Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Myelodysplastiskt syndrom


Uppdaterad den: 2019-03-11
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Myelodysplastiskt syndrom, MDS, är en heterogen grupp av sjukdomar i benmärgen med:1
  • Störd hematopoes som ger perifer cytopeni med anemi och/eller granulocytopeni och/eller trombocytopeni
  • Ökad risk för utveckling av akut myeloisk leukemi
 • Klassificeringen är baserad på andelen blaster i benmärgen och perifert blod, och på morfologiska kännetecken i de olika cellinjerna.

Förekomst

 • Medianåldern vid diagnos är cirka 75 år.2
 • Ungefär 300 personer per år i Sverige insjuknar i MDS.
 • Primär MDS är ovanlig hos patienter <50 år. 

Etiologi och patogenes

Patogenes3

 • MDS utvecklas på grund av en förvärvad defekt i den gemensamma multipotenta stamcellen, med mognadsstörning med dysplasi i en eller flera cellserier som resultat.4
 • En autoimmun T-cellrespons i benmärgen med en överproduktion av cytokiner, särskilt TNF-alfa, antas bidra till en intramedullär apoptos och som ett resultat en perifer cytopeni i en eller flera av blodcellslinjerna (erytrocyter, granulocyter, megakaryocyter).5
 • Tillstånden uppfattas som premaligna.

Primärt myelodysplastiskt syndrom

 • Orsaken är okänd.
 • Utgör majoriteten av alla patienter med myelodysplastiskt syndrom.
 • Tillståndet kopplas till lågdosstrålning och organiska kemikalier.
 • Atombomböverlevade har 20–25 gånger ökad risk.

Behandlingsrelaterad myelodysplastiskt syndrom

 • Beror på långtidseffekter av cytostatikabehandling.
 • Risken är störst fyra till tio år efter behandling med alkylerande medel som klorambucil, melfalan och cyklofosfamid.
 • Högdos strålbehandling ökar risken.

Predisponerande faktorer

 • Tidigare behandling med cytostatika.
 • Lågdosstrålning och strålbehandling.
 • Möjligen enskilda organiska kemikalier.

ICD-10

 • C93 Monocytleukemi
 • D46 Myelodysplastiska syndrom

ICD-10 Primärvård

 • D47-P Tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • WHO:s klassifikation (2016) delar in MDS i en rad olika underkategorier baserad på morfologi:
  • Blod: antal dysplastiska cellinjer (0–3), antal cytopenier (1–3)
  • Benmärg: andel ringsideroblaster, antal dysplastiska linjer (0–3), andel blaster och förekomst av auerstavar

Differentialdiagnoser

 • Nyligen genomgången cytotoxisk behandling. Läkemedelsinducerad cytopeni. 
 • Akut myeloisk leukemi, aplastisk anemi, myelofibros, paroxysmal nattlig hemoglobinuri.
 • Makrocytär anemi på grund av vitamin B12- eller folatbrist. 
 • Virusinfektion: hiv, hepatit C, hepatit B, parvovirus B19, CMV, EBV.
 • Anemi vid kronisk sjukdom.
 • Autoimmun cytopeni.
 • Kronisk leversjukdom, alkoholöverkonsumtion. 
 • Exponering till tunga metaller. 
 • Ärftliga cytopenier/benmärgssjukdomar. 

Anamnes

 • Symtom och tecken är inte specifika för tillstånden i tidigt skede:
  • Många får diagnosen genom upptäckt av anemi utan särskilda symtom
  • Anemisymtom som trötthet, svaghet, dålig kondition, angina, yrsel och kognitiva förändringar kan vara debutsymtom
  • Många äldre patienter har andra kroniska sjukdomar med som liknar symtomen
 • Vissa kan ha en tendens att få hematom eller upplever onormalt stora blödningar. 
 • Infektionsrisken är ökad, särskilt bakteriella infektioner. 
 • Autoimmuna sjukdomar kan undantagsvis föregå tillstånden, oftast vaskulit eller artrit. 

Etiologi

 • Familjeanamnes:1
  • Rekommenderas för åtminstone 2 generationer tillbaka
  • Bör ta upp cancer, benmärgssvikt, lever-/lungsjukdomar eller tidig död
 • Exponering:
  • Tidigare cytostatika/strålning, yrkesexponering, alkoholkonsumtion, läkemedel

Kliniska fynd1,3

 • Är ospecifika, varierar från isolerad cytopeni (90 % har anemi) till svår pancytopeni.
 • Blekhet (anemi) och hudblödningar kan förekomma. 
 • I vanliga fall ingen lymfadenopati eller splenomegali.

Kompletterande undersökningar i primärvården

Blodprover

 • Vid misstanke om sjukdomen:
  • Hb, CRP, leukocyter med differentialräkning, trombocyter, PK-INR, ASAT, ALAT, ALP, GT, kreatinin, urat, folat, kobalamin (eventuellt Hcy/MMA), ferritin, bilirubin, haptoglobin, albumin
 • Övrig provtagning i samråd med eller av hematologklinik. 

Andra undersökningar

 • Övrig provtagning, bestående av:
  • EPO, proteinelektrofores.
  • Screening för hiv, hepatit B och C
  • PCR parvovirus B19 (hypoplastisk MDS)
  • Specifika mutationer? Telomerlängd? 
 • Benmärgsutstryk:
  • För bedömning av antalet blaser
 • Benmärgsbiopsier:
  • Bedömning av dysplasi (>10 % av celler), antalet blaster, cellularitet, fibros, märgarkitektur, immunhistokemi
  • Behöver ibland upprepas
 • Cytogenetik:
  • Karyotypering
  • Mutationsscreening

När remittera?

 • Patienter med myelodysplastiskt syndrom ska utredas hos specialist i blodsjukdomar.
 • Patienter med anemi där orsaken är okänd ska remitteras.

Behandling

Behandlingsmål

 • Palliativ behandling:
  • Undvika komplikationer
  • Behandla komplikationer vid behov
 • Eventuellt stamcellstransplantation (kurativ behandling).

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen individualiseras utifrån:
  • IPSS och IPSS-R riskpoäng (se Prognos)
  • WHO:s klassificering
  • Grad av fibros och CD34+-celler
  • Patientens ålder, komorbiditet och allmäntillstånd
 • Vid högrisksjukdom behövs snabb uppstart av behandling.
 • Allogen stamcellstransplantation är den enda botande behandlingen och bör övervägas hos alla som är vitala. 
 • Patienten måste få snabb kontakt med läkare vid blödningar eller feber och det finns en låg tröskel för att behandla med antibiotika:
  • Livshotande infektioner kan förekomma, se infektioner vid neutropeni
 • Behandling med cytostatika används i ökande grad.

Läkemedelsbehandling

 • Olika behandlingsalternativ finns, beroende på patientens riskgrupp och andra patientfaktorer.
 • Läkemedel som är aktuella i behandlingen:1

Annan behandling

 • Allogen stamcellstransplantation bör övervägas till alla vitala patienter:
  • Kan vara kurativ behandling (se prognos)
  • Görs i <10 % av fallen10
  • Har många biverkningar
 • Stödbehandling:
  • Transfusioner vid anemi och låga trombocyter, eventuellt tranexamsyra vid aktiv blödning
  • Järnbindande behandling vid långvarig transfusionsbehov
  • Låg tröskel för antibiotikabehandling vid infektioner
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet varierar kraftigt, även bland patienter i samma undergrupp.
 • Man har gjort olika system för att kartlägga förloppet och bedöma prognosen.
 • De flesta dödsfall beror på infektioner.

Komplikationer

 • Ökad risk för livshotande infektioner.
 • Ökad risk för akut myeloisk leukemi, och tillståndet kallas därför ibland för preleukemi.
 • Behandlingsrelaterade symtom:
  • Fatigue kan förekomma och är oftast mest besvärande
  • Behandling består av förklaring av tillståndet, eventuellt lätt och anpassat träningsprogram

Prognos

 • Överlevnaden kan variera från endast några månader till över tio år, beroende på undergruppen.
 • IPSS (International Prognostic Scorings Systems) används mest. Det görs ett poängantal från 0–3,5 poäng (högre poäng ger sämre prognos) utifrån:
  • Andel blaster i benmärgen
  • Karyotyp
  • Cytopenier – erytrocyter, leukocyter och trombocyter
 • Överlevnad i olika IPSS-grupper (utan behandling):
  • Låg risk (0 poäng) genomsnittlig överlevnad 5,7 år
  • 0,5–1 poäng genomsnittlig överlevnad 3,5 år
  • 1,5–2 poäng genomsnittlig överlevnad 1,2 år
  • Hög risk (2,5–3,5 poäng) genomsnittlig överlevnad 0,4 år
 • Låg ålder, kort varaktighet för blodtransfusionsberoende och närvaro av vävnadstypen HLA DR15 kan vara några av de faktorer som bidrar till immunosuppressionens gynnsamma effekt.1,11
 • Benmärgstransplantation:1
  • Botar sjukdomen i 35–40 % av fallen
  • Transplantationsrelaterad dödlighet 5–20 % beroende på donortyp
  • Recidivrisk på 20–30 % 

Uppföljning

Plan

 • Uppföljningen leds av en områdesspecialist (hematolog).
 • Hur täta kontroller som behövs beror på hur svår sjukdomen är i det aktuella fallet.
 • Allmänläkaren kan behöva kopplas in under behandling på hematologenhet, och i så fall behövs en tydlig behandlingsplan med avgränsat behandlingsansvar.

Infektioner

 • Neutropen feber:
  • Feber över 38 grader och leukocyter <1, eller neutrofila <0,5
  • Skall läggas in och behandlas som sepsis
  • I vissa fall kan det räcka med behandling hemma (vid kort förväntad överlevnad)
 • Neutropeni utan feber eller infektionssymtom kan förekomma:
  • Temperaturmätning rektalt morgon och kväll
 • CRP-ökning beror oftast på bakteriell infektion och inte ökad aktivitet av grundsjukdomen

Transfusionsbehov

 • Vid hb <80 g/L eller trombocyter <10 bör transfusion övervägas, i samråd med specialistenheten
 • Antikoagulationsbehandling:
  • Trombocytopeni till följd av behandling eller sjukdom medför ökad risk för blödningar
  • Vid trombocyter <50 rekommenderar kontakt med hematolog för diskussion kring eventuell dosreduktion av behandlingen och diskussion vid bruk av orala antikoagulantia

Övrigt

 • Vaccinering bör göras i samråd med behandlande specialistklinik.

Vad bör kontrolleras?

 • Hb, LPK och TPK ska kontrolleras regelbundet.
 • CRP vid misstanke om infektioner. 

Patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons