Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Avgaser kan orsaka graviditetsdiabetes

Utsläpp från bilar och industrier kan ge fler antal fall av graviditetsdiabetes, visar en ny studie från forskare vid Lunds universitet. Resultaten visar att risken ökar även vid halter som inte överstiger miljökvalitetsnormerna.


Publicerad den: 2012-12-06

Annons


Flera tidigare epidemiologiska studier har visat att exponering för luftföroreningar under kvinnans graviditet kan påverka fostret. Att det skulle finnas ett samband mellan risken för gravida kvinnor att drabbas av graviditetsdiabetes och exponering för luftföroreningar har dock varit närmast okänt.

Högst risk för graviditetsdiabetes i städer

I städer är riskerna för gravida kvinnor att drabbas betydligt högre än på landsbygden. Bilar står för fyra femtedelar av luftföroreningarna i genomsnitt, industrier för cirka en femtedel av utsläppen av kvävemonoxid. Närhet till biltrafik är det som i huvudsak avgör exponeringsgrad menar Ebba Malmqvist, forskare vid institutionen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Det är inte bara i städer som gravida löper ökad risk, även på landsbygden verkar utsläpp från tätt trafikerade vägar påverka incidensen av graviditetsdiabetes. En förklaring är att det inte krävs höga halter för att se ett samband. Redan vid nivåer av kvävemonoxid som underskrider riktlinjerna för miljökvalitet ökade risken.

– Vi såg tydliga resultat, med ett linjärt samband mellan halten av kvävemonoxid och antal fall av gestationsdiabetes, säger Ebba Malmqvist.

Studien visar att risken kan öka med mellan tjugo till sjuttio procent beroende på exponeringsgrad.

Samband kartlades med befolkningsstudie

Undersökningen, som är en av de första inom området, bygger på en befolkningsbaserad kohortstudie där incidensen av graviditetsdiabetes och preeklampsi kartlades i Skåne. Genom att kombinera medicinska födelseregister med information om genomsnittlig exponering för kvävemonoxid under graviditeten kunde man kartlägga sambandet.

Materialet utgjordes av över 80 000 kvinnor som födde barn mellan 1999 och 2005 och resultaten visade även på en korrelation när det gällde preeklampsi.

– Fallen av preeklampsi ökade också även om det inte var lika tydligt som för gestationsdiabetes, säger Ebba Malmqvist.

I städer där kvinnor utsattes för höga halter av kvävemonoxid visade resultaten  att incidensen av allvarlig preeklampsi ökade. Vid lägre exponeringsgrad fanns endast ett samband med lindrigare preeklampsi.

Att resultaten visar att halter av kvävemonoxid som idag är under riktvärdena kan ge en negativ påverkan på gravida kvinnors hälsa indikerar att mer forskning behövs på området, menar Ebba Malmqvist. 

Studien publiceras inom kort i den vetenskapliga tidskriften ”Environmental Health Perspectives”.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.