Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Primär biliär kolangit


Uppdaterad den: 2019-07-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Primär biliär kolangit är en kronisk–progressiv autoimmun kolestatisk sjukdom i de intrahepatiska gallgångarna med inflammation, fibros och till slut cirros med leversvikt och levercancer:1-2
  • Sjukdomen kallas också för primär biliär cirros, men byter namn till primär biliär kolangit i ICD-11 (DB96.1)
 • Sjukdomen kan kompliceras av osteoporos och och associerade autoimmuna sjukdomar såsom Sjögrens syndrom.
 • Det är viktigt att påvisa sjukdomen tidigt eftersom medicinsk behandling med ursodeoxicholsyra kan bromsa sjukdomsförloppet och förlänga överlevnaden utan levertransplantation hos ungefär två tredjedelar av patienterna.

Förekomst

 • Incidens och prevalens:
  • Varierar runt om i världen och är högst i norra Europa3
  • Incidens 3–58 (i Sverige 2,1) per en miljon per år
  • Prevalens 19–402 (i Sverige 285) per en miljon4
 • Kön och ålder:
  • Cirka 80–90 % av patienterna är kvinnor, oftast i medelåldern (40–60 år)1,5
  • Tillståndet är sällsynt före 30-årsåldern

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet uppfattas som en autoimmun sjukdom, men den primära orsaken är okänd.
 • Miljöfaktorer tycks bidra till sjukdomsutvecklingen.6-7
 • Antimitokondrieantikroppar:
  • Ett kännetecken för primär biliär kolangit är antimitokondrieantikroppar som finns hos > 90 % av patienterna
  • Det är oklart om dessa antikroppar är involverade i sjukdomens patogenes eller om de bara är markörer för den inflammatoriska processen7

Patologi

 • Sjukdomen kännetecknas av inflammatorisk nedbrytning av de små intrahepatiska gallgångarna. Detta leder till gallstas, portal inflammation, progressiv fibros och cirros med och leversvikt och levercancer.
 • Andra konsekvenser av primär biliär kolangit är hyperlipidemi samt nedsatt benbildning med utveckling av osteoporos.
 • Tillståndet kan ha ett samband med andra autoimmuna sjukdomar, främst, Hashimotos tyroidit, Sjögrens syndrom, celiaki och systemisk skleros.5

Histologisk klassificering

 • Stadium I:
  • Portal inflammation
 • Stadium II:
  • Inflammation som påverkar leverparenkymet
 • Stadium III:
  • Septal eller övergripande fibros
 • Stadium IV:
  • Cirros med regenerativa knutor

Predisponerande faktorer

 • Ärftlig komponent:
  • Verkar ha liten betydelse
  • Ökad förekomst bland släktingar i första led. Samband med vissa HLA-haplotyper8-10
 • Det kan finnas ett samband med autoimmuna sjukdomar som sklerodermi, Sjögrens syndrom och hypotyreos.
 • Rökning.

ICD-10

 • K74 Leverfibros och levercirros
  • K74.3 Primär biliär cirros

ICD-10 Primärvård

 • K76-P Annan leversjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Två av följande kriterier krävs för diagnosen primär biliär kolangit:
  • Förhöjda alkaliska fosfataser (ALP) under mer än sex månader
  • Förhöjda antikroppar
  • Leverbiopsi med bild som vid primär biliär kolangit
 • Diagnosen bekräftas/stöds med hjälp av histologisk utvärdering av biopsi.
 • Histologin kan också klargöra vilket stadium sjukdomen är i.

Differentialdiagnoser

 • Kronisk hepatit (autoimmun kolangiopati).
 • Primär skleroserande kolangit.
 • Gallstenssjukdom.
 • Andra orsaker till kolestas och kronisk leversjukdom.
 • Sarkoidos.
 • Läkemedelsreaktion (även naturläkemedel)

Anamnes

 • Hos enskilda patienter (20–60 %) upptäcks sjukdomen av en slump i ett asymtomatiskt stadium på grund av tillfälliga fynd i laboratorieprover:11
  • De flesta utvecklar symtom allteftersom sjukdomen progredierar
 • Tidiga tecken:
  • Orkeslöshet (65–85 %), besvärande klåda (25–70 %) och oförklarlig hyperlipidemi (upp till 85 %) är de vanligaste tidiga symtomen och tecknen
 • Senare tecken:
  • Symtom på levercirros och portal hypertoni uppstår sent under förloppet – blödande esofagusvaricer och osteoporos
  • Ikterus, hyperpigmentering och xantelasmer ses i det sena stadiet

Kliniska fynd

 • Hepatosplenomegali.
 • Hyperpigmentering.
 • Xantomatösa lesioner kan förekomma på huden, i senor eller runt ögonbrynen (< 10%).
 • Ikterus förekommer eventuellt, men detta är ett sent insättande tecken.
 • Sekundära förändringar vid levercirros:
  • Typiska fynd är ikterus, spindelnevus, palmarerytem, ökad venteckning på buken och symtom på encefalopati
 • Keratokonjunktivitis sicca förekommer i cirka 7–34 % av fallen.
 • Sklerodermi kan förekomma i 1–2 % av fallen.

Kompletterande undersökningar

 • Albumin, ALP, GT, ASAT, ALAT, bilirubin, AMA, IgM, kolesterol, protrombintid.
 • Kolestatiskt mönster:
  • ALP och GT kan vara kraftigt förhöjda (två till tio gånger)12
  • ASAT och ALAT är i regel något förhöjda
  • Bilirubin stiger vid progredierande sjukdom
 • Andra prover:
  • Förlängd protrombintid kan indikera malabsorption av vitamin K
  • Hyperkolesterolemi kan föreligga i upp till 85 % av fallen:11
   • Både serumkolesterol och triglycerider kan vara förhöjda
   • Det finns inget klart samband mellan hyperkolesterolemi och ökad kardiovaskulär risk11
 • Antikroppar:11
  • AMA (antimitokondrieantikroppar) tycks ha mycket hög sensitivitet (98 %) men specificiteten är ganska låg:
   • Under förutsättning att ALP är förhöjt så har 90–95 % av dem med en AMA-titer på minst 1/40 primär biliär kolangit, varför inte längre leverbiopsi rekommenderas11
  • Anti-M2 har en sensitivitet på cirka 90 % och en specificitet på cirka 95 %
  • Hos 35 % ses förhöjda nivåer av antinukleära antikroppar, ANA, varav anti-sp100/anti-gp210 är specifika för primär biliär kolangit

Andra undersökningar

 • Ultraljud:
  • Görs för att utesluta obstruktion i ductus choledochus och gallsten
  • Transient elastografi för bedömning av fibrosgraden13
 • CT och MR/MRCP kan vara av värde.
 • Leverbiopsi:
  • Kan ge diagnos och klargöra vilket stadium sjukdomen är i, men rekommenderas inte längre vid klar diagnos (förhöjtALP och AMA-M2 positivitet)11
 • Bentäthetsmätning:
  • För bedömning av osteporos, ska upprepas efter 5 år

När remittera?

 • Vid klinisk och biokemisk misstanke om tillståndet.

Checklista vid remittering

Primär biliär kolangit

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Debut och varaktighet? Utveckling? När och hur ställdes diagnosen?
  • Symtomatologi?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Läkemedel?
  • Konsekvenser för livskvalitet?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Hyperpigmentering? Sekundära tecken på leversvikt?
  • Bukstatus – hepatosplenomegali?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Hb, SR, albumin, ALP, GT, ASAT, ALAT, bilirubin, AMA, IgM, kolesterol, protrombintid
 • Andra undersökningar:
  • Eventuellt ultraljud, CT, MR/MRCP eller leverbiopsi?

Behandling

Behandlingsmål

 • Bromsa sjukdomsförloppet.

Behandlingen i korthet

 • För samtliga patienter med primär biliär kolangit rekommenderas ursodeoxicholsyra (UDCA) som förstahands behandling.
 • För UDCA non-responders finns en registrerad andrahands behandling med obeticholsyra (OCA).
 • Symptomatisk behandling av klåda och osteoporos.

Läkemedelsbehandling

Ursodeoxicholsyra (UDCA)

 • Verkningsmekanism:
  • Är en gallsyra med färre hepatotoxiska egenskaper än endogena gallsyror. Den konkurrerar med de endogena gallsyrorna om absorption i terminala ileum14
  • Vid kontinuerlig behandling blir detta den dominerande gallsyran och utgör ≥50 % av den totala gallsyrapoolen15
  • Verkningsmekanismen består sannolikt av flera faktorer5
 • Effekt:
  • Vid den rekommenderade dosen av 10–15 mg/kg kroppsvikt förbättras ALP hos ca 60 % av alla patienterna till <1,67 gånger över normalt värde
  • Flera studier har visat att en respons på UDCA förbättra prognosen så pass att normal överlevnad uppnås
 • Indikation:
  • Rekommenderas för samtliga patienter med säkerställd primär biliär kolangit
 • Dosering:
  • 13–15 mg/kg dagligen i en eller flera doser5
  • Det kan vara aktuellt att öka dosen gradvis under en till två veckor för att undvika obehag som klåda och lös avföring5
 • Nackdelar:
  • Den största nackdelen med behandlingen är kostnaden och behovet av långtidsbehandling5
  • Eventuellt kan behandlingen ge en mindre viktökning, drygt 2 kg under de första ett till två åren

Obeticholsyra (OCA)

 • Verkningsmekanism:
  • Är ett gallsyraderivat som mycket kraftig stimulerar kärnreceptorn FXR (farnesoid X receptor) som reglerar syntesen och omsättning av gallsyror
  • Visade i en stor RCT med patienter med primär biliär kolangit som var UDCA non-responders eller som inte tålde behandling med UDCA respons hos ungefär hälften16
 • Dosering:
  • 5>10mg/dygn med upptrappning beroende på ALP minskning
 • Nackdelar:
  • Klåda som gör att 1–10 % av patienter avbryter behandling. Inträffar mindre ofta vid upptrappning 5>10 mg/dygn
  • LDL-kolesterol stegring
  • Leversvikt vid avancerad cirros. Hos patienter med leversvikt ska 5 mg/vecka ges
  • Inga långtidsstudier varför registrering är under förbehåll
  • Subvention saknas i Sverige och flera andra länder

Annan läkemedelsbehandling

 • Positiv effekt:
  • Fibrater (främst Bezafibrat, 200–400 mg/dygn, men även Fenofibrat 250 mg/dygn) förbättrar ALP och klåda enligt ett flertal små studier
  • Bekräftades 2017 i en RCT med 100 patienter med primär biliär kolangit.
  • Biverkningar är kreatininstegring (<10%) och muskelvärk11
 • Dålig effekt:
  • Immunsuppressiva och antiinflammatoriska läkemedel har inte visat någon betydande effekt
  • Steroider verkar inte påverka sjukdomsförloppet på ett fördelaktigt sätt
  • Budesonid (3–6 mg/dygn) har testats med blandade resultat. Verkar bara av värde hos patienter med överlapp primärbiliär kolangit och autoimmun hepatit (8–10 % av alla primär biliär kolangit)11
 • Huvudproblemen är ofta klåda, orkeslöshet och svår trötthet:
  • Kolestyramin 2–4 g x 2–3 kan ha effekt mot klåda17
  • Antihistaminer är värt ett försök
  • Rifampicin 150–600 mg dagligen kan användas i refraktära fall och ger snabb lindring, men kan vara hepatotoxiskt och kan i sällsynta fall ge benmärgsaplasi17-18
  • Ingen framgångsrik behandling finns mot orkeslöshet ochsvår trötthet
 • Vid kolestas:
  • Det kan vara aktuellt med tillskott av fettlösliga vitaminer, i synnerhet vitamin K före kirurgiska/endoskopiska ingrepp, vitamin D och eventuellt vitamin A
 • Hyperlipidemi:
  • Kan minskas med statiner om det finns ökad för kardiovaskulär sjukdom, till exempel stark heriditet för kardiovaskulär sjukdom19
 • Vid osteoporos och osteomalaci:
  • Patienten bör få kalktillskott och en potent vitamin D-analog (alfakalcidol 0,5–1 mikrogram per dygn), eventuellt kalcitriol), eventuellt bisfosfonat vid påvisad osteoporos20

Annan behandling

Levertransplantation

 • Transplantation blir nödvändigt hos en del av patienterna som utvecklar leversvikt eller hos dem som har terapirefraktär klåda.
 • Överlevnaden efter 1 år och 5 år bland patienter med långt framskriden primär biliär kolangit som har genomgått en levertransplantation har visats vara 92 % och 85 %.21
 • Klådan går vanligtvis tillbaka medan orkeslösheten ofta kvarstår varför orkeslöshet inte gäller som transplantationsindikation.
 • Den kumulativa risken för recidiv är 15 % efter tre år och 30 % efter tio år.
 • Ursodeoxicholsyra anses fördröja recidiv.22
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Sjukdomen är asymtomatisk i flera år innan diagnosen ställs:
  • Bara en av sex patienter med positiv AMA och normal ALP utvecklar primär biliär kolangit under fem år
 • Förloppet kan numera ganska bra förutsägas vid bedömning av svaret till UDCA behandling med Paris-1/Toronto samt UK-PBC/GLOBE kriterier

Komplikationer

 • Leversvikt.17
 • Blödande esofagusvaricer.17
 • Osteoporos.17
 • Malabsorption.
 • Ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar som Sjögrens syndrom, sklerodermi, tyreoidit.
 • Fyrfaldigt risk för hepatocellulärt karcinom.30
 • Trots en påfallande ökning av lipidvärdena finns det inga belägg för en ökning av prevalensen av aterosklerotisk sjukdom och kardiovaskulär mortalitet vid primär biliär kolangit.11,31

Prognos

 • Vissa personer får aldrig symtom (1/4), medan sjukdomen kan ha ett mycket aggressivt förlopp hos andra.
 • Prognostiska markörer:
  • Paris-1/Toronto samt UK-PBC/GLOBE kriterier
  • Hög ålder, stigande bilirubin, lågt albumin, hög protrombintid-INR, ascites och gastrointestinal blödning tyder på en dålig prognos
 • Överlevnad:
  • Den genomsnittliga överlevnaden efter symtomdebut var tidigare tio år
  • Effektiv behandling har minskat behovet av transplantation och förbättrat överlevnaden11
  • Idag närmar sig överlevnaden en normal livslängd om patienten svarar på behandling med UDCA11

Uppföljning

 • Tillståndet övervakas genom uppföljning av leverfunktionsproverna.5
 • Förbättring:
  • UDCA respons ses redan efter sex månader
  • Vid UDCA non-respons rekommenderas transient elastografi för bedömning av fibrosutveckling13
  • Vid cirros ska ultraljudskontroller för levercancer göras var 6–12:e månad

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Primär biliär kolangit

Källor

 

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons