Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Erysipelas


Uppdaterad den: 2019-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • En internationell definition saknas:
  • Erysipelas har i svenska studier definierats som en akut insättande ytlig hudinfektion i dermis, ofta med frossa, allmänpåverkan och feber (minst 38 grader)1
  • Erysipelas karakteriseras av en välavgränsad, erytematös och eventuellt smärtsam hudförändring
  • En annan, med vardaglig beteckning på tillståndet är rosfeber
 • Cellulit ses som en mera djupt liggande infektion som når ned i subcutis, med en mer diffus avgränsning i huden:1-2
  • Både begreppen anses dock avspegla en liknande infektionsprocess och -etiologi
  • Klassisk erysipelas kan skilja sig kliniskt, patologiskt och mikrobiologiskt från cellulit men i många fall är det svårt att skilja mellan dem

Förekomst

 • Erysipelas är ett vanligt tillstånd i primärvården:3
  • Det är särskilt vanligt hos barn, äldre och personer med predisponerande faktorer
 • Ålder:
  • Incidensen ökar med stigande ålder, men förekommer också hos barn4

Etiologi och patogenes

 • Erysipelas beror på en hudinfektion med betahemolytiska streptokocker grupp A, C eller G:2
  • Grupp A-streptokocker, S. pyogenes eller GAS, kan ge upphov till en mängd olika mjukdelsinfektioner:
   • Bakterien är en strikt human patogen
   • Se även texten om Grupp A-streptokockinfektion (GAS) i hud, mjukdelar och blod
  • S. dysgalactiae, i regel grupp C eller grupp G betahemolytiska streptokocker:
   • Ger en liknande sjukdomsbild som infektion med GAS, men påverkar oftare äldre eller personer med signifikant samsjuklighet5
 • Annan genes till erysipelas:
  • Det finns en bred konsensus om att de flesta fall av erysipelas orsakas av betahemolytiska streptokocker
  • Om erysipelas utvecklas från ett sår eller en abscess kan S. aureus bidra
 • Patogenesen:
  • GAS kan kolonisera huden tillfälligt. Grupp C- och G-streptokocker kan finnas i tarmflora och koloniserar oftare huden på nedre extremiteter6-7
  • På till synes frisk hud antas direkt invasion av huden genom små huddefekter vara orsaken
  • Om hudbarriären inte är intakt kan GAS lättare invadera huden

Predisponerande faktorer

 • Huddefekter i för övrigt frisk patient:
  • Sår
  • Trauma
  • Insektsbett
  • Injektioner
  • Fissurer
  • Intertrigo
 • Huddefekter hos patient med samsjuklighet:
  • Tinea pedis
  • Eksem
  • Strålning
  • Impetigo
  • Rivmärken
  • Varicella (vattkoppor)
  • Kroniska venösa eller arteriella sår
 • Försämrad cirkulation:
  • Lymfödem
  • Lymfmissbildningar
  • Venös insufficiens
  • Tidigare kirurgi såsom åderbråckskirurgi eller utrymning av lymfkörtlar

ICD-10

 • A46 Rosfeber

ICD-10 Primärvård

 • A46- Rosfeber

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Cellulit:
  • Saknar den tydliga avgränsningen mot normal hud som erysipelas har
  • Lokaliserat djupare i huden, den överliggande huden är röd och varm, men det finns inga epidermala förändringar
  • Det är dock oklart om skillnaden har klinisk relevans
 • Flegmone:
  • Kraftig inflammation med vävnadssönderfall som ger smältning av subkutan vävnad
 • Nekrotiserande fasciit:
  • Snabb utveckling, djupt i huden, ofta kraftiga smärtor
 • Herpes zoster:
  • Ofta smärtor/sveda före utbrott, utslag med blåsor
 • Erytema migrans:
  • Svagt rött cirkelformat perifert växande utslag 2–14 (eventuellt senare) dagar efter fästingbett
 • Erysipeloid:
  • Sällsynt tillstånd med röd svullnad, bakterie som kan överföras vid hantering av fisk eller kött
 • Lokala infektioner såsom abscess, septisk bursit eller septisk artrit.
 • Icke-infektiösa tillstånd, såsom eksem (hypostatiskt eksem vid venös insufficiens) och gikt.
 • Utslag i ansikte:
  • Perioral dermatit
  • Rosacea
  • SLE

Anamnes

 • Debut:8
  • Erysipelas börjar i regel plötsligt/akut
  • Allmäntillståndet kan vara påverkat med huvudvärk, illamående och kräkningar, snabb temperaturökning (feber) med anfall av frossa:
   • Allmänsymtomen kan uppträda 1–3 dagar innan utslagets uppkomst
 • Utseende:
  • Tillståndet yttrar sig med lokala tecken på inflammation i huden såsom värme, erytem och ömhet
  • Svullnad och tyngdkänsla förekommer
 • Smärta:
  • Ofta lokal ömhet, ingen direkt smärta
  • Smärtintensiteten kan påminna om solbränna

Kliniska fynd

 • Anatomi:2,9-10
  • Den vanligaste lokalisationen för erysipelas är extremiteter, oftast distalt på benet
  • Andra vanliga lokalisationer är ansikte och runt örat
 • Hudförändringen:8
  • Skarpt avgränsat erytem med värmeökning
  • Homogent erytem (delvis illrött och glänsande)
  • Ömhet vid palpation, sällan distinkt smärta:
   • Vid kraftigare smärta bör andra, allvarligare tillstånd misstänkas11
  • Inga abscesser eller pustler
  • Sällan bullae eller blödningar i huden, men dessa kan förekomma på nedre extremiteter12
  • Den inflammerade huden är ödematös och ibland något upphöjd
  • Hudytan kan påminna om apelsinskal
  • Makroskopiskt är huden ofta intakt
 • Lokala fynd:
  • Lokal och regional lymfkörtelförstoring förekommer
  • Lymfangit kan förekomma
 • Allmänsymtom:
  • Feber, frossa
  • Illamående, kräkningar
  • Förvirring hos äldre
 • Erysipelas av örat (Milians örontecken):9
  • Skiljer erysipelas från cellulit eftersom det bara finns dermis i örat
Erysipelas kan vara svår att skilja från cellulit. Erysipelas är i regel skarpt avgränsad.
Erysipelas höger öra
Erysipelas ben
Erysipelas ansikte

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • I typiska fall är ingen provtagning nödvändig. 
 • CRP:
  • Är som regel förhöjt men provtagning behövs inte vid tydliga symtom och fynd
 • LPK:
  • I regel leukocytos med omogna neutrofila granulocyter

Andra undersökningar

 • Mikrobiologi:12
  • Odling har inget värde vid intakt hud
  • Kan övervägas vid misstanke om atypiska bakterier/abscess
  • Blododlingar:
   • Cirka 5 % av alla fall av erysipelas har en positiv blododling7
   • Kan övervägas vid vissa riskfaktorer och allvarliga symtom8,11
 • Serologi:
  • Antistreptolysin O och antideoxyribonukleas B
  • Har inget värde i akut diagnostik men används ofta i studier eller vid recidiverande infektioner12

När remittera?

 • Ofta kan erysipelas behandlas inom primärvården:9,11
  • Behandlingen bör starta så tidigt som möjligt
  • Möjligheten till uppföljning/återbesök ska säkerställas och patienten ska kunna följa råd/information om vad man ska göra om sjukdomen progredierar 
 • Remittering till akutsjukhus/infektionsklinik:
  • Vid osäkerhet om infektionens allvarlighetsgrad:
   • Vid snabb progression av sjukdomen
   • Vid osäkerhet om hur djup infektionen är
  • Vid sepsis:
   • Till exempel takypné, förvirring, hypotoni
  • Om peroral behandling inte kan genomföras
  • Erysipelas i ansiktsregionen behandlas ofta på sjukhus:
   • Vid milda fall kan man pröva att behandla inom primärvården9
  • Barn med erysipelas:
   • Lägre tröskel för remittering, men bedöms för övrigt på samma sätt som vuxna
 • Övrig remittering:
  • Vid svårigheter att behandla predisponerande faktorer

Behandling

Nationella rekommendationer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (Folkhälsomyndigheten; 2019)

 • Antibiotikabehandling (vuxna):
  • Förstahandsval:
   • Penicillin V 1 g × 3 i 10 dagar (vikt upp till 90 kg)
   • Penicillin V 2 g × 3 i 10 dagar (vikt 90–120 kg)
  • Vid penicillinallergi av typ 1 ges klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar
 • Antibiotikabehandling (barn):
  • Förstahandsval:
   • Penicillin V 25 mg/kg x 3 i 10 dagar (upp till vuxendos)
  • Vid penicillinallergi av typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 10 dagar

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (Folkhälsomyndigheten; 2019)

Behandlingsmål

 • Sanering av infektionen.
 • Förebygga komplikationer.
 • Lindra smärta och andra symtom.
 • Behandla predisponerande faktorer.

Behandlingen i korthet

 • Antibiotikabehandling.
 • Elevation, kompression och immobilisering.
 • Behandla predisponerande faktorer.
 • Behandla eventuella komplikationer.

Egenbehandling

 • Åtgärder för att skydda hudbarriären:
  • Mjukgörande vid behov
  • Undvika skador på huden
  • God hygien
 • Andra sjukdomar:
  • God efterlevnad av behandlingsråd för att behandla andra sjukdomar som kan predisponera för andra sjukdomar
 • Elevation och kompression:
  • Rekommenderas för att minska ödem vilket gör att symtomen minskar snabbare
  • Minskat ödem kan bidra till att uppnå rätt antibiotikakoncentration i infektionens område
 • Långvarig kompressionsbehandling:
  • Rekommenderas främst vid annan bakomliggande sjukdom med indikation för kompressionsbehandling såsom till exempel venös insufficiens eller kronisk venös insufficiens
  • Dokumentationen för långvarig kompressionsbehandling är bristfällig13
 • Immobilisering:
  • Rekommenderas i början för att optimalisera/påskynda utläkningen 
  • Aktiv användning av vadmuskulaturen kan dock bidra till minskat ödem13

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling (vuxna):
  • Förstahandsval:
   • Fenoximetylpenicillin 1 g × 3 i 10 dagar (vikt upp till 90 kg)
   • Fenoximetylpenicillin 2 g × 3 i 10 dagar (vikt 90–120 kg)
  • Vid penicillinallergi av typ 1 ges klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar
 • Antibiotikabehandling (barn):
  • Förstahandsval:
   • Fenoximetylpenicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dagar (upp till vuxendos)
  • Vid penicillinallergi av typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • Misstanke om stafylokocker:
  • Om infektionen utgår från sår eller abscess kan även stafylokocker vara iblandade  
  • Vid stark misstanke om stafylokockinfektion ges flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar
  • Ett alternativ är cefadroxil 500 mg 1–2 x 2
 • Gravida:
  • Samma rekommendationer

Förebyggande behandling

 • Behandling riktade mot predisponerande faktorer.
 • Vid frekventa recidiv kan profylaktisk behandling övervägas i samråd med infektionsspecialist/hudläkare. 
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlad sjukdom:
  • Kan medföra allvarlig infektion och sepsis
 • Med antibiotikabehandling:
  • Tillståndet förbättras vanligen inom 1–2 dagar, hos enstaka personer något längre
  • En fullständig utläkning utan komplikationer kan förväntas
  • Enstaka patienter utvecklar komplikationer
 • Bristande förbättring:
  • Om tillståndet inte förbättras efter 48–72 timmar bör annan diagnos övervägas eller ny bedömning av antibiotikaval göras12
  • Patienten bör hänvisas till akutmottagning/infektionsklinik

Komplikationer

 • Akuta komplikationer:
  • Lymfangit kan ge obstruktion och skador i lymfbanorna som predisponerar för recidiverande infektion
  • Lymfadenit
  • Lokal nekros och abscessbildning
  • Sepsis
  • Nekrotiserande fasciit (sällsynt)
  • Tromboembolisk sjukdom:
   • Profylax bör övervägas hos patienter som immobiliseras under längre tid
 • Senkomplikationer:
  • Recidiv av erysipelas
  • Lymfödem

Prognos

 • Prognosen är mycket god med antibiotikabehandling.8
 • Vid predisponerande faktorer:
  • Betydligt ökad risk för ny infektion
  • Tidigare studier visar att 12–29 % får recidiverande infektioner:14
   • Särskilt starka riskfaktorer är erysipelas på nedre extremiteter, lymfödem och defekt hudbarriär (sår, intertrigo)
 • Kvarstående erytem eller systemiska symtom:
  • Överväg en annan diagnos
  • Erytem kan kvarstå i flera dagar/veckor trots framgångsrik behandling
 • Resistens mot antibiotika:
  • Förekommer sällan, alla streptokocker är känsliga för penicilliner
  • Bland S. dysgalactiae (grupp C/G) finns dock en ökande resistens mot erytromycin och klindamycin15

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Erysipelas

Källor

 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons