Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Herpes simplex


Uppdaterad den: 2022-10-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Se även våra texter Oral herpes simplex-infektion och Herpes genitalis

Basfakta

Definition

 • Recidiverande utbrott av små grupperade blåsor på rodnad botten, ofta orolabialt eller genitalt, i sällsynta fall som primär gingivostomatit, förorsakat av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2).
 • Om det sitter runt munnen används ofta beteckningen förkylningssår eller läppherpes, herpes labialis.

Förekomst

 • I den vuxna befolkningen i europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar.1
 • Livstidsprevalensen av läppherpes är 15–45 %.2-3

Etiologi och patogenes

 • Herpes simplex-virusinfektioner orsakas av två olika virus, HSV-1 och HSV-2.
 • Herpes labialis:
  • HSV-1 finns hos 90 % av patienterna, HSV-2 blir dock allt vanligare
  • Efter primärinfektionen som ofta uppträder i barndomen anser man att viruset ligger latent i trigeminusganglion
 • Herpes genitalis:
  • HSV-2 finns hos 90 % av patienterna.
 • Recidiverande utbrott är vanligast efter infektion med herpes typ 2.
 • Båda typerna smittar mest som kontaktsmitta, och det kan även smitta från symtomfria personer med subklinisk infektion och virusutsöndring.

Patofysiologi

 • HSV invaderar och replikerar i neuron samt i epidermala och dermala celler.4
 • Viruset vandrar från kontakt med huden in till sensoriska dorsala rotganglier där det går över i en latensfas.
 • Orala HSV-1-infektioner reaktiveras från det sensoriska trigeminusgangliet och affekterar den faciala, orala, labiala, orofaryngeala och okulära slemhinnan.
 • Primärinfektionen uppstår 2–20 dagar efter kontakt med en infekterad person.
 • Viruset kan överföras via kyssar eller till exempel genom att dela bestick eller handdukar.
 • Virusutsöndringen från ett sår varar 48–60 timmar.5

Primärinfektion (oral)2

 • Primär oral infektion med herpes simplex-virus (HSV) förekommer typiskt i ung ålder och är oftast asymtomatisk.
 • En del barn utvecklar en symtomatisk primärinfektion (herpetisk gingivostomatit) som yttrar sig i form av ett akut utbrott av orala vesikler som snabbt brister och bildar områden med erytem och ulceration.
 • Samtidig förekomst av svullna lymfkörtlar på halsen, feber, frossa, nedsatt aptit och irritabilitet är vanligt.
 • Ungdomar och vuxna kan även få en svår faryngit.

Vanlig herpes labialis2

 • Efter den primära orala infektionen stannar HSV-viruset kvar i en latent form i trigeminusgangliet.
 • Senare kan viruset återaktiveras och orsaka det välkända tillståndet herpes labialis, "förkylningsmunsår".
 • Kända utlösare för återaktivering är ultraviolett ljus, trauma, feber, immunsuppression, stress och menstruation.4
 • Viruset förblir inaktivt med varierande längd, men ofta recidiverar oral HSV-1-infektion en till sex gånger per år.6
 • Symtomperiodens varaktighet är kortare och besvären har lägre intensitet under ett recidiv.

Predisponerande faktorer

 • En rad faktorer kan utlösa recidiv, till exempel:
  • Exponering för skarpt solljus
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Psykisk stress
 • Prediktorer för HSV-1-antikroppar enligt en studie:3
  • Kvinna, sexualdebut före 15 års ålder, totalt antal år med sexuell aktivitet, partner med herpes labialis, anamnes på annan sexuellt överförd sjukdom

ICD-10

 • B00 Herpes simplex-infektioner
  • B00.1 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
  • B00.9 Herpes simplex-infektion, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • B009P Herpes simplex-infektion UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Om sjukdomsmönstret inte är typiskt kan diagnosen ställas med hjälp av virusodling, PCR, serologi och direkt fluorescerande antikroppstest.

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes zoster
 • Syfilis

Anamnes

 • Primär HSV-infektion är asymtomatisk vid typ 1-virus hos 90 % och vid typ 2-virus hos 75 % av de smittade.
 • Vid symtom uppträder dessa 3–7 dagar eller senare efter kontakt.
 • Ömhet, smärta, milda parestesier eller en brännande känsla förekommer innan lesionerna dyker upp på inokulationsstället.

Herpes labialis

 • Prodrom, förvarning i form av klåda, sveda, stickning som varar i 12–36 timmar, upplevs av cirka 60 %.6
 • Efterföljs av utbrott med ansamling av vesiklar i övergångszonen på läppen. Vesiklarna brister med tiden, ulcererar och bildar sårskorpor inom 24–48 timmar.
 • Spontan läkning börjar efter 3–4 dagar och pågår under 7–10 dagar.
 • Hos immunfriska personer är herpes labialis vanligtvis ett milt och självbegränsande tillstånd. Dock kan smärta, svullnad och kosmetiska besvär leda till att patienten uppsöker läkare.

Oral herpes simplex-infektion

 • Akut herpetisk gingivostomatit ses främst hos barn mellan sex månader och fem år.
 • Den sjuka klagar över ömhet/smärta, vill inte äta, är allmänt håglös, har eventuellt feber och lokala lymfkörtlar är förstorade och ömma.
 • Tidigt i förloppet kan man se vesikulära lesioner i munhålan – på slemhinnan, tungan, läpparna och tandköttet.
 • Tillståndet går över på 7–14 dagar.6
 • Tillståndet kan recidivera men ger inte alltid symtom och manifesterar sig oftast som herpes labialis. Det kan även uppträda intraoralt, vanligtvis baktill i gomslemhinnan som intraoral recidiverande herpes.

Herpes gladiatorum

 • En särskild variant av hudinfektion med HSV.7
 • Tillståndet förekommer oftast bland brottare eller andra idrottsmän som utövar idrotter med nära hudkontakt.
 • Infektionen sprider sig direkt vid kontakt hud-mot-hud.
 • Lesionerna uppträder vanligtvis 7–14 dagar efter att man har exponerats för en infekterad person.

Eczema herpeticum8

 • Herpes simplex-virus kan affektera all hud- och slemhinnevävnad. Eksemhud har sämre barriärfunktion och sekundärinfektion med HSV kan förekomma.
 • Kan diagnostiseras kliniskt, men kan förväxlas med vattkoppor, impetigo eller sekundärinfekterat eksem.
 • Diagnosen bekräftas via viruspåvisning från vesikel eller sår.
 • Systemisk behandling med aciklovir kan vara indicerat.

Herpes simplex på finger9

 • Prodrom med smärta, klåda, stickning och värmekänsla innan herpetiska lesioner ("herpetic whitlow") uppstår.
 • Ibland autoinokulation och det finns ofta tidigare herpesutbrott i anamnesen.
 • Kan uppstå hos personer som arbetar inom vården, särskilt tandvårdspersonal.
 • Det förekommer även fall bland barn.

Kliniska fynd

 • Sår och blåsbildning, i synnerhet på läpparna och perioralt.
 • Vid symtomgivande primärinfektion har patienten slemhinneaffektion och eventuellt allmän sjukdomskänsla med feber.
 • Den vanligaste presentationen vid herpes typ 1 är herpetisk gingivostomatit hos barn.
 • Lokal smärta, öm lymfadenopati, huvudvärk och feber är karaktäristiska prodromalsymtom.
Herpes simplex på läppen, tidig fas
Herpes simplex, labialis
Herpes simplex-infektion i finger (Whitlow)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • I de allra flesta fall behövs inga kompletterande undersökningar då den kliniska bilden är typisk.
 • Om sjukdomsmönstret inte är typiskt kan diagnosen ställas med hjälp av virusodling, PCR, serologi och direkt fluorescerande antikroppstest:4
  • Virusodling:
   • I förekommande fall tas virusprovet från botten av en vesikel som till exempel punkteras med en steril nål
   • Vesiklar innehåller högst virustiter de första 24 till 48 timmarna10
   • Sensitiviteten är endast cirka 50 %11
  • PCR:
   • En mer sensitiv metod än odling5
  • Direkt fluorescerande antikroppstest:
   • Kan utföras på lufttorkat utstryk och kan påvisa 80 % av odlingspositiva fall12
 • Serologi kan i enstaka fall användas för att klargöra eventuell tidigare smitta.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Förhindra sekundärinfektion.
 • Förebygga utbrott.

Behandlingen i korthet

 • Läker i regel spontant.
 • Aktiv behandling är bara aktuellt i undantagsfall.
 • En Cochranerapport (2016) konkluderar att perorala antivirala medel som aciklovir eller valaciklovir kan minska symtomdurationen vid den första episoden av genital herpes, men dokumentationen är av låg kvalitet.13
 • Se egen beskrivning av primär herpetisk gingivostomatit.

Egenbehandling

 • Patienten kan eventuellt använda läppcerat med hög solskyddsfaktor i förebyggande syfte för att minska risken för recidiv. En Cochranerapport (2015) konkluderar att evidensen för behandlingen inte kan konfirmeras; ett par RCTer visade effekt och en RCT kunde inte påvisa effekt.14
 • Tillskott med L-lysin?15

Läkemedelsbehandling

Recidiverande utbrott av herpes labialis

 • Lokalbehandling:
  • Zinksalva kan upplevas lindrande
  • Lokal aciklovir/valaciklovir:
   • Läkningstiden och obehaget minskar lite, även om behandlingen påbörjas efter prodromalfasen:16
    • Läkningstiden minskas med mindre än en dag
   • De flesta virushämmande medel säljs även receptfritt i små förpackningar, till exempel aciklovir och penciklovir
 • Systemisk behandling med aciklovir/valaciklovir:
  • Behandlingen reserveras till allvarliga fall och immunsupprimerade personer2,17

Primärinfektion under graviditet

 • Primärinfektion under graviditet:
  • Behandling i samråd med gynekolog/infektionsläkare
  • Rekommenderas behandling med aciklovir per oralt 200 mg: 1 tablett x 5 i 7–10 dagar eller valaciclovir tablett 500 mg: 1 tablett x 2 i 7–10 dagar vid mindre allvarlig sjukdom18
  • Vid svår sjukdom rekommenderas intravenös tillförsel av aciklovir

Förebyggande åtgärder

 • En Cochranerapport (2015) konkluderar att det är osäkert om långtidsbehandling (> 1 månad) med lokal aciklovir/valaciklovir förbygger utbrott av läppherpes och att peroral långtidsbehandling (> 1 månad) med antivirala medel har viss förebyggande effekt mot läppherpes, men att behandlingsnyttan är liten.14

Förskola/dagmamma

  • Vid tidpunkten för diagnos föreligger ingen smittrisk för andra barn, och barnet kan fortsätta gå till förskolan om han/hon är feberfri och vid gott allmäntillstånd
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • En mild självbegränsande infektion.
 • Läkning sker inom 7–10 dagar utan ärrbildning.
 • Primär HSV-infektion är asymtomatisk vid typ 1-virus hos 90 % och vid typ 2-virus hos 75 % av de smittade.
 • Herpes simplex-infektioner har två faser – den primära infektionen och den sekundära fasen som karaktäriseras av recidiverande utbrott på samma ställe.
 • Symtomgivande primärinfektion varar ett par veckor:
  • När hud- och slemhinneförändringarna går tillbaka persisterar viruset i områdets sensoriska nerver och ganglier
  • Recidiven varar vanligtvis kortare tid och utbrotten är mindre intensiva
 • Herpes simplex kan orsaka allvarlig sjukdom hos immunförsvagade patienter.

Komplikationer

 • Sekundärinfektion, impetigo.
 • Erythema multiforme, uppstår i regel 10–14 dagar efter herpesutbrottet.

Prognos

 • Recidiverande utbrott.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

 • Herpes

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons