Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Återkommande spontanaborter (habituell abort)


Uppdaterad den: 2013-03-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Spontanabort är den vanligaste komplikationen under graviditeten och innebär att graviditeten avbryts spontant innan fostret är livsdugligt.1
 • Begreppet inkluderar därför alla graviditeter från tiden för befruktningen till och med 22 veckors gestationsålder.
 • Man skiljer mellan två huvudtyper av spontanaborter: sporadiska och återkommande (habituell abort).
 • Återkommande spontanaborter (habituell abort) definieras som tre eller flera på varandra följande spontanaborter.

Förekomst

 • Cirka 15 % av alla kliniskt diagnostiserade graviditeter slutar med spontanabort men den totala förekomsten beräknas vara närmare 50 %.2
 • Återkommande spontanaborter (habituell abort) drabbar cirka 1 % av alla par,3 medan 25–50 % av alla par upplever en eller flera sporadiska spontanaborter.4-5
 • Man antar att incidensen av återkommande spontanabort har ökat på grund av att antalet barn som föds av mödrar över 35 år har fördubblats de senaste 20 åren:
  • Maternell ålder är en central riskfaktor för spontanabort3-4

Etiologi och patogenes

 • Historiskt har återkommande spontanabort (habituell abort) tillskrivits antingen genetiska, strukturella, infektiösa, endokrina, immunologiska eller oförklarliga orsaker. Trombofili antas idag vara en viktig faktor hos några.
 • Genetiska avvikelser:
  • Fetal aneuploidi är den viktigaste förklaringen till spontanabort före tio veckors gestation
  • Minst 50–60 % av alla spontanaborter är kopplade till kromosomavvikelser, vanligast är trisomi följt av polyploidi och monosomi X3,5
 • Strukturella abnormiteter:
  • Hos embryon medför aneuploidi tillväxt- och utvecklingsstörning
  • Medfödda avvikelser i livmodern kan vara en förklaring i vissa fall6
  • Betydelsen av myom är omdiskuterad7
  • Cervixinsufficiens anges ofta som en vanlig orsak till återkommande spontanabort i andra trimestern8 men det finns inget objektivt test som kan identifiera kvinnor med cervixinsufficiens när de inte är gravida. Det finns ingen dokumentation som visar att cervixcerklage minskar risken för återkommande spontanabort i andra trimestern9
 • Infektion:
  • Kan vara en bidragande faktor i vissa fall men detta är osäkert.1 Bakteriell vaginos har konstaterats vara en riskfaktor för sena spontanaborter och för prematurt födda barn10-12
 • Endokrina avvikelser:
  • Kan möjligen bidra till återkommande spontanabort men dokumentationen är svag1
  • Det finns troligtvis ett samband mellan ökad insulinresistens, polycystiskt ovariesyndrom och spontanabort13
 • Antifosfolipidantikroppssyndrom:
  • Är den viktigaste orsaken till återkommande spontanaborter (habituell abort) som är behandlingsbar
  • Prevalensen bland kvinnor med återkommande spontanaborter (habituell abort) är 15 % och frekvensen av spontanaborter hos kvinnor med syndromet är 90 % i senare obehandlade graviditeter
  • En kombination av heparin och acetylsalicylsyra (ASA) tycks sänka frekvensen av spontanaborter14 och ger över 70 % levande födda barn15-16
 • Trombofili:
  • Graviditet är ett tillstånd med ökad koagulationsbenägenhet
  • Det tycks finnas en ökad förekomst av koagulationsstörningar bland kvinnor med återkommande spontanaborter och det är bekräftat att det finns ett samband mellan återkommande spontanaborter och APC-resistens (Faktor V Leiden) och protrombingenmutation9-10
  • 5–15 % av alla svenska kvinnor har en Faktor V Leiden-mutation och de flesta av dem genomgår graviditet utan problem. Det är osäkert i vilken grad Faktor V Leiden-mutation är associerat med spontanabort, men tillståndet hävdas ha en starkare koppling till sena än tidiga spontanaborter11

Patofysiologi

 • En förklaring är bristande djup och kvalitet hos implantationen men flera observationer tyder på att återkommande spontanabort är ett uttalat kliniskt tillstånd:
  • Risken för spontanabort är direkt relaterad till utfallet av tidigare graviditeter4
  • Den observerade incidensen av upprepade spontanaborter (habituell abort) (1 %) är högre än vad som kan förväntas vara en tillfällighet12
  • Till skillnad från sporadisk spontanabort tycks återkommande spontanabort kunna förekomma även om fostret har normala kromosomer3,17

Predisponerande faktorer

 • Cigarettrökning18
 • Alkohol15
 • Kaffe (över tre koppar dagligen)16
 • Övervikt19

ICD-10

 • O03 Spontanabort
  • O03.0 Inkomplett, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
  • O03.1 Inkomplett, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
  • O03.2 Inkomplett, komplicerad med embolism
  • O03.3 Inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
  • O03.4 Inkomplett utan komplikation
  • O03.5 Komplett eller icke specificerad, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
  • O03.6 Komplett eller icke specificerad, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
  • O03.7 Komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
  • O03.8 Komplett eller icke specificerad, med andra eller icke specificerade komplikationer
  • O03.9 Komplett eller icke specificerad, utan komplikation

ICD-10 Primärvård

 • O03-P Spontanabort

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Återkommande spontanabort (habituell abort) definieras som tre eller flera på varandra följande spontanaborter.

Anamnes

 • Flera på varandra följande spontanaborter.

Kliniska fynd

 • Vanligen finns ingen speciell patologi men det är aktuellt att bedöma om medfödda förändringar i livmodern eller myom kan vara bidragande till problemet.

Kompletterande undersökningar

 • Inga särskilda, se spontanabort.

Andra undersökningar

 • Inga särskilda, se spontanabort.

När remittera?

 • Kvinnor med tre eller flera spontanaborter bör bedömas av gynekolog.

Checklista vid remittering

Återkommande spontanaborter (habituell abort)

 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • Tidpunkter för spontanaborterna? Antal spontana aborter? När under graviditeterna har spontanaborterna uppkommit? Barnlöshet?
  • Föreligger annan sjukdom som möjlig orsak? Familjär disposition?
  • Regelbundna eller tillfälliga läkemedel?
  • Eventuellt tidigare behandlingsförsök och resultat?
  • Konsekvenser – psykosocialt, övrigt?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd?
  • Gynekologiskt status – hållpunkter för förändringar i livmodern?
 • Kompletterande undersökningar:
  • Inga särskilda

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra ny spontanabort.

Allmänt om behandlingen

 • Observera att hos par med tre på varandra följande spontanaborter, kan detta ha skett av en tillfällighet och det är 75 procents möjlighet att nästa graviditet förlöper normalt.
 • Psykosociala faktorer:
  • Spontanaborter kan orsaka psykiska problem, vilket tycks kunna öka risken för en ny spontanabort
  • Icke-randomiserade studier rapporterar att psykologiskt stöd tidigt under graviditeten kan minska risken för ny spontanabort hos kvinnor med oförklarliga spontanaborter1
 • Läkemedel?
  • Det är fortsatt oklart om läkemedelsbehandling har en plats i behandlingen. Mycket är baserat på empiri
  • Undantaget är antifosfolipidantikroppssyndrom

Läkemedelsbehandling

 • Progesteron:
  • Är nödvändigt för implantationen av embryo
  • Metaanalyser ger inget stöd för effekt av behandling med progesteron tidigt under graviditeten vid sporadiska spontanaborter men subgruppanalyser kan tyda på viss effekt hos dem med återkommande spontanabort (habituell abort)20-21
 • Metformin:
  • Är för närvarande inte tillräckligt testat men mindre retrospektiva studier visar minskad frekvens av spontanaborter hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom1
 • Acetylsalicylsyra (ASA):
  • När det gäller antifosfolipidantikroppssyndrom, se nedan
  • Har inte visats vara effektivt vid trombofili1
  • En studie från 2010 visar att acetylsalicylsyra enbart eller i kombination med heparin inte har någon graviditetsbevarande effekt vid upprepade spontanaborter utan påvisbar orsak22
 • Heparin:
  • När det gäller antifosfolipidantikroppssyndrom, se nedan
  • Är en substans med profylaktisk effekt mot tromboser men binder också till antifosfolipidantikroppar
  • En studie från 2010 visar att heparin inte har effekt vid upprepade spontanaborter utan påvisbar orsak22
 • Immunmodulering:
  • Är förknippat med en betydande risk för skadliga effekter på både mor och foster1

Antifosfolipidantikroppssyndrom

 • Antitrombotiska läkemedel (acetylsalicylsyra, heparin) tycks förbättra graviditetsutfallet hos kvinnor med antifosfolipidantikroppssyndrom och upprepade spontanaborter.
 • Acetylsalicylsyra 75 mg dagligen fram till vecka 37:23
  • Inleds så snart det står klart att kvinnan är gravid
  • Antas öka möjligheterna för en lyckad graviditet men forskningsresultaten går isär14,24
 • Lågmolekylärt heparin, en dos dagligen:23
  • Det finns flera studier med ofraktionerat heparin som visar en gynnsam effekt. Färre studier har gjorts med lågmolekylärt heparin
  • Trots det mindre antalet studier anses lågmolekylärt heparin vara en bättre behandling än ofraktionerat heparin

Trombofilier

 • Den vanligaste ärftliga trombofilin är Faktor V Leiden (APC-resistens).
 • Det finns omfattande och motstridig litteratur rörande spontanaborter och maternell trombofili.25
 • En studie har visat effekt på graviditetsutfallet vid profylaktisk antitrombotisk behandling med lågmolekylärt heparin.26

”Role of heparin outside haemostasis”

 • Den senaste tiden har det dykt upp artiklar som diskuterar heparin som potentiellt hjälpmedel vid assisterad befruktning och upprepade spontanaborter.27-28
 • Det finns per april 2009 ingen vetenskaplig dokumentation för sådan behandling.

Förebyggande åtgärder

 • Cervixinsufficiens kan försöksvis behandlas genom att anlägga cerklage i graviditetsvecka 12–16. Rekonstruktiv kirurgi kan eventuellt provas.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Maternell ålder vid konception och tidigare spontanabort är starka och oberoende riskfaktorer för spontanabort.
 • Möjligheten till en lyckad graviditet hos en kvinna över 40 år är låg.1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Upprepade spontanaborter

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons