Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Tymom


Uppdaterad den: 2013-04-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ett tymom är den vanligaste primära tumören i främre, övre mediastinum1-3
 • Tumören uppstår från rester av tymiska epitelceller.
 • Tymom är de vanligaste inkapslade tumörerna som växer lokalt och som kan vara benigna eller maligna.
 • De klassificeras i förhållande till sin invasivitet.

Förekomst

 • Tymom är de vanligaste neoplasin i främre mediastinum och utgör 20–25 % av alla mediastinala tumörer och 50 % av alla främre mediastinala utfyllnader.
 • Ålder och kön:
  • Uppstår vanligtvis i 40–60-årsåldern, genomsnittsåldern är 52 år
  • Tymom förekommer också hos barn, men är sällsynt. Barn har dock oftare symtom än vuxna
  • Det finns inga könsskillnader

Etiologi och patogenes

 • Cirka 3/4 av alla tymom förknippas med paraneoplastiska syndrom som myasthenia gravis, aplasi av röda blodkroppar, pemfigus, dermatomyosit, systemisk lupus erytematosus, syndrom med otillräckligt antidiuretisk hormonsekretion och immunoglobulinbrist.
 • Cirka hälften av patienterna med tymom har myasteni, och motsatt har cirka 15 % av patienterna med myasteni tymom.
 • Eaton-Lamberts syndrom har också rapporterats vara relaterat till tymom.
 • Färre än 10 % av patienterna med tymom har aplasi av röda blodkroppar, men motsatt har cirka 50 % av patienterna med aplasi av röda blodkroppar tymom och svarar gynnsamt på tymektomi.
 • Cirka 10 % av patienter med tymom utvecklar immunglobulinbrist.

Tymus

 • Tymus är ett lymforgan som är lokaliserat i främre delen av mediastinum framför de stora blodkärlen och perikardiet. Körteln sträcker sig lateralt till nervus phrenicus.
 • Tidigt i livet är tymus ansvarigt för utveckling och mognad av cellmedierade immunologiska funktioner.
 • Tymus är sammansatt av i huvudsak epitelceller och lymfocyter.
 • Prekursorceller migrerar till tymus och differentierar för att bli lymfocyter.
 • De flesta av dessa lymfocyter förstörs, men de kvarstående cellerna migrerar ut i vävnaden och blir T-lymfocyter.
 • Tymuskörteln når sin maximala vikt i puberteten och tillbakabildas därefter.
 • Tymom, den vanligaste neoplasin i främre mediastinum, uppstår från epitelceller i tymus.

Patologi

 • Det föreligger inte någon tydlig histologisk skillnad mellan benignt och malignt tymom.
 • Tymomets benägenhet att bli malignt bestäms av dess invasivitet.
 • Maligna tymom kan invadera blodkärl, lymfkärl och omkringsliggande strukturer i mediastinum.
 • Som en följd av tillväxt kan tumören efterhand trycka på lungor, hjärta, matstrupe och ge symtom från dessa organ.
 • Blödning kan förekomma i stora tumörer som en följd av nekros.

Predisponerande faktorer

 • Paraneoplastiska sjukdomar (se ovan).

ICD-10

 • C37 Malign tumör i tymus
 • D15 Benign tumör i andra och icke specificerade organ i brösthålan
  • D15.0 Benign tumör i tymus
 • D47 Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
  • D47.7 Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

ICD-10 Primärvård

 • D15- Benign tumör i andra och icke specificerade intratorakala organ
 • D47-P Tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiska radiologiska fynd vid röntgen och CT.

Differentialdiagnoser

 • Lymfom:
  • Är vanligtvis en dåligt avgränsad, lobulär massa med lymfadenopati även på andra ställen
 • Germinalcellstumör:
  • Förekommer hos yngre patienter och uppvisar stora cystiska områden, fett och förkalkningar
 • Retrosternal struma:
  • Har ofta ett samband med tyreoidea
 • Metastatisk adenopati.

Anamnes

 • En tredjedel av tymompatienterna är asymtomatiska.
 • En tredjedel uppvisar symtom på kompression, som tungandning, sväljningsbesvär, heshet och bröstsmärtor.
 • En tredjedel uppvisar symtom som tyder på åtföljande sjukdomar som myasthenia gravis.

Kliniska fynd

 • Beror på hur långt framskridet tillståndet är.
 • I tidiga stadier är kliniskt status normalt, senare kan det föreligga tecken på kompression av vena cava superior och/eller kardiorespiratoriska symtom.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Laboratorieprover kan visa anemi, trombocytopeni eller neutropeni.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Diagnosen kan ställas med en vanlig thoraxbild, som ofta visar utvidgat mediastinum och förtätning i det retrosternala, främre mediastinum4
  • Lesionen visar som en slät förtätning i övre hälften av thorax och ligger över den övre delen av hjärtskuggan vid övergången mellan hjärtat och de stora kärlen
  • Förtätningen projiceras ofta in i en av thoraxhalvorna
 • CT:
  • Används ofta för att fastställa utbredningen av massan i förhållande till preoperativa förberedelser, för att påvisa lokal inväxt, thorakala metastaser och fjärrmetastaser som vägledning för biopsi5
  • CT med kontrast är bäst för att visa sambandet mellan tymom och omgivande vaskulära strukturer
  • CT och MR kan visa cystiska förändringar, nekros eller blödning i tumören
 • Nukleärmedicin:6
  • Kan göras med tallium-201 som skiljer mellan normal tymus, lymfoid follikulär hyperplasi och tymom hos patienter med myasteni
  • Indium-111-oktreotid eller 18-fluoro-2-deoxy-D-glukos (FDG) positronemissionstomografi (PET)
 • Biopsi + histologi:
  • Biopsimaterial och/eller borttagande tumör visar typiska histologiska egenskaper och gör det möjligt att stadieindela med hänsyn till eventuell adjuvant behandling
  • Kan också vara viktigt differentialdiagnostiskt i förhållande till lymfom

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Botande för de benigna formerna.
 • Symtomatisk och livsförlängande för de maligna formerna.

Allmänt om behandlingen

 • Benign tumör:
  • Behandlingen av tidig, benign och inkapslad tumör är kirurgisk resektion som ger låga recidivfrekvenser
 • Malign tumör:
  • Kirurgi + cytostatikabehandling + eventuell strålbehandling7
  • Som cytostatika används kombinationer av etoposid, doxorubicin, cisplatin och steroider8
 • Preoperativa förberedelse:r
  • Patienter med myasthenia gravis och tymom bör få sina tillstånd optimerade före ingreppet med kolinesterashämmere och vid behov plasmaferes9

Stadieindelning (Masaoka Staging System of Thymomas and Corresponding Therapy)10

 • Stadium I:
  • Inkapslad tumör utan tecken på makroskopisk eller mikroskopisk invasion
  • Behandlas med komplett kirurgisk excision
 • Stadium II:
  • Makroskopisk invasion i det mediastinala fettet eller pleura eller mikroskopisk invasion i kapseln
  • Behandlas med komplett kirurgisk excision och postoperativ strålbehandling för att begränsa möjligheten för lokalt recidiv
 • Stadium III:
  • Invasion av perikardiet, stora blodkärl eller lungorna
  • Behandlas med komplett kirurgisk excision och postoperativ strålbehandling för att begränsa möjligheten för lokalt recidiv
 • Stadium IV:
  • Pleural eller perikardiell metastatisk spridning
  • Behandlas med borttagning av stora delar av tumören (debulking), strålbehandling och cytostatikabehandling
 • Stadium V:
  • Lymfatisk eller hematogen spridning
  • Behandlas med kirurgisk debulking, strålbehandling och cytostatikabehandling

Läkemedelsbehandling

 • Cytostatika används vid behandling av invasivt eller metastatiskt tymom och vid ofullständig resektion eller icke-resektabel tumör.

Kirurgi

 • Den initiala behandlingen är i de flesta fall kirurgisk.
 • Kirurgisk excision gör det möjligt att fastställa tumörens histologiska egenskaper och stadium som är avgörande för att bestämma behovet av adjuvant behandling.
 • Prognosen baseras på tumörens makroskopiska egenskaper vid operationen, inte de histologiska egenskaperna.
 • Benigna tumörer är icke-invasiva och inkapslade.
 • Maligna tumörer definieras efter lokal invasion i tymuskapseln eller omgivande vävnad.
 • Masaoka stadieindelning av tymom är det mest accepterade systemet.

Strålbehandling

 • Dokumentationen indikerar att alla tymom, med undantag för helt inkapslade stadium I-tumörer, har nytta av adjuvant strålbehandling.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Tymom är långsamt växande tumörer.
 • Efter kirurgi kan det ta minst tio år innan de recidiverar, därför är data på korttidsöverlevnad av föga intresse.

Komplikationer

 • Inväxt i närliggande organ och metastasering.
 • Strålperikardit, strålpneumonit och lungfibros som en följd av strålbehandling förekommer.

Prognos

 • Prognosen är sämre för patienter med symtomatisk tymom eftersom dessa patienter löper större risk att ha ett malignt tymom.
 • Den 15-åriga överlevnadsfrekvensen för en person med invasivt tymom är 12,5 %, medan den är 47 % hos en person med et icke-invasivt tymom.
 • Döden beror ofta på hjärttamponad eller andra kardiorespiratoriska komplikationer.

Uppföljning

 • Recidiv efter primärbehandling för tymom kan komma efter 10–20 år.
 • Dessa patienter för således följas upp med kontroller under resten av livet.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons