Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hud/Venereologi

Detta bör du vara uppmärksam på hos en patient med psoriasis för att upptäcka psoriasisartrit i tid

Mellan 30-40 procent av alla patienter med psoriasis kommer att utveckla psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en heterogen sjukdom, det vill säga att den manifesterar sig olika från patient till patient.


Eli Lilly
Innehållet är framtaget av: Eli Lilly

Detta bör du vara uppmärksam på hos en patient med psoriasis för att upptäcka psoriasisartrit i tid

– En studie från Muhammad Haroon och medarbetare slog fast att patienter som träffade reumatolog inom sex månader från symtomdebut utvecklade färre skador på sina leder och hade högre fysisk funktionsnivå än de som träffade reumatolog senare än så. Detta är viktigt att ha i åtanke då skador på lederna är irreversibla och kan leda till permanent nedsatt funktionsnivå och ökad smärta,säger Daniel Glinatsi, reumatolog vid Skaraborgs sjukhus.

Det är dock en utmaning, konstaterar Daniel Glinatsi då många patienter med psoriasis kan ha ont i kroppen länge utan att manifestera någon inflammation.

Viktigt att skilja inflammatorisk smärta från annan smärta 

Att det finns en stark koppling mellan psoriasis och ledbesvär är sedan länge känt. Personer som lever med psoriasis har ökad benägenhet till värk, men det betyder nödvändigtvis inte att patienten har psoriasisartrit. I de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis är utredning av specialist vid misstanke om psoriasisartrit högprioriterad.2

– Dermatologer som träffar psoriasispatienter med smärtor i kroppen behöver göra en noggrann undersökning av leder och senfästen. Svullnad, värmeökning i kombination med ömhet talar för inflammation, vilket ytterligare kan styrkas av förhöjd SR/CRP. Det är också viktigt att vara uppmärksam på symtom som tyder på inflammatorisk ryggsmärta (se faktaruta), säger Daniel Glinatsi.

Han poängterar att den viktigaste komponenten vid remiss till reumatolog är patientens ledstatus, gärna kompletterat med SR/CRP, reumafaktor och anti-CCP (som differentialdiagnostik mot ledgångsreumatism).

– Man ska komma ihåg att generaliserat smärtsyndrom är vanligare vid psoriasis än hos den friska populationen, varför det är viktigt att skilja inflammatorisk smärta från annan smärta. Jag tycker att vi från reumatologens sida behöver vara ödmjuka inför denna komplexitet när vi tar emot remisser med frågeställningar kring psoriasisartrit. Vi är vanare vid att bedöma ledsvullnader och har i komplexa fall tillgång till ultraljud som kan bekräfta inflammation i leder och senfästen.

Högt PASI innebär ökad risk för psoriasisartrit 

Skalppsoriasis, nagelförändringar och tidig debut av psoriasis är några faktorer som ökar risken att utveckla psoriasisartrit. Även hudengagemangets omfattning spelar roll. Studier har visat att psoriasispatienter med högt PASI-score (>10) löper högre risk att utveckla psoriasisartrit.3

– Det genomsnittliga hudengagemanget hos patienter med psoriasisartrit är dock i verkligheten ganska lågt, berättar Daniel.

I en studie bedömde man PASI-score på 644 patienter under deras första år efter insjuknande i psoriasisartrit och såg att endast 13 procent hade måttlig till svår psoriasis.4

– Många av våra patienter remitteras från vårdcentralen och följs inte av dermatolog. De har således mildare hudsjukdom. Flera av de preparat som används av reumatologer har också god effekt på huden, varför svårt hudengagemang är ovanligt. Men sedan finns de svåra patienterna som trots välbehandlade leder har uttalat hudengagemang. I dessa fall är det extra viktigt med god kommunikation mellan reumatolog och dermatolog för att finna bästa behandlingen för patienten, säger Daniel.

I Svensk Reumatologisk Förenings behandlingsriktlinjer betonar man vikten av att väga in såväl samsjuklighet som sjukdomsmanifestationer.5

– Riktlinjerna inkluderar viss flexibilitet och möjliggör individualiserad behandling av patienter med psoriasisartrit. Men här återstår en hel del forskning för att närmare kunna kartlägga vilken behandling som passar olika fenotyper bäst, säger Daniel.

Optimal behandling för patienten - inte alltid enkelt 

Idag finns inga kliniskt vedertagna biomarkörer som visar på vilken behandling som är lämpligast för varje enskild patient, inte heller för att mäta effekten av en behandling.

– Vissa biologiska behandlingar har bättre effekt på huden än andra. Omvänt så har vissa preparat god effekt på huden men desto sämre på lederna. Det gör att sjukdomsmanifestationer till viss del styr valet av behandling. En farhåga är att patienterna ska progrediera i sin sjukdom trots adekvat behandling.
Inom reumatologin används därför ofta kompositmått som väver samman olika aspekter, såsom svullna/ömma leder, hudengagemang, SR/CRP, fysisk funktionsnivå, patientrapporterade skattningar på VAS-skalor och entesiter. Vid hög sjukdomsaktivitet bör man byta behandling och utvärdera effekten av den, avslutar Daniel Glinatsi.

För att upptäcka psoriasisartrit i tid - ställ följande frågor till dina patienter

 • Var gör det ont (vilka leder/senfästen/generaliserad smärta)?

 • Morgonstelhet >30 minuter?

 • Ryggbesvär (inflammatorisk ryggsmärta)?

  • Debut före 40 års ålder?

  • Smygande debut?

  • Förbättring vid aktivitet?

  • Utebliven förbättring/försämring vid vila?

  • Nattliga ryggbesvär?

 • Smärtlindring på NSAID?

 • Status: Svullna leder/fingrar/tår/senfästen?

Bra att veta!

“Överordnat sett letar vi reumatologer efter tecken på inflammation (svullna leder, stegrat CRP, daktyliter etc.). Ont kan man ha utan att ha en inflammatorisk ledsjukdom, så det är viktigt för oss att skilja patienter med inflammation från dem utan” Daniel Glinatsi. 

Referenser: 

 1. Haroon M, Gallagher P, FitzGerald O Ann Rheum Dis 2015;74:1045-1050

 2. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis (sidan 21 ) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-3-11.pdf

 3. Gisondi P et al. Psoriasis (Auckl) 2022;12:213-220) 

 4.  Kasiem FR et al. Rheumatology (Oxford) 2022;61:1570-1578)

 5. Svensk Reumatologisk förening - riktlinjer och rekommendationer https://riktlinjer.svenskreumatologi.se/riktlinjer-och-rekommendationer/psa/

 

PP-LY-SE-0180 oktober 2023  


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons