Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Malignt lymfom hos barn


Uppdaterad den: 2020-12-28
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Malign utveckling av lymfoid vävnad:1
  • Maligna lymfom omfattar Hodgkins lymfom och Non-Hodgkin lymfom.
 • Non-Hodgkin-lymfom hos barn:1
  • Heterogen sjukdomsgrupp med neoplastisk proliferation av lymfoida celler i lymfkörtlar eller annan lymfoid vävnad
  • Utgår från omogna (lymfoblastiska) eller mogna B-, T- eller NK-celler:
   • Lymfoblastiskt lymfom
   • Mogna B-cells lymfom:
    • Burkittlymfom
    • Diffust storcelligt B-cellslymfom
    • Primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom
   • Anaplastiskt storscellslymfom
   • Andra former, exempelvis primära CNS-lymfom
 • Hodgkins lymfom hos barn;
  • Delas in i klassiskt Hodgkins lymfom (cHL, utgör 95 %) och nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom (NLPHL, utgör 5 %)1

Förekomst

 • Varje år vårdas 2–3 barn (0–19 år) för Hodgkins lymfom och 3–4 barn för non-Hodgkins lymfom per 100 000 barn i Sverige:2
  • Det motsvarar cirka 50–60 barn i Sverige årligen
 • Hos barn <6 år är non-Hodgkin-lymfom vanligare än Hodgkins lymfom.3
 • Hodgkins lymfom har en bimodal åldersfördelning och är vanligast i åldersgrupperna 15–34 år och >50 år.

Etiologi och patogenes

 • Se Etiologi och Patogenes i texterna Hodgkins lymfom och Non-Hodgkin lymfom.

Predisponerande faktorer

 • Immundefekter, både kongenitala och förvärvade, predisponerar för utveckling av lymfom.1

ICD-10

 • C81 Hodgkins lymfom
  • C81.0 Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkins lymfom
  • C81.1 Klassiskt Hodgkins lymfom med nodulär skleros
  • C81.2 Klassiskt Hodgkins lymfom med blandad cellularitet
  • C81.3 Lymfocytfattigt klassiskt Hodgkins lymfom
 • C82 Follikulärt lymfom
  • C82.0 Follikulärt lymfom grad I
  • C82.1 Follikulärt lymfom grad II
  • C82.2 Follikulärt lymfom, ospecificerat, grad III
  • C82.7 Andra typer av follikulärt lymfom
  • C82.9 Follikulärt lymfom, ospecificerat
 • C83 Icke-follikulärt lymfom
  • C83.0 Småcelligt B-cellslymfom
  • C83.1 Mantelcellslymfom
  • C83.3 Diffust storcelligt B-cellslymfom
  • C83.5 Lymfoblastiskt lymfom
  • C83.7 Burkitts lymfom
  • C83.8 Andra icke-follikulära lymfom
  • C83.9 Icke-follikulärt (diffus) lymfom, ospecificerat
 • C84 Mogna T/NK-cellslymfom
  • C84.5 Andra mogna T/NK-cellslymfom
 • C85 Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
  • C85.1 B-cellslymfom, ospecificerat
  • C85.7 Andra specificerade typer av non-Hodgkin-lymfom
  • C85.9 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ
 • C96 Övriga och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
  • C96.3 Histiocytär lymfom

ICD-10 Primärvård

 • C85-P Malignt lymfom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes och kliniska fynd ger misstanke om sjukdomen, histologi från lymfkörtel eller annan lymfoid vävnad med tumör bekräftar diagnosen.
 • I motsats till hos vuxna är non-Hodgkin-lymfom hos barn oftast diffust växande och höggradigt maligna.
 • Fynd som tyder på benmärgs- och CNS-påverkan och leukemisering stödjer diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Leukemi hos barn.
 • Reaktiv lymfkörtelsvullnad vid inflammation/infektion:
  • Barn får ibland kvarstående förstorade lymfkörtlar efter en infektion
 • Autoimmuna sjukdomar:

Anamnes

 • Presenterar sig ofta som en förstorad och oöm lymfkörtel, oftast på halsen eller i axillen.
 • 25 % har ytterligare symtom som feber, viktminskning och nattsvettningar.
 • Vid non-Hodgkin-lymfom debuterar många med spridning utanför lymfkörtlar, exempelvis till hud, skelett, CNS eller lungor.
 • Infektioner och anemi är vanligt på grund av pancytopeni sekundärt till märginfiltration.
 • Dyspné, stridor, Stokes krage vid mediastinaltumör.

Kliniska fynd

 • Oöm lymfkörteltumör.
 • Faktorer med högt prediktivt värde för att en lymfkörtel är icke-benign:1
  • Ålder >10 år
  • Kvarstående förstorad lymfkörtel >6 veckor
  • Lymfkörtel >2,5 cm 
  • Supraklavikulär lokalisering (särskilt vänster sida)
  • Lymfkörtel/lymfkörtlar som sitter fast i överliggande eller underliggande vävnad, inte sällan i konglomerat (flera körtlar nära varandra)
  • Flera involverade lymfkörtelområden
 • Fynd som tyder på spridning utanför lymfkörtlar.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om maligna lymfom och KLL enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande kan föranleda misstanke:
  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning*
  • Palpabel mjälte
  • Feber >38 grader utan annan förklaring, exempelvis infektion
  • Oavsiktlig viktnedgång
  • Uttalade nattsvettningar
 • Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, exempelvis vid ovanstående symtom:
  • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
  • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Vid förstorade lymfkörtlar:
   • Bedömning av om det finns annan förklaring, exempelvis infektion, vaccination, genomgången operation eller sår
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
  • Palpabel mjälte, utan annan förklaring
  • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L)
  • M-komponent IgM >10 g/L
  • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
  • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning
 • * Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos >10 x 109 /L.
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Kortversion för primärvården av standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL, Kunskapsbanken (hämtad 2020-12-21)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Se Välgrundad misstanke ovan.

Undersökningar på sjukhus

 • Tumörbiopsi, som ger den histologiska diagnosen.

Hodgkins lymfom4

 • Blodprovstagning med Hb, LPK, differentialräkning, TPK, elektrolyt- och leverstatus, LD, urat, albumin och SR.
 • Graviditetstest för fertila kvinnor.
 • Serologi för hiv, hepatit B och hepatit C.
 • Radiologisk utredning:
  • Kurativt syftande behandling planeras:
   • FDG-PET-DT med diagnostisk DT med kontrast av hals, bröstkorg och buk 
  • Kurativt syftande behandling planeras inte:
   • Diagnostisk DT av hals, bröstkorg och buk med kontrast 
 • Benmärgsundersökning behöver inte utföras om patienten utreds med FDG-PET.
 • Fertilitetsbevarande åtgärder startas helst parallellt med stadieindelningen.

Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom, Kunskapsbanken (hämtad 2020-12-21)

Aggressiva B-cellslymfom5

 • För stadieindelning utförs PET+DT med kontrast, alternativt DT av hals, bröstkorg och buk med intravenös kontrast
 • Benmärgsaspirat och -biopsi:
  • Kan avstås beroende på fynd vid PET
  • Benmärgsundersökning utförs alltid vid Burkittlymfom
 • Blodprover:
  • Hb, LPK, diff, trombocyter, kreatinin, leverstatus, LD, urat, P-proteinprofil, albumin, Ca. Serologi för hiv, hepatit C och hepatit B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs)
 • Lumbalpunktion:
  • Aktuellt vid Burkittlymfom
 • Lumbalpunktion och eventuellt MR hjärna övervägs vid:
  • Diffust storcelligt lymfom och hög risk för CNS-recidiv
  • Patienter med CNS-nära växt

Nationellt vårdprogram för aggressiva B-cellslymfom. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2023-02-16

Indolenta B-cellslymfom6

 • Palpation av lever, mjälte och samtliga perifera lymfkörtelstationer, liksom dokumentation av B-symtom
 • För stadieindelning utförs DT med kontrast, alternativt PET+DT av hals, bröstkorg och buk
 • Benmärgsbiopsi och benmärgsaspiration
 • Blodprover:
  • Hb, LPK med differentialräkning, TPK, retikulocyter
  • ASAT, ALAT, ALP, bilirubin
  • LD, β2-mikroglobulin, CRP, SR
  • Na, K, Ca, kreatinin
  • Serum- eller plasmaelfores
  • Serologi för hepatit B, hepatit C och hiv

Nationellt vårdprogram för indolenta B-cellslymfom. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23

Mantelcellslymfom7

 • Fysikalisk undersökning inklusive lymfkörtelpalpation
 • Bilddiagnostik:
  • För stadieindelning utförs PET+DT med kontrast, alternativt DT av hals, bröstkorg och buk med intravenös kontrast
  • Vid misstänkt CNS-engagemang görs dessutom MR hjärna
 • Benmärgsaspiration och -biopsi
 • Blodprover:
  • Hb, MCV, retikulocyter, LPK, differentialräkning, TPK, kreatinin, ASAT, ALAT, GT, ALP, Bilirubin, LD, Fe, TIBC/transferrin, ferritin, urat, P-proteinprofil, albumin, Ca
  • Flödescytometri på blod
  • Serologi för HIV, hepatit C och hepatit B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs)
 • Endoskopi (gastroskopi, koloskopi):
  • Kan bli aktuellt vid gastrointestinala symptom, järnbrist, eller om lokal behandling planeras
 • Lumbalpunktion:
  • Kan ibland bli aktuellt

Nationellt vårdprogram för T-cellslymfom. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23

T-cellslymfom8

 • För stadieindelning krävs DT med kontrast av hals, bröstkorg och buk med kontrast. Om möjligt bör FDG-PET/DT utföras i primärutredningen
 • Benmärgscytologi och -biopsi
 • Blodprov:
  • Hb, LPK, differentialräkning trombocyter, kreatinin, leverstatus, LD, urat, Proteinprofil, albumin och Ca
  • Serologi för HIV, hepatit C, hepatit B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs) och EBV
  • Flödescytometri av blod vid lymfocytos
 • Lumbalpunktion och/eller MR av hjärna vid klinisk misstanke om CNS-engagemang

Nationellt vårdprogram för T-cellslymfom. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke om Hodgkins lymfom ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Inför remiss till utredning vid välgrundad misstanke, informera om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.


Checklista vid remittering

Malignt lymfom hos barn

 • Se även Välgrundad misstanke.
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd
  • Symtomduration
  • Allmäntillstånd
  • Övriga sjukdomar
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Behandling

Behandlingsmål

 • Malignt lymfom hos barn är ett tillstånd med god prognos och bör därför behandlas intensivt med överlevnad som mål.

Behandlingen i korthet

 • Tumörens stadium är avgörande för val av behandling.
 • Ofta ges både cytostatika och strålbehandling:
  • Acceptabel stråldos för att minimera risk för skada på hjärta och lungor hos alla patienter, och bröst hos unga kvinnor är viktiga
  • Risken för sena biverkningar ökar ju yngre patienten är vid strålbehandlingen
 • I svåra fall, till exempel vid återfall, är det aktuellt med autolog stamcellstransplantation (ASCT).
 • I vissa fall ges infektionsprofylax då det finns risk för opportunistiska infektioner såsom Pneumocystis jirovecii, herpes och candida.
 • För mer detaljerad beskrivning av behandling hänvisas till Nationella vårdprogram för Hodgkins lymfomAggressiva B-cellslymfom, Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, Mantelcellslymfom, och T-cellslymfom.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Många barn med lymfom har disseminerad sjukdom vid presentationen. Detta gäller särskilt vid non-Hodgkin-lymfom.

Komplikationer

 • Sekundära skador orsakade av behandlingen:
  • Lokal fibros efter strålning
  • Sekundär malign neoplasm
  • Neurologiska - sensomotoriska defekter, epilepsi
  • Kognitiva funktioner - inlärning, minne, uppmärksamhet
  • Endokrina problem - tillväxthormonsvikt, hypotyreos, sterilitet, hypofysinsufficiens
  • Ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder efter behandling av cancersjukdom som barn:9
   • HR (Hazard Ratio) 5,9 för hjärtsvikt, HR 5,0 för infarkt, HR 6,3 för perikardsjukdom och HR 4,8 för klaffsjukdom – jämfört med syskon som inte haft cancer
   • Risken är extra hög om personen exponerats för >250 mg/m2 antracykliner, eller mer än 15 gray strålning mot hjärtregionen
 • Psykologiska - rädsla för återfall, sjukdomen kan begränsa livskvaliteten.

Prognos

 • Sjukdomsfri överlevnad efter genomgången komplett behandling är >85 %.1

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

Patientföreningar

Uppföljning

 • Ansvarsfördelning enligt Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom:4
  • Behandlande klinik ansvarar för att korrekt uppföljning planeras och genomförs
  • Behandlande klinik bör också ansvara för sjukskrivning och receptförskrivning åtminstone första året efter avslutad behandling:
   • Om det därefter finns fortsatt behov av sjukskrivning kan detta ske i primärvården
  • Överlämning av uppföljningsansvar bör vara aktivt:
   • Den som har ansvaret för patienten tar kontakt, muntligt och skriftligt, med nästa instans
   • Den som aktivt överlämnat har fortsatt ansvar till dess att den mottagande instansen bekräftat att de har tagit kontakt med patienten
 • Uppföljning av sena biverkningar:4
  • Det är viktigt att patienten får både skriftlig och muntlig information om sina individuella risker för sena behandlingsrelaterade biverkningar
  • Varje region organiserar uppföljning på sitt sätt:
   • Vissa regioner har seneffektsmottagningar för patienter med olika tumörtyper som genomgått cytostatika eller strålbehandling i unga år
 • För detaljerad beskrivning av uppföljning vid olika typer av lymfom och efter olika former av behandling hänvisas till Nationella vårdprogram för Hodgkins lymfomAggressiva B-cellslymfom, Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, Mantelcellslymfom, och T-cellslymfom.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons