Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Cervixcancer


Uppdaterad den: 2020-09-25
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Cancer som utgår från livmoderhalsen.
 • Livmoderhalsen är den nedre delen av livmodern som går ner i slidan och avslutas med livmodertappen, även kallad "portio".
 • Livmoderhalsen och livmodertappen är täckta av skivepitel respektive körtelepitel:
  • Gränsen mellan celltyperna kallas för transformationszon och är predilektionsstället för cancerutveckling
  • Cirka 75 % utgörs av skivepitelcancer och 25 % av adenocarcinom.1
  • Mindre vanliga typer är adenoskvamös cancer, klarcellscancer och neuroendokrina tumörer
 • Kronisk infektion med humant papillomvirus (HPV) är en förutsättning för utveckling av cervixcancer, med undantag för några mycket sällsynta typer av adenocarcinom.2

Stadieindelning – International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 2018 och TNM1

 • Stadieindelningen är klinisk, vilket möjliggör jämförelser över mycket lång tid och mellan olika handläggning, men tar inte hänsyn till eventuella lymfkörtelmetastaser som är av prognostiskt värde och som avgör vilken behandling som ges.
 • Stadium I (T1) – tumör begränsad till cervix. Ingen hänsyn tas till utbredning i corpus:
  • Stadium IA (T1a) – endast mikroskopiskt identifierad stromainvasion:
   • Stadium IA1 (T1a1) – invasionsdjup ≤3 mm 
   • Stadium IA2 (T1a2) – invasionsdjup >3 mm och ≤5 mm 
  • Stadium IB (T1b) – mikroskopiska lesioner större än stadium IA eller makroskopiska lesioner begränsade till cervix:
   • Stadium IB1 (T1b1) – makroskopiska lesioner med invasionsdjup >5 mm och ≤2 cm i största dimension
   • Stadium IB2 (T1b2) – makroskopiska lesioner >2 cm och ≤4 cm i största dimension
   • Stadium IB3 (T1b3) – makroskopiska lesioner >4 cm
 • Stadium II (T2) – utbredning utanför cervix/corpus, men har inte nått bäckenväggen eller nedre 1/3 av vagina:
  • Stadium IIA (T2a) – växt i övre 2/3 av vagina men inte i parametrier:
   • Stadium IIA1 (T2a1) – klinisk tumör med största diameter ≤4 cm
   • Stadium IIA2 (T2a2) – klinisk tumör med största diameter >4 cm
  • Stadium IIB (T2b)– utväxt i parametrier
 • Stadium III (T3) – utbredning till bäckenväggen eller nedre 1/3 av vagina. Hydronefros eller tyst njure utan annan känd orsak. Pelvina och/eller paraaortala lymfkörtelmetastaser:
  • Stadium IIIA (T3a) – tumör har nått nedre 1/3 av vagina men inte bäckenväggen
  • Stadium IIIB (T3b) – tumör har nått bäckenväggen och/eller hydronefros och/eller tyst njure
  • Stadium IIIC (TXN1) – tumör med metastas i pelvina/paraaortala lymfkörtlar (inklusive mikrometastaser) oavsett tumörstorlek och utbredning:
   • Stadium IIIC1 – enbart pelvina lymfkörtelmetastaser
   • Stadium IIIC2 – paraaortala lymfkörtelmetastaser
 • Stadium IV (T4) – tumörutbredning utanför lilla bäckenet och/eller klinisk överväxt på blås- eller rektalslemhinna:
  • Stadium IVA (T4a)– överväxt på intilliggande organ
  • Stadium IVB (T4b) – fjärrmetastasering

Förekomst

 • Sverige:1
  • Cirka 450–500 kvinnor insjuknar årligen i Sverige
  • Orsakar cirka 140 dödsfall varje år i Sverige
  • Majoriteten av cervixcancerfallen diagnostiseras i ett tidigt stadium
  • Incidensen har mer än halverats sedan slutet av 1960-talet då screening med gynekologisk cellprovtagning infördes3
 • Globalt:4
  • Globalt är cervixcancer den fjärde vanligaste cancerformen bland kvinnor5
  • Tillståndet är vanligt i låginkomstländer
  • Under 2018 diagnostiserades 570 000 nya fall och 310 000 avled till följd av cervixcancer
 • Ålder:1
  • I Sverige är medianåldern för insjuknande knappt 50 år
  • Incidensen är tvåpucklig med toppar runt 35 års ålder respektive 85 års ålder

Etiologi och patogenes

 • Humant papillomvirus (HPV):
  • Långvarig infektion med högrisk-HPV (onkogena typer) är en nödvändig förutsättning för att utveckla cervixcancer (undantaget vissa adenocarncinom):1
   • HPV 16 och 18 återfinns i 71 % av invasiva cervixcancrar och HPV 16, 18 och 45 återfinns i 94 % av alla adenocarcinom
  • Genital HPV-infektion är mycket vanligt och läker oftast (90 %) ut av sig själv inom 1–2 år1
  • För utveckling av cervixcancer från en kronisk HPV-infektion krävs samverkan med andra faktorer, se Predisponerande faktorer nedan, varav alla dock inte är kända 
 • Cancerutveckling:1
  • Utvecklingen från kronisk HPV-infektion/lätt dysplasi till höggradig förändring (CIN 2–3 eller HSIL):
   • Kan vara så kort som 1–3 år
   • CIN 1 läker oftast ut av sig själv
   • CIN 2 läker ut av sig själv hos knappt 50 %, framförallt hos yngre
  • Fortsatt utveckling från CIN 3 till invasiv cancer:
   • Tar troligen >10 år
  • Progressionsrisken för CIN 3/cancer in situ till skivepitelcancer varierar mellan 12 och 30 %.
   • Högre risk vid:
    • Stor lesion
    • Högre ålder
    • Immunsuppression  – exempelvis vid immunsuppressiv behandling hos transplanterade eller Hiv-infektion

Predisponerande faktorer1

 • För utveckling av cervixcancer från en kronisk HPV-infektion krävs samverkan med andra faktorer, varav alla dock inte är kända. Kända co-faktorer är:
  • Rökning
  • Samtidig infektion med annan könssjukdom, särskilt klamydia
  • >5 års användning av p-piller
  • Ärftliga tillstånd, exempelvis Peutz-Jeghers syndrom
 • Andra predisponerande faktorer:
  • Ung ålder vid första samlag
  • Antal sexualpartner hos kvinnan och hennes manliga partner
  • Upprepade förlossningar
 • Tidigare behandlad stark cellförändring (CIN 3/HSIL) ökar risken för att utveckla cervixcancer under resten av livet.

ICD-10

 • C53 Malign tumör i livmoderhalsen
  • C53.0 Malign tumör i endocervix
  • C53.1 Malign tumör i exocervix
  • C53.8 Malign tumör i cervix uteri med övergripande växt
  • C53.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri

ICD-10 Primärvård

 • C53- Malign tumör i livmoderhalsen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Histologisk diagnos:1
  • Biopsi vid lokalt synlig eller avancerad tumör
  • Konisering och cervixabrasio vid mikroskopiska tumörer 

Differentialdiagnoser

 • Småblödningar på grund av användning av p-piller eller hormonspiral
 • Akut cervicit
 • Polyp.
 • Benigna papillom.
 • Kondylom.
 • Syfilis:
  • Primär syfilis kan uppträda som ett sår på livmoderhalsen
 • Ulcus molle:
  • Epidermal infektion med poxvirus
 • Iatrogen orsak (p-piller, spiral, HRT)
 • Premaligna förändringar
 • Endometriecancer med nedväxt i livmoderhalsen.
 • Annan malign sjukdom i livmoderhalsen: sarkom, melanom, lymfom.
 • Inväxt från cancer i urinblåsa eller rektum.

Screening

Livmoderhalscancer – screening med HPV-test. Socialstyrelsen 2022.

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med HPV-analys:
  • Vart femte år till kvinnor i åldern 23–49 år
  • Vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–70 år
 • Intervallen gäller dem som har fått ett negativt provsvar efter HPV-analys (ej HPV-infektion).
 • Inbjudan till screeningen utgår från den senaste undersökningen, och därför kan åldern vid den sista undersökningen variera mellan 64 och 70 år.
 • Regionerna bör erbjuda provtagning hos en vårdgivare, men självprovtagning kan erbjudas som alternativ.

Screening för livmoderhalscancer. Socialstyrelsen 2022.

Anamnes

 • Tidig cervixcancer är ofta asymtomatisk. Vid symtom är cancern ofta framskriden.
 • Onormala blödningar:
  • Mellan menstruationer
  • Under eller efter samlag
  • Efter menopausen
  • Blödning under graviditet
 • Onormal flytning – vattning, purulent, blodig eller illaluktande.
 • Smärtor i underlivet och försämrat allmäntillstånd ger misstanke om långt gången sjukdom.
 • Vid avancerad sjukdom:
  • Bäcken- och ryggsmärtor
  • Symtom från blåsa och tarm vid inväxt i dessa organ
  • Smärtor på grund av tumörinväxt i nerver retroperitonealt. Utstrålning till ben är ett ogynnsamt tecken
  • Ödem och djup ventrombos vid tillväxt runt stora blodkärl
  • Fistel mellan blåsa och vagina eller vagina och rektum
  • Försämrat allmäntillstånd: dålig matlust, avmagring, anemi, uremi
  • Andra symtom vid avancerad sjukdom kan vara buk-eller urinvägssymtom

Kliniska fynd

 • Allmänt status är i regel normalt, med undantag från avancerade fall:
  • Då kan man upptäcka patologiska lymfkörtlar i ljumske eller supraklavikulärt, ödem i underextremiteterna, ascites, pleuravätska

Gynekologisk undersökning

 • Inspektion och palpation av cervix
 • I tidig fas finns ofta inga kliniska fynd, särskilt om tumören är endocervikal.
 • Blödning kan uppstå vid beröring av portio och cervikalkanal.
 • Det kan vara serös, purulent eller blodig flytning.
 • Cancer utgår som regel från transformationszonen
 • Eventuellt makroskopiska fynd:
  • Ibland kan man se tumörsuspekta förändringar på portio i form av sår eller exofytisk, tumorös vävnad
  • Vid palpation kan man ibland också känna en tunnformad cervix som är typisk för endocervikal växt
 • Palpation av portio och parametrier kan ge ett första intryck av omfattning och inväxt.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om cervixcancer enligt Nationellt vårdprogram

Andra undersökningar

 • Histologisk diagnos hos gynekolog/enhet för gynekologisk cancer:1
  • Biopsi vid lokalt synlig eller avancerad tumör
  • Konisering och cervixabrasio vid mikroskopiska tumörer
 • Beroende på cancerstadium och planerad behandling kan följande undersökningar göras:1
  • DT thorax-buk, PET-DT-thorax-buk, MRT av lilla bäckenet och högkvalificerat gynekologiskt ultraljud
 • Palpation i narkos görs av en gynonkolog och gynekolog för att fatta beslut om rätt behandling.

När remittera? 

 • Till gynekolog för undersökning vid symtom som kan föranleda misstanke, se Välgrundad misstanke ovan.
 • Vid välgrundad misstanke hos gynekolog till regional enhet för gynekologisk cancer:
  • Den som remitterar till utredning vid välgrundad misstanke ska informera patienten om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
   • Vid stadium IA1: utredningen inleds med eftergranskning av PAD; den kan innebära att ingen ytterligare utredning krävs.
  • Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Checklista vid remittering

Livmoderhalscancer – remiss till gynekolog (filterfunktion)

 • Se även Välgrundad misstanke om cervixcancer
 • Syftet med remissen:
  • Bekräftande diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • Screeninghistorik, om tillgängligt
  • Eventuell företagen utredning
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedelsöverkänslighet
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Livmoderhalscancer – remiss från gynekolog till regional enhet för gynekologisk cancerutredning vid välgrundad misstanke

 • Se även Välgrundad misstanke om cervixcancer.
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Screeninghistorik, om tillgängligt
  • Företagen utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Kreatinin och Hb
  • Längd och vikt
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedelsöverkänslighet
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Kurativt syftande behandling kan ges i flertalet fall.
 • Palliativ behandling ges vid långt framskriden cancer för att hämma tumörtillväxt, förbättra livskvalitet och förlänga överlevnad.

Behandlingen i korthet

Stadium

 • Tidiga stadier:
  • Kirurgi om inte den preoperativa utredningen givit hållpunkter för spridning till lymfkörtlar
 • Lokalt begränsade stadier:
  • Vanligen definitiv radiokemoterapi:
   • Vid lokalt avancerad cervixcancer föreligger hög risk för lymfkörtelmetastasering och tumörfria marginaler kan sällan uppnås med kirurgi
   • Endast radioterapi är potentiellt botande
   • Dubbla behandlingsmodaliteter (både kirurgi och radioterapi) bör undvikas för att minimera biverkningar från behandlingen och fördröja tiden till radioterapi
 • Vid konstaterad spridning till lymfkörtlar även i tidiga stadier:
  • Definitiv radiokemoterapi
  • Om det i och med kirurgi konstateras spridning till lymfkörtlar, otillräckliga marginaler eller andra ogynnsamma faktorer, ges adjuvant radiokemoterapi

Behandlingar

Kirurgi1
 • Som regel radikal hysterektomi med bevarande av ovarier, samt bäckenlymfkörtelutrymning:
  • Vid adenocarcinom kan ooforektomi övervägas, och vid högmaligna tumörer rekommenderas ooforektomi
 • I stadium IA1 och IA2 räcker konisering eller enkel hysterektomi, med kompletterande bäckenlymfkörtelutrymning enligt ovan om det föreligger lymfkärlinväxt
 • Fertilitetsbevarande kirurgi i form av trachelektomi och bäckenlymfkörtelutrymning kan övervägas om tumören är <2 cm och frånvaro av högmalign histologi.
Radiokemoterapi1
 • Definitiv radiokemoterapi:
  • I regel extern radioterapi mot bäckenlymfkörtlar, uterus, övre vagina och parametrier, intrakavitär brachyterapi och konkomitant veckovis cisplatin
 • Vid lymfkörtelmetastaser, snäva eller positiva kirurgiska marginaler, tumörstorlek ≥4 cm, parametriespridning eller högmalign histologi ges som regel postoperativ adjuvant radiokemoterapi och konkomitant veckovis cisplatin.

Förebyggande åtgärder

Livmoderhalscancer – screening med HPV-test. Socialstyrelsen 2022.

 • Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med HPV-analys:
  • Vart femte år till kvinnor i åldern 23–49 år
  • Vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–70 år
 • Intervallen gäller dem som har fått ett negativt provsvar efter HPV-analys (ej HPV-infektion).
 • Inbjudan till screeningen utgår från den senaste undersökningen, och därför kan åldern vid den sista undersökningen variera mellan 64 och 70 år.
 • Regionerna bör erbjuda provtagning hos en vårdgivare, men självprovtagning kan erbjudas som alternativ.

Screening för livmoderhalscancer. Socialstyrelsen 2022.

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos1

 • Prognosen är generellt god, med en total 5-årsöverlevnad på 73 % .
 • I tidiga stadier är 5-årsöverlevnaden över 90 %, medan den sjunker i högre stadier.

Komplikationer1

 • Efter enbart kirurgi förekommer påverkad tarm- och urinblåsefunktion i form av nedsatt känsel och tömningsförmåga, samt lymfödem och sexuell dysfunktion.
 • Efter radioterapi förekommer imperativa trängningar och snabb passage från tarm och blåsa, samt lymfödem, skelettsmärtor och sexuell dysfunktion.
 • Båda behandlingsmodaliteterna leder till infertilitet (förutom vid fertilitetsbevarande kirurgi såsom trachelektomi och konisering). 

Uppföljning

Rekommendationer Nationellt vårdprogram för livmoders- och vaginalcancer

 • Första återbesök efter avslutad primär terapi för information, summering och identifiering av individer som behöver individualiserad uppföljning:
  • Efter kirurgi:
   • Efter 4-8 veckor för klinisk kontroll
   • PAD-beskedet kan lämnas per telefon 2-4 veckor efter operationen om detta är överenskommet vid utskrivningen
  • Efter radioterapi:
   • Efter 4-8 veckor för biverkanskontroll
 • Bilddiagnostik (MRT och PET-DT) 3–6 månader efter avslutad definitiv radiokemoterapi, för behandlingsevaluering, inklusive uppföljningsbesök för information.
 • Kontroll var 6:e månad i 3 år, därefter 1 gång årligen i 2 år. Kontrollerna avslutas efter 5 år utom för de koniserade och trachelektomerade där cellprov som analyseras för cytologi och HPV (dubbelanalys) bör tas vart3:e år resten av livet.
 • Cellprov för dubbelanalys tas vid kontroll av opererade patienter 6 månader och 5 år efter hysterektomi. Efter 5 år kan kontrollfilen* användas för koniserade och trachelektomerade vart tredje år livslångt**.
 • Cellprov tas inte efter radioterapi.
 • Bilddiagnostik vid misstanke om recidiv.
 • Individualiserad uppföljning av seneffekter och rehabilitering. Kontaktsjuksköterskor är viktiga för att fånga upp behov av extra kontroll samt rehabiliteringsbehov.
 • Registrering av komplikationer och seneffekter.

* "Kontrollfil": Speciell fil inom organiserad GCK (Gynekologisk cellprovskontroll) upparbetad för dysplasifall, se C-ARG Rapport 63, 2010.

** Eller så länge det bedöms adekvat

Nationellt vårdprogram för livmoders- och vaginalcancer, RCC. Hämtad 2020-05-25

 • Det är viktigt att informera om symtom som patienten bör söka för om de uppstår mellan de planerade återbesöken eller senare.
 • Dessa symtom är främst:1
  • Olaga vaginala blödningar eller flytningar som tilltar (lokalrecidiv) och som inte har en naturlig förklaring (exempelvis sköra slemhinnor i vagina, sparsam och avstannande blödning efter samlag)
  • Flanksmärtor över ena eller båda njurarna (avflödeshinder uretär)
  • Ischiasliknande smärtutstrålning i ett eller båda benen, speciellt om detta uppkommer i vila och förbättras av rörelse (tumörtryck nerver)
  • Bensvullnad, speciellt ensidig, som inte kan förklaras av enbart lymfödem (tumörtryck kärl)
  • Försämring av tidigare välkontrollerat lymfödem (tumörtryck)
 • Patienten bör också uppmuntras att söka för seneffekter såsom lymfödem, miktions- och tarmbesvär, sexuell dysfunktion och behov av stöd och bearbetning.1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Animationer

 • Borttagning av livmodern
 • Brakyterapi
 • Cytostatikabehandling, cellgiftsbehandling

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons