Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Uterussarkom


Uppdaterad den: 2021-08-12
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Malign tumör som utgår från mesenkymal vävnad i uterus, antingen från endometriestroma eller från myometrium.1
 • Delas in i rena (malign vävnad kommer från mesenkymet) eller blandade tumörer (både mesenkym och malign epitelvävnad föreligger).
 • Kan också delas in i homologa (innehåller malign vävnad, som finns normalt i uterus) och heterologa (innehåller malign vävnad, som inte normalt finns i uterus, till exempel ben och brosk).
 • De flesta rena uterina sarkom är leiomyosarkom och endometriestromasarkom (båda homologa).2

Förekomst3

 • Uterussarkom är sällsynt med cirka 0,6–1,7 fall per 100 000 invånare och år.
 • Medianåldern vid diagnos av uterussarkom är cirka 56 år.
 • Leiomyosarkom vanligast och utgör drygt 60 %. Andra uterussarkom är adenosarkom och endometriestromasarkom.

Etiologi och patogenes

Icke-epiteliala tumörer

 • Endometriala stromala tumörer:4
  • Kan vara antingen benigna (stromal nodules)
  • Eller maligna (endolymfatisk stromal myos)
  • Är låggradiga, väl differentierade tumörer
  • Infiltrerar myometriet och spridning till lymfkärlen är vanligt
 • Odifferentierat endometriellt sarkom:4
  • Aggressiva tumörer som saknar specifik differentiering
  • Kan bli stora tumörer
 • Leiomyosarkom:
  • Känns igen genom framträdande cellulär atypi, rikligt med mitoser och områden med tumörcellnekros (Standford-kriterierna)1
  • Ofta stora tumörer
  • Är inte relaterat till leiomyom

Blandade epiteliala och icke epiteliala tumörer

 • Adenosarkom:
  • Är en sällsynt tumör
  • Visar sig som polypösa massor
  • Har en låg malign potential och god prognos5

Spridning

 • Spridning kan ske intraabdominellt, lymfatiskt och hematogent.6
 • Hematogen spridning kan uppträda tidigt och sker oftast till lungorna.

Predisponerande faktorer

 • Tumörerna är så sällsynta att det inte finns bra epidemiologiska data.1

ICD-10

 • C54 Malign tumör i livmoderkroppen
  • C54.1 Malign tumör i endometrium
  • C54.2 Malign tumör i myometrium
  • C54.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri

ICD-10 Primärvård

 • C55-P Malign tumör i livmodern

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bygger i huvudsak på histologi.

Differentialdiagnoser

 • Endometriecancer
 • Myoma uteri

Anamnes1

 • Typiska symtom är vaginalblödning, tryck och obehag i bäckenet, förstorad livmoder (särskilt efter menopaus) eller uppblåst buk.
 • Symtomen är svåra att skilja från andra gynekologiska besvär, exempelvis myom som är vanligt bland kvinnor >50 år.

Kliniska fynd

 • Blödning och flytning hos postmenopausala kvinnor.
 • Uterus är ofta förstorad.
 • Eventuellt palpabel resistens i bäckenet.
 • Uterussarkom är i hälften av fallen ett överraskningsfynd efter operation av förmodat myom:
  • Incidensen av leiomyosarkom hos patienter i åldern 40–60 år som opererats för myom är cirka 1%

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om buksarkom inklusive gynekologiska sarkom enligt Nationellt vårdprogram

 • Palpabel knöl i buken ska föranleda misstanke:
  • Vid misstanke ska patienten remitteras till en DT eller MRT (filterfunktion).
 • Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp, föreligger vid fynd som ger misstanke om intraabdominella, retroperitoneala sarkom eller gynekologiskt sarkom vid:
  • Bilddiagnostik eller endoskopi
  • Vävnadsbunden diagnostik (histopatologi eller cytologi)

Standardiserat vårdförlopp för buksarkom inklusive gynekologiska sarkom, RCC (hämtad 2021-08-12)

Andra undersökningar

 • Vid misstanke om uterussarkom rekommenderas utredning med transvaginalt/transabdominellt ultraljud eller MRT.
 • Vid välgrundad misstanke om sarkom remitteras patienten enligt standardiserat vårdförlopp till ett regionalt eller nationellt sarkomcentrum där fortsatt utredning görs för att fastställa:3
  • Sarkomdiagnosen (eftergranskning av PAD/cytologi och bilddiagnostik)
  • Gradering (differentieringsgrad)
  • Stadium (omfattning, tumörutbredning)
  • Patientens hälsotillstånd och förutsättningar för behandling

När remittera?

 • Vid misstanke om tumör, se Välgrundad misstanke ovan.
 • Utredning och behandling kräver specialistkompetens och hanteringen av sarkom har centraliserats.2
 • Den som remitterar till utredning vid välgrundad misstanke ska informera patienten om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Checklista vid remittering

Uterussarkom

 • Se även Välgrundad misstanke om skelett- och mjukdelssarkom
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • Företagen utredning
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt maligniteter
  • Längd och vikt
  • Kreatinin
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Tillfrisknande.
 • Palliativ vård.

Behandlingen i korthet

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Sarkom är mer aggressiva och har sämre prognos än andra maligna uterina tumörer.
 • Den sjukdomsspecifika femårsöverlevnaden var i en studie 66 % för leiomyosarkom, men varierar beroende på stadium.7

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Animationer

 • Borttagning av livmodern

Patientföreningar

 • Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons