Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Porfyria cutanea tarda,PCT


Uppdaterad den: 2022-03-24
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Porfyri är en heterogen grupp metabola sjukdomar där de flesta ärvs i autosomalt dominant form med låg klinisk penetrans:
  • Gemensamt för de olika formerna av porfyri är att ett av de åtta enzymerna i hemsyntesen har ändrad aktivitet.
  • Enzymdefekterna medför att mellanstegsmetaboliter ansamlas och utsöndras
  • Symtomen beror på metaboliternas toxiska effekt på nervsystemet (akut porfyri) eller huden (kutan porfyri)
  • Vid hudporfyrin porfyria cutanea tarda (PCT) råder nedsatt aktivitet i det femte enzymet i hemsyntesen, uroporfyrinogendekarboxylas (UPGD, också kallad UROD internationellt).
  Hemsyntesen

Förekomst

 • PCT är den vanligaste av alla porfyrier internationellt.1
 • Prevalensen i Sverige uppskattas till cirka 1/10 000 invånare.2
 • Symtomen debuterar ofta i medelåldern (medelålder 55 år vid debut)2

Etiologi och patogenes

 • Vid porfyria cutanea tarda (PCT) råder nedsatt aktivitet i det femte enzymet i hemsyntesen vilket leder till en ansamling av porfyriner, huvudsakligen i levern och därifrån transporteras porfyrinerna ut till huden.
 • När porfyrinerna i huden utsätts för solljus bildar de toxiska föreningar med syre vilket orsakar hudsymtom vid solexposition.
 • Det finns två huvudsakliga former av PCT. En ärftlig familjär form hos cirka 25 % och en sporadisk form hos cirka 75 % av PCT-patienterna:2
  • Sporadisk form:
   • UPGD-aktiviteten är bara nedsatt i levern under perioder med kliniska symtom och är inte associerad med UPGD-gendefekt
   • Vanligare hos män1
  • Familjär form:
   • Denna form av PCT ärvs autosomalt dominant och har låg klinisk penetrans
   • Ger ofta symtom tidigare och förekommer hos både kvinnor och män1
 • PCT associeras med hemokromatos och järnöverskott i levern (högt ferritin).
 • Patienterna har ofta lätt påverkade leverprover.

Predisponerande faktorer

 • Vid sporadisk form verkar det finnas en genetisk predisposition hos de personer som får sjukdomen.1
 • Vid både familjär och sporadisk form har utlösande och upprätthållande faktorer en stor roll för påverkan på enzymaktiviteten och utveckling av symtom:1
  • Järnöverskott (hemokromatosanlag)
  • Alkohol
  • Östrogenbehandling
  • Viral hepatit (framför allt hepatit C) och hivinfektion

ICD-10

 • E80 Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin
  • E80.1 Porfyria cutanea tarda (PCT)

ICD-10 Primärvård

 • E802P Porfyri

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska hudsymtiom med hudskörhet, vätskefyllda blåsor (bullae) och svårläkta sår på ljusexponerade områden.
 • Ökad utsöndring av porfyriner i urin. 
 • Ärftlig och sporadisk typ skiljs ofta åt genom bestämning av enzymaktivitet i erytrocyter. Vid nedsatt aktivitet kompletteras utredningen med DNA-analys.1

Differentialdiagnoser

 • Bullösa hudsjukdomar, se blåsor på huden
 • Andra fotodermatoser, se polymorf ljusdermatit
 • Två sällsynta porfyrier, hereditär koproporfyri (HCP) och porfyria variegata (PV), kan ge samma hudsymtom som PCT. Dessa varianter kan också ge akuta symtom.
 • Pseudoporfyria cutanea tarda är ett tillstånd med kutana symtom som vid PCT men med normal utsöndring och sammansättning av porfyriner. Pseudoporfyri kan  utlösas av vissa läkemedel.3
 • Vid leversjukdomar förekommer ibland förhöjd utsöndring av koproporfyriner i urinen.4

Anamnes

 • Typiska symtom är vätskefyllda blåsor och hudskörhet på hud som exponerats för solljus.
 • Hudförändringarna kan utvecklas långsamt och patienten är inte nödvändigtvis medveten om sammanhanget mellan solexponering och utbrott
 • Ärr och pigmentförändringar kan uppkomma i efterförloppet.

Kliniska fynd1

 • Vesikler och bullae på ljusexponerad hud som kan bli flera centimeter stora.
 • De flesta patienter har förändringar på handryggar.
 • Hudskörheten gör huden känslig även för lindrigt trauma och ofta ses ytliga erosioner med skorpbildning.
 • Bullae kan vara hemorragiska men är sällan smärtsamma.
 • Eventuellt pigmentförändringar och ärr.
 • Ofta ökad behåring (hirsutism).
 • Små vita papler (milier) förekommer.
 • Foto: Porfyricentrum
 • Foto: Porfyricentrum
 • Foto: Porfyricentrum
 • Foto: Porfyricentrum

Kompletterande undersökningar i primärvården5

 • Laboratorieutredning krävs för att fastställa diagnosen.
 • Vid misstanke om porfyrisjukdom ska prov (urin, blod och feces) skickas till Porfyricentrum, tillsammans med remiss (se provtagningsanvisningar Porfyricentrum)
  • Porfyricentrum finns vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS), Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Porfyricentrum genomför relevanta biokemiska analyser och DNA-testning utifrån angiven information och ger en sammanfattande bedömning och slutsats.

Andra undersökningar

 • Kontroll av järndepåer, leverprover.
 • Eventuellt utredning av hemokromatos (HFE)-anlag, hepatit B och C samt hiv-serologi.
 • Ultraljud av lever vid misstanke om leversjukdom.
 • Njurfunktionstest vid misstänkt njursvikt.

När remittera?

 • Patienten kan utredas, behandlas och följas upp av primärvården, men i praktiken sker detta oftast på sjukhus eller hos hudläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Målet är att minska symtom.

Behandlingen i korthet6

 • I första hand flebotomier för att minska järndepåerna.
 • Alternativt eller som tilläggsbehandling klorokinfosfat:
  • Klorokin driver ut porfyrinöverskott ur levern. Det leder till en övergående ökad porfyrinutsöndring i urin

Egenbehandling

 • Minska solexposition vid förhöjda porfyriner i urin genom att:
  • Använda solkräm 
  • Täcka huden med kläder

Förebyggande åtgärder

 • Patienter med PCT bör undvika:
  • Järntillskott
  • Alkohol
  • Östrogen
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Hudsymtomen minskar med behandling men det tar ofta flera månader.3
 • Recidiv förekommer.

Komplikationer

 • Ökad risk för leverpåverkan och levercancer:
  • Risken för levercancer minskar betydligt med behandling7

Prognos

 • Prognosen är god med behandling om inte samtidig leversjukdom föreligger.

Uppföljning

 • Årlig  kontroll rekommenderas med kontroll av porfyriner i urin (skickas till Porfyricentrum).

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons