Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Porfyri


Uppdaterad den: 2022-12-16
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Porfyri är en heterogen grupp ärftliga metaboliska sjukdomar som ger defekt enzym i hemsyntesen.
 • Hem ingår i hemoglobin men har också betydelse för leverns nedbrytning av vissa ämnen. 
 • Gemensamt för de olika porfyrierna är att ett av de åtta enzymerna i hemsyntesen har ändrad aktivitet:1
  • Enzymdefekterna medför att mellanstegsmetaboliter ansamlas och utsöndras
  • Symtomen beror på mellanstegsmetaboliternas toxiska effekt på nervsystemet (akut porfyri) eller huden (kutan porfyri)2-3
Översikt över de olika stegen i hemsyntesen och olika former av porfyri

Förekomst

 • Akut intermittent porfyri, AIP :
  • Sverige har sannolikt den högsta prevalensen av AIP i världen med cirka 1/10 000 individer4
  • AIP är mycket vanligare lokalt i vissa släkter och samhällen i Västerbotten och Norrbotten5
  • I Europa är i prevalensen 1–2 per 100 000 individer6
 • Porfyria cutanea tarda, PCT:
  •  I Sverige är prevalensen på 1/10 000 individer7
 • Erytropoetisk protoporfyri, EPP:
  • Prevalensen av EPP uppskattas internationellt till 2-5/1 000 000 och i Sverige 5/1 000 0002,5
 • Prevalensen för övriga porfyrisjukdomar i Sverige 
  • 1:100 000 porfyria variegata (PV)
  • 0,5:100 000 hereditär koproporfyri (HCP)5
 • Homozygota porfyrier, ALAD-bristporfyri, kongenital erytropoetisk porfyri (CEP), hepatisk erytropoetisk porfyri (HEP) och X-bundet EPP är mycket ovanligt.5

Etiologi och patogenes

 • Ändrad aktivitet i ett enzym i hemsyntesen kan ge anhopning av porfyrinförstadier och/eller porfyriner. Överskott av dessa toxiska metaboliter kan i sin tur utlösa porfyrisymtom.
 • Metaboliterna orsakar fototoxiska reaktioner i huden vid hudporfyrier, och påverkar nervsystemet (CNS, perifera nerver och det autonoma nervsystemet) vid akuta porfyrier.2
 • De flesta porfyrisjukdomar ärvs autosomalt dominant men har låg klinisk penetrans:8
  • Det innebär att barn har 50 % risk att ärva anlaget från en förälder som är anlagsbärare (den andra är frisk) men att långtifrån alla anlagsbärare utvecklar symtom (manifest porfyri)
  • 60-80% av anlagsbärare med AIP får aldrig några sjukdomsattacker (latent porfyri)9
  • Cirka 95% av alla anlagsbärare i Sverige är kända via Porfyricentrums register5

Predisponerande faktorer

 • Hem ingår i hemoglobin men har också betydelse för leverns metabolisering av vissa ämnen.9
  • Vid akuta porfyrier kan anfallen utlösas av läkemedel, stress, fasta, alkohol, infektioner och hormoner.10
 • Vid hudporfyrier är solljus den direkt utlösande faktorn.2
 • Vid porfyria cutanea tarda kan järnöverskott, leversjukdom, virala hepatiter främst hepatit C och östrogen utlösa symtom.11

ICD-10

 • E80 Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin
  • E80.0 Kongenital erytropoetisk porfyri (CEP)
  • E80.1 Porfyria cutanea tarda (PCT)
  • E80.2 Annan porfyri

ICD-10 Primärvård

 • E802P Porfyri

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med hjälp av biokemisk analys av metaboliter, se även Biokemisk utredning vid misstanke om porfyrisjukdom.   
 • Om biokemiska markörer tyder på porfyri utförs genetisk utredning.
 • Prov bör tas vid misstänkta symtom och misstanken stärks om det finns utlösande faktorer (som läkemedel eller menstruation vid akut porfyri) framförallt vid känd ärftlighet. 
 • Utredning av misstänkt porfyri sker via Porfyricentrum, som finns vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS), Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Urin-, avförings- och blodprov skickas enligt särskild instruktion tillsammans med remiss. 
 • Porfyricentrum genomför relevanta analyser utifrån angiven information och ger en sammanfattande bedömning och slutsats.
 • Det är viktigt med tidig diagnos för förebyggande åtgärder.
 • Personer i porfyrisläkter bör testas för anlaget med DNA-analys.
  • Vid akut porfyri bör testning ske före puberteten.9

Anamnes

 • Porfyrisjukdomarna delas in i två huvudformer, akuta porfyrier och hudporfyrier.
 • Vid porfyria variegata och hereditär koproporfyri förekommer både akuta och kutana symtom.

Akuta porfyrianfall

 • Vid akut porfyri påverkas nervsystemet (CNS, perifera nerver och det autonoma nervsystemet) av metaboliter och ger akuta attacker under en till flera dagar. 
 • Typiska symtom kan vara:
  • Oklara buksmärtor ibland med kräkning och förstoppning
  • Smärta, svaghet eller pares i extremiteter
  • Psykiska symtom i form av irritabilitet, ångest och depressivitet, mer sällan vanföreställningar och hallucinationer.
 • Porfyrianfall kan ibland te sig dramatiska.
 • Ofta finns utlösande faktorer:

Hudporfyri 

 • EPP och PCT hör till hudporfyrier och ger enbart hudsymtom med symtom i solexponerad hud.
 • EPP debuterar oftast under de första levnadsåren och mycket sällan efter tonåren.2
 • EPP ger brännande stickande smärtor på solexponerade områden.
 • PCT ger typiskt symtom först senare i vuxenlivet med en medelålder på 55 år vid debut.7
 • Vid PCT blir huden skör, och blås- och ärrbildning uppstår i solbelyst hud som på handryggar. 

Kliniska fynd

Akuta symtom

 • De akuta symtomen kommer i anfall som kan vara förenade med hypertoni, takykardi och hyponatremi.
 • Vid akut porfyri förekommer typiskt mörkt rödfärgad urin utan hematuri. Urinen blir röd när den stått ljust i cirka en halvtimme.9
 • Akuta symtom förekommer vid:
  • Akut intermittent porfyri, AIP
  • Hereditär koproporfyri, HCP
  • Porfyria variegata, PV
  • ALA-dehydratasbristporfyri, ALAD-P

Kutana symtom

EPP
 • Vid EPP dominerar intensiv brännande stickande smärta i huden minuter till timmar efter att man varit i solen. Även indirekt solljus genom fönster kan ge symtom.
 • PCT ger skör hud med blåsbildning sår och efterföljande ärr i solexponerad hud.
 • Kutana symtom förekommer vid:
  • Porfyria cutanea tarda (PCT)
  • Erytropoetisk protoporfyri (EPP)
  • Kongenital erytropoetisk porfyri (CEP)
  • Hereditär koproporfyri (HCP), som är en blandform av porfyri med akuta och/eller kutana symtom
  • Porfyria variegata (PV), som är en blandform av porfyri med akuta och/eller kutana symtom

När remittera?

 • Misstänkt porfyri skall remitteras för utredning.
 • Utredning sker inom specialiserad vård via Porfyricentrum.
 • Vid akuta symtom skall patienten remitteras akut till sjukhus

Behandling

Behandlingsmål

 • Att förebygga och minska symtom av porfyri.

Behandlingen i korthet

 • Behandlingen är i grunden att förebygga och undvika solexposition vid hudporfyrier och utlösande faktorer vid akuta porfyrier. 

Hudporfyrier

 • Lokalbehandling med kylande omslag, lokalt kortison och antihistamin kan lindra hudreaktionen vid EPP.12
 • Det finns ett läkemedel, alfamelanotid, godkänt i EU, för att genom ökad bildning av melanin minska solkänsligheten vid EPP.13
 •  PCT behandlas med flebotomi då järndepåer har betydelse för sjukdomen. 
  • I vissa fall lägger man till klorokinpreparat11 

Akuta porfyrier

 • Nutritionsstatus och vätskebalans har betydelse för utvecklingen av akuta attacker.
 • Patienter med känd akut porfyri kan instrueras i att initialt vila samt inta vätska och kolhydrater för att försöka häva attacken.14-15
 • Akuta attacker ska behandlas på sjukhus och vid svårare attacker ges hem i form av hemin (Normosang) vilket dämpar bildningen av porfyriner genom feedbackmekanism.15-16
 • Vid mer frekventa skov kan hempreparat ges förebyggande.16
 • 2020 godkändes ett nytt preparat, Givorisan, som nedregelar ett enzym i hemsyntesen med hjälp av RNA-interferens för att förebygga akuta porfyriattacker vid AIP, HCP och VP.16-17
 • Vid svår sjukdom och frekventa attacker kan levertranplantation vara aktuellt. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Förloppet beror på sjukdomaktiviteten som i många fall kan påverkas genom anpassad livsföring.
 • Det är viktigt med tidig diagnos och kartläggning av anlagsbärare för att kunna vidta förebyggande åtgärder.
 • Porfyri har god prognos då man kan förebygga symtom men det kräver anpassning av livsföringen vilket medför en begränsning som kan påverka livskvaliteten.10
 • Akuta porfyriattacker är potentiellt livshotande men med tidig intervention och förebyggande behandling är nu dödligheten i en akut attack i Sverige nära noll.9
 • AIP ger ökad risk för primär levercancer, patienter med anlaget skall undersökas med ultraljud enligt särskilt screeningprogram.9-10

Uppföljning

Plan

 • Patienter med porfyri kan följas upp av primärvården, men i praktiken sker detta ofta hos internmedicinare, endokrinologer eller andra specialister med erfarenhet av akut porfyrivård

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Information om porfyri
 • Se dokument om respektive form av porfyri för hänvisning till specifik patientinformation.

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons