 2010−2014), 793 män och 866 kvinnor.34
 • Vid karcinoider och andra sällsynta eller speciella histologiska former av pankreascancer är prognosen bättre.

Förbättrade operationsresultat

 • I Danmark och Sverige har operationerna för pankreascancer centraliserats och där har en förbättrad prognos uppnåtts.
 • På dessa center är den operativa morbiditeten cirka 25 % och den operativa mortaliteten är 5–6 %.
 • På dessa center har femårsöverlevnaden för operabel cancer i caput pancreatis stigit till 20–25 % och för små periampullära cancerformer utan spridning har den stigit till 35–40 %.35
 • Hos återfallspatienter förlängs överlevnaden med sex till tolv månader.

Uppföljning

Efterbehandling/kontroll

 • Patienter som genomgått radikaloperation:
  • Övervakning av dietist
  • Diabetesbehandling vid total pankreatektomi:
   • Observera! Fara för hypoglykemi och överdosering av insulin
   • Insulinbehovet är oftast inte mer än 20 IE/dygn
  • Kontroller:
   • Kontroller efter tre, sex och tolv månader, och därefter var sjätte månad med klinisk undersökning
   • Kontrollera Hb, SR, leverprover, eventuellt amylas, glukos
 • Patienter som inte genomgått radikaloperation (gastroenterostomi):
  • Smärtbehandling, öppen retur
 • Patienter som inte har opererats (endoprotes):
  • Smärtbehandling, öppen retur

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons