Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Läkemedelsexantem


Uppdaterad den: 2021-09-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Biverkning vid läkemedelsbehandling som visar sig i form av ett makulopapulöst utslag:
  • Kallas också för morbilliformt eller makulopapulöst utslag (mässlingliknande utslag)
 • Se även symtomtexten om Läkemedelutslag, kutana läkemedelsbiverkningar.
 • Se även dokumentet om utredning av läkemedelsutlösta allergiska reaktioner.

Klinisk indelning av kutana läkemedelsbiverkningar

 • Vanliga former av läkemedelsreaktioner:
  • Läkemedelsexantem (makulopapulöst exantem, morbilliforma utslag)
  • Urtikaria (och angioödem och eksematösa utslag)
 • Ovanligare former av läkemedelsreaktioner:
  • Vaskuliter
  • Purpura
  • Fotokemisk reaktion
  • Fixt läkemedelsutslag (fixed drug eruption)
  • Erythema multiforme
 • Allvarliga läkemedelsreaktioner:
  • Hudutslag med anafylaxi 
  • Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys
  • Systemiska hypersensitivitetsreaktioner (DRESS, Drug Reactions with Eosinophilia and Systemic Symptoms) 
  • Pustulösa reaktioner (akut generaliserad exantematös pustulos)

Förekomst

 • Makulopapulöst exantem är den vanligaste kutana läkemedelsreaktionen:1
  • Står för 80 % av utslagen hos vuxna och 35 % av utslagen hos barn
  • Cirka 1 % av alla nyinsättningar på inlagda personer leder till läkemedelsexantem
 • Kön:
  • Läkemedelsexantem är vanligare hos kvinnor1

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Många läkemedel kan utlösa läkemedelsexantem.
 • Vanliga läkemedel som kan utlösa tillståndet är:1-2
  • ACE-hämmare
  • Allopurinol
  • Antiepileptika
  • ASA
  • Betalaktamantibiotika
  • NSAID
  • Penicilliner
  • Sulfonamider
  • Tiazider

Patogenes

 • Patogenesen är inte helt klarlagd, men reaktionen anses vara av cellmedierad typ (typ IV).1,3

Predisponerande faktorer

 • Virusinfektioner kan öka risken för utveckling av läkemedelsexantem:1
  • Till exempel ökad risk för antibiotikarelaterat läkemedelsexantem vid mononukleos, särskilt vid behandling med amoxicillin
 • Se Läkemedelutslag, kutana läkemedelsbiverkningar.

ICD-10

 • L27 Dermatit orsakad av förtärda eller på annat sätt tillförda ämnen
  • L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel

ICD-10 Primärvård

 • L270P Hudreaktion orsakad av läkemedel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • SDRIFE (Symmetrical Drug-related Intertriginous and Flexural Exanthema):
  • Sällsynt tillstånd med främst erytematöst utslag och plack på skinkor och intertriginösa områden efter intag av läkemedel som uppstår timmar till dagar efter intag av ett läkemedel
  • Har också beskrivits som variant av läkemedelsexantem. Har också kallats för Baboon syndrome
 • Virusexantem:
  • Oftare än läkemedelsexantem hos barn
  • Ger vanligen ingen klåda
  • Ingen eosinofili
  • Utveckling inom 3 dygn från att ett helt nytt läkemedel har satts in talar emot läkemedelsexantem1
 • Scharlakansfeber:
  • Uppstår vanligen hos barn
  • Ofta andra symtom såsom ont i halsen, sjukdomskänsla, huvudvärk. Efter en tid ofta kräkningar och illamående, magont. Ont i öronen kan också vara huvudbesväret
  • Knottrigt utslag efter 0,5–2 dagar, som ofta börjar i ljumskar och sprider sig över bålen mot armhålor
  • Utslaget sprider sig till extremiteter efter cirka 1 vecka, där man ser en fjällning, mest uttalad på händer och fötter (till skillnad från mässling och röda hund)
 • Allvarliga läkemedelsreaktioner:
  • Innefattar Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, systemiska hypersensitivitetsreaktioner (DRESS) och pustulösa reaktioner (akut generaliserad exantematös pustulos)
  • Se faktaruta nedan för symtom/tecken som bör föranleda misstanke om allvarligare tillstånd

Tecken på allvarlig kutan läkemedelsbiverkning

 • Dyspné
 • Feber >38,0–38,5 °C
 • Bullösa eller pustulösa reaktioner
 • Engagemang av hud/slemhinna i ansikte/mun (inklusive ansiktsödem)
 • Lymfadenopati
 • Eosinofoli, neutrofili, patologiska leverprover, nedsatt njurfunktion

Anamnes

 • Förlopp:
  • Utslaget börjar vanligen någon vecka (dagar) till några veckor efter start av ett nytt läkemedel1,3
  • Utslagets maximala utbredning kan uppträda några dagar efter att läkemedlet har satts ut
  • Utslaget försvinner vanligen inom 1–2 veckor1,3-4
 • Symtom:
  • Patienten kan ha (lindrig) klåda, sveda i huden och lätt feber (vanligen <38 °C)1-3
  • Lätt fjällning och postinflammatorisk hyper- eller hypopigmentering kan förekomma1,3-4

Kliniska fynd

 • Läkemedelsexantem karakteriseras av erytematösa makula (ej upphöjda) eller papler (upphöjda):5
  • I vissa fall uppstår pustler och bullae
  • På benen kan utslaget se ut som purpura
  • Det kan finnas ett icke erosivt utslag i munnen3
 • Utslaget är symmetriskt, börjar i regel på bålen och kan sprida sig till extremiteter och ansikte.3
 • Utslagen är ofta tydligt konfluerande.

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Blodprover:
  • Lätt eosinofili förekommer men frånvaro av eosinofili utesluter inte diagnosen
  • Behövs vanligen inte om diagnosen är sannolik6

Andra undersökningar

 • Eventuellt hudbiopsi.
 • Vid misstanke om allvarligare tillstånd:
  • Blodstatus med differentialräkning, leverprover, njurprover
 • Vid typ 1-allergi:
  • Specifikt IgE

När remittera?

 • Vid oklar diagnos.
 • Om det finns behov för vidare utredning, elimination och provokation.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring.
 • Förebygga senare reaktioner.

Behandlingen i korthet

 • Seponering/utsättning av läkemedlet.
 • Symtomatisk behandling med till exempel lokala glukokortikoider.
 • Rapportering:
  • Alla rapporter om (misstänkta) biverkningar ska sändas elektroniskt till Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling

 • Mjukgörande behandling. 
 • Okomplicerade läkemedelsutslag kan behandlas med grupp II–IV lokal glukokortikoid.4 
 • Sederande antihistaminer kan övervägas vid klåda.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Se Anamnes. 

Komplikationer

 • Läkemedelexantem kan i sällsynta fall utvecklas till en mer allvarlig kutan läkemedelsbiverkning:
  • Se texten om Läkemedelutslag, kutana läkemedelsbiverkningar
  • Man kan fortsätta med ett viktigt läkemedel som har gett ett lindrigt utslag, men det är oklart om det ger en ökad risk för framtida allvarligare reaktioner1

Prognos

 • Vid läkemedelsexantem är prognosen mycket god. 
 • Ibland ses hypo- eller hyperpigmentering efter utläkning. 

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Information om vilka läkemedelsreaktion som har inträffat och om patienten bör undvika läkemedlet (och tillhörande läkemedelsgrupp) i framtiden. 

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons