Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Cervicit


Uppdaterad den: 2022-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Inflammation i cylinderepitelet i cervix med purulent endocervikalt exudat och/eller lättblödande endocervix som ofta är orsakat av bakterie- eller virusinfektion.1
 • Kan vara symtomatisk eller asymtomatisk.

Förekomst

 • Prevalensen av cervicit varierar mycket på grund av att det inte finns tydliga diagnostiska kriterier.1
 • Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrheae utgör tillsammans <30–50 % av de infektiösa orsakarna till cervicit.2-3
 • Klamydia:
  • Är den vanligaste orsaken hos sexuellt aktiva kvinnor under 25 år
  • Den vanligaste sexuellt överförbara bakteriella infektionen i Sverige
  • År 2019 var incidensen av klamydia 336 fall per 100 000 innevånare i Sverige, vilket motsvarar 34 726 fall4
  • Eftersom de flesta har en asymtomatisk infektion så är antagligen incidensen ännu högre
 • Gonorré:
  • År 2019 var incidensen av gonorre var 31 fall per 100 000 innevånare i Sverige, vilket motsvarar 3245 fall5
  • Gonorré kan vara asymtomatisk, därför är förekomsten antagligen högre i befolkningen
 • Mycoplasma genitalium
  • Mycoplasma genitalium inte omfattas av smittskyddslagen saknas svensk nationell statistik. Olika studier talar för att infektion med Mycoplasma genitalium kan vara nästan lika vanlig som klamydia6

Etiologi och patogenes

 • Cervicit kan vara infektiös eller icke-infektiös.7
 • I många fall är det inte möjligt att identifiera infektiös orsak till cervicit.1
 • Infektiösa orsaker:
  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorrheae
  • Mycoplasma genitalium:
   • Ger uretrit och cervicit och kan även leda till komplikation med endometrit, salpingit och tubarfaktorinfertilitet6
  • Mindre vanliga patogener är:2
   • Genitalt herpesvirus, HSV-1 och HSV-2
   • Trichomonas vaginalis
   • Grupp A-streptokocker
  • Överväxt av vaginala anaeroba bakterier (bakteriell vaginos)2
 • Icke-infektiösa orsaker:1-2 
  • Slemhinneskada
  • Främmandekropp
  • Malignitet
  • Strålskada
  • Kemisk irritation (till exempel latex eller spermiehämmande gel)
  • Kontaktallergi
  • Inflammatoriska systemsjukdomar (Behçets sjukdom, Lichen planus)

Predisponerande faktorer

 • Riskfaktorer:
  • Ökad risk för sexuell överförbara infektioner (STI) vid: 
   • Sexuellt aktiva kvinnor med flera partner
   • Ålder under 25 år
   • Otillräcklig/felaktig användning av barriärprevention
   • Tidigare STI

ICD-10

 • A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
  • A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
 • A54 Gonokockinfektion
  • A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar
 • N72 Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen

ICD-10 Primärvård

 • A56-P Annan sexuellt överförd klamydiasjukdom
 • A54- Gonokockinfektion
 • N72- Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Mukopurulent sekret från cervix
 • Röd, ödematös eller inflammerad, lättblödande cervix
 • Påvisning av patogena mikrober i cervix:
  • C. trachomatis:
   • Påvisas med genteknologisk metod (LCR/PCR-tester). Prov tas från vagina (kan tas av patienten själv) eller cervix
  • Gonokocker:
   • Påvisas med PCR-test. Numera finns kombotest klamydia/gonorre
   • Prov tas från cervix och uretra, eventuellt från anus och svalg
   • Positivt PCR ska kompletteras med odling för resistensbestämning
   • Prov från cervix och uretra sänds i transportmedium med kol till laboratoriet
 • Mycoplasma:
  • PCR-test från cervix eller vagina
 • Herpesvirus:
  • Kan påvisas med PCR-test eller virusodling från blåssekret

Differentialdiagnoser

 • STI:
  • Klamydia
  • Gonorré
  • Mycoplasma genitalium
  • Trichomonas vaginalis
  • Genitalt herpesvirus
 • Akut bäckeninfektion
 • Cervix dysplasi
 • Endometriepolyp
 • Cervixcancer

Anamnes

 • Många kvinnor är asymtomatiska.
 • Klamydia:
  • Omkring 60–80 % av kvinnorna har inga symtom8
  • De vanligaste symtomen är flytningar, uretritsymtom med miktionssveda och blödningsrubbningar (samlagsblödning, mellanblödning)6 
 • Gonorré:
  • >50 % är asymtomatiska6
  • Cervicit är den vanligaste manifestationen av gonorré6
 • Mycoplasma genitalium:
  • Orsakar främst uretrit och cervicit6
  • Liknar besvären vid klamydiainfektion med flytningar.
  • Majoriteten har dock inga symtom.
 • Herpesvirus:
  • Kan ge akuta besvär med blåsor och sår i underlivet. Cervix är ofta infekterad framför allt vid primärinfektion

Kliniska fynd

 • Cervix kan vara normal eller röd, ödematös och lättblödande, eventuellt med mukopurulent sekret från den yttre livmodermunnen.
 • Bimanuell palpation vid misstanke om akut bäckeninfektion:
  • Uterus öm och speciellt utlöses smärta vid ruckning av cervix. Ömhet och eventuell utfyllnad i adnex

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Se Diagnoskriterier.
 • Provtagning med CRP är aktuellt vid allmänsymtom och misstanke om akut bäckeninfektion.
 • HCG-test för att utesluta graviditet bör utföras frikostigt: 
  • Graviditet leder till rodnad och ändrat utseende av cervix

När remittera?

 • Påvisad gonorre ska behandlas av eller i samråd med venerolog.
 • Vid tecken på akut bäckeninfektion eller salpingit bör gynekolog kontaktas.

Behandling

Läkemedelsverkets rekommendation

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (2015)

OSPECIFIK URETRIT/CERVICIT

 • Det saknas evidens för att antibiotikabehandla alla kvinnor med cervicit där samtliga STI-prover är negativa.

KLAMYDIA

 • Vid okomplicerad genital klamydiainfektion:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka är förstahandsalternativ
  • Vid stark UV-exposition, exempelvis under sommaren
   i Sverige eller vid solsemester utomlands, kan peroralt
   lymecyklin 300 mg × 2 i 10 dagar eller peroralt oxitetracyklin 250 mg 2 × 2 i 10 dagar ges
 • Vid extragenital klamydiainfektion, inklusive konjunktivit:
  • Doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka
 • Vid salpingit i öppenvård:
  • Doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 2 veckor tillsammans med metronidazol 400 mg × 2 peroralt i 10 dagar
  • Vid stark misstanke om gonorré ges tillägg av ceftriaxon 500 mg intramuskulärt som engångsdos

MYCOPLASMA GENITALIUM

 • Vid okomplicerad genital infektion:
  • Azitromycin peroralt 500 mg × 1 första dagen följt av 250 mg × 1 i 4 dagar
  • Vid behandlingssvikt med azitromycin ska reinfektion uteslutas
  • Vid påvisad makrolidresistens rekommenderas kontakt med STI-mottagning. Peroralt moxifloxacin 400 mg × 1 i 7 dagar kan ges
 • Vid extragenital Mycoplasma genitalium:
  • Behandling som vid okomplicerad infektion
 • Vid komplikationer:
  • Förlängd behandlingstid med azitromycin 500 mg dag 1, följt av 250 mg dag 2–10 (14) rekommenderas

GONORRÉ

 • Antibiotikabehandling är indicerad vid:
  • Positiv gonorréodling, positivt NAAT, konstaterad gonorré hos partner, misstänkt klinisk bild, intracellulära diplokocker i metylenblått- eller gramfärgat utstryk genitalt
 • Kontrollprov tas alltid efter behandling för att identifiera eventuell reinfektion eller behandlingssvikt

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket 2015)

Behandlingsmål

 • Behandla tillstånet och eventuell underliggande infektion och eventuella partner för att undvika smittspridning och komplikationer (särskilt med hänsyn till infertilitet).

Allmänt om behandlingen

 • Påbörja behandlingen innan odlingssvar vid akuta besvär och mukopurulent flytning från uretra eller cervix.
 • Vid kroniska besvär inväntas provsvar innan behandling påbörjas.

Läkemedelsbehandling

 • Se ovan, behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet beror på underliggande orsak till tillståndet.
 • Behandlingssvikt vid återkommande besvär kan bero på resistens:
  • Odling bör göras innan ny behandling påbörjas
 • Vid icke-infektiös orsak kan besvären vara svårbehandlade.

Komplikationer

Klamydia

 • Endometrit, salpingit (10–15 % av dem med cervicit), bäckenperitonit, perihepatit:
  • Salpingit kan ge tubar infertilitet.
 • Genetiskt predisponerade kan utveckla Mb Reiter.
 • Nyfödda kan få konjunktivit och pneumoni.

Gonorré

 • Endometrit uppstår hos cirka 50 %. Symtomen är blödningsrubbningar och ömhet över uterus.
 • Salpingit hos 10–15 %.
 • Perihepatit.
 • Konjunktivit, disseminerad gonorroisk infektion – DGI (bakteriemi, led- och hudpåverkan).

Prognos

 • Prognosen för okomplicerad cervicit är god.
 • Vid bäckeninfektion beror prognosen på hur allvarlig infektionen är/graden av skada på äggledarna.

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Klamydia:
  • Ingen uppföljning behövs vid okomplicerad infektion9
 • Gonorré:
  • Kontrollprov tas alltid efter avslutad behandling6
 • Anmälningspliktiga sjukdomar:
  • Klamydia och gonorré är klassade som allmänfarliga sjukdomar. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten (SmiNet)

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Cervicit är en inflammation i livmoderhalsen som kan orsakas av infektiösa eller icke-infektiösa orsaker.
 • Ofta få eller inga symtom; flytningar och blödningsrubbningar kan förekomma.
 • Både kvinnan och hennes sexualpartner ska behandlas med antibiotika.
 • Nyupptäckt klamydia kan härröra från tidigare sexuell kontakt, eftersom en person kan bära på infektionen under längre tid.

Skriftlig patientinformation

 • Akut livmoderhalsinflammation
 • Klamydiainfektion
 • Gonorré

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons