Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Hemolytiska anemier


Uppdaterad den: 2019-03-13

Annons

Definition

 • Hemolytisk anemi är ett tillstånd där erytrocyternas livslängd är reducerad (<120 dagar) på grund av ökad nedbrytning.
 • Anemi uppstår när hemolysen överstiger benmärgens förmåga till produktionsökning.

Bakgrund och epidemiologi

 • Ovanligt bland infödda nordbor, men relativt vanligt hos en del grupper av utlandsfödda.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till hemolys är förvärvad eller ärftlig.
 • Vanliga orsaker är autoantikroppar, läkemedel eller underliggande malign sjukdom.
 • Tillståndet kan också bero på en rad ärftliga tillstånd såsom hemoglobinopatier.
 • Hemolytisk anemi kan vara ärftlig, även om den debuterar i vuxen ålder – hereditär sfärocytos, hemoglobinopatier, enzymdefekter.
Annons
Annons

ICD-10

 • D58 Andra ärftliga hemolytiska anemier
 • D59 Förvärvad hemolytisk anemi

Anamnes och kliniska fynd

 • Anemisymtom som slöhet, ökad uttröttbarhet, dyspné, hjärtklappning, yrsel, huvudvärk, öronsusningar och svimning.
 • Angina pectoris eller claudikatio kan utlösas eller förvärras.
 • Anamnes med avseende på etiologi:
  • Förekomst av hemolytisk anemi i familjen – sfärocytos, talassemier?
  • Användning av läkemedel, exempelvis metyldopa och penicillin?
  • Alkohol – levercirrhos, hypersplenism?
  • Blodtransfusioner nyligen?
  • Kraftig fysisk ansträngning?
 • Varierar enligt grad av hemolys, förmåga till ökning av erytropoesen, underliggande orsak.
 • Tecken på svår akut hemolys: feber, frossa, huvudvärk, rygg- och nacksmärtor, hemoglobinuri.
 • Hud:
  • Eventuellt ikterus och anemi
  • Eventuellt utslag vid SLE
 • Splenomegali?
  • Ses vid kronisk hemolys och vid många tillstånd som kan ge hemolys – till exempel kronisk lymfatisk leukemi, lymfom, mononukleos
 • Ledförändringar?
  • Eventuellt vid SLE, reumatoid artrit
 • Bensår?
  • Förekommer vid till exempel sicklecellanemi
 • Generaliserad lymfadenopati?
  • Tyder på lymfoproliferativ sjukdom såsom kronisk lymfocytär leukemi och non-Hodgkins lymfom
 • Feber?
  • Infektion?

Diagnostik och undersökning

 • Basprover:
  • Blodstatus (HB, leukocyter, trombocyter), SR, CRP, erytrocytindices, retikulocyter, LD, haptoglobin, bilirubin, kreatinin, ALP, ALAT, GT, albumin
  • Anemin är vanligen normocytär, det vill säga normalt MCV
  • Ett hemolytiskt tillstånd är mycket sannolikt vid kombinationen högt bilirubin, lågt haptoglobin, högt LD. Retikulocytos är typiskt
 • När retikulocytos är visad utförs Coombs test/direkt antikroppstest (DAT):
  • Positivt test indikerar ett autoimmunt hemolytiskt tillstånd, men testet är negativt hos 5–10 % av patienterna
  • Vid negativt Coombs-prov finns det många diagnostiska möjligheter och utredningen måste individualiseras

Differentialdiagnoser

 • Järnbristanemi.
 • Megaloblastär anemi (brist på vitamin B12 eller folat).
 • Aplastisk anemi.
 • Anemi vid kronisk sjukdom.
 • Leukemi.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Allmänt

 • Beror på orsaken/klassificeringen av den hemolytiska anemin.

Egenbehandling

 • Eventuellt undvika exponering för kyla.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på typen av hemolys (förvärvad, autoimmun genes, ärftlig).
 • Autoimmun hemolytisk anemi, förvärvad, DAT positivt:
  • Eventuell underliggande sjukdom behandlas
  • Varm hemolys:
   • Behandlas med prednisolon initialt
   • Refraktära fall kan kräva splenektomi, intravenöst gammaglobulin, plasmaferes, cytotoxiska medel
   • Rituximab har efterhand blivit ett aktuellt alternativ
  • Kall hemolys:
   • Prednisolon, splenektomi eller intravenöst gammaglobulin är utan effekt
  • Transfusionsbehandling?
 • Läkemedelsinducerad hemolytisk anemi, förvärvad:
  • Utlösande agens seponeras
  • Eventuellt kortikosteroider om ingen förbättring efter tre veckor (vid positivt DAT)
 • Andra typer av förvärvad hemolytisk anemi:
  • Orsaker kan vara infektion, bakteriella toxiner, hemolys efter extrem fysisk belastning, klaffel, trombotisk trombocytopenisk purpura, paroxysmal nokturn hemoglobinuri, leversjukdom, thermal skada, hypersplenism
 • Ärftliga tillstånd:
  • Behandling beror på underliggande tillstånd

Förlopp

 • Beror på bakomliggande orsak.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Bra vid autoimmun hemolytisk anemi, särskilt efter splenektomi.

Komplikationer

 • Svår anemi.
 • Aplastisk kris.
 • Gallsten.
 • Järnbrist.
 • Tromboemboliska händelser.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.