Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Geriatrik

Munhälsa för äldre


Uppdaterad den: 2013-02-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Acceptabel munhälsa innebär att brukaren:
  • Inte har smärtor, obehag eller allvarliga sjukdomar i munhålan
  • Har tillfredsställande tuggfunktion
  • Kan kommunicera och ha sociala kontakter utan problem som beror på tänderna

Förekomst

 • Det finns få undersökningar av munhälsan hos äldre.
 • Undersökningar bland äldre patienter på kommunala boenden, eller som får erbjudande om hemsjukvård, har visat att en stor andel av dessa har besvär i tänder och/eller munhåla och att det finns ett stort, icke tillgodosett behandlingsbehov.
 • Tandstatus varierar påtagligt beroende på var i landet man bor och med socioekonomisk status.

Predisponerande faktorer

 • Flera sjukdomstillstånd predisponerar för sjukdom i tänder och munhåla, däribland diabetes, osteoporos, Sjögrens syndrom och hiv-infektion.
 • Många läkemedel kan medföra muntorrhet.1-2
 • Minskad salivmängd och -kvalitet kan bidra till karies och/eller parodontit.
 • Rökning har negativa effekter på i första hand munhålans mjukdelar.3

Betydelse för allmäntillståndet

 • Det finns belägg för att infektioner i munhålan kan ha negativ effekt på allmäntillståndet, sannolikt i första hand på grund av spridning av bakterier via blodet.
 • Man misstänker att parodontit kan medverka till utveckling av hjärtkärlsjukdom och pneumoni.3
 • Dålig munhälsa är en riskfaktor för nutritionsproblem.

ICD-10

 • K02 Tandkaries
 • K03 Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader
 • K04 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
 • K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
 • K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott

ICD-10 Primärvård

 • K02- Tandkaries
 • K05- Sjukdom i tandkött och parodontala vävnader
 • K08-P Sjukdom i tänder och omgivande vävnader utom parodontit

Behandling

Behandlingsmål

 • Alla äldre ska ha en acceptabel munhälsa som är så bra som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.
 • Äldre personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser har rätt till en bedömning av munhälsan. Regionen ansvarar för detta och erbjuder då en kostnadsfri undersökning av tandläkare eller tandhygienist. I detta ingår också erbjudande om nödvändig tandvård. Samma avgifter som vid besök inom hälso- och sjukvården tillämpas och högkostnadsskyddet gäller. Även om en munhälsobedömning inte är genomförd föreligger rätt till nödvändig tandvård.

Allmänt om behandlingen

 • Regionen ansvarar för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, som får hemsjukvård eller bor hemma och har motsvarande behov av vård eller omsorg.
 • Enligt Tandvårdslagen ska detta ges som ett erbjudande till patienten och genomföras med patientens informerade samtycke och medverkan.
 • Om patienten tackar nej till eller vägrar sådan behandling bör detta journalföras:
  • Här finns särskilda problem i samband med patienter med demens
 • Individuella mål för munhälsa är en naturlig del i en individuell plan för patienten i enlighet med reglerna för den uppsökande verksamheten.
 • Detta ska vara en naturlig del i patientens journal i kommunal vård och omsorg.
 • Regionerna är skyldiga att tillse att de som ansvarar för munhälsan har nödvändig utbildning i att sköta dessa uppgifter.

Förebyggande åtgärder

 • Mycket kan åstadkommas för den allmänna munhälsan med förebyggande åtgärder.
 • Grunden för god munhälsa läggs redan i barndomen och munhälsan hos äldre är resultatet av påverkan under ett långt liv.
 • Men även hos äldre är förebyggande åtgärder viktiga för den fortsatta munhälsan, bland annat för att undvika parodontit med besvär och skadliga effekter.
 • Vid behov måste patienten få hjälp med att genomföra förebyggande åtgärder.
 • Förebyggande åtgärder omfattar:
  • Information om/instruktion i egenvård
  • Bra kost
  • Bra munhygien, tandborstning, rengöring av proteser
  • Fluor i form av tandkräm och/eller tabletter

Uppföljning

Plan

 • Regionen måste ha rutiner för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och att de erbjuds nödvändig tandvård.
 • Det måste finnas rutiner för att dokumentera vilka erbjudanden som har lämnats och vilka planer som finns för behandling och uppföljning.
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons