Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Postherpetisk neuralgi


Uppdaterad den: 2021-12-27
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Kvarstående eller återkommen smärta >3 månader efter infektionsdebut med akut herpes zoster.1

Förekomst

 • Beroende på definition av tillståndet och population som studerats är incidensen postherpetisk neuralgi efter herpes zoster infektion 5–30 %.1
 • Cirka 50 % av personer >85 år med herpes zoster infektion utvecklar posteherpetisk neuralgi.1

Etiologi och patogenes

 • Herpes zoster är en akut infektion som orsakas av en återaktivering av ett latent Varicella zoster-virus (humant herpesvirus 3) hos en person som är delvis immun efter en tidigare episod med vattkoppor:
  • Viruset persisterar i flera år i dorsalrotsganglierna till hjärn- och spinalnerver efter att den ursprungliga infektionen är över
 • Infektionen leder till ganglionit och dermatit i motsvarande dermatom:
  • Kan också leda till myelit, radikulit, neurit eller vaskulit
  • Den cellulära immuniteten försvagas med ökande ålder, eller till följd av sjukdom eller immunhämmande behandling – detta predisponerar för utveckling av perifer neurit
 • Smärtmekanismer:
  • Beror sannolikt både på inflammation och skada i nervstrukturer samt lokal inflammation i hud och subkutan vävnad
  • Dessutom verkar aktiviteten i primära afferenta neuron i dorsalhornen sensitiviseras och skapar smärtimpulser oberoende av vävnadsskada
  • Andra mekanismer som diskuteras är spinal disinhibition av afferenta impulser på grund av skada i spinala neuron eller förlust av fysiologisk inhibition av C-fibrer till följd av skada i myeliniserade nerver
  • Lång varaktighet av sådana faktorer kan vara en förklaring på den ihållande smärtan vid postherpetisk neuralgi

Predisponerande faktorer1-2

 • Stigande ålder.
 • Svår immunsuppression.
 • Diabetes mellitus.
 • Systemic lupus erythematosus, SLE.
 • Nyligt trauma.
 • Svåra smärtor under zosterperioden.
 • Kraftigt utslag.
 • Prodromala dermatomsmärtor före utslagen.

ICD-10

 • B02.2 Herpes zoster med annan affektion av nervsystemet

ICD-10 Primärvård

 • B02- Bältros UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Tidigare herpes zoster.
 • Kvarstående eller återkommen smärta, i samma innervationsområde som i den akuta fasen >3 månader efter debut av herpes zoster.

Anamnes

 • Symtomen varierar:
  • Brännande smärta som följer den ursprungliga infektionens utbredning
  • Anfall med stickande och "elektrisk-stötliknande"-smärtor
  • Smärtintensiteten varierar, men är inte sällan uttalad/kraftig smärta
  • Överkänslig hud där små eller obetydliga stimuli som kläder och vind utlöser stark smärta (allodyni) är vanligt1
 • Livskvaliteten kan bli betydligt nedsatt med psykosociala problem, sömnstörningar och minskad aptit.1

Kliniska fynd

 • I regel inga synliga fynd när utslaget har gått tillbaka. Dock föreligger allodyni och hypersensibilitet i afficierat område.
Pågående herpes zoster-infektion

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga prover har något kliniskt värde.

Andra undersökningar

 • Inga.

När remittera?

 • Vid ihållande smärtor som svarar dåligt på behandling.

Checklista vid remittering

Postherpetisk neuralgi

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När debuterade tillståndet? Förlopp och utveckling? 
  • Lokalisation och utbredning? Grad av smärta? Andra besvär?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
  • Konsekvenser – yrkesmässigt, socialt, övrigt?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Hudstatus?

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska smärtans intensitet och varaktighet vid fastställd postherpetisk neuralgi.
 • Eventuellt profylaktisk intervention under den akuta episoden, se texten Herpes Zoster.

Behandlingen i korthet

 • De flesta behöver bara en förklaring till att det ibland tar lite tid innan obehaget eller smärtorna försvinner.
 • Vid milda besvär kan man först försöka med milda analgetika (paracetamol).
 • Vid mer uttalade besvär kan man försöka med lokalbehandling med kapsaicinkräm eller lidocain3
 • Ofta behövs systemisk behandling: tricykliska antidepressiva eller gabapentin är förstahandsalternativ.
 • Dock får färre än hälften av alla patienter god smärtlindring (≥50 % symtomreduktion) av tillgänglig behandling.4

Läkemedelsbehandling

Behandlingsalternativ som i kontrollerade studier visat effekt vid postherpetisk neuralgi (smärta >90 dagar efter debut av utslag). Från Behandlingsrekommendationer för herpes zoster, referensgruppen för antiviral terapi*
 Läkemedel  Initialdos  Maxdos/Kommentar  Biverkningar
Tricykliska antidepressiva
(Rekommendationsgrad A)
Amitriptylin 10–25 mg
Nortriptylin 10–25 mg
Totaldos 75–150 mg/d
Tolerabilitetsproblem hos äldre
Trötthet, konfusion,
antikolinerg effekt, hjärtpåverkan
Gabapentin
(Rekommendationsgrad A)
300 mg p.o. Dostitrering till max
3600 mg/d
Försiktighet vid nedsatt
njurfunktion
Trötthet, yrsel, ataxi, nystagmus 
Kapsaicin
(Rekommendationsgrad B)
Topikal applikation
3–4 × per dag
Endast på läkt hud  Hudirritation,
brännande sensation 
Lidocain
(Rekommendationsgrad B)
Topikal applikation
2 × per dag
Endast på läkt hud Hudirritation,
bedövningskänsla
Opioider
(Rekommendationsgrad B)
Oxikodon 5 mg p.o.
4
Oxikodon 5 mg p.o.
4 × per dag
Totaldos 80 mg/d
Kombineras med laxantia 
Trötthet, illamående,
förstoppning, yrsel,
beroendeframkallande 
*Ur orginaltabellen är karbamazepin borttagen då en senare Cochranerapport (2013) visat att evidens saknas för effekt av karbamazepin vid postherpetisk smärta5

Annan behandling6

 • Subkutan injektion av botulinum toxin A eller triamcinolon.
 • Transkutan elektrisk nervstimulering, TENS.
 • Perifer nervstimulering.
 • Pulsad radiofrekvensbehandling:
  • En metaanalys (2020) visade god effekt på smärta och livskvalitet vid smärtor från cervikal- och lumbosakralområden7
 • Stellate ganglion blockad.

Förebyggande åtgärder

Vaccin mot bältros

 • Zostavax®:8
  • Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat
  • Ges med en singeldos som injiceras subkutant
  • En stor RCT visade att bland personer i åldern >60 år hade vaccinet 51 % effekt mot herpes zoster (cirka 5 vs. 11 fall/1 000 personår) och 67 % effekt mot postherpetisk neuralgi (0,5 vs. 1,4 fall/1 000 personår)9
 • Shingrix®:8
  • Består av ett antigen (gE) som också finns på virusets och virusinfekterade cellers yta samt adjuvans (ämnen som förstärker det immunologiska svaret)
  • Ges i 2 doser med 2 månaders mellanrum och injiceras intramuskulärt 
  • Vaccinet har 97 % effekt mot herpes zoster och 91 % effekt mot postherpetisk neuralgi10
 • En cochranerapport (2019) konkluderar att både levande och rekombinant vaccin mot varicella zoster är effektiva för att förhindra herpes zoster i upp till 3 år (längre är inte studerat i större studier). Det finns ingen data i nuläget som stöder rekommendation för ny vaccinering efter grundvaccinering. Bägge vaccin ger systemiska och lokala (injektionsstället) biverkningar av mild till måttlig intensitet.11
 • Vaccination mot bältros - vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsen 2014.
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Hos de allra flesta försvinner smärtorna utan behandling, även om det kan ta år.

Komplikationer

 • I en studie av livskvalitet bland personer >65 år med postherpetisk neuralgi (som rekryterades via annonser och där drygt hälften hade haft postherpetisk neuralgi >1 år) svarade nästan hälften att smärtan måttligt eller allvarligt påverkade deras förmåga att klara allmänna aktiviteter och deras uppskattning av livet.12-13

Prognos

 • Cirka 2 % av patienterna från en studie i primärvården hade smärtor i >5 år.14
 • I en studie varierade varierade smärtorna från lätta till mycket smärtfulla. Efter ett år hade 3 % fortfarande smärtor, men alla beskrevs som lindriga till måttliga smärtor.14

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Smärtorna försvinner nästan alltid med tiden.

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Det behövs ingen rutinmässig uppföljning.
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons