Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Graviditet och hjärtsjukdom


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

 • Den största gruppen av gravida kvinnor med hjärtsjukdom har en medfödd sjukdom.1
 • Genomföra graviditet?
  • De flesta kvinnor kan genomföra graviditet och förlossning utan ökad risk
  • Graviditet avråds vid allvarlig pulmonell hypertension, Marfans eller Ehlers-Danlos syndrom med dissekerande aortaaneurysm, allvarlig aortastenos och signifikant nedsatt kammarfunktion
 • Hjärtpåverkan:
  • Under en graviditet ökar hjärtats minutvolym med 30–50 % och den kardiella belastningen ökar
  • Under förlossningen varierar hjärtats preload mycket, något som kan vara kritiskt vid pulmonell hypertension
 • Pregravid bedömning:
  • En sådan bör helst göras för att bedöma risken för hemodynamiska komplikationer
  • Kan innebära klinisk undersökning, ekokardiografi, arbetsprov, EKG-kontroll, MR eller hjärtkateterisering1
 • Fostrets risk att få hjärtfel:
  • Risken för att barnet föds med hjärtfel är 3–12 % om modern har medfödd hjärtsjukdom jämfört med en risk på 0,8 % i den normala populationen2-4
  • Fosterekokardiografi bör utföras runt vecka 20

Riskbedömning

 • Risken för att en gravid kvinna med medfödd hjärtsjukdom ska uppleva kardiovaskulära händelser – som symtomatisk arytmi, stroke, lungödem, hjärtsvikt, död – beror på hennes kardiovaskulära systems förmåga att anpassa sig till de fysiologiska förändringarna under graviditeten.5
 • Enkla hjärtdefekter:
  • Förmaksseptumdefekt, kammarseptumdefekt och persisterande ductus arteriosus som opererats tidigt kräver ingen speciell behandling
  • Asymtomatiska vänster-till-högershuntar och måttlig pulmonell stenos tolereras vanligtvis bra under en graviditet
  • Förmaksseptumdefekt utan pulmonell hypertension innebär bara en liten ökad risk, men innebär risk för paradoxal emboli under valsavaliknande manövrar
 • Hög risk vid graviditet, bör avrådas från att bli gravid:
  • Eisenmengers syndrom, pulmonell hypertension efter tidigare vänster till höger shunt, primär pulmonell hypertension, allvarlig aortastenos, Marfans syndrom med aortaaneurysm, allvarlig ventrikulär dysfunktion i NYHA-klasserna III-IV
 • Andra lesioner:
  • Systemisk högerkammare – predisponerar för supraventrikulära arytmier och hjärtsvikt vid graviditet
  • Volym- och tryckbelastad högerkammare – klarar oftast graviditet och förlossning utan väsentliga problem
  • Cyanotiska patienter – möjligheten för graviditet minskar med graden av cyanos
  • Måttlig kammardysfunktion – kräver noggrann kontroll under graviditeten på grund av risk för försämrad kammarfunktion
  • Coarctatio aortae och måttlig aortastenos kan leda till arteriell hypertoni
 • Litteraturstudie av resultaten med 2 491 gravida kvinnor med hjärtfel:6
  • Allvarliga hjärtkomplikationer inträffade hos 11 %.
  • Förlossningskomplikationer var inte mer frekventa än normalt.
  • Vid komplex hjärtsjukdom var förekomsten av för tidig födsel hög och flera barn var små i förhållande till graviditetslängden.
  • Dödligheten hos fostret/barnet var förhöjd och berodde på den höga förekomsten av för tidiga födslar och återkommande hjärtsjukdom

Generiska riskfaktorer för kvinnor

 1. Dålig funktionsklass före graviditeten (NYHA> II) eller cyanos.
 2. Nedsatt systemisk kammarfunktion – ejektionsfraktion < 40 %.
 3. Vänstersidig hjärtobstruktion:
  • Mitralklaffområde < 2 cm2, aortaklaffområde < 1,5 cm2, maximal tryck-gradient för blodflödet i den vänstra kammaren mätt med Doppler > 30 mm Hg före graviditeten
 4. Allvarliga hjärthändelser före graviditeten som symtomatisk arytmi, stroke, transitorisk ischemisk attack, eller lungödem.7-8
 • Riskberäkning:
  • Förväntad hjärthändelse under graviditeten med 0, 1 eller > 1 av dessa riskfaktorer är respektive 5 %, 27 % och 75 %5,8

Generiska riskfaktorer för fostret

 1. Dålig maternell funktionsklass före graviditeten (NYHA> II) eller maternell cyanos.
 2. Vänstersidig hjärtobstruktion:
  • Mitralklaffområde < 2 cm2, aortaklaffområde < 1,5 cm2, maximal tryck-gradient för blodflödet i den vänstra kammaren mätt med Doppler-> 30 mm Hg före graviditeten
 3. Moderns ålder < 20 eller > 35 år.
 4. Maternell rökning.
 5. Behandling med antikoagulantia.

Antikonception

 • Val av preventivmedel bestäms av hjärtsjukdomens karaktär och naturliga förlopp, andra läkemedel, extrakardiella sjukdomar, trombostendens och patientens egna önskemål.
 • Hormonella preventivmedel är effektiva och utan risk för del flesta.
 • Minipiller:
  • Ökar inte risken för emboli, men kan ge vätskeretention och kan vara ett problem vid ventrikulär dysfunktion
 • P-piller:
  • Kan vara kontraindicerade hos patienter med ökad risk för tromboemboliska episoder:
   • Till exempel vid cyanotisk hjärtsjukdom, pulmonell hypertoni, pulmonella ateriovenösa missbildningar, nedsatt kammarfunktion, dilaterad hjärtkammare, arteriella arytmier, arteriell hypertoni, Fontans kretslopp, ischemisk hjärtsjukdom, tidigare tromboemboliska episoder, warfarinbehandling
  • Bör inte heller användas vid förmaksseptumdefekt på grund av risk för paradoxal emboli
 • Intrauterina kontraceptiva medel:
  • Ger en liten ökning av risken för endokardit, särskilt vid insättandet och patienten bör få endokarditprofylax
  • Eventuellt blödningsrisk vid antikoagulationsbehandling
 • Sterilisering:
  • Bör övervägas i de fall där graviditet kan vara livshotande
Annons
Annons

Läkemedelsanvändning under graviditet

 • Warfarin:
  • Risken för tromboemboliska episoder är sexfaldig under graviditeten och elvafaldig under den postnatala perioden, så adekvat antikoagulation är mycket viktig5
  • Warfarin-behandling innebär, utöver risken för blödningar, under den första trimestern en teratogen effekt9-10
  • Eventuellt heparin eller lågmolekylärt heparin under den första trimestern och lågmolekylärt heparin under de sista veckorna av graviditeten – heparin passerar inte placentabarriärren och är därför säkert för fostret, men är en mindre effektiv trombosprofylax, särskilt för kvinnor med metallproteser11-12
  • Antikoagulationsbehandling under graviditet kräver en noggrann utredning av fördelar och nackdelar i samråd med patienten
 • ACE-hämmare:
  • Är kontraindicerade under graviditet
  • Ökar risken för oligohydramnion och fetal och neonatal njursvikt
  • Under amning bör preparat med låg fettlöslighet väljas, till exempel kaptopril
 • Amiodaron:
  • Kan innebära fetal hypotyreos, som oftast är reversibel, men kan leda till mental retardation hos barnet
 • Betablockerare:
  • Kan leda till intrauterin tillväxthämning, men tolereras oftast
 • Multivitaminbehandling:
  • Om dessa ges tre månader före graviditeten tills den första trimestern av avslutad tycks de minska frekvensen hjärtfel hos befolkningen som helhet13

Födsel

 • Tidpunkten för eventuell inducerad förlossning bestäms av flera faktorer.
 • Vid betydande intrauterin tillväxthämning eller försämring av kvinnans tillstånd kan tidig förlossning vara det bästa.
 • Bedöms den maternella risken vid förlossning hög, sätts ofta förlossningen igång under vecka 36.
 • Vaginal förlossning utan obstetriskt ingripande är möjlig för de flesta kvinnor och ger färre komplikationer än kejsarsnitt.
 • Kejsarsnitt bör ske på en bred obstetrisk indikation för att undvika långvarig förlossning.14
 • Endokarditprofylax var rutin tidigare vid de flesta obstetriska ingrepp oberoende av födelsesätt men rekommenderas inte längre rutinmässigt .5
 • Den första postpartumtiden är potentiellt farlig, det kan uppstå volymöverbelastning eller motsatt kan stora blödningar ge hypovolemiska problem, och läkemedel med oxytocin kan ha allvarliga effekter på hjärtat och cirkulationen.15

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons