Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Peritonit, komplikation till peritonealdialys


Uppdaterad den: 2019-07-03
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Peritonit är en av de mest allvarliga och livshotande komplikationerna vid peritonealdialys:1
  • Komplikationen kan dessutom leda till att proceduren misslyckas

Förekomst

 • Olika beroende på sjukvårdsinrättning:
  • 0,06–1,66 episoder per år man utsätts för risk2
  • Ett värde <0,5 episoder per år som man utsätts för risk anses vara målet3
  • Värden på 0,08 episoder per år som man utsätts för risk har rapporterats genom noggranna preventiva åtgärder4

Etiologi och patogenes

 • Beror i regel på kontaminering med patogener från huden eller kateterrelaterad infektion.
 • Etiologisk agens:
  • Vita stafylokocker, mer sällan gula stafylokocker, gramnegativa intestinala stavbakterier, Pseudomonas, Candida
 • Bakterietypen är viktig att kartlägga eftersom det kan ge viktig information om var i proceduren patienten blir utsatt för smitta:4
  • Sårinfektioner kan leda till allvarligare peritonit med S. aureus och P. aeruginosa
  • Dålig teknik vid påkoppling leda ofta till infektioner med hudbakterier och luftburna bakterier
 • Peritonit kan leda till sklerosering av peritoneum vilket gör att peritonealdialys inte går att genomföra senare.

Predisponerande faktorer

 • Modifierbara:1
  • Rökning
  • Boplats långt ifrån dialysavdelning
  • Husdjur
  • Övervikt
  • Depression
  • Hypokalemi
  • Hypoalbuminemi
  • Inget tillskott av D-vitamin
  • Invasiva ingrepp (till exempel koloskopi)
  • Dialysrelaterade faktorer såsom tidigare hemodialys och peritonealdialys mot patientens vilja
  • Bärare av S. aureus i näsan
  • Tidigare infektion vid utgångsstället
 • Icke-modifierbara:5

ICD-10

 • K65 Peritonit
  • K65.8 Andra specificerade sjukdomar i peritoneum

ICD-10 Primärvård

 • K65- Peritonit UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Minst två av följande:1
  • Tecken på peritonit såsom fynd av grumlig dialysvätska och/eller buksmärta
  • 100 leukocyter/mm3 med >50 % polymorfonukleära leukocyter
  • Positiv odling

Anamnes

 • De vanligaste symtom är buksmärtor.
 • Andra symtom består av feber, illamående/kräkning, diarré och ömhet i magen.

Kliniska fynd

 • Abdominal ömhet, direkt och indirekt tryckömhet/släppömhet.
 • Lågt blodtryck.

Andra undersökningar

Dialysvätska

 • Minst 20 mL dialysvätska för odling:
  • Grumlig dialysvätska ger misstanke om infektion
  • Svampinfektion förekommer
 • Mikroskopi av dialysvätska:
  • >100 leukocyter/mm3 med >50 % polymorfonukleära leukocyter indikerar infektion och här rekommenderas behandling tills vidare diagnostik äger rum
 • Utför odling av eventuellt sekret från kateterns ingångsställe.
 • Gör kontrollundersökning av dialysvätskan 1–3 gånger/vecka och 2 veckor efter avslutad behandling.
 • Dialyskatetern ska tas bort, eventuellt bytas ut, om ingen bättring sker efter fem dagar med behandling, persisterande/recidiverande infektion, kateterhålinfektion, polymikrobiell infektion, svamp-, Pseudomonas- eller mykobakterieinfektion.

Bilddiagnostik

 • Översiktsröntgen av buken och DT buk kan övervägas vid otillfredsställande respons på behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Sanera infektion.
 • Förebygga andra komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Antibiotika.
 • Justeringar i dialysen.

Läkemedelsbehandling

Antibiotika

 • Intraperitoneal behandling rekommenderas i första hand, om inte sepsis föreligger.1
 • Grampositiva bakterier kan behandlas med vancomycin eller cefalosporiner (första generation).
 • Gramnegativa bakterier kan behandlas med cefalosporiner (tredje eller fjärde generation), aminoglykosider eller aztreonam.
 • För mer detaljerad och uppdaterad information om antibiotikaval och -dosering hänvisas till internationella riktlinjer för behandling av peritonit vid dialys (2016, errata 2018).

Justeringar

 • Sköljning kan ha smärtlindrande effekt.
 • Behandling med heparin kan övervägas vid koageltendens.
 • Hypovolemi kan uppstå vilket gör att justeringar i vätsketillförsel och -typ behöver göras.

Förebyggande åtgärder

 • Antibiotika rekommenderas vid introduktionen av katetern.1
 • Daglig behandling med lokal antibiotika vid utgångsstället av katetern rekommenderas.2
 • Katertyp och introduktionssätt verkar inte påverka risken för peritonit.6
Annons
Annons

Prognos

 • Peritonit leder i <5 % (2–6 %) av fallen till döden:1,5
  • Hos patienter med peritonealdialys är peritonit den direkta dödsorsaken eller övervägande bidragande orsaken till död hos cirka 16 %1

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons