Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Urininkontinens under graviditet och efter förlossning


Uppdaterad den: 2018-11-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Urininkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin.

Förekomst

 • Incidens:
  • Nydebuterad av urininkontinens under graviditet varierar mellan 15–50 %, beroende bland annat på paritet, ålder och BMI
  • Nydebuterad inkontinens efter förlossningen varierar mellan 4–26 %. En norsk studie som inkluderade 12 679 förstföderskor som var kontinenta före graviditeten, fann att 21 % blev urininkontinenta för första gången efter förlossningen1
 • Prevalens:
  • En studie av 43 279 norska gravida kvinnor visade följande:2
   • Prevalensen av urininkontinens hos förstföderskor var 15 % före graviditeten och 48 % i vecka 30 av graviditeten
   • Bland kvinnor som hade fött barn tidigare, var prevalensen av urininkontinens 26 % före graviditeten och 58 % i vecka 30 av graviditeten
  • Uppskattningar av prevalensen av urininkontinens under graviditet är mellan 32–64 %3
  • I en norsk studie av förstföderskor hade 31 % urininkontinens sex månader post partum
 • Inkontinenstyp:
  • Ansträngningsinkontinens är vanligast under graviditeten (64 %)
  • Trängningsinkontinens (8 %) och en blandning av ansträngnings- och trängningstyp (28 %) är mindre vanliga

Etiologi och patogenes

 • Ansträngningsinkontinens är ofta ett resultat av försvagad eller skadad bäckenbotten eller tryck på bäckenbotten.
 • Trängningsinkontinens beror troligen på en överaktivitet av blåsmuskeln (musklus detrusor urinae) eller ökade signaler från urinblåsan in till hjärnan om trängningar.

Predisponerande faktorer

 • Risken för inkontinens ökar med åldern och med kvinnans BMI.
 • Vaginal förlossning.
 • Stor fosterstorlek (huvudomfång och vikt).
 • Större bristningar under förlossningen.
 • Urinläckage före graviditeten.
 • Om vikten innan graviditet inte återfås. Viktökning under graviditeten verkar inte vara en riskfaktor för senare inkontinens.
 • Urininkontinens under graviditeten ökar risken för ihållande symtom efter förlossningen.

ICD-10

 • R32.9 Icke specificerad urininkontinens
 • N39.3 Stressinkontinens
 • N39.4 Annan specificerad urininkontinens

ICD-10 Primärvård

 • R32- Icke specificerad urininkontinens

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Urininkontinens, "ofrivilligt läckage av urin" som framkommer i anamnes. Inga objektiva undersökningar krävs.

Differentialdiagnoser

 • Urinvägsinfektion.
 • Förstoppning (kan både orsaka och förvärra inkontinens).
 • Gynekologisk fistel.
 • Läkemedelsinducerad urininkontinens (diuretika, alfa-blockerare, antikolinerga läkemedel, psykofarmaka).
 • Autonom neuropati.

Anamnes

 • Beror kvinnans besvär främst på ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens?
  • Ansträngningsinkontinens: Kvinnan läcker vid hoppning, löpning, snabb gång, uppresning från liggande eller sittande, hosta, nysningar, skratt. Läckagen består vanligen av små volymer
  • Trängningsinkontinens: Kvinnan upplever ett plötsligt och tvingande behov av att tömma blåsan. Läckagen består oftast av större mängder urin
 • Kartlägg graden av tillståndet:
  • Hur ofta läcker kvinnan? (Dagligen, varje vecka, mindre ofta)
  • Hur mycket läcker hon? (droppar, skvättar, större mängder)
  • Hur besvärande är upplevda problem? Måste hon alltid använda skydd till följd av problemet? Är detta ett hygieniskt problem i vardagen?
 • Kartlägg riskfaktorer:
  • Tidigare graviditet, vaginal förlossning, större bristningar som ett resultat av förlossning, ålder och vikt, tidigare problem med inkontinens
 • Överväg behandlingsmotivation, tidigare bäckenbottenträning?

Kliniska fynd

 • En bra anamnes är tillräcklig för diagnos.
 • Vid gynekologisk undersökning:
  • Se efter tecken på prolaps
  • Medan kvinnan ligger i undersökningsstolen, be henne att hosta. Läckage indikerar ansträngningsinkontinens
  • Sätt två fingrar i kvinnans vagina. Be henne knipa. Bedöm kontraktiliteten av bäckenbottenmuskulaturen
 • Orienterande neurologisk undersökning.
 • Mätning av residualurin:
  • Normala värden är <50–100 mL , och för personer >60 år <150–200 mL

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Urinsticka
 • Miktionslista
 • Urinodling?

Andra undersökningar

 • Urodynamisk undersökning kan behöva göras innan ett eventuellt kirurgiskt ingrepp för urininkontinens.

När remittera?

 • Stora perineala bristningar i samband med förlossning som ger inkontinens av urin/avföring >3 månader efter förlossningen bör följas upp på specialiserad mottagning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återställa normal kontinens.

Behandlingen i korthet

 • Vårdkontakt:
  • Bland kvinnor som upplever inkontinens under eller efter graviditeten läcker de flesta endast droppar ett par gånger i månaden och söker inte kontakt med vården för detta
  • Endast cirka 3–4 % av kvinnor som upplever inkontinens under eller efter graviditeten läcker stora mängder dagligen
 • Intervention?
  • Man bör vara mycket avvaktande med både medicinsk och kirurgisk behandling av urininkontinens under graviditet och under perioden strax efter förlossningen
  • Många kvinnor blir av med problemen utan hjälp
 • Konservativ behandling:
  • Behandling av inkontinens i samband med graviditet ska alltid fokusera på konservativ behandling i form av bäckenbotten och/eller blåsträning

Egenbehandling

 • Bäckenbottenträning i samband med graviditet kan minska inkontinenssymtom med cirka 30 % post partum.4
 • Det är viktigt med instruktion och handledning för att sådan självträning skall bli effektiv.5
 • Kvinnor kan remitteras till en fysioterapeut eller uroterapeut för hjälp med bäckenbottenträning.
 • Rätt utförd bäckenbottenträning är både effektiv, billig och fri från biverkningar.

Ansträngningsinkontinens

 • Bäckenbottenträning:
  • Är alltid den inledande behandlingen under graviditeten och efter förlossningen
  • Rekommenderas till alla gravida kvinnor eftersom den har väl dokumenterad effekt på ansträngningsinkontinens4
 • En norsk studie har visat signifikant effekt av följande bäckenbottenövningar:6
  • Åtta till tolv knip med maximal intensitet
  • Knipet ska vara sex till åtta sekunder
  • Knip ihop ytterligare tre till fyra gånger vid slutet av varje ovannämnda knip
  • Pausa i sex sekunder mellan varje knipövning
  • Upprepa övningen tre gånger om dagen
  • Bör utföras under sex månader för bästa resultat
 • Viktminskning post partum minskar prevalensen av inkontinens sex månader post partum med 2,3 % per kg viktminskning.7
 • Binda kan användas.

Trängningsinkontinens och överaktiv blåsa

 • Blåsträning rekommenderas, målet är att det ska kunna gå 2,5 till 3 timmar mellan blåstömningarna. Träningen består huvudsakligen av två delar:8
  • Regelbunden miktion under dagen, till exempel var 1,5 timme
  • Öka tiden mellan varje blåstömning, till exempel med 15 minuter varje vecka
 • Dryck- och miktionslista:
  • Har visat sig vara effektivt hos kvinnor med trängningsinkontinens:
   • Bidrar till att öka medvetenheten hos kvinnorna om deras miktionsmönster och effekten av träningen kan lätt utvärderas
  • Värden:
   • Normal dryckesmängd: cirka 1500–2 000 mL/dygn
   • Normal urinmängd: cirka 1500 mL/dygn
   • Liten blåskapacitet: <250–500 mL som största urinmängd, >8–10 miktioner/dygn
 • Inkontinensskydd kan användas och kan då förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel.

Läkemedelsbehandling

Ansträngningsinkontinens

 • Läkemedelsbehandling har liten plats vid behandling av ansträngningsinkontinens.

Trängningsinkontinens och överaktiv blåsa

 • Det rekommenderas inte användning av muskarinreceptorantagonister för trängningsinkontinens under graviditet eller amning. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter.

Annan behandling

 • Urininkontinens under graviditeten är inte ett skäl för att välja kejsarsnitt som förlossningsmetod.1
 • Operationer som TVT görs ej under graviditet.
 • De första månaderna efter förlossningen får många förbättring av sina inkontinenssymtom, man bör därför avvakta med att remittera till operation under denna period.

Förebyggande åtgärder

 • Bäckenbottenträning.
 • Återfå vikten före graviditeten
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Få kvinnor får nydebuterad urininkontinens under första trimestern, men prevalensen stiger under hela graviditeten.
 • En stor andel av dem som är inkontinenta under graviditeten är inte inkontinenta efter förlossningen.

Komplikationer

 • Kvinnor som föder vaginalt, har 3,2 gånger högre relativ risk för inkontinens efter förlossningen jämfört med kvinnor som föder med kejsarsnitt.1
 • Kvinnor som är urininkontinenta 3–6 månader efter förlossningen, har 13 gånger större risk att bli inkontinenta också senare i livet.9

Prognos

 • En norsk studie visade att ungefär 1/5 kvinnor som inte var inkontinenta under graviditeten fick urininkontinens efter förlossningen:1
  • Kvinnor som var inkontinenta under graviditet har 2,3 gånger högre risk att drabbas av inkontinens efter förlossningen
 • Uppföljningsstudier under det första året efter förlossningen visar liten förändring i prevalensen av urininkontinens under perioden tre till tolv månader efter förlossningen.10

Uppföljning

Plan

 • Kvinnan bör få information om bäckenbottenträning.
 • Efter förlossningen kan återgång till vikten före graviditeten minska risken för urininkontinens.

Vad bör kontrolleras?

 • Om gynekologisk undersökning utförs på post-partum kontroll, kan förmågan till kontraktion av bäckenbotten bedömas.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Bäckenbottenträning.
 • Möjligheter till spontan tillbakagång av inkontinensproblem efter förlossningen, och att chansen för tillbakagång av symtomen ökar om man lyckas återfå vikten före graviditeten.7

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Urinläckage

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons