Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Grupp A-streptokockinfektion (GAS) i hud, mjukdelar och blod


Uppdaterad den: 2021-04-26
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Grupp A-streptokocker (GAS):1
  • Kallas även för betahemolyserande grupp A-streptokocker eller Streptococcus pyogenes
  • Bakterien är en vanlig orsak till infektioner hos människor och kan ge infektioner i alla typer av vävnad, men infektioner i hud och hals är vanligast
 • Icke-invasiv infektion med GAS:
  • Vanliga infektioner
  • Faryngit, tonsillit, scharlakansfeber, peritonsillär abscess, otit, sinuit, perianal streptokockdermatit, sårinfektion, erysipelas, cellulit
 • Invasiva GAS-infektioner:
  • Omfattar nekrotiserande fasciit, nekrotiserande pannikulit, toxic shock syndrome, puerperal sepsis (barnsängsfeber) eller annan invasiv infektion med GAS
  • Alla fall av invasiv infektion med GAS är anmälningspliktiga2

Förekomst

 • Icke-invasiva infektioner:
  • Se respektive texter
 • Invasiva GAS-infektioner:3
  • Under 2018–2019 rapporterades 794 fall av invasiv GAS-infektion med en incidens på 7,8 fall per 100 000 och en medianålder på 65 år
  • Förekomsten är högst hos personer >80 år
  • Förekomsten är högst under december till maj

Etiologi och patogenes

 • GAS består av minst 200 olika serotyper:
  • I Sverige delas de in i olika emm-typer (med hjälp av sekvenstypning av genen för M-proteinet)
 • Patogenesen rör sig om ett samspel mellan bakteriens virulensfaktorer och värdens försvarsmekanismer:
  • GAS bildar en rad substanser, flera med toxinverkan
  • Exotoxiner kan verka som superantigener som överstimulerar infektionsförsvaret, i synnerhet cytokinsystemet
  • M-proteinet bidrar till virulens genom att motarbeta fagocytos
 • Inkubationstid:
  • 1–3 dagar

Patologi

 • Infektionen har en tendens att etablera sig i ett kompartment primärt. Det kan vara hud, underhud, fascia eller muskel:
  • Ju djupare lokalisering, desto allvarligare är infektionen
  • De här infektionerna tycks inte representera en sammanhängande utveckling genom till exempel att ett naturligt förlopp av erysipelas kan leda till nekrotiserande fasciit eller nekrotiserende fasciit till myosit
  • Gränserna mellan nivåerna är inte på något sätt absoluta och obehandlad kan infektionen ofta leda till påverkan på flera nivåer
  • Infektioner i blodet leder ofta till metastaser 

Predisponerande faktorer

 • Defekt hudbarriär:
  • Ulcus
  • Trauma
  • Tinea pedis
  • Dermatoser
 • Lymfatiskt dränagehinder:
  • Venös insufficiens
  • Övervikt
  • Saphenektomi
  • Strålning
  • Frakturer
  • Graviditet
  • Filariasis
 • Tidigare infektion
 • Tidigare kirurgi
 • Andra sjukdomar:
  • Ödemtillstånd
  • Lymfmalformationer
  • Hudsjukdom
  • Diabetes mellitus
  • Arteriell insufficiens

ICD-10

 • A49.1 Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisation
 • M72.6 Nekrotiserande fasciit
 • A40.0 Sepsis orsakad av streptokocker grupp A
 • A48.3 Toxic shock syndrome [TSS]

ICD-10 Primärvård

 • A49-P Bakteriesjukdom UNS
 • A41-P Septikemi

Diagnos

Presentationsformer

Icke-invasiv sjukdom

Hud
 • Impetigo
 • Erysipelas
 • Cellulit (beskrivs även som invasiv sjukdom)
 • Perianal streptokockdermatit:
  • Intertriginös dermatit i hudveck, perianalt och/eller i vulva, orsakad av GAS
ÖNH-området
 • Tonsillit
 • Faryngit
 • Sinuit
 • Akut mediaotit

Invasiv sjukdom

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Läs mer om: Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

 • Definition: Nekrotiserande mjukdelsinfektioner kännetecknas av nekrosutveckling i samband med snabbt progredierande infektion i till exempel subkutan vävnad (cellulit/flegmone), fettväv (panniculit), fascia (fasciit) och muskulatur (myosit).
 • Förekomst: Ovanligt tillstånd.
 • Symtom: Ofta svår smärta (out of proportion), med andra lokala eller allmänna infektionstecken. 
 • Kliniska fynd: Lokal rodnad, missfärgning, värmeutveckling och allmänna tecken på infektion. Eventuellt tecken på organsvikt.
 • Diagnostik: I första hand klinisk misstanke. CRP dock ofta kraftigt förhöjt. Vid misstanke bör patienten remitteras till akutsjukhus utan fördröjning.
Sepsis

Läs mer om: Sepsis

 • Definition: Sepsis är ett tillstånd där en infektion har utlöst en självupprätthållande och okontrollerbar organdysfunktion.
 • Förekomst: Speciellt vanligt i definierade riskgrupper, men också i befolkningen i övrigt. 
 • Symtom: Lokaliserad eller systemisk infektion med bland annat feber eller hypotermi, snabb puls och andningsfrekvens, hypotension, förändrat psykiskt status med flera. 
 • Kliniska fynd: Feber, hypotermi, takykardi, takypne, altererat mentalt status, hypotension, hypoperfusion, minskad diures. 
 • Diagnostik: Lokaliserad eller systemisk infektion, samt systemiska tecken på organinvolvering. 
 • Barnsängsfeber kan uppstå i samband med förlossning (endometrit, infekterade sår i buken och underlivet).
Toxic shock syndrome
 • Tillstånd som kännetecknas av snabbt insättande hög feber, kräkningar, vattning diarré, halsont, myalgier och huvudvärk hos en person som i övrigt är frisk.
 • Beror vanligen på en infektion med toxinproducerande S. aureus eller GAS.

Differentialdiagnoser

 • Andra hud- och mjukdelsinfektioner:
  • I synnerhet erysipelas och stafylokockcellulit kan vara svåra att skilja från nekrotiserande fasciit i startfasen
 • Abscess i hud
 • Icke-infektiösa erytemformer
 • Andra sepsistillstånd
 • Infektion med varicella zoster

Anamnes

 • Läs mer i de olika tillståndstexterna. 

Perianal streptokockdermatit ("stjärtfluss")4

 • Ett avgränsat, kraftigt rodnat och ömmande område runt anus, som drabbar små barn.
 • Hos flickor kan även vulva vara angripen och de kan ibland även ha flytningar.
 • Barnet är ofta förstoppad på grund av smärtsam defekation men är i övrigt opåverkat och har ingen feber.

Kliniska fynd

Cellulit
 • Läs mer i de olika tillståndstexterna.
 • Vid nekrotiserande fasciit kan en lokal mörkröd till brun färg i huden uppstå.
 • Spridning av hudrodnad kan följas genom att rita en linje runt hudförändringen – se bild.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Vid perianal streptokockdermatit och streptokocktonsillit/-faryngit:
  • Sårodling eller snabbtest för streptokocker från perianal hud är tillräckligt för att ställa diagnos
 • Kompletterande undersökning beroende på misstänkt diagnos. 
 • Vid allvarlig sjukdom bör patienten remitteras till akutmottagning och diagnostik ska inte fördröja antibiotikabehandling.

Andra undersökningar

Provtagning

 • Vid allvarlig invasiv GAS-infektion:
  • Snabbtest för GAS kan övervägas vid nekrotiserande mjukdelsinfektion
  • CRP, blodstatus med differentialräkning (ofta höga leukocyter med ökat antal omogna neutrofila granulocyter)
  • Odlingar (blod, sår, vävnadsvätska, svalg)
  • Förbrukningskoagulopati, njur- och leverpåverkan samt högt laktat ses vid uttalad sjukdom, sepsis och toxic shock syndrome
  • Kreatinkinas är förhöjd vid muskelpåverkan
 • Övrig diagnostik vid sepsis:
  • P-glukos, blodgas, elektrolyter

Bilddiagnostik

 • CT eller MR kan visualisera mjukdelsdestruktion och patologiska vätskeansamlingar, men är ofta av mindre nytta och ska inte fördröja kirurgisk exploration.

När remittera?

 • Sjukdomarna kan utveckla sig mycket snabbt, och vid allvarligare GAS-infektioner är ett snabbt och nära samarbete mellan (infektions-)/invärtesläkare, (plastik-)kirurg och intensivvårdsläkare är nödvändigt.

Behandling

Nationella rekommendationer

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (2019)

 • Perianal streptokockdermatit ("stjärtfluss"):
  • Till vuxna ges penicillin V 1 g x 3 i 7 dygn; vid penicilinallergi typ 1 ges klindamycin 300 mg x 3 i 7 dygn
  • Till barn ges penicillin V 25 mg/kg x 3 i 7 dygn. Vid penicilinallergi typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dygn

Källa: Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (Folkhälsomyndigheten, 2019)

Behandlingsmål

 • Sanera och stoppa infektionen.
 • Begränsa vävnadsskadan och komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • De flesta icke-invasiva GAS-infektioner kan behandlas inom primärvården.
 • Invasiva GAS-infektioner behöver ofta behandlas med syrgastillförsel, intravenös vätskebehandling och antibiotika:
  • Detta kan inledas innan patienten kommer till sjukhus
 • Intensivvårdsbehandling är ofta nödvändig. 

Läkemedelsbehandling

Lindriga–måttliga infektioner

 • Perianal streptokockdermatit:4
  • Till vuxna ges penicillin V 1 g x 3 i 7 dygn; vid penicilinallergi typ 1 ges klindamycin 300 mg x 3 i 7 dygn
  • Till barn ges penicillin V 25 mg/kg x 3 i 7 dygn. Vid penicilinallergi typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dygn
 • Lindriga och måttliga GAS-infektioner behandlas med penicillin p.o. eller i.v. (se erysipelas).

Allvarliga infektioner

 • Val av antibiotika görs i samråd med infektionsspecialist:
  • Ofta ges bredspektrumantibiotika
  • Klindamycin (ofta som tilläggsbehandling) rekommenderas vanligen vid invasiva GAS-infektioner
 • Antibakteriell behandling omvärderas när bakteriologisk diagnos föreligger.

Förebyggande behandling

 • Det finns inget vaccin.
 • God hygien, särskilt handhygien.1
 • Vid upprepade recidiv av perianal streptokockdermatit rekommenderas svalgodling från personer i den nära omgivningen.5

Annan behandling

 • Kirurgi:
  • Kan vara aktuellt vid GAS-infektioner med snabb spridning i vävnader
 • Immunoglobuliner:
  • Immunoglobuliner kan eliminera cirkulerande toxiner
 • Syrgasbehandling:
  • Hyperbar syrgasbehandling kan minska toxinproduktionen
 • Gynekologiska åtgärder:
  • Vid misstanke om infektionsorsak i till exempel livmoder
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Lindriga streptokockinfektioner läker ofta spontant eller med hjälp av antibiotika. Perianal streptokockinfektion läker ofta spontant.
 • Vid allvarliga GAS-infektioner är förloppet snabbt och dramatiskt.

Komplikationer

 • Allvarliga GAS-infektioner:
  • Sepsis och septisk chock
  • DIK, akut lungsviktsjukdom, lever- och njursvikt, multiorgansvikt
  • Död
 • Toxinproduktion:
  • Toxic shock syndrome
 • Immunologi:
  • Reumatisk feber
  • Glomerulonefrit

Prognos

 • Prognosen beror på vilken typ av infektion GAS har gett upphov till. 
 • Infektioner med GAS leder till en betydande mortalitet på världsbasis.6
 • Under 2018–2019 dog 83 av 121 patienter med barnsängsfeber, nekrotiserande fasciit eller toxic shock syndrome inom 30 dagar.3

Bilder

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Grupp A-streptokockinfektioner
 • Nekrotiserande fasciit

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons