Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gastroenterologi

Wilsons sjukdom


Uppdaterad den: 2020-10-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hepatolentikulär degeneration.1
 • Autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av onormal anhopning av koppar i kroppens organ.
 • Minskad utsöndring via gallan leder till ackumulering av koppar, till en början i levern och senare i annan vävnad.
 • Särskilt lever och hjärna tar skada av kopparavlagringarna.
 • Sjukdomen förorsakas av mutation i genen ATP7B som kodar för proteinet copper-transporting ATPase 2.

Förekomst

 • 1 av 90 patienter är heterozygota och 1 av 30 000 är homozygota.
 • Den registrerade incidensen per år är cirka 1 per 1 000 000:
  • Sett mot bakgrund av genfrekvensen, som är 0,3–0,7 % är det möjligt att en betydlig underdiagnostisering sker
 • Sjukdomen diagnostiseras vanligen i åldrarna 5–40 år.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Den genetiska defekten har lokaliserats till kromosom 13.

Patogenes

 • Mutationen i ATP7B gör att utsöndringen av koppar från levern till gallan är nedsatt vid Wilsons sjukdom, vilket leder till ansamling av koppar i kroppen.
 • De största fysiologiska avvikelserna vid Wilsons sjukdom är ökad absorption av koppar från tunntarmen och minskad utsöndring av koppar i levern, vilket leder till ökad kopparavlagring i vävnaden, samt minskad inbyggnad av koppar i apo-ceruloplasmin vid ceroluplasminblidning.

Patologi

 • Kopparanhopningen kommer att ske i störst utsträckning i levern:
  • Kopparn kommer till slut nå en toxisk nivå och orsaka akut eller kronisk hepatit, fibros och cirros
 • Avlagring av koppar sker dessutom i:
  • Hjärnan – vilket kan leda till neurologisk och psykiatrisk sjukdom
  • Hornhinnan – vilket kan ge upphov till Kayser-Fleisher-ring
  • Njurarna – vilket leder till ökad utsöndring av koppar i urinen
 • Man kan också se en minskning av blodets koppartransporterande protein, ceruloplasmin.

Predisponerande faktorer

 • Sjukdomen är ärftlig:
  • Lokaliseringen av mutationen har gjort det möjligt att identifiera släktingar som har sjukdomen i tidig fas och förebygga utveckling av leversjukdom2

ICD-10

 • E83 Rubbningar i mineralomsättningen
  • E83.0 Rubbningar i kopparomsättningen

Diagnos

Diagnoskriterier1

 • Diagnosen ställs mot bakgrund av:3
  • Ökad utsöndring av koppar i urinen (>100 µg/24 h)
  • Låg ceruloplasminnivå i serum (<0,2 g/L)
 • Förhöjt kopparvärde i leverbiopsi (>250 µg/g torr levervikt eller >0,8 µmol/g).
 • Gentest används inte i allmänhet, men kan användas för att identifiera sjukdomen på ett tidigt stadium inom patientens släkt.
 • Diagnosen misstänks om patienter mellan 3 och 40 år har:
  • Förhöjda leverprover, kronisk hepatit, fulminant leversvikt eller cirros
  • Neurologiska symtom av okänd orsak
  • Psykiatriska symtom och samtidigt tecken på leversjukdom och/eller neurologisk sjukdom
  • Kayser-Fleischer ring
  • Förvärvad Coombs-negativ hemolytisk anemi

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till hepatit och toxisk leverskada.
 • Basalgangliesjukdomar.
 • Psykiatrisk sjukdom.

Anamnes

Tidig debut

 • Asymtomatisk tills akut sjukdom inträder i form av hepatit eller leversvikt eller hemolys på grund av stötvis frigöring av koppar till plasman.

Senare debut (ungdomar och uppåt)

 • Neuropsykiatriska symtom.
 • Svårigheter med finmotorik och koordination.
 • Personlighetsförändringar förekommer hos cirka hälften.

Kliniska fynd

Tidig debut

 • Fulminant leversvikt.
 • Hepatit.
 • Splenomegali.
 • Hemolytisk anemi (Coombs-negativ).
 • Portahypertension.
 • Neurologiska och/eller psykiatriska manifestationer:
  • Finns hos upp till 35 % av patienterna med Wilsons sjukdom1
  • Kan uttrycka sig som parkinsonsliknande tremor, rigiditet, svårt att gå, sluddrande tal, opassande eller okontrollerbara ansiktsgrimaser (risus sardonicus) och salivering

Sen debut

 • Dyskinesi, tremor, koordinationssvårigheter, talstörningar.
 • Kayser-Fleischer ring:1,4
  • Ringen är en kopparavlagring i kanten av hornhinnan, i Descemets membran. Den framträder uppifrån och är mest uttalad i övre och nedre pol
  • Den ses bäst i spaltlampa, men ses oftast inte hos yngre patienter
  • Brun eller grågrön färg
  • Den är en stark indikator på neuropsykiatrisk sjukdom, men finns ofta inte vid enbart hepatiska manifestationer
  • Kayser-Fleischer-ringarna försvinner gradvis vid effektiv medicinsk behandling för Wilsons sjukdom eller efter levertransplantation

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Kopparutsöndringen i urinen är förhöjd, men den totala serumkopparnivån är låg.
 • ALAT är förhöjt vid akut eller kronisk hepatit. Graden av ökning korrelerar dåligt med grad av histologisk skada.5
 • Ceruloplasminet är lågt hos två tredjedelar av patienterna:
  • Värden under 0,2 g/L hos en patient med Kayser-Fleischer-ringar anses diagnostiskt1

Andra undersökningar

 • Genetisk diagnostik.6 
 • Leverbiopsi kan visa steatos, akut eller kronisk hepatit, fibros eller cirros.
 • För övrigt kvantifieras kopparinnehållet i leverbiopsin.

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet (oftast lågt ceruloplasmin).6

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga neurologisk sjukdom och leverskada.
 • Förebygga vidare sjukdomsprogression.

Behandlingen i korthet1

 • Behandling hos specialist.
 • Patienter med Wilsons sjukdom behöver livslång behandling. Om behandlingen avbryts kan det leda till fulminant leversvikt.1
 • Behandlingen bör ske i två faser:
  1. Få bort ackumulerad koppar ur vävnaden
  2. Förhindra återackumulering
 • Asymtomatiska patienter:
  • Behandling med kelerande preparat som penicillamin eller trientin – det sistnämnda föredras – eller med zink
  • Kopparinnehållet i kroppen bör följas upp regelbundet med 24 timmars urinprover och beräkning av icke ceruloplasminbundet koppar
 • Symtomatiska patienter:
  • Dessa ska behandlas med kelerande preparat som penicillamin eller trientin. Det sistnämnda föredras möjligtvis
  • Patienten behöver vanligen ett till fem års högdosbehandling. Därefter kan man gå över till underhållsbehandling
 • Graviditet:
  • Penicillamin förefaller säkert vid graviditet, medan det bara finns begränsat med data på trientin
  • Dosen bör minskas i graviditetens tredje trimester till 25–50 % av dosen

Egenbehandling

 • Avstå från att äta mat som är rik på koppar.

Läkemedelsbehandling

 • Penicillamin:
  • Penicillamin kelerar koppar och bidrar till ökad utsöndring i urinen
  • Pyridoksin (vitamin B6) bör också tillföras eftersom penicillamin är en antimetabolit till detta vitamin
 • Trientin:
  • Preparatet är en annan kopparkelator som används bland patienter som inte tål penicillamin eller som primärbehandling7
 • Peroralt zink:
  • Zink stör absorptionen av koppar
  • Men det är möjligtvis inte lika effektivt som de ovan nämnda kelatorerna

Annan behandling

 • Levertransplantation är nödvändig vid fulminant leversvikt:
  • Plasmaferes, utbytestransfusioner, hemofiltration eller dialys kan behövas under väntan på transplantation

Förebyggande åtgärder

 • Undvika mat som är rik på koppar.
 • Alla syskon ska screenas:
  • Serum ceruloplasmin, leverprover och undersökning med spaltlampa
  • Även asymtomatiska homozygoter ska behandlas
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad sjukdom är progredierande och dödlig.
 • Progressionen kan stoppas med behandling.

Komplikationer

 • Fulminant leversvikt.
 • Levercirros.
 • Andra organskador, särskilt skador på basala ganglier.

Prognos

 • Prognosen är bra för patienter som startar behandling innan lever- och hjärnskador uppstår.
 • Prognosen för fall med fulminant leversvikt är mycket dålig utan levertransplantation. Svår diagnos vid akut insjuknande. Även bland behandlade fall med kronisk hepatit dör uppemot hälften.

Patientinformation

Källor

Central källa

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons