Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Systemisk skleros


Uppdaterad den: 2023-02-13
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallas även sklerodermi, förkortas SSc, och är en systemisk autoimmun bindvävssjukdom.1
 • Multiorgansjukdom:
  • Systemisk sjukdom med utbredd vaskulär dysfunktion och progressiv fibros av hud och inre organ (matstrupe, lungor, hjärta och njurar)2-3
  • Över tid leder tillståndet till vävnadsfibros med utveckling av symmetrisk sklerodermi
  • Raynauds fenomen finns nästan alltid och det är vanligt med sårbildning i huden, särskilt distalt på fingrarna
 • Hudsjukdom:
  • Tillståndet kan i vissa fall enbart engagera huden
  • Över tid leder denna variant till kronisk inflammation och vävnadsfibros med utveckling av symmetrisk skleros/induration av huden

Förekomst

 • Sällsynt sjukdom.
 • Sverige:4
  • Prevalens – 305 per 1 miljon invånare
  • Incidens – 19 nya fall årligen per 1 miljon invånare
  • De flesta (82 %) hör till gruppen begränsad kutan systemisk skleros
  • Vanligare hos kvinnor än hos män
 • Ålder:
  • Man räknar med att de allra flesta fall uppstår i åldersgruppen 20–60 år

Etiologi och patogenes

 • Autoimmun sjukdom med okänd etiologi.
 • De patologiska förändringarna består av allvarlig fibros i hud och inre organ, förträngning av lumen i artärer och arterioler samt rubbningar i immunologiska funktioner, bland annat med produktion av autoantikroppar.

Patofysiologi

 • Patogenesen utgörs av en kombination av abnorm vasoreaktivitet och endotelskador i perifera kärl som kan ge cirkulationsstörande mikrotromber.
 • Genetiska, miljömässiga, vaskulära och autoimmunologiska faktorer triggar immunsystemet och endoteliala förändringar utlöser en kaskad av förändringar:5
 • Uttalad avlagring av kollagen ger förändringar i huden och de inre organen och är karaktäristiskt vid systemisk skleros.

Predisponerande faktorer

 • Möjliga triggerfaktorer:
  • Virusinfektioner
  • Vibrationsskada
  • Silikon
  • Organiska lösningsmedel
  • Pesticider
  • Läkemedel
  • Andra kemiska föreningar

ICD-10

 • L94 Andra lokaliserade bindvävssjukdomar
  • L94.0 Lokaliserad sklerodermi
  • L94.1 Linjär sklerodermi
  • L94.2 Calcinosis cutis
  • L94.3 Sklerodaktyli
 • M34 Systemisk skleros
  • M34.0 Progressiv systemisk skleros
  • M34.1 CREST- eller CRST-syndrom
  • M34.2 Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller kemiska ämnen
  • M34.8 Andra specificerade former av systemisk skleros
  • M34.9 Systemisk skleros, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • M359P Annat systemiskt engagemang av bindväven

Diagnos

Diagnoskriterier

Sklerodermi

 • Kriterier för tidig diagnostisering:
  • Raynauds fenomen, kapillärförändringar i nagelbanden och påvisning av sklerodermirelaterade autoantikroppar
  • Eventuellt med till'gg av svullna fingrar
 • Skleroderma:
  • Förtjockning av huden distalt om MCP-led och ofta sklerodermi lokaliserat på armar, ben och i ansikte

Olika kliniska former

 • Delas grovt in i två former:2
  • Diffus kutan systemisk skleros (den allvarligaste formen), förkortas dcSSc.
  • Begränsad kutan systemisk skleros, förkortas lcSSc.
 • Det finns ytterligare några möjliga indelningar:
  • Övergångsform
  • Systemisk skleros utan sklerodermi
  • Malign sklerodermi
  • CREST-syndrom:
   • Kalcinos, Raynauds fenomen, Esofageal dysfunktion, Sklerodaktyli, Teleangiektasier
   • Kategoriseras numera under begränsad kutan systemisk skleros

Differentialdiagnoser

 • Andra systemsjukdomar, särskilt andra kollagenoser som eosinofil fascit.
 • Andra tillstånd med uttalad Raynauds fenomen.
 • Morphea:
  • Är en lokaliserad variant av sklerodermi
  • Utvecklar sig inte till systemisk skleros, utan är vanligtvis självbegränsande och försvinner efter ett par år
  • Det finns ingen bra behandling
  • Sklerotisk variant av acrodermatitis chronica atrophicans (förorsakad av infektion med Borrelia burgdorferi)

Anamnes

 • Systemisk skleros är en sjukdom med många olika presentationsformer.2
 • Tidiga symtom:
  • Vanligt debutsymtom är Raynauds fenomen olika grader av trötthet
  • Efterhand förtjockad hud, svullna fingrar, stelhet i händerna, eventuellt smärtsamma distala sår på fingrarna7
 • Allmänna symtom:
  • De flesta upplever trötthet
 • Hud:
  • Huden är nästan alltid involverad
  • Fingrar, händer och ansikte angrips ofta först
  • Sårbildning särskilt distalt på fingarna, ibland till och med autoampuation
  • Klåda i huden är vanligt
 • Magtarmkanalen:
  • Svårigheter att svälja fast föda kan följas av svårigheter att svälja flytande föda, och efterhand ge illamående, kräkningar, viktnedgång, magsmärtor, diarré och fekal inkontinens
 • Lungor:
  • Interstitiell lungsjukdom med utveckling av pulmonell arteriell hypertoni är orsak till lungsymtom hos många med systemisk skleros2
  • Ansträngningsdyspné, efterhand dyspné även i vila
  • Hosta
 • Hjärta, cirkulation:
  • Atypiska bröstsmärtor, trötthet, dyspné, högt blodtryck
 • Muskuloskeletalt:
  • Ledsmärtor, nedsatt rörlighet, svullna leder, muskelsmärtor
  • Tillståndet börjar med ledsmärtor eller muskelinflammation hos vissa

Kliniska fynd

 • Hudförändringar:
  • Genomgår tre faser: ödem, induration och atrofi. Huden blir tjock och tät
  • Ofta ser man hyperpigmenteringar, telangiektasier, håravfall och kalkavlagringar (kalcinos)

Diffus kutan systemisk skleros (dcSSC)

Sklerodaktyli
 • Raynauds fenomen kommer ofta före hudförändringarna, ibbland många år före.8
 • Fibros av huden mellan MCP-led och PIP-led och ofta i ansikte, bål och extremiteter – i stort sett all hud påverkas.
 • Områden med hyper- och hypopigmentering av huden.
 • Friktionsbesvär från senor.
 • Involvering av lungor (50–65 %), njurar, magtarmkanal och hjärta.
 • Kapillärdilatation och destruktion i nagelbädden.
 • Nästan två av tre patienter med anti-Sci-70-antikroppar har diffus systemisk skleros.9
 • Även anti-RNA polymeras III antikroppar (ARA) är associerat med diffus kutan systemisk skleros.2

Begränsad kutan systemisk skleros (lcSSC)

Systemisk skleros med begynnande karpmun
 • Debut av Raynauds fenomen upp till 10 år före övriga symtom.
 • Tillståndet karaktäriseras av sklerotiska förändringar distalt om MCP-leder. händer, ansikte, fötter och underarmar.
 • Atrofiska förändringar på näsvingar och läppar.
 • Telangiektasier i huden.
 • Sen påverkan av lungor och sen utveckling av pulmonell hypertension.
 • Dilaterade kapillärslingor i nagelbäddarna.
 • Kutan kalcifiering.
 • Anti-centromerantikroppar (ACA) är vanligen associerat med lcSSC och bara 5 % av patienter med dcSSC har ACA.

Kompletterande undersökningar

 • CRP är förhöjt hos cirka 25 % tidigt i förloppet.10
 • Blodstatus avslöjar ibland malabsorption av järn och gastrointestinal blodförlust.2
 • Förhöjt kreatinin vid njurpåverkan.
 • CK kan vara förhöjd hos patienter med muskelpåverkan
 • NT-proBNP stiger ofta tidigt vid pulmonell arteriell hypertoni
 • Serologi som kan vara positiv vid systemisk skleros:
  • Antinukleära antikroppar (ANA)11-13
  • Antikroppar mot topoisomeras I DNA (Anti-Scl-70-antikroppar) – hög specificitet och positiv hos 20–30 % hos alla patienter med systemisk skleros9
  • Anti-centromerantikroppar (ACA) – positiv hos cirka 70–80 % med begränsad systemisk skleros
  • Anti-RNA polymeras III antikroppar

Andra undersökningar

 • Histologi:
  • Hudbiopsi visar ökad tät fibros med förlust av hudadnexstrukturer som är omgiven av tätt kollagen
 • Röntgen och DT-thorax:
  • Röntgenbilderna kan vara normala även vid luftvägssymtom
  • Hos 30–60 % ses fibros i de basala delarna av lungorna. Detta ses bäst på HR-DT som är standard i utredningen
 • Skelettröntgen:
  • Det förekommer ofta generell osteopeni i händerna
  • Intraartikulära förkalkningar kan förekomma
 • Esofagusundersökningar:
  • Kan visa ändrad motilitet och tryckförhållanden
 • Bronkoalveolar sköljning:
  • Kan visa ökad förekomst av granulocyter, särskilt neutrofila och eosinofila
 • Lungfunktionsmätningar:
  • Kan visa onormala fynd
 • Hjärtundersökningar:
  • Ekokardiografi för påvisning av eventuell hjärtpåverkan och mätning av lungtryck
  • EKG, Holter-övervakning, ekokardiografi
  • Kan påvisa myokardsjukdom, perikardförändringar, ledningsrubbningar, arytmier

När remittera?

 • Vid misstanke om systemsjukdom bör man remittera till reumatolog, se 3.1 i Riktlinje systemisk skleros.
 • Vid sjukdom som mest domineras av hudförändringar kan man remittera till hudläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Bromsa progressionen.

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

 • Rökstopp är A och O. Rökning i sig kan vara en utlösande faktor eller försämrande faktor för Raynaud´s fenomen.
 • Undvika stora temperaturskillnader genom att värma handleder och klä sig efter temperatur i omgivningen.
 • Kostrådgivning för att motverka mag-tarmproblem och för att optimera näringsintag.
 • Tillskott av vitaminer och spårämnen kan krävas.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Progression över tid.

Komplikationer

 • Autoamputation eller kirurgisk amputation av fingrarna på grund av nekrotiska sår.
 • Sårinfektioner.
 • Hjärt- lung- och njurförändringar är orsaken till de flesta dödsfall vid systemisk skleros.
 • Systemisk skleros är kopplat till ökad risk för cancersjukdom:
  • Till exempel i bröstcancer, lungcancer, lymfom, myelom, levercancer, urinblåsecancer
  • Den absoluta riskökningen är dock låg

Prognos

 • Dödligheten är förhöjd:16
  • En fransk kohort visade att 72 % levde längre än 10 år efter att diagnosen satts
 • Prognosen beror på typ av systemisk skleros:
  • Vid begränsad kutan systemisk skleros kan tillståndet vara stabilt i många år
  • Vid diffus kutan systemisk skleros kan sjukdomen progrediera snabbt och leda till död om den inte behandlas
  • Dödligheten är högst för patienter med interstitiell lungsjukdom och pulmonell arteriell hypertension17

Uppföljning

 • Patienter med systemisk skleros behöver regelbunden uppföljning på specialistenhet, bland annat avseende komplikationer från hjärta, lungor och njurar.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons